فون کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان گیلان بخش دوم: زیرخانواده های Amblyseiinae Muma و Phytoseiinae Berlese

حاجی زاده جلیل*

* گروه گیاهپزشكی، دانشكده علوم كشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

در بررسی فونستیک کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae استان گیلان که طی سه سال (1382 الی 1385) انجام شد. تعداد 14 گونه از کنه های فیتوزئید متعلق به زیرخانواده های Amblyseiinae و Phytoseiinae از هفت جنس جمع آوری و شناسایی شدند که شش گونه از آن ها برای اولین بار از استان گیلان گزارش می شوند. هم چنین کلید شناسایی کنه های فیتوزئیده استان گیلان ارایه شد. کنه های شناسایی شده از زیر خانواده Amblyseiinae شامل گونه های Proprioseiopsis bregetovae, Kampimodromus aberrans, N. bicaudus, N. marginatus, N. barkeri, Neoseiulus umbraticus, A. rademacheri, Amblyseius, E. amissibilis, Euseius finlandicus, Transeius caspiansis و از زیرخانواده Phytoseiinae شامل گونه های P. ciliatus, Phytoseius plumifer و P. spoofi بودند. گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از استان گیلان گزارش گردیده اند.

كلید واژه: فیتوزئیده، Amblyseiinae؛ Phytoseiinae؛ فون، گیلان، ایران