نمونه گیری دنباله ای جمعیت سن مادر (Eurygaster integriceps (Het: Scutelleridae در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

میر حسینی عبدالامیر*,سلیمان نژادیان ابراهیم,رجبی غلام رضا,مصدق سیدمحمدسعید,پیرهادی احمد

* گروه گیاه پزشکی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، مهمترین آفت گندم و جود در اغلب نواحی تولید گندم و جو کشور از جمله استان لرستان است. این آفت زمستان را به صورت حشره کامل در کوه ها سپری نموده و در بهار سال بعد به مزارع گندم بر می گردد. بررسی توزیع فضایی سن مادر در مزارع گندم دیم، با استفاده از دو کادر 50× 50 و 70.71 × 70.71 سانتی متر مربع (به ترتیب برابر 0.25 و 0.5 مترمربع) و انطباق آن با توزیع تجمعی، نشان داد که الگوی پراکنش آفت تجمعی می باشد. در این مطالعه، یک طرح نمونه گیری دنباله ای برای تخمین جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با آستانه عمل 1.5 و سطح ایمن 1.05 عدد در مترمربع و K مشترک مجزا طی سال های 83 تا 84 طراحی و ارایه شد. هریک از کادرها به طور مجزا به عنوان واحد نمونه گیری جهت تخمین جمعیت و تعیین توزیع فضایی جمعیت سن مادر مورد استفاده قرار گرفت. معادلات مربوط به خطوط تصمیم گیری برای کادرهای 0.25 و 0.5 مترمربع به ترتیب y= 0.32x ± 7.62 و y= 0.63 ± 7.44 بود. مطالعه منحنی های OC و ASN نشان داد، زمانی که تراکم جمعیت سن مادر پایین (کمتر از 0.22 در کادر کوچک و 0.44 در کادر بزرگ) و یا بالا (بیش از 0.45 در کادر کوچک و 0.89 در کادر بزرگ) باشد، درهر دو حالت تعداد نمونه نسبتا کمی مورد نیاز است. اما در تراکم متوسط و در محدوده نقطه عطف منحنی OC (حدود 0.32 در کادر کوچک و 0.63 در کادر بزرگ) تعداد نمونه موردنیاز بالا خواهد بود.

كلید واژه: سن معمولی گندم، سن مادر، کادر، گندم دیم، نمونه گیری دنباله ای والد

 


مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی

كوچكی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی,بداغ جمالی جواد,مرعشی سیدحسن

شواهد موجود حاکی از آن است که پدیده تغییر اقلیم در مناطق خشک و نیمه خشک از طریق کاهش میانگین بارش سالانه و افزایش تبخیر و تعرق بالقوه به دلیل افزایش دما، باعث کاهش سرعت رشد گندم شده که این امر کاهش عملکرد را بدنبال خواهد داشت. از اینرو این تحقیق بمنظور ارزیابی اثرات تغییر میزان بارندگی و دما بر سرعت رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری در شرایط تغییر اقلیم انجام شد. مدل WOFOST برای شرایط کنونی و در شرایط اقلیمی سالهای 2025 و 2050 بر اساس نتایج حاصل از مدل گردش عمومی UKMO اجرا شده و تغییرات رشد و عملکرد گندم تحت شرایط اقلیمی حاضر و شرایط تغییر اقلیم مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی رشد گندم دیم نشان داد که سرعت رشد گندم رقم سرداری در 12 ایستگاه مورد مطالعه برای سالهای 2025 و 2050 میلادی به ترتیب به میزان 30-21 و 41-32 درصد کاهش خواهد یافت. در همین رابطه علی رغم اثرات مثبت بالا رفتن غلظت گازکربنیک آتمسفر، عملکرد گندم دیم در مناطق دیم خیز کشور کاهش خواهد یافت. این کاهش در قسمت های شرقی کشور (نظیر استان خراسان) در مقایسه با قسمت های غربی کشور به دلیل کاهش بیشتر نزولات شدیدتر خواهد بود. بر اساس این نتایج میانگین کاهش عملکرد گندم دیم در ایستگاههای مطالعه شده برای سالهای 2025 و 2050 میلادی به ترتیب برابر با 20.6 و 28.8 درصد نسبت به میانگین فعلی می باشد. نتایج حاصل از اجرای مدل WOFOST تحت 100 سناریوی ساختگی تغییر اقلیم نیز نشان داد عملکرد گندم دیم در تمامی مناطق کشت گندم دیم کشور در شرایط تغییر اقلیم کاهش خواهد یافت. بر اساس این نتایج احتمال کاهش عملکرد قابل توجه بوده و میانگین این کاهش (بالاترین احتمال) در حدود 18 درصد برای سال 2025 و در حدود 24 درصد برای سال 2050 میلادی خواهد بود.

كلید واژه: گندم دیم، تغییر اقلیم، سرعت رشد، عملکرد، رقم سرداری


اثر همزمان ENSO و SST خلیج فارس بر وقوع خشکسالی و تر سالی در نواحی غربی و شمال غربی ایران

ناظم السادات سیدمحمدجعفر*,قاسمی احمدرضا,امین سیف اله,سلطانی علیرضا

* گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

پیش بینی فصلی بارش در مناطق غربی و شمال غربی ایران که کشاورزی عموما بصورت دیم می باشد، برای توسعه تولید گندم و سیاستگذاری های مناسب جهت کاهش خسارات خشکسالی ضروری است. در پژوهش حاضر تاثیر نوسان های دمای سطح آب خلیج فارس (PGSST, Persian Gulf Sea Surface Temperature) بر بارش زمستانه مناطق فوق در زمان وقوع دوره های گرم و سرد پدیده النینو - نوسانات جنوبی ENSO مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن همزمان مقادیر شاخص Southern Oscillation Index (SOI) و PGSST می تواند پیش بینی دوران خشک و تر زمستانه این مناطق را بطور چشمگیری بهبود بخشد. در فاز گرم (E1 Ninio)، در صورتیکه PGSST کمتر (یا بیشتر) از نرمال باشد، احتمال خشکسالی (یا تر سالی) در مناطق مورد مطالعه بین 50% تا 71% (کمتر از 33%) متغییر می باشد. بنابراین چنانچه پدیده النینو با گرم شدن PGSST همزمان گردد کشت گندم دیم در این مناطق توصیه می گردد. زمانی که این پدیده با سرد شدن PGSST همزمان شود احتمال تر سالی زیاد نبوده و کشت دیم همراه با ریسک خواهد بود. در دوران La Nina وقتی که دمای سطح آب خلیج فارس سردتر از معمول باشد، احتمال تر سالی زیاد بوده و توسعه کشت گندم دیم توصیه می گردد. از طرف دیگر در دوران گرم PGSST، احتمال خشکسالی زیاد و بنابراین کشت دیم با ریسک زیادی روبرو می باشد.

كلید واژه: بارش، خشکسالی و تر سالی، خلیج فارس، گندم دیم

 


مقایسه روش های مختلف تعیین حد بحرانی روی در خاك های زیر كشت گندم دیم

فیضی اصل ولی*

* موسسه تحقیقات كشاورزی دیم

به منظور تعیین حد بحرانی و كلاس بندی مقادیر روی در خاك های زیر كشت گندم دیم در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، كردستان و كرمانشاه آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تیمار 0، 5، 10 و 15 كیلوگرم روی خالص در هكتار از منبع سولفات روی، در 3 تكرار و به مدت چهار سال زراعی (81ـ1377) به اجرا در آمد. نتایج این پژوهش پس از آزمون یكنواختی داده های به دست آمده از مكان های اجرای آزمایش، با استفاده از روش های تصویری كیت ـ نلسون، مدل های دو و سه كلاسه تجزیه واریانس كیت ـ نلسون، میچرلیخ، ترتیب ستونی پاسخ گیاه و مربع كای اثرات متقابل تفسیر و حد بحرانی روی در خاك با روش های یاد شده به ترتیب 0.75، 0.55، 0.65، 0.61، 0.80 و 0.66 میلی گرم در كیلوگرم تعیین گردید. با استفاده از جدول توافقی اعداد به دست آمده از روش های مختلف تفسیر نتایج آزمون روی در این پژوهش مورد مقایسه قرار گرفت و حد بحرانی به دست آمده از مدل دو كلاسه تجزیه واریانس كیت ـ نلسون (0.55 میلی گرم در كیلوگرم) با احتمال پیش بینی یا احتمال استقلال 0.44 به عنوان مناسب ترین روش مورد استفاده در تعیین حد بحرانی روی در خاك های زیر كشت گندم دیم در شمال غرب كشور تشخیص داده شد. در مجموع می توان چنین استنباط نمود كه با استفاده از روش های مختلف، مقادیر حد بحرانی روی در خاك تفاوت زیادی با یكدیگر ندارند.

كلید واژه: حد بحرانی روی، گندم دیم

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :