ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپ های انتخابی گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزی

قاسمی مصطفی,ارزانی كاظم*,حسنی داراب,قاسمی شیوا

* گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

تعداد 70 ژنوتیپ گردو (Juglans regia L.) در 4 منطقه از استان مرکزی به خاطر باردهی منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طی سال 1386 چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 70 ژنوتیپ انتخاب شده، تعداد 12 ژنوتیپ برتر برای ارزیابی بیشتر به منظور بررسی وضعیت روغن مغز و اسیدهای چرب انتخاب شدند. در این ژنوتیپ ها وضعیت اسیدهای چرب در سه نمونه روغن مغز توسط آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. در ژنوتیپ های مورد ارزیابی میزان روغن، بین 51.0 تا 73.0 درصد متغیر بود. وضعیت اسید های چرب پالمتیک اسید، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید به میزان زیادی میان ژنوتیپ ها متغیر بود. نتایج نشان داد که اسید پالمتیک (09/6-12/8 درصد) و اسید استئاریک (19/2-0/4 درصد) به ترتیب بیشترین میزان اسید چرب اشباع را تشکیل می دادند. اولئیک اسید تنها اسید چرب غیر اشباع حاوی یک پیوند مضاعف بود و میزان آن 20 الی 43 درصد کل اسیدهای چرب متغیر بود. لینولئیک اسید (37.39 الی 58.95) بیشترین درصد اسیدهای چرب را تشکیل می داد. میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیش از 85 درصد کل اسید های چرب روغن گردو بود، در حالیکه حداکثر مقدار اسیدهای چرب اشباع 36/12 درصد بود. چنین به نظر می رسد که تفاوت در درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب به علت تنوع ژنتیکی و شرایط اکولوژیکی و محل کشت ژنوتیپ های مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان داد که مغز میوه ژنوتیپ های MS69, MS68, MS10 وMS70  به دلیل داشتن درصد بالاتر اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک دارای کیفیت غذایی بالاتری از ژنوتیپ های MS43, MS27, MS23, MS15 MS12, MS11 ، MS52 و MS54 می باشند.

كلید واژه: گردو، .Juglans regia L، روغن، اسیدهای چرب


بررسی خواص فیزیكی و مورفولوژیكی چهار ژنوتیپ گردو

بررسی خواص فیزیكی و مورفولوژیكی چهار ژنوتیپ گردو

ابراهیمی عزیز,شریفی محمد,رفیعی شاهین*,فتاحی مقدم محمدرضا

* دانشكده گیاه پزشكی و علوم باغبانی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مشخصه های فیزیكی محصولات كشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های درجه بندی، انتقال، فرآوری و بسته بندی می باشند. در بین مشخصه های فیزیكی محصولات كشاورزی، ابعاد، جرم، حجم، سطح تصویر و سطح رویه از اهمیت بالایی در سیستم های اندازه بندی برخوردار هستند. در این تحقیق ابتدا خصوصیات مورفولوژیكی ژنوتیپ های گردو موجود در شهرستان تبریز اندازه گیری شد. سپس ژنوتیپ هایی كه از لحاظ درصد مغز، میوه دهی جانبی و عملكرد در حد بالا بودند، انتخاب شده (ژنوتیپ های 536، 564، 570 و 572) و علاوه بر خصوصیات مورفولوژی، خصوصیات فیزیكی نیز در آنها اندازه گیری شد. سیستم های درجه بندی گوناگون، اندازه گیری میوه ها را بر اساس پارامترهای خاص بیان می كند. در بین صفات مورفولوژی اندازه گیری شده، ژنوتیپ 570 با وزن تك دانه 46/12 گرم و وزن مغز 25/8 گرم و با 21/66 درصد مغز و حداقل طول و قطر دانه 34 میلی متر از سایر ژنوتیپ ها متمایز شد. همبستگی های ساده نشان داد كه بین شكل دانه با قطر دانه، طول دانه و طول مغز ارتباط و همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد و همچنین بین شكل دانه با بافت پوست و رنگ پوست ارتباط و همبستگی معنی دار و مثبت و طول دانه با صفاتی از قبیل بافت پوست، سختی پوست ارتباط و همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. در مورد خواص فیزیكی اندازه گیری شده، بزرگ ترین قطر مربوط به ژنوتیپ 570 با 44 میلی متر كه اختلاف معنی داری با سایر ژنوتیپ ها دارد. مدل های پیش بینی جرم گردو نشان دادند كه بین مدل های خطی بر اساس قطر كوچك تر، قطر متوسط و قطر بزرگتر بیشترین همبستگی وجود دارد. در بین سیستم هایی كه درجه بندی گردوها را بر پایه ابعاد (دسته 1) انجام می دهند، مدل قطر كوچك با رابطه خطی مناسب ترین مدل است.

كلید واژه: گردو، خواص فیزیكی، خواص مورفولوژیكی، مدلینگ جرم

 


واكنش ژنوتیپ های گردو به بیماری آنتراكنوز .Gnomonia leptostya (Fr.) Ces. & de Note در گلخانه

دستجردی رعنا*,حسنی داراب

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كرج

leptostyla Gnomonia فرم جنسی قارچ Marssonina juglandis عامل بیماری لكه سیاه یا آنتراكنوز گردو، از جمله مهم ترین بیماری های این محصول در مناطق مختلف گردو كاری دنیا است. در این تحقیق مقاومت نسبی یازده ژنوتیپ گردو (موجود در كلكسیون گردو كمال شهر كر ج) به صورت آزمایش فاكتوریل در پایه كاملا تصادفی با دو فاكتور، جدایه قارچی در سه سطح و ژنوتیپ های گردو در یازده سطح، ارزیابی شد. پس از پیوند ژنوتیپ های مورد نظر بر روی پایه بذری، مایه زنی نهال ها با سوسپانسیون اسپور قارچ با غلظت 105 اسپور در میلی لیتر انجام شد. نتایج نشان داد كه بیشترین جوانه زنی كنیدی ها در سطح بالایی برگ ها رخ داده است. اولین علایم چهار روز پس از مایه زنی روی ژنوتیپ های Z60 و Hartley مشاهده شد. اندام های تولید مثل غیر جنسی، 27 روز پس از مایه زنی، نخست بر روی ژنوتیپ K72 ظاهر شدند. دوماه پس از مایه زنی، تعداد لكه ها و قطر آن ها روی برگ ها یادداشت برداری و پس از تعیین مساحت برگ، درصد سطح آلوده برگ در هر گیاه محاسبه شد. نتایج نشان داد كه بین ارقام و ژنوتیپ های گردو از نظر میزان آلودگی (تعداد لکه ها و اندازه لکه ها) اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد سطح آلوده برگ در ژنوتیپ های Z60،K72  و رقم Hartley مشاهده شد. ارقام Vina وRonde de montignac  کمترین درصد سطح آلوده برگ را نشان دادند.

كلید واژه: گردو، ارقام و ژنوتیپ ها، آنتراكنوز، leptostyla Gnomonia، مقاومت نسبیfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :