معرفی رقم: پیشگام، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری معمولی و کم آبیاری آخر فصل در اقلیم سرد

محفوظی سیروس*,اكبری حقیقی عظیم,چایچی مهرداد,سنجری امیرقلی,ناظری سیدمحمود,عابدی اسكویی میرسعید,امین زاده غلام رضا,رضایی محمد

* بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

اصلاح رقم جدید گندم پیشگام با شجره (Bkt/90-Zhong87) در سال 1374 با دورگ گیری (با شماره کراس 14658-1) در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز شد.

 


اثر کم آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد و نمو میوه بر عملکرد بادام رقم مامایی

موسوی سیداصغر*,علی محمدی رحیم,تاتاری ورنوسفادرانی مریم

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كرج

به منظور بررسی اثر کم آبیاری در طی مراحل مختلف فنولوژیکی رشد و نمو میوه بر عملکرد بادام رقم مامایی، این پژوهش به صورت چهار آزمایش جداگانه انجام شد. تیمارها کم آبیاری در هر آزمایش شامل T1 (آبیاری كامل با توجه به نیاز آبی گیاه، %100=(ETc، T2 (آبیاری با 80 در صد نیاز آبی گیاه، %80=ETc)،T3  (آبیاری با 40 درصد نیاز آبی گیاه، %40=ETc) وT4  (بدون آبیاری) بودند. تیمارهای کم آبیاری در آزمایش اول، از زمان تمام گل تا 60 روز پس از آن، در آزمایش دوم از 60 روز تا 90 روز پس از تمام گل و در آزمایش سوم از 90 تا 150 روز پس از تمام گل (زمان برداشت)، هر یک به طور جداگانه در قالب بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی اعمال شدند. در آزمایش چهارم که در قالب آزمایش كرت های خرد شده اجرا گردید، مراحل مختلف فنولوژیکی رشد و توسعه میوه شامل مراحل رشد میوه، رشد مغز، دوره قبل از برداشت و دوره پس از برداشت، به عنوان کرت های اصلی و تیمارهای کم آبیاری به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای كم آبیاری در آزمایش اول (مرحله رشد میوه) باعث کاهش معنی دار اندازه میوه و افزایش ریزش میوه و در آزمایش دوم (مرحله رشد مغز) باعث کاهش وزن تر میوه و وزن تر و خشک مغز گردید، اما در آزمایش سوم تاثیر معنی داری بر خصوصیات میوه و مغز نداشت. در آزمایش چهارم، با کاهش آب آبیاری میزان تراكم گل و درصد تشكیل میوه اولیه و نهایی کاهش یافت و در نهایت باعث کاهش عملکرد محصول در سال بعد گردید. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد كه کم آبیاری در مراحل سوم و چهارم (مراحل قبل از برداشت و بعد از برداشت) بیشترین تاثیر را بر کاهش میزان گلدهی سال بعد داشت.

كلید واژه: بادام، کم آبیاری، مراحل فنولوژیكی، رشد و نمو میوه، عملکرد


بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری

بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری

دهقانی سانیج حسین*,نخجوانی مقدم محمدمهدی,اكبری مهدی

* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محدودیت منابع آبی کشور باعث گردیده تا بخش کشاورزی به عنوان عمده مصرف کننده منابع آبی کشور با کمبود آب برای تولید مواد غذایی روبرو باشد. در این شرایط مهمترین چالش بخش کشاورزی افزایش بهره وری آب و تولید بیشتر غذا از آب کمتر است. شاخص کارایی مصرف آب (WUE) در کشاورزی نشان دهنده میزان تولید به ازا میزان آب مصرفی می باشد. اهداف این بررسی 1- تعیین کارایی مصرف آب گندم و ذرت تحت آبیاری کامل، 2- بررسی حساسیت شاخص WUE به کم آبیاری و 3- امکان افزایش کارایی مصرف آب با بکارگیری مزیت نسبی مناطق در تعیین الگوی کشت بود. بررسی کارایی مصرف آب گندم و ذرت در طی سالهای 1382-1377 در مناطق شمالی ایران (مناطق کرج، مشهد و ارومیه) نشان داد، دامنه تغییرات WUE گندم در مناطق مذکور برابر با 1.3-0.4 کیلوگرم بر مترمکعب بود، که نسبت به دامنه گزارش شده توسط سازمان خواربار جهانی (فائو) (1.0-0.8 کیلوگرم بر مترمکعب) بالاتر بود. همچنین دامنه تغییرات WUE ذرت در مناطق مورد مطالعه برابر با 2.3-0.8 کیلوگرم بر مترمکعب بود که نسبت به دامنه گزارش شده توسط فائو (1.6-0.8 کیلوگرم بر مترمکعب) بالاتر بود. دامنه وسیعی کارایی مصرف آب، نشان دهنده پتانسیل برای افزایش تولیدات کشاورزی به ازا مصرف آب کمتر می باشد. حداکثر WUE گندم و ذرت بترتیب برابر با 1.73 و 2.63 کیلوگرم بر مترمکعب بود، که در منطقه کرج و ارومیه و در شرایط کاربرد کم آبیاری حاصل شد. نتایج نشان داد که با توجه به شاخص کارایی مصرف آب، اولویت کاشت گندم بایستی در مناطقی باشد که با مصرف اب به میزان 400 میلیمتر (آبیاری و بارندگی)، کارایی مصرف آب در حدود 1.0 کیلوگرم بر مترمکعب و بطور مشابه برای ذرت با مصرف آب به میزان 600 میلیمتر، کارایی مصرف آب در حدود 1.3 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شود.

كلید واژه: کارایی مصرف آب، گندم، ذرت، کم آبیاری

 


تاثیر کم آبیاری بر عملكرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست كوشیا در شرایط آبیاری با آب شور

سلیمانی محمدرضا,كافی محمد*,ضیایی سیدمسعود,شباهنگ جواد

* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

كوشیا گیاهی یك ساله، شورزیست و مقاوم به خشكی است كه می تواند با آب شور آبیاری شده و منبع ارزشمندی از علوفه در اكوسیستم های تحت تنش شوری و خشكی تولید نماید. به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه كوشیا تحقیقی در سال زراعی 1386 در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. كرت های اصلی شامل چهار رژیم آبیاری 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و كرت های فرعی شامل دو توده بروجرد و سبزوار با سه تکرار قرارگرفتند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی، وزن تر و وزن خشك بوته، وزن خشك ساقه، وزن خشك برگ و شاخص سطح سبز (GAI) بود. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشت و تیمار شاهد (100 درصد نیاز آبی گیاه) با تولید 13.22 تن علوفه خشك و 31.81 تن علوفه تر در هكتار از نظر كلیه صفات مورد مطالعه نسبت به تیمار های تحت تنش دارای برتری بود. توده بومی سبزوار نیز در مقایسه با توده بومی بروجرد از نظر كلیه صفات مورد مطالعه برتری داشت ولی از لحاظ وزن خشك بوته اختلاف معنی داری بین دو توده مشاهده نشد. اثر متقابل آبیاری و رقم بر صفاتی چون وزن تر بوته، وزن خشك ساقه، وزن خشك برگ و شاخص سطح سبز تفاوت معنی داری نشان دادند. ضرایب همبستگی صفات نشان داد كه وزن خشك ساقه و شاخص سطح سبز به ترتیب بیشترین همبستگی را با وزن خشك و وزن تر بوته دارند. در آخر به دلیل مقاومت بالای کوشیا به خشکی وشوری و دیگر تنش های بیابانی مانند گرما، این گیاه توانایی آن را دارد تا به عنوان یک گیاه علوفه ای در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

كلید واژه: کم آبیاری، کوشیا، عملکرد علوفه و آب شور


اثر پایه و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم گلدن دلیشز

حسنی قاسم*,نورجو امیر,هناره مهشید

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه

این آزمایش با هدف بررسی اثر پایه های رویشی سیب و مقادیر مختلف آبیاری بر میزان رشد، باردهی و کیفیت میوه سیب رقم گلدن دلیشز، به صورت اسپلیت بلوک و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال های 1380 تا 1384 اجرا شد. پایه های رویشی سیب شامل MM111، M26 و MM106 و مقادیر مختلف آبیاری شامل %100، %75 و %50 بر اساس تبخیر از طشتک تبخیر بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر پایه بر صفاتی نظیر رشد رویشی سالیانه در سطح آماری %5 معنی دار بود. اثر مقدار آب آبیاری بر روی صفاتی نظیر مواد جامد محلول (TSS) و وزن میوه در سطح احتمال %5 و بر میزان رشد رویشی سالیانه در سطح %1 معنی دار بود. بیشترین میزان TSS مربوط به تیمار %50 نیاز آبی، بالاترین میزان رشد رویشی در تیمار %100 و بیشترین وزن میوه به میزان 165.13 گرم از تیمار %100 حاصل شد. اثر متقابل پایه در مقدار آب آبیاری بر صفاتی نظیر سفتی بافت میوه، عملکرد میوه در درخت و در هکتار معنی دار بود، به طوری که بالاترین میزان سفتی بافت میوه روی پایه M26 و در تیمار %100 نیاز آبی به دست آمد. بیشترین عملکرد میوه در درخت و در هکتار روی پایه M26 در تیمار %100 نیاز آبی به دست آمد. کارآیی مصرف آب در تمام تیمارها با کاهش مصرف آب و اعمال کم آبیاری افزایش نشان داد و در پایه MM111 با اعمال %50 کم آبیاری، بیشترین بود. تیمار پایه M26 در 75% نیاز آبی از نظر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی میوه برتر از تیمارهای دیگر بود.

كلید واژه: سیب، پایه رویشی، کم آبیاری، کارایی مصرف آب، کمیت و کیفیت میوه

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :