اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی

اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان

دارابی عبدالستار*

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

به منظور بررسی اتر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان آزمایشی به مدت پنج سال (83-1378) در مزارع منطقه بهبهان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد. در سال اول پانصد سوخ از دو مورفوتیپ غالب (سفید و قرمز) انتخاب و در انبار کنترل نشده نگهداری شدند. در سال دوم یکصد سوخ از هر مورفوتیپ که دارای خاصیت انباری مطلوبی بودند کاشته شدند. در زمان گلدهی خودگرده افشانی به وسیله ایزوله کردن چترهای هر سوخ درون کیسه پارچه ای انجام شد. در سال سوم بذرهای حاصل از اولین خودگرده افشانی کاشته شدند. در پایان سال سوم 57 لاین برتر انتخاب شدند. در سال چهارم سوخ های 57 لاین انتخابی برای خودگرده افشانی دوم کاشته شدند. در سال پنجم بذرهای حاصل از دومین خودگرده افشانی کاشته و 28 لاین برتر گزینش شدند. نتایج حاصل نشان داد که در اثر پس روی خویش آمیزی سرعت رشد نتاج کاهش یافت، به طوری که درصد خروج گیاهچه ها از خاک، درصد زنده ماندن نشاها، ارتفاع برگ، قطر و وزن متوسط سوخ در نسل های حاصل ازخودگرده افشانی اول و دوم به میزان قابل توجهی در مقایسه با توده اولیه کاهش یافت. خودگرده افشانی همچنین سبب طولانی شدن دوره رشد و نمو گیاهچه در خزانه شد ولی در اثر گزینش درصد بولتینگ و درصد دو قلویی به مفدار زیادی کاهش یافت و همچنین در نسل منتج از خودگرده افشانی دوم ناخالصی رنگ مشاهده نشد.

كلید واژه: پیاز، آزاد گرده افشانی، خودگرده افشانی، گزینش، توده محلی


اثر دو اقلیم متفاوت بهبهان و كرج بر سوخ دهی و ویژگی های كمی و كیفی شش توده پیاز (.Allium cepa L) بومی ایران

دارابی عبدالستار,بابالار مصباح,كاشی عبدالكریم,خدادادی محسن

پیاز یكی از مهم ترین سبزی های بومی ایران می باشد. برخلاف این كه برای بیشتر رقم های دنیا آستانه طول روز و دمای تجمعی برای تشكیل سوخ به طور کامل تعیین شده است اما تاكنون پژوهشی در این مورد در كشور ما انجام نشده است. به این منظور پژوهشی در رقم های «سفید بهبهان»، قرمز ایرانشهر»، »كمره ای خمین»، «درچه اصفهان»، «قرمز آذرشهر» و «سفید قم» در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تكرار به مدت یك سال (1386ـ 1385) در دو منطقه بهبهان و كرج اجرا شد. در این پژوهش سازگاری رقم ها در دو منطقه گفته شده و تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت بر عملكرد و ویژگی های كمی و كیفی رقم ها مورد بررسی نیز مطالعه گردید. در بهبهان بذرها در اوایل آبان ماه در خزانه كشت و در اوایل بهمن ماه نشاءها به زمین اصلی منتقل شدند. تاریخ كاشت بذرها در كرج اواسط اسفند و انتقال نشاءها به زمین اصلی در اواخر اردیبهشت صورت گرفت. تاریخ سوخ دهی به کمک روش نسبت سوخ دهی و مجموع تجمعی دما تخمین زده شد. آستانه طول روز برای سوخ دهی در این رقم ها از 12 ساعت و 7 دقیقه تا 14 ساعت و 11 دقیقه و دمای تجمعی از 886 تا 2018 درجه روز رشد تعیین گردید. در بهبهان در رقم «سفید قم» به علت نبود کمینه طول روز مورد نیاز برای سوخ دهی، سوخ تشكیل نگردید. بر اساس نتایج این پژوهش رقم های «سفید بهبهان»، «قرمز ایرانشهر»، «كمره ای خمین» و «در چه اصفهان» برای منطقه بهبهان و رقم های «سفید قم»، «قرمز آذرشهر»، «كمره ای خمین» و «درچه اصفهان» برای منطقه كرج مناسب دانسته شد.

كلید واژه: پیاز، تشكیل سوخ، دمای تجمعی، طول روز، نسبت سوخ دهی


تاثیر گوگرد و دفعات محلول پاشی با کود کامل میکرو بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

رستگار جلال*,قاسم زاده گنجه ای محمد

* ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی سید محمد تونی، نیشابور

با مصرف متعادل کودها بر اساس آزمون خاک و استفاده از کود گوگردی (به همراه تیوباسیلوس)، همراه با کود کامل میکرو ممکن است علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصول به خصوص خاصیت انباری پیاز بهبود یافته و میزان تجمع نیترات در سوخ کاهش یابد. بر این اساس آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال (1381 و 1382) در منطقه نیشابور اجرا شد. ارقام پیاز (قرمز آذرشهر و سفید قم) در کرت های اصلی و مقادیر گوگرد (عدم مصرف گوگرد، 150، 300 و 450 کیلو گرم در هکتار) و دفعات محلول پاشی با کود کامل میکرو (بدون محلول پاشی، 1، 2 و 3 بار محلول پاشی) با غلظت 6 در هزار، در کرت های فرعی در چهار خط شش متری به فاصله ردیف های 30 سانتی متری کاشته شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب بر روی داده ها نشان داد نسبت ارتفاع به قطر پیاز، تعداد لایه های خوراکی، میزان غلظت گوگرد و نیتروژن (به صورت نیترات) در ارقام پیاز از نظر آماری اختلاف نداشتند ولی ضخامت گردن، چند قلویی، میزان غلظت پتاسیم و مس تحت تاثیر عوامل آزمایشی قرار گرفتند. بررسی اثر متقابل سال × رقم نشان داد بین تعداد چند قلویی، تعداد لایه خوراکی و میزان غلظت مس و عملکرد سوخ تفاوت آماری وجود دارد. مصرف 450 کیلوگرم در هکتار کود گوگردی (به همراه باکتری تیوباسیلوس) و دو بار محلول پاشی با کودهای میکرو در تیمارها باعث شد تا بالاترین تجمع پتاسیم در سوخ ها حاصل شود. عملکرد سوخ تحت تاثیر سال، رقم و میزان مصرف کودهای گوگردی قرار گرفت ولی میزان و دفعات مخلول پاشی اثر معنی داری بر عملکرد نداشت. مصرف 150 کیلوگرم گوگرد در هکتار میزان تجمع نیترات در سوخ ها را کاهش داد، ولی دو بار محلول پاشی با کود کامل میکرو میزان تجمع نیترات را در رقم قرمز آذرشهر به طور معنی داری افزایش داد (195.4ppm). در این تحقیق دو بار محلول پاشی با کود کامل میکرو (غلظت 6 در هزار) همراه با 450 کیلوگرم در هکتار کود گوگردی، میزان تجمع نیترات در سوخ ها را به طور معنی داری کاهش داد.

كلید واژه: پیاز، گوگرد، محلول پاشی، کود کامل میکرو، کیفیت، عملکرد

 


آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدرات های غیر ساختمانی ساده هنگام تشكیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج

دارابی عبدالستار*,بابالار مصباح,كاشی عبدالكریم,خدادادی محسن

* گروه علوم باغبانی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، كرج

به منظور آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده (ساکارز، گلوکز و فروکتوز) در هنگام تشكیل سوخ در ارقام قرمز آذرشهر، زرگان، سفید نیشابور و سفید قم آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند درخزانه كشت و اواخر اردیبهشت به زمین اصلی منتقل شدند. شروع تشكیل سوخ با تجمع كربوهیدراتها درغلاف برگ همراه بود. قبل و بعد از تشكیل سوخ (حدود  20روز بعد از تشکیل سوخ) حداكثر مقدار كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به رقم سفید قم تعلق داشت. حداكثر و حداقل درصد افزایش كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به ترتیب مربوط به گلوكز و ساكارز بود. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود كه در همه ارقام مورد بررسی، مرحله رشد كند تا حدود 75 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سریع برگ آغاز شد. در رقم زرگان زودتر تشكیل شدن سوخ و بالاتر بودن سرعت رشد این اندام در بیشتر دوره رشد ونمو اندام مزبور سبب افزایش عملكرد این رقم نسبت به سایر ارقام گردید. همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1% (r=%48) بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسمیلاسیون خالص مشاهده شد. رقم زرگان حداكثر عملكرد کل و قابل فروش را تولید نمود و این رقم برای کشت درمنطقه کرج توصیه می شود.

كلید واژه: پیاز، عملکرد،كربوهیدرات، آنالیز رشد، سرعت آسمیلاسیون خالص

دریافت مقالهfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :