تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

زارع ابراهیم*,چیذری امیرحسین,نعمتی نبی اله

*  مرکز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس

سیاستهای دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات كشاورزی برانگیزه های تولید و بازده در بخش كشاورزی اثر می گذارد. پنبه ششمین محصول زراعی ایران است كه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور گسترده ای دخالت دولت در بازار و تولید آن اعمال شده است. این دخالتها بر شكل گیری قیمتها در بازار و ارتباط آن با قیمتهای جهانی تاثیر گذاشته و موجب اعمال حمایت یا مالیات بر تولید كنندگان پنبه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی، روابط قیمتها در بازار داخلی براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمایت اسمی، آثار سیاستهای اعمال شده در تحریف قیمتهای نسبی تولیدكننده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بین قیمت سر مرز و جهانی پنبه و نبود رابطه بلندمدت بین قیمت داخلی و جهانی پنبه دارد. نرخ حمایت اسمی مستقیم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمایت اسمی غیرمستقیم منفی و نرخ حمایت كل در برخی سالها مثبت و در برخی منفی بوده است.

كلید واژه: پنبه، سیاست قیمتگذاری، نرخ حمایت، ایران


روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز

بررسی روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز در زراعت پنبه (.Gossypium hirsutum L)

سلیمی حمیرا*,بازوبندی محمد,فریدون پور محمد

* موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در تهران

جهت بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز در مزارع پنبه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 13 تیمار در 4 تکرار در ورامین، فارس و خراسان در سال 1385 انجام گردید. تیمارهای پیش کشت و پیش رویشی در تلفیق با تیمارهای پس رویشی قرار گرفتند و مقایسه شدند. به طوری که یکی از علف کش های خاک مخلوط شامل تریفلورالین و اتال فلورالین و یک علف کش پیش رویشی به نام پرومترین + فلومتورون در تلفیق با دو تیمار پس رویشی شامل علف کش تریفلوکسی سولفورون سدیم و استفاده کولتیواتور (به عنوان یک ابزار کنترل مکانیکی) استفاده گردید. تیمارهای دو مرتبه کولتیواتور، بدون کنترل علف های هرز و وجین تمام فصل نیز جهت مقایسه با تیمارهای مذکور منظور شد. نتایج به دست آمده نشان داد تلفیق علفکش تریفلوکسی سولفورون سدیم به صورت پس رویشی با یکی از علفکش های خاک مخلوط و یا تلفیق آن با علفکش پیش رویشی پرومترین + فلومتورون در افزایش عملکرد بسیار موثر بود و بهتر از مصرف هر یک از چهار علف کش مذکورکه به تنهایی مصرف شده بودند عمل نمود. کولتیواتور در تلفیق با یکی از علف کش های خاک مخلوط خصوصا اتالفلورالین و تلفیق آن با علف کش پیش رویشی پرومترین + فلومتورون تاثیر قابل توجهی در کنترل علف های هرز نشان داد. البته علف کش تریفلوکسی سولفورون سدیم در مقایسه با کولتیواتور که به عنوان تیمارهای پس رویشی درنظر گرفته شده بودند، در تلفیق با سایر علف کش های قبل از کشت در کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد موثرتر بود.

كلید واژه: پنبه، علف هرز، کنترل شیمیایی، کنترل تلفیقی

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :