اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیركشت و عملكرد چغندرقند در ایران

محمدی حمید*,فرج زاده زكریا,كفیل زاده فرشید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

این مطالعه با هدف بررسی اثر سیاست های دولت بر عرضه شكر، عملكرد و سطح زیركشت چغندرقند طی دوره 1383-1360 از متغیر نرخ حمایت اسمی به عنوان متغیر بیان گر سیاست های دولت استفاده کرد. نتایج مطالعه نشان داد كه متغیر نرخ حمایت اسمی با وجود اثر منفی بر سطح زیركشت، اثر مثبتی بر عملکرد و عرضه دارد. هم چنین مشخص شد قیمت واقعی چغندرقند بر هیچ یك از توابع عرضه، عملكرد و سطح زیركشت اثر معنی داری ندارد. كشش توابع عرضه، سطح زیركشت و عملكرد نسبت به متغیر نرخ حمایت اسمی به ترتیب برابر با 0.20، 0.029- و 0.25 بود و نشان داد سیاست های حمایتی دولت بر افزایش عملكرد و عرضه چغندرقند موثر است.

كلید واژه: چغندرقند، سطح زیركشت، عرضه، عملكرد، نرخ حمایت اسمی