تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشكده كشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح

زیبایی منصور,غزالی سمانه*

 

* گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

انتخاب اندازه مناسب ادوات كشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسایل اصلی مكانیزاسیون كشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشكده كشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی كشت این مزرعه شامل 130 هكتار گندم، 70 هكتار كلزا، 100 هكتار ذرت، 25 هكتار یونجه و 4 هكتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های كل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام كار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار "GAMS" استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد كه اندازه های ارایه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی كه در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر كه همان اندازه ظرفیت بار 400 و 4000 کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای كوچكتر توصیه گشته است. برای تراكتور همان تعداد 8 عدد ولی قدرت بالاتر 85 اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های كل سالیانه قابل مشاهده است به طوری كه اجرای بهینه هزینه ای كمتر از هزینه های كل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان  بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده كه توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

كلید واژه: اندازه بهینه اقتصادی ماشین های كشاورزی، هزینه های مكانیزاسیون، برنامه زمانی عملیات زراعی، مزرعه دانشكده كشاورزی شیراز