اندازه گیری متغیرهای هواشناسی در برآورد نیاز آبی گیاه

تاثیر بازه زمانی اندازه گیری متغیرهای هواشناسی در برآورد نیاز آبی گیاه مرجع چمن در منطقه كرمان

بختیاری بهرام*,لیاقت عبدالمجید,خلیلی علی

* گروه مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهید باهنر كرمان

در این مطالعه، تاثیر بازه زمانی متغیرهای هواشناسی اندازه گیری شده در برآورد تبخیر تعرق مرجع (ETo) در ایستگاه هواشناسی خودكار مستقر در مزرعه دانشگاه شهید باهنر كرمان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از سری داده های اندازه گیری شده در فواصل زمانی 10 دقیقه ای طی یک دوره زمانی یک ماهه (ژوئن 2007) مشتمل بر 4318 داده از متغیرهای هواشناسی تشعشع طول موج كوتاه خورشید، سرعت باد، دمای هوا و رطوبت نسبی، ابتدا تاثیر بازه زمانی نمونه برداری در برآورد میانگین های متغیرهای مذكور تحلیل شده است. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت مدل پنمن- مونتیث استاندارد ASCE و با تركیب ضرایب حساسیت و خطاهای حاصله به سبب نمونه برداری زمانی، تاثیر بازه زمانی اندازه گیری داده های هواشناسی در براورد ETo روزانه برای هر متغیر به صورت كمی بررسی گردیده است. نتایج نشان داد كه شدت تابش خورشید و سرعت باد از حساس ترین متغیرهای هواشناسی موثر بر اریبی در اثر بازه زمانی نمونه  برداری ناكافی بوده اند. به طوری كه خطای روزانه ای معادل 6/12% برای شدت تابش و 6/13% برای سرعت باد در اثر ناكافی بودن نمونه گیری متغیرها به دست آمد. به علاوه، تاثیر ناكافی بودن نمونه گیری زمانی در برآورد ETo روزانه با توجه به حداكثر اریبی 41/0 میلی متر بر روز به سبب نمونه  برداری ناكافی شدت تابش خورشید معنی دار بوده است.

كلید واژه: تبخیرتعرق، داده های اقلیمی، كرمان، نمونه گیری زمانی


شباهت الگوی الكتروفورز پروتئین استرین های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مركبات استان های هرمزگان وكرمان با استرین های برخی دیگر از گونه های Xanthomonas

خداكرمیان غلام*,سوینگز ژان

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

الگوی پروتئین الكتروفورز شده 21 استرین Xanthomonas axonopodis pv. citri جدا شده از مركبات دو استان هرمزگان و كرمان به همراه استرین های استاندارد نماینده X. a. pv. citri و X.a. pv. aurantifoli توسط نرم افزار Gel Compar version 4.2 با 246 استرین از گونه های: X. a. pv. citri, X. a. pv. glycins, X. a. pv. manihotis, X. campestris pv. campestris, X. a. pv. phaseoli, X. cassavae, X. vesicatoria, X. c. pv. euphorbia, X. c. pv. arracaciae, X. a. pv. malvacearum, X. a. pv. clitoriae, X. a. pv. citrumelo, X. a. pv. aurantifolii, X. a. pv. alfalfae, X. cucurbitae, X. a. pv. dieffenbachiae, X. vasicola. pv. holcicola, X. melonis, X. hortorum. pv. pelargonii, X. a. pv. poinsettiicola, X. arboricola pv. pruni, X. c. pv. raphani, X. a. pv. ricini, X. a. pv. vasculorum, X. a. pv. X. c. pv. barbareae , X. c. vignicola, X. c. pv. armoraciae مقایسه و میزان شباهت آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد كه شباهت استرین های مورد بررسی به طور متوسط بیش از 86% بود. استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان دارای بیشترین شباهت (100%) به استرین های X. a. pv. citri LMG 9176. و X. a. pv. citri LMG 9654 و كمترین شباهت (84.90%) به استرین های euphorbia LMG 7402 X. a. pv. و X. a. pv. ricini LMG 7444 بودند. شباهت كامل الگوی پروتئین الكتروفورز شده استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان به برخی استرین های پاتوتیپ A یا X. a. pv. citri با الگوی بیماری زایی آن كه در مطالعات پیشین ما تعیین شده بود، مطابقت دارد.

كلید واژه: شانكر باكتریایی مركبات، كرمان، هرمزگان، Xanthomonas axonopodis pv. citri ،Xanthomonas

 


پراكنش و تنوع ژنتیكی جدایه های ویروس تریستزای مركبات (cirrus tristeza virus) در استان كرمان

احمدی سمیه,افشاری فر علیرضا*,نیازی علی,ایزدپناه كرامت اله

* بخش گیاهپزشكی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز، پژوهشكده بیوتكنولوژی، دانشگاه شیراز

علیرغم گسترش ویروس تریستزا در بعضی مناطق شمالی و جنوبی كشور، اطلاعات چندانی از وضعیت این ویروس در استان كرمان و تنوع ژنتیكی جدایه های آن در دست نمی باشد. در این تحقیق علاوه بر مطالعه پراكنش ویروس تریستزای مركبات (Citrus tristeza virus, CTV) درچهار منطقه مركبات خیز استان كرمان شامل جیرفت، بم، حسین آباد، ارزوییه و حومه، تنوع ژنتیكی جدایه های ویروس مورد بررسی قرار گرفت.
آر.آن.ای كل از پوست ساقه و رگبرگ اصلی برگ مركبات استخراج و جهت تكثیر دو قطعه از ژنوم
CTV (ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 ژن پلیمراز) در نسخه برداری معكوس و سپس واكنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از آغازگر های اختصاصی بكار برده شد. به منظور تعیین پراكنش ویروس در چند منطقه مهم استان كرمان از آزمون الیزا استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده از 203 نمونه جمع آوری شده از چهار منطقه استان كرمان بیش از نیمی از آن ها به ویروس آلوده بودند. میزان آلودگی در نمونه های جیرفت، بم، حسین آباد و ارزوییه به ترتیب 60، 56، 50 و 45 درصد بود. نتایج حاصل از پی سی آر بیانگر تكثیر قطعات مورد انتظار (672 و 409 جفت باز به ترتیب برای ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 ژن پلیمراز) در اكثر جدایه ها بود. قطعات دی.ان.ای حاصل از پی سی آر جدایه های مختلف ویروس همسانه سازی و سپس تعیین ترادف گردیدند. مقایسه ترادف های بدست آمده با اطلاعات موجود در بانك ژن نشان داد كه ترادف آمینو اسیدی و نوكلئوتیدی ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 جدایه های مورد مطالعه، به ترادف جدایه های زردی گیاهچه (seedling yellows) ژاپن (NUagA) و ساقه آبله ای (stem pitting) كالیفرنیا (SY568) شباهت بیشتری دارد. اما در شش جدایه استان كرمان (KBA, KG-9, KG-10, KG-11, KH-10, KS-7) علیرغم شباهت زیاد، تفاوت هایی نیز در چهار امینو اسید ژن cp با سایر جدایه های كرمان، جدایه های دیگر كشور و سایر نقاط دنیا و از جمله دو جدایه ژاپن و كالیفرنیا وجود دارد و در دندروگرام تشكیل یك شاخه جداگانه را میدهند.

كلید واژه: كلسترو ویروس، ویروس تریستزا، مركبات، كرمان

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :