انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یك برنامه بلندمدت در ایران

حسینی سیدصفدر*,قربانی محمد,ترشیزی محمد,ضرغامی نصرت اله

* گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

پژوهش پیش رو، در چارچوب یك الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاك) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی كرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب كرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است كه در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندكی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد كه در مراحل اولیه این برنامه كه عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی كه عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های كلان اقتصادی و فرسایش خاك پیشنهاد شده است.

كلید واژه: سیاست های تجاری و مالیاتی، فرسایش خاك، الگوی تعادل عمومی، وزن های سیاستی