تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره

تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه و روغن در شرایط محیطی مختلف

امیدی تبریزی امیرحسین*,شهسواری محمدرضا,مطلبی پور شهپر,محمدی احمدعلی

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور تعیین سازگاری و واكنش لاین های گلرنگ بهاره به شرایط مختلف محیطی، تعداد هفت لاین امیدبخش در چهار منطقه كرج، اصفهان، اسلام آباد غرب و زرقان در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعی (83-1381) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه در اكثر مناطق و سال های مورد بررسی تفاوت معنی داری بین لاین ها وجود دارد. با توجه به معنی دار نبودن آزمون یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی، تجزیه واریانس مركب برای سال ها و مناطق مورد بررسی انجام شد كه اثر متقابل سال × مكان، رقم × سال و همچنین سال × مكان × رقم در سطح احتمال 1% معنی دار بودند. برای تعیین پایداری عملکرد دانه و روغن لاین ها بر اساس روش ابرهارت و راسل، فرانسیس و کاننبرگ و روش رتبه بندی اقدام شد. نتایج تجزیه رگرسیونی بر عملکرد دانه و روغن نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (خطی) معنی دار و برازش مدل رگرسیونی مناسب است بنابراین لاین های مورد بررسی بر اساس شیب رگرسیونی و میانگین عملکرد دانه و روغن و همچنین انحراف از خط رگرسیون گروه بندی شدند. با توجه به نتایج فوق و نتایج مربوط به ضریب تغییرات محیطی (CV%) لاین های جدید I.L.111 و اصفهان 14 به ترتیب با عملکردهای 1660 و 1611 کیلوگرم در هکتار با سازگاری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها به عنوان ژنوتیپ های مطلوب شناسایی شدند.

كلید واژه: گلرنگ بهاره، ژنوتیپ × محیط، عملكرد دانه

 


پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری

امینی اشكبوس*,وهاب زاده مجتبی,مجیدی هروان اسلام,افیونی داوود,طباطبایی سیدمحمدتقی,صابری محمدحسین,لطفعلی آینه عباس علی,راوری سیدذبیح اله

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، با هدف تعیین سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های جدید گندم نان در مناطق دارای آب و خاک شور معتدل كشور، تعداد هفده لاین جدید پیشرفته گندم نان به همراه ارقام روشن، کویر و بم، به عنوان ارقام شاهد متحمل به تنش شوری، درقالب طرح بلوک های كامل تصادفی با سه تكرار در ایستگاه های یزد،  بیرجند و اصفهان در شرایط تنش شوری EcSoile=8-14 ds/m) و (Ecwater=8-12 ds/m به مدت دو سال زراعی(83-1381) ارزیابی شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مركب دو ساله اثرهای مربوط به ژنوتیپ، سال × مکان، ژنوتیپ × سال و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال × مکان معنی دار بود. با توجه به نتایج بررسی پایداری و سازگاری با روش ها ومعیارهای مختلف پایداری، لاین های MS-81-14، MS-81-4،MS-81-3 و MS-81-5  به عنوان لاین های پرمحصول و پایدار شناسایی شدند. لاینMS-81-14  با شجره 1-66-22/Inia  با داشتن بیشترین عملکرد دانه (470/5 تن در هکتار بالاترین مقدار معیار گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (23=YS)، بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2=%97/4)، کمترین میانگین رتبه (42/R=3)، انحراف معیار رتبه پایین (609/SDR=4)، واریانس پایداری  (?i2) غیرمعنی دار و اکووالانس ریک پایین (Wi) به عنوان لاین با عملکرد بالا و پایدار و سازگار با مناطق معتدل دارای آب و خاک شور شناسایی و انتخاب شد.

كلید واژه: گندم نان، عملكرد دانه، تنش شوری، تجزیه پایداری و سازگای

 


مقایسه عملكرد و شاخص های فیزیولوژیكی رشد در ارقام بهاره گونه های كلزا

آروین پویا*,عزیزی مهدی,سلطانی افشین

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

به منظور بررسی عملكرد و شاخص های فیزیولوژیكی رشد در بین 13 رقم بهاره كلزا از سه گونه Brassica napus،Brassica rapa  و Brassica Juncea آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه بین ارقام از نظر عملكرد، ماده خشك كل و شاخص سطح برگ تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین عملكرد دانه در ارقام بهاره گونه كلزای معمولی (B. napus) بیشتر از ارقام گونه شلغم روغنی (B. rapa) بود. به جز سرعت رشد نسبی، مقادیر سایر شاخص های رشد در ارقام گونه كلزای معمولی بیشتر از ارقام گونه شلغم روغنی بود. حداكثر ماده خشك كل با دریافت 1105.3 درجه روز رشد و در مرحله پر شدن غلاف به دست آمد. حداكثر سطح سبز با دریافت 744.7 درجه روز رشد و در مرحله گلدهی به دست آمد و بعد از آن شاخص سطح سبز به طور تدریجی و با شیب ملایم كاهش یافت. حداكثر سرعت رشد محصول با دریافت 867.9 درجه روز رشد و در مرحله پایان گلدهی حاصل شد. در بررسی ضرایب همبستگی مجموع گونه ها و داخل گونه ها مشاهده شد كه ماده خشک کل وشاخص سطح برگ دارای ضرایب بالاتر همبستگی نسبت به سایر شاخص های رشدی با عملكرد بودند.

كلید واژه: كلزای معمولی (B. napus)، شلغم روغنی (B. rapa)، خردل هندی (B. juncea)، شاخص های رشدی، عملكرد دانه

 


تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) دارای تیپ های رشد متفاوت در نیشابور

جعفرنژاد احمد*

* ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ كاشت ارقام گندم دارای تیپ های رشد متفاوت آزمایشی در سه تاریخ كاشت 20 مهر، 15 آبان و 10 آذر با شش رقم گندم پیشتاز و مرودشت (بهاره)، توس و الوند (بینابین)،MV17  و الموت (زمستانه) به صورت كرت های خرد شده در سه تكرار، طی دو سال زراعی 84-1382 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی نیشابور اجرا شد. تجزیه واریانس مركب داده ها نشان داد اثر تاریخ كاشت بر تعداد سنبله در مترمربع، وزن تك دانه، ارتفاع بوته و تعداد روز تا ظهور سنبله معنی دار بود، ولی اثر آن بر میانگین عملكرد دانه معنی داری نبود، كه علت اصلی آن شرایط آب و هوایی متفاوت دو سال آزمایش بود. اثر متقابل سال × تاریخ كاشت بر عملكرد دانه معنی دار بود (P<0.05)، به طوریكه در سال اول ، بیشترین عملكرد دانه در تاریخ كاشت اول (8804 کیلوگرم در هکتار) و سال دوم در تاریخ كاشت سوم (7707 کیلوگرم در هکتار) ثبت شد. افت شدید دمای هوا در فروردین ماه سال دوم آزمایش به كمتر از 7- درجه سانتیگراد به كشت های دیر، به دلیل عدم برخورد مراحل حساس نموی، در مقایسه با كشت زود خسارت كمتری وارد شد و در نتیجه درصد كاهش عملكرد نیز كمتر بود. اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم معنی دار بود (P<0.01)، بنابراین واكنش تیپ های مختلف گندم به تاریخ كاشت متفاوت بود. بطوریكه با تاخیر در كاشت، عملكرد ارقام زمستانه بیشتر (12 درصد) از ارقام بینابین و بهاره كاهش یافت كه دلیل اصلی آن كاهش تعداد سنبله در واحد سطح بود. البته بخشی از كاهش عمكرد دانه با افزایش وزن هزار دانه جبران شد. نتایج این تحقیق نشان داد مناسب ترین تاریخ كاشت تیپ های زمستانه اواسط مهر و تیپ های بهاره نیمه اول آبان بود. در شرایط مناطق معتدل مانند نیشابور تیپ های بهاره از عملكرد بیشتری نسبت به ارقام زمستانه و بینابین برخوردارند و برای حصول به حداكثر تولید، كشت این نوع ارقام توصیه می شود.

كلید واژه: گندم، تیپ رشد، تاریخ کاشت، عملكرد دانه، وزن هزار دانه

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :