شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA

زارع زاده مهریزی محبوبه*,بزرگ حداد امید

* دانشگاه تربیت مدرس، تهران

به منظور تعیین آبدهی رودخانه ها در آینده و برنامه ریزی جهت مصرف آب، از مدل هایی جهت پیش بینی این مقادیر استفاده می گردد. همچنین جهت تصحیح، تدقیق، تطویل، تکمیل و یا بازسازی داده ها، مدل های شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مدل های تجربی مورد استفاده در این زمینه می توان به شبكه عصبی مصنوعی (ANN) اشاره نمود. در این تحقیق موثر بودن یا نبودن هر یك از عوامل دما، بارش، آبدهی و تاخیرهای زمانی این پارامترها در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی آسانتر به این پارامترها و نیز تعیین ترکیب بهینه پارامتر های موثر در واسنجی ضرایب ANN از الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان یک ابزار بهینه سازی استفاده گردیده است. با انجام فرآیند فوق در دو مدل شبیه سازی و پیش بینی جریان، تعداد لایه های مخفی، تعداد نرون های موثر در هر یک از لایه ها، عوامل هواشناسی و هیدرولوژیكی موثر و نیز گام های زمانی مناسب هر یك از این عوامل در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از GA به نحوی تعیین می گردد که بهترین حالت در مقادیر شبیه سازی و پیش بینی شده آبدهی حاصل شود. در این تحقیق که در حوضه آبریز رودخانه دز صورت گرفته است، تابع هدف كاهش مقدار میانگین مربعات خطای كل در نظر گرفته شد. مقادیر ضریب همبستگی بین آبدهی های محاسباتی و موجود برای دو مدل شبیه سازی و پیش بینی به ترتیب برابر با 0.86 و 0.79 به دست آمد که بیانگر كارآیی الگوریتم ANN-GA در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با دقت مطلوب می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده برتری جواب های به دست آمده از مدل شبیه سازی نسبت به مدل پیش بینی می باشند. از دلایل این برتری می توان به وجود عوامل هواشناسی ماه مورد نظر در تعیین میزان آبدهی اشاره نمود.

كلید واژه: شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی، پیش بینی، آبدهی، بهینه یابی، الگوریتم ژنتیک

 


شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) در طی خشك كردن

شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) در طی خشك كردن

رفیعی شاهین*,توكلی هشجین تیمور,خوش تقاضا محمدهادی

* دانشكده مهندسی بیوسیستم كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

شبیه سازی فرآیند خشك شدن شلتوك برنج یكی از روشهای پیش بینی نحوه توزیع رطوبت در طی فرآیند بوده و منجر به بهبود و حفظ كیفیت شلتوك می شود. تغییر شرایط خشك كردن تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان ضایعات مراحل مختلف شالیكوبی دارد در نتیجه كنترل شرایط خشك كردن امری ضروری می باشد. در این مقاله به روش اجزا محدود، انتقال رطوبت در طی خشك شدن در داخل دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) با فرض متقارن بودن دانه شلتوك شبیه سازی شد. برای تایید صحت مدلهای استخراج شده، بوسیله خشك كن آزمایشگاهی، توده بستر نازك شلتوك برنج دانه بلند (رقم علی كاظمی) با رطوبت اولیه 986/32% (بر پایه خشك، (d.b. خشك شد. در طی خشك شدن، دمای، رطوبت نسبی و سرعت هوا به ترتیب 32% ،40oC و ?.?m/s بود. در طول مدت خشك كردن بستر نازك، وزن توده شلتوك برنج با فواصل زمانی ده دقیقه اندازه گیری شده و با این داده ها رطوبت شلتوك محاسبه گردید. مدلها نیز با توجه به ورودی های حاصل از شرایط آزمایشگاهی با گام یك دقیقه حل شد. ریشه مجموع مربعات خطا و درجه تاثیر مدل داده های شبیه سازی نسبت به داده های آزمایشگاهی به ترتیب 01/0 و 9908/0 بود. در نتیجه مدل، تقریب خوبی نسبت به داده های آزمایشگاهی داشته و برای شبیه سازی رطوبت دانه شلتوك علی كاظمی می تواند استفاده شود.

كلید واژه: دانشه شلتوك، رقم علی كاظمی، خشك كردن، روش اجزا، محدوده، شبیه سازی، انتشار رطوبت

 


تعیین فنولوژی و میزان رشد اولیه مطلوب برای نخود در شرایط دیم گنبد و گرگان

سلطانی افشین,فرجی ابوالفضل

به منظور بررسی تاثیر صفات مختلف به نژادی بر خصوصیات رویشی، مراحل فنولوژی و عملکرد دانه نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم و استفاده از این صفات در برنامه های اصلاحی آینده، یک آزمایش شبیه سازی رایانه ای با استفاده از مدل Cyrus انجام شد. کاهش یا افزایش 4 پارامتر موثر بر نخود در رقم هاشم (واریته مورد کشت منطقه) با استفاده از آمار 88 ساله آب و هوایی در دو منطقه گنبد و گرگان و در شرایط دیم مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین عامل افزایش عملکرد دانه در شرایط دیم گنبد و گرگان کاهش رشد رویشی و حفظ رطوبت جهت دوره پر شدن دانه از طریق ایجاد 20 درصد زودرسی در مرحله سبز شدن تا شروع گلدهی بود. در واقع توزیع مناسب رطوبت موجود بین مراحل رشد رویشی و زایشی می تواند سبب افزایش قابل توجه عملکرد دانه شود. این مساله بخصوص در شرایط دیم گنبد که دارای تنش خشکی شدیدتر در انتهای فصل رشد بوده و زودرسی یک صفت مطلوب جهت به نژادی می باشد، بسیار حایز اهمیت است. بیشترین افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش 20 درصد زودرسی در مرحله سبزشدن تا گلدهی به دست آمد که سبب افزایش عملکرد دانه نسبت به رقم هاشم در هر دو منطقه گنبد (49 درصد افزایش نسبت به رقم هاشم با عملکرد دانه 1769 کیلوگرم در هکتار) و گرگان (25 درصد افزایش نسبت به رقم هاشم با عملکرد دانه 2265 کیلوگرم در هکتار) گردید. همچنین احتمال وقوع عملکردهای بالاتر از رقم هاشم در اثر 20 درصد افزایش زودرسی در مرحله سبز شدن تا گلدهی در دو منطقه گنبد و گرگان به ترتیب 100 و 94.4 درصد بود.

كلید واژه: نخود، رقم، شبیه سازی، تنش خشکی، عملکرد، شرایط دیمfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :