ارزیابی كارآیی چند علف كش برای كنترل علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L)

موسوی سیدكریم*,ثابتی پیمان,جعفرزاده ناصر,بزازی داریوش

* خرم آباد، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی لرستان، بخش تحقیقات گیاه پزشكی

فقدان علف كش برای کنترل علف های هرز پهن برگ از جمله مهم ترین چالش های زراعت نخود در کشور ایران است. آزمایش ارزیابی كارآیی چند علف كش برای كنترل علف های هرز كشت نخود طی سال زراعی 85-1384 در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 12 تیمار و چهار تكرار در استان های لرستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل كاربرد پیش رویشی سیمازین، پرومترین و مخلوط آنها، كاربرد پیش رویشی و پس رویشی فومسافن، كاربرد پیش كاشت آمیخته با خاك، پیش رویشی و پس رویشی ایمازتاپیر، كاربرد پیش كاشت آمیخته با خاك و پس رویشی پندیمتالین، كاربرد پس رویشی پیریدیت و شاهد عاری از علف هرز بود. كاربرد ایمازتاپیر به صورت های پیش كاشت آمیخته با خاك و پیش رویشی به مقدار یك لیتر در هكتار و پس رویشی به مقدار 7/0 لیتر در هكتار با وجود تاثیر كنترلی مناسب روی علف های هرز (کاهش 80 درصدی تراکم علف های هرز) اثرات گیاه سوزی شدیدی روی نخود بر جای گذاشت. كاربرد پس رویشی پیریدیت، كاربرد پیش رویشی فومسافن، كاربرد پیش رویشی سیمازین و كاربرد پیش رویشی مخلوط سیمازین+پرومترین، برترین تیمارهای علف كش به لحاظ حداقل اثرات گیاه سوزی روی نخود و داشتن تاثیر كنترلی مناسب روی گونه های علف هرز بود. كاربرد پیش رویشی فومسافن ضمن كنترل نسبتا مناسب علف های هرز (کاهش 88 درصدی تولید زیست توده علف های هرز) فاقد اثرات گیاه سوزی مشهود روی نخود بود. از این رو با توجه به محدود بودن طیف علف كش های قابل استفاده برای كشت نخود می توان آن را به صورت پیش رویشی برای كنترل علف های هرز این محصول به كار برد.

كلید واژه: ایمازتاپیر، پرومترین، سیمازین، فومسافن