بررسی سازگاری برخی از سوزنی برگان مهم جهان در منطقه میان بند جنگلهای اسالم

همتی ارسلان*,خان جانی شیراز بابا,قادری وانگاه بابك

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

در این تحقیق به منظور بررسی سازگاری و عملکرد درختان غیر بومی در شمال کشور، طرح تحقیقاتی سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای میان بند اسالم (ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار از گونه های مختلف سوزنی برگ شامل کاج سیاه(P. nigra var. calabrica, P. nigra var. pallasiana, P. nigra var. austriaca) ، نوئل Picea abies) با مبدا کلاردشت، P. abies با مبدا فرانسه،P. glauca  با مبدا کانادا و P. orientalis با مبدا ترکیه و دوگلاس Pseudotsuga menziesii) با مبدا آمریکا و P. menziesii با مبدا کالیفرنیا) از سال 1370 بر اساس سه شاخص زنده مانی، قطر و ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس پس از پایان هر دوره رویش سالیانه، اندازه گیریها در هر یک از کرتهای آزمایشی به عنوان متغیر، انجام و نتایج بدست آمده پس از پایان سال شانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که گونه های مورد بررسی از لحاظ شاخص زنده مانی تفاوت معنی داری نداشته، حال آن که در دو شاخص ارتفاع و قطر برابر سینه، اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. در پایان این دوره بررسی، گونه menziesii .P با مبدا کالیفرنیا دارای بهترین رشد ارتفاعی (میانگین ارتفاع 2/10 متر) و گونه P. nigra var. calabrica دارای بیشترین رشد قطری (میانگین قطر 1/16 سانتی متر) بودند

كلید واژه: سازگاری، سوزنی برگان، اسالم، گیلان