آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدرات های غیر ساختمانی ساده هنگام تشكیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج

دارابی عبدالستار*,بابالار مصباح,كاشی عبدالكریم,خدادادی محسن

* گروه علوم باغبانی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، كرج

به منظور آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده (ساکارز، گلوکز و فروکتوز) در هنگام تشكیل سوخ در ارقام قرمز آذرشهر، زرگان، سفید نیشابور و سفید قم آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند درخزانه كشت و اواخر اردیبهشت به زمین اصلی منتقل شدند. شروع تشكیل سوخ با تجمع كربوهیدراتها درغلاف برگ همراه بود. قبل و بعد از تشكیل سوخ (حدود  20روز بعد از تشکیل سوخ) حداكثر مقدار كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به رقم سفید قم تعلق داشت. حداكثر و حداقل درصد افزایش كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به ترتیب مربوط به گلوكز و ساكارز بود. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود كه در همه ارقام مورد بررسی، مرحله رشد كند تا حدود 75 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سریع برگ آغاز شد. در رقم زرگان زودتر تشكیل شدن سوخ و بالاتر بودن سرعت رشد این اندام در بیشتر دوره رشد ونمو اندام مزبور سبب افزایش عملكرد این رقم نسبت به سایر ارقام گردید. همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1% (r=%48) بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسمیلاسیون خالص مشاهده شد. رقم زرگان حداكثر عملكرد کل و قابل فروش را تولید نمود و این رقم برای کشت درمنطقه کرج توصیه می شود.

كلید واژه: پیاز، عملکرد،كربوهیدرات، آنالیز رشد، سرعت آسمیلاسیون خالص

دریافت مقاله