اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیك گیاه كلزا (Brassica napus)

اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیك گیاه كلزا (Brassica napus)

شعبانی علی,كامگارحقیقی علی اكبر*,سپاس خواه علیرضا,امام یحیی,هنر تورج

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

با توجه به اهمیت كشت كلزا در ایران جهت تولید روغن و روش كم آبیاری كه یكی از روش های مدیریتی در هنگام بروز خشكسالی و كمبود آب می باشد تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر عوامل فیزیولوژیك گیاه كلزا، در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز در طی سال های زراعی 84-83 و 85-84 انجام گردید. آزمایش روی رقم لیكورد در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد یا تیمار آبیاری در كل دوره رشد، تیمار تنش آبی در مرحله رشد رویشی مجدد در بهار، تیمار تنش آبی در مرحله گل دهی و تشكیل غلاف، تیمار تنش آبی در مرحله رسیدن دانه و تیمار دیم با آبیاری تكمیلی در اول دوره رشد در زمان جوانه زنی. نتایج نشان داد كمبود آب سبب كاهش ارتفاع بوته (به خصوص در تیمار دیم)، وزن خشك گیاه (به ویژه در تیمار تنش آبی پیوسته در دوره رشد گیاه)، شاخص سطح برگ، پتانسیل آب گیاه و افزایش دمای پوشش سبز گیاه به دلیل كاهش تبخیر و تعرق گردید. شاخص سطح برگ كلزا در اثر اعمال تنش خشكی كاهش می یابد كه این كاهش در تیمار تنش در مرحله رشد رویشی در اوایل بهار به طور موقت شدیدتر می شود ولی با اتمام تنش افزایش می یابد. سرعت كاهش شاخص سطح برگ در انتهای دوره رشد در تیمار تنش در مرحله رسیدن دانه بیشتر از بقیه تیمارهاست.

كلید واژه: کلزا، تنش آبی، دیم، شاخص سطح برگ، پتانسیل آب گیاه، دمای پوشش سبز، ارتفاع بوته

 


مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

اسفندیاری صادق*,حسن لی علی مراد,فرشادفر محسن,صفری هوشمند

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، كرمانشاه

یونجه یكساله یكی از مهمترین گیاهان علوفه ای جهان به شمار می رود و به لحاظ تولید و كیفیت علوفه مناسب، تثبیت نیتروژن، كاهش فرسایش خاك از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق اثر شرایط دیم بر روی كیفیت علوفه پنج گونه به نام های M. minima, M.rigidula, M. turbinate, M. radiate و M. orbicularis در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط دیم در بین گونه های یونجه یكساله برای صفات میزان آب نسبی برگ، تعداد ساقه و وزن خشک در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت. به عبارت دیگر برای این صفات تنوع معنی دار در بین گونه ها تحت شرایط دیم وجود دارد. همچنین برای صفات طول دوره فیزیولوژیک رشد، نسبت برگ به ساقه، کلروفیل فلورسنس، در سطح 5% اختلاف معنی داری مشاهده شد. اما در مورد صفات ارتفاع بوته، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از نظر عملكرد، گونه های M. rigidula, M. turbinate, M. radiata  و M. orbicularis ترتیب با، 1451، 1667، 1681 و 1451كیلوگرم در هكتار در گروه اول قرار گرفتند، و تنها گونه M. minima با 1195 كیلوگرم در هكتار در گروه دوم قرار گرفت. به عبارت دیگر با توجه به نتایج، تحت شرایط دیم تنها گونه M. minima عملكرد ضعیفی داشت و دیگر گونه ها عملکرد تقریبا مشابهی داشتند. بطور كلی گونه M. Rigidula از نظر تمامی صفات مورد اندازه گیری به استثنا صفت تعداد ساقه گروه اول را به خود اختصاص داده است و در منطقه از عملكرد و استقرار خوبی برخوردار بود.

كلید واژه: یونجه یکساله، عملكرد، صفات فیزیولوژیك، دیمfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :