تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

كلانتری خلیل*,اسدی علی,شعبان علی فمی حسین,عربیون ابوالقاسم

* گروه مدیریت و توسعه كشاورزی، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

پایداری در نظام های کشت گندم به مولفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مولفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای كشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفا كند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام كشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود كه روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه كشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای كرونباخ بین 0.77 تا 0.94 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و كلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد كه 5 عامل، اكولوژیكی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشاركتی و عامل اقتصادی كه مجموعا 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام كشت گندم در استان فارس را تبیین می كنند.

كلید واژه: كشاورزی پایدار، توسعه كشاورزی، نظام کشت گندم، استان فارس


مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش كشاورزی استانهای كشور در دو مقطع 1372 و 1382

فطرس محمدحسن*,بهشتی فر محمود

* دانشگاه بوعلی سینا همدان

این پژوهش كه با استفاده از 78 شاخص توسعه كشاورزی و با كمك دو تكنیك تحلیل عاملی و تاكسونومی عددی،‌ در دو مقطع زمانی 1372 و 1382 انجام گرفته، درصدد پاسخگویی به این دو پرسش بوده كه الف) آیا سطح توسعه كشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه، به طور متوسط، افزایش یافته است؟ و ب) آیا دوگانگی كشاورزی بین استانها كاهش پیدا كرده است؟ نتایج نشان می دهد كه سطح توسعه كشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی كشاورزی بین آنها كاهش یافته است.

كلید واژه: دوگانگی كشاورزی، توسعه كشاورزی، تحلیل عاملی،‌ تاكسونومی عددی، استانهای ایرانfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :