بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار

سرورامینی شبنم*,اسدی علی,كلانتری خلیل

 

* دانشگاه تهران

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.7). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 65.98 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 63.159 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.

كلید واژه: شهرک صنعتی، توسعه روستایی، واحدهای صنعتی، صنعتی کردن روستا، نواحی روستایی


بررسی عوامل موثر بر عملكرد صنایع كوچك از دیدگاه كارشناسان توسعه روستایی

امین آقایی مهرناز*

به رغم مزایای فراونی كه برای صنعتی شدن روستاها بر شمرده شده است، وضعیت فعلی صنایع كوچك روستایی ایران نمی تواند جوابگوی نیروی كار مازاد بخش كشاورزی، تفاوت چشمگیر سطح رفاه روستا و شهر، عدم مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، و توسعه اقتصادی و اجتماعی در روستاهای ایران باشد. بررسی عوامل موثر بر عملكرد صنایع كوچك روستایی ایران می تواند نكات مهمی را در زمینه دلایل عدم همسویی صنایع كوچك روستایی ایران با اهداف توسعه روستایی مشخص كند و روشنگر خطوط اساسی برنامه ریزی مدیران بنگاه ها و سیاستگذاران دولت باشد. در این مقاله عوامل موثر بر عملكرد صنایع كوچك روستایی ایران به سه دسته عوامل ساختاری، زمینه ای و محتوایی دسته بندی شده است. سپس با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی به بررسی نظر كارشناسان توسعه روستایی ایران در زمینه میزان تاثیر هر یك از این شاخص ها بر عملكرد صنایع كوچك روستایی و اولویت بندی هر یك از آنها پرداخته می شود.

كلید واژه: صنایع كوچك روستایی، توسعه روستایی، كارشناسان توسعه روستاییfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :