تاثیر آرایش كاشت بر خصوصیات كمی و كیفی چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس

اشرف منصوری غلام رضا*,جوكار لادن

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس

آرایش كاشت را می توان با تغییر در فاصله ردیف ها و عرض پشته ها، كشت به صورت یك یا دو ردیفه روی پشته و فاصله بوته بر روی خطوط كاشت تنظیم کرد. برای دستیابی به مناسب ترین آرایش كاشت برای رقم منوژرم هیبرید گدوك، آزمایش مزرعه ای به مدت دو سال (1380 و 1381) در زرقان فارس (منطقه معتدل) در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار و با پنج تیمار انجام شد. تیمارها شامل: كاشت یك ردیفه 60 سانتی متر، كاشت یك ردیفه 50 سانتی متر، كشت دو ردیفه 40 سانتی متر روی پشته های 60 سانتی متری، كاشت دو ردیفه 50 سانتی متر و فاصله پشته ها 50 سانتی متر و در نهایت كاشت دو ردیفه؛ فاصله ردیف 40 سانتی متر، عرض پشته ها 60 سانتی متر و كشت به صورت دوردیفه بود. هركدام از واحدهای آزمایشی در چهار خط به طول 10 متر با بذرپاش دستی كشت شد. طی دوره رویش چغندرقند، شمارش تعداد بوته موجود و گمشده و ارزیابی كمی رشد با مقایسه نمره رشد انجام شد. نتایج دوساله نشان داد اختلاف میانگین عملكرد ریشه در آرایش های مختلف كاشت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است. بیش ترین عملكرد ریشه (78.93 تن در هكتار) به آرایش كاشت با فاصله ردیف 50 سانتی متر و كشت به صورت یك ردیفه متعلق بود. اختلاف آرایش های مختلف كاشت از نظر میانگین درصد قند، درصد شكر قابل استحصال، درصد استحصال شكر، عملكرد شكر سفید معنی دار نبود. ولی از نظر ناخالصی ها (پتاسیم و نیتروژن مضره) تفاوت معنی دار آماری داشتند، گرچه در آرایش كاشت با فاصله ردیف 50 سانتی متر و كشت یك ردیفه درصد قند كم تر (14.09 درصد) بود، اما به دلیل افزایش عملكرد ریشه، میزان عملكرد شكر سفید در واحد سطح بیش تر (7.59 تن در هكتار) بود.

كلید واژه: چغندرقند، آرایش كاشت، تراكم بوته، صفات كمی و كیفی

 


بررسی اثرات الگوی كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت شیرین

بذرافشان فرود,فتحی قدرت اله,سیادت سیدعطااله,آینه بند امیر,عالمی سعید خلیل

به منظور بررسی اثر الگوی كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای عملكرد ذرت شیرین هیبرید (SC404) آزمایشی در تابستان سال1381 در مزرعه آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی كشاورزی رامین، دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از طرح آماری فاكتوریل در چهار تكرار به اجرا درآمد. فاكتور تراكم در سه سطح شامل تراكم های گیاهی: 60000 (d1) بوته در هكتار، 75000 (d2) بوته در هكتار، 90000 (d3) بوته در هكتار بود و فاكتور الگوی كاشت  در سه سطح شامل: (a1) كشت یك ردیف گیاه روی پشته بطوری كه بوته های دوپشته مجاور، روبروی یكدیگر قرار گیرند، (a2) كشت یك ردیف گیاه روی پشته بطوری كه بوته های دو پشته مجاور، بصورت زیگزاگ قرارگیرند، (a3) كشت دو ردیف گیاه به صورت زیگزاگ بر روی یك پشته بود. نتایج بدست آمده نشان داد كه الگوی كاشت تاثیر معنی داری بر عملكرد ماده خشك، عملكرد بلال سبز، عملكرد دانه و طول بلال داشت و این صفات در الگوی كاشت دو ردیفه بیشترین بود. تعداد ردیف دانه در هر بلال، تعداد دانه در ردیف هر بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر الگوی كاشت قرار نگرفتند. همچنین نتایج نشان داد كه تراكم گیاهی اختلاف معنی داری را در صفات، عملكرد ماده خشك، عملكرد بلال سبز، عملكرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در ردیف هر بلال، وزن هزار دانه، طول و قطر بلال نشان داد. تراكم 9 بوته در متر مربع بیشترین تولید ماده خشك و عملكرد بلال سبز را داشت ولی بالاترین عملكرد دانه و شاخص برداشت از تراكم 7.5 بوته در متر مربع بدست آمد. دیگر صفات ذكر شده با كاهش تراكم، افزایش یافتند.

 


تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود زراعی (.Cicer arientinum L) در شرایط دیم خرم آباد

فلاح سیف اله*

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

برای مطالعه تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپ های نخود زراعی در شرایط دیم منطقه خرم آباد، آزمایشی در مزرعه تحقیقات كشاورزی اداره هواشناسی لرستان در سال زراعی 85-1384 به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت اسپلیت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا شد. تاریخ كاشت شامل كاشت در 15 اسفند، اول فروردین و 15 فروردین به عنوان عامل اصلی و تراكم بوته شامل 18، 24، 30 و 36 بوته در مترمربع به همراه توده محلی گریت و ژنوتیپ Flip 93-93 به عنوان عامل فرعی مقایسه شد. نتایج نشان دادند كه با تاخیر در كاشت تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه، عملكرد دانه و ماده خشك به طور معنی داری كاهش یافتند. با افزایش تراكم بوته تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه به طور معنی داری كاهش یافتند، عملكرد دانه و ماده خشك ابتدا افزایش و سپس كاهش داشتند. شاخص برداشت تحت تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته قرار نگرفت. توده محلی گریت در مقایسه با ژنوتیپ Flip 93-93 دارای تعداد نیام در بوته، عملكرد دانه و ماده خشك بیشتر ولی تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه و شاخص برداشت آن كمتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده و با عنایت به وقوع تنش خشكی و حرارتی در فاز زایشی نخود دیم در این منطقه، كاشت زود توده محلی گریت با تراكم 24 تا 30 بوته در مترمربع را می توان توصیه نمود.

كلید واژه: تاریخ کاشت، تراكم بوته، شرایط دیم، ژنوتیپ، عملكرد، نخود زراعیfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :