کاربرد علف کش و میزان بذر روی رقابت برنج با سوروف

ارزیابی تاثیر کاربرد علف کش و میزان بذر روی رقابت برنج (.Oryza sativa L) با سوروف (Echinochloa crus-galli)

موسوی سیدهاشم*,فتحی قدرت اله,عالمی سعید خلیل,سیاه پوش عبدالرضا,قرینه محمدحسین,مرادی تلاوت محمدرضا

* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

به منظور بررسی واکنش عملکرد برنج و سوروف در سطوح علف کش و تراکم کاشت، آزمایشی به صورت کرت های خردشده با چهار تکرار، در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال 1384 انجام شد. سطوح علف کش مولینیت (صفر، 3، 5 و 7 لیتر در هکتار) در کرت های اصلی و سه تراکم بذر برنج (100، 120 و 140 کیلوگرم در هکتار) در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر متقابل علف کش و تراکم کاشت بر عملکرد برنج و سوروف، تعداد خوشه برنج و سوروف در واحد سطح، و تعداد دانه در خوشه برنج و سوروف معنی دار بود. در هنگام عدم مصرف علف کش، عملکرد برنج در تراکم 120 کیلوگرم بذر در هکتار، به طور قابل توجهی از دیگر تراکم ها بالاتر بود. از سوی دیگر، مشاهده می شود که بالاترین عملکرد برنج و کمترین عملکرد سوروف با مصرف 5 لیتر علف کش در هکتار به دست آمد. در این سطح علف کش، بین تراکم های مختلف کاشت تفاوت معنی داری در مقایسه با سطح شاهد وجود نداشت. عملکرد برنج در تراکم 120، تغییرات کمتری را در مقایسه با دو تراکم دیگر نشان داد و معنی دار نبود. در تراکم 120 کیلوگرم بذر در هکتار، روند تغییرات عملکرد گیاه زراعی و گیاه هرز در برابر هم، دارای شیب کمتری، در مقایسه با دو تراکم دیگر بود. در مجموع به نظر می رسد که ایجاد تراکم بهینه کاشت می تواند موجب کاهش حساسیت گیاه زراعی به دیگر عوامل محیطی و زراعی از جمله رقابت گیاهان هرز یا مصرف نهاده هایی مانند علف کش گردد.

كلید واژه: برنج، تراکم کاشت، سوروف، علف کش، عملکرد

 


بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

شاكر محمد*

* فارس، زرقان، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

در این تحقیق، تاثیر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس بررسی شده است. در این آزمایش، از طرح آماری كرت های خردشده در قالب بلوك های كامل تصادفی در پنج تكرار استفاده شد. رقم شلتوك در دو سطح آمل- 3 و كامفیروزی به عنوان كرت اصلی و سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی در پنج سطح 550)، 600، 650، 700، و 750 دور در دقیقه) به عنوان كرت فرعی انتخاب و از آزمون چند دامنه ای دانكن جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد. در این بررسی، سرعت دورانی 650 دور در دقیقه به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. درهر تیمار، فاكتورهای درصد شكستگی، درصد ترك، مقاومت شكست، و درجه سفیدی دانه های برنج سفید اندازه گیری شد و نتایج نشان داد كه اثر سرعت دورانی روتور، رقم شلتوك، و اثر متقابل آنها بر پارامترهای تبدیل معنی دار و سرعت دورانی مناسب روتور سفید كن سایشی افقی برای برنج رقم كامفیروزی، 600 دور در دقیقه و برای برنج رقم آمل- 3، 600 تا 650 دور در دقیقه است. همچنین مشخص شد كه شكستگی و درجه سفیدی برنج رقم آمل- 3، به ترتیب 29.82 درصد و 32.94، و در رقم كامفیروزی به ترتیب 23.46 درصد و 29.48 است. برنج رقم كامفیروزی از نظر درصد ترك و مقاومت به شكست به ترتیب 12.31 درصد و 17.22 كیلوگرم نیرو بیشتر از رقم آمل- 3 است.

كلید واژه: برنج، ترك برنج، درجه سفیدی، دستگاه سفید كن سایشی، سرعت دورانی، شكستگی برنج، مقاومت به شكست


ارزیابی مزرعه ای ژنوتیپ های برنج جهت تحمل به تنش شوری در مازندران

ارزیابی مزرعه ای ژنوتیپ های برنج جهت تحمل به تنش شوری در مازندران

مومنی علی*,محمدیان محمد,نوری محمدزمان

* موسسه تحقیقات برنج در مازندران

به منظور ارزیابی مقدماتی تحمل ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری آب/خاک و استفاده از ژنوتیپ های متحمل در برنامه اصلاحی برنج، مطالعات زراعی و فیزیولوژیکی تعداد 56 ژنوتیپ برنج مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 40 ژنوتیپ از موسسه تحقیقات بین المللی برنج و همچنین 16 ژنوتیپ منتخب برنج متحمل به شوری از موسسه تحقیقات برنج بودند كه در دو آزمایش جداگانه در مزارع شور اراضی ساحلی و غیرساحلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق ساری و آمل در استان مازندران در سال 86-1385 مطالعه شدند. صفات مورد مطالعه شامل کد تحمل، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، درصد عقیمی خوشه، وزن 100 دانه و عملکرد دانه در بوته بودند، که در آزمایش اول به علت عدم گلدهی تعدادی از ژنوتیپ ها، تجزیه و تحلیل برای صفات اندازه گیری شده انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که کلیه 40 ژنوتیپ در آزمایش اول از لحاظ کد تحمل، ارتفاع بوته و تعداد پنجه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند. نتایج تجزیه های آماری آزمایش دوم نیز حاکی از آن بود که بین 16 ژنوتیپ منتخب نیز تفاوت های معنی داری برای کلیه صفات مورد مطالعه وجود داشت. بر اساس نتایج تجزیه های آماری ژنوتیپ های بی نام، هاشمی، IR67075-2B-5-2 و IR67075-2B-18-2 دارای وضعیت مناسبی در شرایط آزمایشی بوده اند و جهت استفاده در برنامه اصلاحی و همچنین انجام سایر آزمایشات زراعی و فیزیولوژیکی مرتبط انتخاب شدند

كلید واژه: مزارع شور، ژنوتیپ های متحمل، برنامه اصلاحی، برنج، .Oryza sativa L


پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

كرمی عزت اله*,رضایی مقدم كورش,احمدوند مصطفی,لاری محمدباقر

* بخش ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

پذیرش پرورش های ماهی باز زراعت برنج تصمیمی صرفا فن گرایانه نیست و سازه های گوناگونی بر آن تاثیر دارند كه با شناخت سازه ها و ویژگیهای موثر می توان به شناسایی پذیرندگان احتمالی و ترویج كشت توام كمك نمود. هدف این تحقیق شناسایی ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان كشت توام برنج و ماهی در استان فارس بود كه با انجام تحقیق پیمایشی و استفاده از پرسشنامه ای كه روایی و پایایی آن تایید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، كشاورزان شالیكار استان فارس بود كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، دو شهرستان ممسنی و شیراز انتخاب و كشاورزان پذیرنده و نپذیرنده كشت توام این دو شهرستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان كشت وتوام، دسترسی به اطلاعات آبزی پروری در بین آنان است كه در پذیرندگان به مراتب بیشتر از نپذیرندگان می باشد. از نظر آگاهی از نوآوری كشت توام برنج و ماهی، بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوتی وجود ندارد. اما تفاوت بین دو گروه، در دانش كسب شده در زمینه آبزی پروری می باشد. پذیرندگان دارای سطح بالاتری از دانش تغذیه، مدیریت و صید ماهی هستند. بنابراین ترویج آبزی پروری و ایجاد دانش مورد نیاز كشاورزان، درنشر آبزی پروری بسیار حایز اهمیت است. یافته های پژوهش حاكی است كه تابع ممیزی حاصل از مدل تلفیقی از متغیرهای نشر ساختار مزرعه می تواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، كشاورزان پذیرنده كشت توام برنج و ماهی را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. از مجموع متغیرهای اقتصادی، ویژگی های نوآوری و دانشی كه وارد مدل شده بودند، متغیرهای دسترسی به منابع اطلاعاتی، دانش در مورد بچه ماهی، مدیریت آبری پروری، تهیه كرت برای آبزی پروری و دانش مربوط به صید ماهی، مهمترین متغیرهای متمایز كننده پذیرنده و نپذیرنده كشت توام می باشند.

كلید واژه: كشت توام، برنج، ماهی، كشاورز، پذیرش نوآوری، فارس


تاثیر تیمارهای مختلف کودی اعمال شده در کاشت برنج و ذرت بر عملکرد جو به عنوان کشت دوم در یک تکرار سه ساله

میرلوحی آقافخر*,محمدی رضا,رضوی سیدجلیل,نوربخش فرشید

* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

بر اساس تحقیقات مختلف مراحل آماده سازی زمین برنج به ویژه شله زنی یا گل خرابی بر خصوصیات خاک و بازده گیاهان زراعی دیگر که به عنوان کشت دوم بعد از برنج قرار می گیرند زیانبار می باشد. این آزمایش به منظور بررسی آثار شله زنی، غرقابی و کاشت برنج در مقایسه با شرایط غیر غرقاب، شخم معمول و کاشت ذرت همراه با تیمارهای مختلف کودی بر محصول جو، رقم والفجر در سه سال متوالی انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار طراحی گردید که برنج (رقم زاینده رود) و ذرت به عنوان عامل اصلی و تیمارهای کودی شامل کود آلی و کود شیمیایی به عنوان کرت های فرعی استفاده شدند. تیمارهای کودی هر سال در زمین برنج و ذرت اعمال و آثار آن در کشت بعدی یعنی جو مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای کودی (تیمار 1 تا 6) برای سه سال متوالی بر اساس توزیع تصادفی سال اول آزمایش اعمال شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارهای کودی از نظر عملکرد دانه، وزن خشک بوته، تعداد پنجه در متر مربع و ارتفاع بوته تفاوت معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که گیاه جو از نظر میانگین کلیه صفات در زمین ذرت بالاتر از بود. اگر چه میزان افزایش عملکرد دانه جو در زمین ذرت از نظر آماری معنی دار نشد ولی حدود یک تن از عملکرد جو در زمین برنج بیشتر بود. کاربرد کود آلی در کشت قبل از جو بویژه در مقادیر نسبتا زیاد باعث بهبود کلیه صفات و در نهایت عملکرد بیشتر جو گردید. تیمار اعمال 96 تن کود آلی و پس از آن تیمار اعمال نصف این مقدار در یک دوره سه ساله دارای بیشترین عملکرد و برتری صفات دیگر بودند. تیمار شاهد در مقایسه با بقیه تیمارها از نامناسب ترین وضعیت برخوردار بود. مقایسه کل عملکرد جو در تیمارهای کود شیمیایی در مجموع 2 سال بیانگر افزایش عملکرد جو و سایر صفات (به جز ارتفاع بوته) بصورت معنی دار در تیمار 260.9 کیلوگرم کود اوره در هکتار در سه قسط نسبت به تیمار 260.9 کیلوگرم کود اوره در هکتار همزمان با کاشت به دلیل تقسیط کود نیتروژنی بود.

كلید واژه: برنج، جو، گل خرابی، کود آلی، عملکرد


بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

ولی اله پور رضا*,راشدمحصل محمدحسن,باغستانی میبدی محمدعلی,لكزیان امیر,حسن زاده خیاط محمد

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در اراضی شالیزاری بر رشد محصولات دوم (کاهو، شاهی، شبدر، کلزا و تربچه) آزمایشهای مزرعه ای و گلخانه ای به ترتیب در مازندران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. پنج آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به ازای هر کدام از محصولات دوم و با تیمارهای بقایای علفکشها (1- بوتاکلر، 2- تیوبنکارب، 3- اگزادیارژیل، 4- سان رایس پلاس، 5- ستاف و 6- شاهد) مورد اجرا قرار گرفت. صفات طول ساقه و ریشه و وزن ساقه، ریشه و کل (ساقه + ریشه) در دو مرحله برداشت یعنی 20 و 40 روز پس از کاشت اندازه گیری شده و تجزیه واریانس در مورد آنها به اجرا در آمد. در برداشت اول مقایسه میانگین نشان داد محصولات دوم کلزا ،کاهو، و تربچه به لحاظ کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری نداشته و بقایای علفکش ها آنها را متاثر نکرده است. شبدر نیز از نظر طول و وزن ساقه حساسیتی به بقایای هیچکدام از علفکشها نداشت، با این حال طول ریشه شبدر متاثر از بقایای علفکش بوتاکلر شده و نسبت به شاهد کاهش 28 درصدی داشت. بقایای بوتاکلر همچنین منجر به کاهش وزن ریشه و وزن کل در شبدر شده است. علفکش بوتاکلر وزن ساقه و وزن کل شاهی را متاثر کرد. در برداشت دوم محصولات دوم کلزا، شبدر و تربچه از نظر صفات مورد بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر بقایای علفکشها قرار نگرفتند. بقایای علفکش سانرایس به طور معنی داری منجر به کاهش طول ساقه محصول کاهو شد. محصول دوم کاهو نیز به ترتیب از لحاظ طول ساقه و ریشه و شاهی از لحاظ وزن ساقه و وزن کل متاثر از بقایای علفکش اگزادیارژیل بود.

كلید واژه: آلودگی خاک، برنج، تناوب زراعی، عملکرد


معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

جانی پور سمیه,خداپرست سیداكبر*,الهی نیا سیدعلی,پاداشت فریدون

* گروه گیاهپزشكی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه گیلان

قارچ های اسکلرت دار یک گروه از بیمارگرهای مهم برنج هستند. گونه Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج از نظر اقتصادی یکی از مهمترین قارچ ها است که به دامنه وسیعی از گیاهان حمله می کند. پوسیدگی ساقه ناشی از Magnaporthe salvinii نیز با شدت های متفاوتی در استان گیلان رخ می دهد. در این تحقیق از مناطق مختلف استان گیلان 141 نمونه مشكوك به آلودگی به بیماری های منتسب به قارچ های اسكلرت دار برنج جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت چهار گونه قارچ به نام های Magnaporthe salvinii (Catt.) Krause & Webster  (با آنامورف Nakataea sigmoidea (Cavara) Hara Sclerotium hydrophilum Sacc.، Rhizoctonia solani Kuhn، و Rhizoctonia oryzaesativae (Saw.) Mordue شناسایی شدند که گونه S. hydrophilum به عنوان گونه جدید برای فلور قارچ های ایران و گونه R. oryzae- sativae  به عنوان گونه جدید بیماریزا از گیلان گزارش می شوند. R. solani  و Magnaporthe salvinii  قبلا از استان گیلان گزارش شده بودند. اگرچه گونه S. hydrophilum در برخی مناطق برنج خیز دنیا به عنوان بیمارگر روی برنج معرفی شده است اما توان بیماریزایی آن با مایه زنی بوته ها بر اساس اصول کخ و در شرایط آزمایشگاه توسط این قارچ اثبات نشد. نتایج آزمون های بیماریزایی برای سه گونه دیگر، بیماریزایی آنها را روی برنج به اثبات رساند.

كلید واژه: قارچ، اسکلرت، برنج، عامل بیماریزا، Sclerotium ،Rhizoctonia

دریافت مقالهfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :