برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش كشاورزی ایران

گیلان پور امید*,حجازی مینا

* گروه پژوهشی بازار یابی و تجارت خارجی موسسه پزوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاوری و توسعه روستایی

شاید بتوان یكی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه كشاورزی را موظف كردن كشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف كاهش مداخلات مختل كننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حكایت از توجه موافقت نامه كشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های كشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیكن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد كه در ایران نیز همچون كشورهایی نظیر كاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید كنندگان برخی محصولات كشاورزی حمایت می كند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب كم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگكو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997) مبنی بر بیش برآوردی معیار كلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

كلید واژه: موافقت نامه كشاورزی، معیاركلی حمایت، سیاست های تجاری، جعبه زرد، ایران

 


تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

حسینی یكانی سیدعلی*,زیبایی منصوره

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

هدف این مطالعه تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران به نحوی است که پس از راه اندازی، از امکان موفقیت بالایی برخوردار باشند. جهت تحقق این هدف، تعیین میزان سپرده مورد نیاز، حد مجاز نوسانات قیمت روزانه، طول دوره تحویل، حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قراردادهای آتی زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهای آتی بالقوه در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از یک مدل جدید بهینه سازی ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) با بهره گیری از رهیافت نمونه برداری ناپارامتری استفاده گردید. همچنین طول دوره تحویل، از طریق شبیه سازی قیمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعیین شد. جهت تعیین مقدار حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول نیز نرخ بهره بدون ریسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه یک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعیین شده در این مطالعه به عنوان مقادیر اولیه پیشنهادی جهت تاسیس و راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران ارایه گردیده است.

كلید واژه: قراردادهای آتی، مشخصات قرارداد، ارزش در شرایط توام با مخاطره، رهیافت نمونه برداری، بورس کالای کشاورزی، ایران


تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

زارع ابراهیم*,چیذری امیرحسین,نعمتی نبی اله

*  مرکز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس

سیاستهای دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات كشاورزی برانگیزه های تولید و بازده در بخش كشاورزی اثر می گذارد. پنبه ششمین محصول زراعی ایران است كه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور گسترده ای دخالت دولت در بازار و تولید آن اعمال شده است. این دخالتها بر شكل گیری قیمتها در بازار و ارتباط آن با قیمتهای جهانی تاثیر گذاشته و موجب اعمال حمایت یا مالیات بر تولید كنندگان پنبه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی، روابط قیمتها در بازار داخلی براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمایت اسمی، آثار سیاستهای اعمال شده در تحریف قیمتهای نسبی تولیدكننده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بین قیمت سر مرز و جهانی پنبه و نبود رابطه بلندمدت بین قیمت داخلی و جهانی پنبه دارد. نرخ حمایت اسمی مستقیم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمایت اسمی غیرمستقیم منفی و نرخ حمایت كل در برخی سالها مثبت و در برخی منفی بوده است.

كلید واژه: پنبه، سیاست قیمتگذاری، نرخ حمایت، ایران


اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده

اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده (Acari: Tetranychidae) در ایران

شیخ الاسلام زاده سارا,صادقی حسین

در مطالعه فون كنه های زیان آور درختان پهن برگ و درختچه های زینتی كه در سال های ???? و ???? در فضای سبز مشهد انجام گرفت، نمونه هایی از چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده، متعلق به 3 جنس به نام های: Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra, 1940) ، Oligonychus yothersi (Mc Gregor 1914)، Schizotetranychus hindustanicus (Hirst, 1924)و Eutetranychus africanus (Tuker, 1926) شناسایی گردید كه برای فون ایران جدید می باشند.

كلید واژه: فضای سبز، کنه، Tetranychidae، ایران


بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

دوستدار مسطوره*,وثوقی غلام حسین,پورغلام رضا

* دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد علوم و تحقیقات

این تحقیق با اهداف بررسی و تعیین دوره تولید مثل، زمان اوج تخمریزی، طول بلوغ جنسی (Lm50) و اندازه چشمه تور مناسب برای صید ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان از آبان 1386 تا مهر 1387 انجام شد. طی این مدت 702 عدد ماهی گیش كاذب بصورت ماهانه و تصادفی از تركیب صید تورهای گوشگیر و شناور ترالر فردوس 3 نمونه برداری شد. میانگین (± انحراف معیار) طول و وزن كل این ماهی بترتیب برای جنس ماده 22.7±2.13 سانتیمتر و 142.2±41.64 گرم و برای جنس نر بترتیب 20.4±1.89 سانتیمتر و 103.1±29.07 گرم محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده 0.37 به 1 بود و به جز ماههای خرداد و مرداد همواره فراوانی ماهیان ماده بیش از ماهیان نر بود. ماهیان نر از اندازه ای به مراتب كوچكتر از جنس ماده برخوردار بودند و در ماهیان با طول كل بیش از 25.5 سانتیمتر تمامی نمونه ها ماده بودند. بیشترین مقدار شاخص گنادی برای جنس ماده با 3.69 در خرداد ماه و برای جنس نر با 0.89 در تیرماه مشاهده شد. براساس روند تغییرات شاخص گنادی و فراوانی مراحل مختلف رسیدگی جنسی دوره تولید مثلی این ماهی از بهمن ماه تا شهریور ماه و اوج تخمریزی آن در مرداد ماه تعیین شد. مقدار هماوری مطلق 102032 عدد تخمك و مقدار هماوری نسبی به طول كل و وزن كل بترتیب 4491.9 و 780.7 عدد تخمك محاسبه شد. طول بلوغ جنسی 24.4 سانتیمتر (طول كل) و اندازه چشمه استاندارد صید آن 3.9 سانتیمتر (گره تا گره مجاور) تعیین شد.

كلید واژه: گیش كاذب، طول بلوغ جنسی، تخمریزی، همآوری، دریای عمان، ایران

 


مدل سازی پراکنش مکانی گیاه نادر سوسن چلچراغ

مدل سازی پراکنش مکانی گیاه نادر سوسن چلچراغ

سعیدی فرد مرتضی*,حسینی سیدمحسن,پاداشت دهكایی محمدنقی

* دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد علوم و تحقیقات اهواز

هدف این مطالعه مدل سازی پراکنش مکانی سوسن چلچراغ بر اساس خصوصیات اكولوژیك جهت پیش بینی زیستگاه های بالقوه برای حفاظت از یک گونه گیاهی نادر می باشد. درك پراکنش مکانی گونه های نادر و در خطر انقراض، متضمن درک عوامل اکولوژیک موثر بر آن ها می باشد که نقش برجسته ای در ارزیابی حفاظت منطقه ای و توسعه برنامه ریزی دارد. یکی از ابزارهای بالقوه جهت تکمیل و رفع کمبود اطلاعات درباره پراکنش و تناسب رویشگاهی گونه های نادر مدل سازی پراکنش این گونه ها می باشد. سوسن چلچراغ گونه ای اندمیک و نادر است که در ارتفاعات ناحیه داماش در استان گیلان، در شمال ایران می روید و در طبقه سوم طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آثار طبیعی ملی) و از سال 1976 تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران قرار دارد. توسعه مدل پراکنش نیازمند یکپارچگی سامانه اطلاعات جغرافیایی، تحلیل های مکانی و منطقی و ابزار آماری می باشد. نخست متغییرهای اصلی مانند: ارتفاع، جهت جغرافیایی، شیب، خاک و پوشش گیاهی در رویشگاه های سوسن چلچراغ شامل: داماش، درفک و خانقاه اردبیل بر اساس مطالعات میدانی.

كلید واژه: بوم شناسی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، حفاظت، استان گیلان، ایران

 


ریزریخت شناسی بذر در چند گونه از ماشک در ایران

ریزریخت شناسی بذر در چند گونه از ماشک در ایران

حسین زاده زهرا,پاك روان منیژه*,توسلی اختر

* دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)

ریزریخت شناسی بذر در 11 گونه از جنس ماشک در ایران با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی اصلی تزیینات پوسته بذر در گونه ها زگیل دار بود، اما اندازه و تعداد شیارهای جانبی در زگیل ها و تراکم آن ها در گونه های مختلف متفاوت بود. چهار ویژگی در بذر یعنی طول نسبی ناف، شکل ناف، موقعیت نسبی عدسک به ناف در محیط دانه ثابت بودند. این نتایج نشان داد که ریخت شناسی بذر در تعیین حدود بخش ها در ماشک کمکی نمی کند اما در تعیین حدود گونه ها قابل استفاده است. ریزساختار پوسته بذر و الگوی آن می تواند ویژگی های بیشتری را برای تعیین گروه های طبیعی مانند گروه های گونه ای فراهم نماید اما تنوع این ویژگی ها برای جدا کردن گونه های نزدیک اندک می باشد. متن كامل مقاله در قسمت انگلیسی ارایه شده است.

كلید واژه: ریخت شناسی بذر، SEM، گروه Vicia variegata، ایران


فون کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان گیلان بخش دوم: زیرخانواده های Amblyseiinae Muma و Phytoseiinae Berlese

حاجی زاده جلیل*

* گروه گیاهپزشكی، دانشكده علوم كشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

در بررسی فونستیک کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae استان گیلان که طی سه سال (1382 الی 1385) انجام شد. تعداد 14 گونه از کنه های فیتوزئید متعلق به زیرخانواده های Amblyseiinae و Phytoseiinae از هفت جنس جمع آوری و شناسایی شدند که شش گونه از آن ها برای اولین بار از استان گیلان گزارش می شوند. هم چنین کلید شناسایی کنه های فیتوزئیده استان گیلان ارایه شد. کنه های شناسایی شده از زیر خانواده Amblyseiinae شامل گونه های Proprioseiopsis bregetovae, Kampimodromus aberrans, N. bicaudus, N. marginatus, N. barkeri, Neoseiulus umbraticus, A. rademacheri, Amblyseius, E. amissibilis, Euseius finlandicus, Transeius caspiansis و از زیرخانواده Phytoseiinae شامل گونه های P. ciliatus, Phytoseius plumifer و P. spoofi بودند. گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از استان گیلان گزارش گردیده اند.

كلید واژه: فیتوزئیده، Amblyseiinae؛ Phytoseiinae؛ فون، گیلان، ایران


تحلیلی بر وضعیت مزیت نسبی و حمایت از سویای تابستانه در ایران

تحلیلی بر وضعیت مزیت نسبی و حمایت از سویای تابستانه در ایران

نوری كیومرث*

* سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، دفتر بررسی های اقتصادی

روغن نباتی در كشور بیشتر از راه واردات روغن خام یا دانه های روغنی و بخش اندكی نیز از تولید داخلی دانه های روغنی تامین می شود. به منظور كاهش وابستگی بسیار زیاد به واردات روغن نباتی، "طرح تامین منابع روغن نباتی كشور 93-1384" در وزارت جهاد كشاورزی به اجرا در آمده است تا با افزایش تولید دانه های روغنی در داخل كشور، درصد خوداتكایی به تولید این محصول را افزایش دهد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مزیت نسبی و حمایت از تولید سویای تابستانه (آبی و دیم) به عنوان یكی از دانه های روغنی مهم در كشور به اجرا درآمده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی و همچنین شاخص های حمایتی و بر اساس آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهاد كشاورزی در خلال سال های 83-1377 تلاش شده است كه وضعیت سویا تحلیل گردد. تجزیه و تحلیل وضعیت حمایتی سویای تابستانه گویای آن است كه با وجود مزیت نسبی در تولید این محصول، در كل سیاست های دولت منجر به حمایت از تولید محصول نگردیده است. نظر به وابستگی بسیار شدید به واردات روغن نباتی و به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طرح تامین منابع روغن نباتی در پایان دوره، ضروری است كه حمایت موثری از تولید سویا در كشور به اجرا گذاشته شود و در این راستا دیدگاه سیستمی برای حمایت از محصولات كشاورزی در نظر گرفته و از برنامه های حمایتی مجزا برای هر یك از محصولات كشاورزی پرهیز گردد.

كلید واژه: مزیت نسبی، ضرایب حمایتی، ماتریس تحلیل سیاستی، سویای تابستانه، ایران

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :