تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

كلانتری خلیل*,اسدی علی,شعبان علی فمی حسین,عربیون ابوالقاسم

* گروه مدیریت و توسعه كشاورزی، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

پایداری در نظام های کشت گندم به مولفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مولفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای كشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفا كند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام كشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود كه روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه كشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای كرونباخ بین 0.77 تا 0.94 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و كلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد كه 5 عامل، اكولوژیكی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشاركتی و عامل اقتصادی كه مجموعا 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام كشت گندم در استان فارس را تبیین می كنند.

كلید واژه: كشاورزی پایدار، توسعه كشاورزی، نظام کشت گندم، استان فارس


پذیرش پیش بینی های بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمكاران استان فارس

پذیرش پیش بینی های بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمكاران استان فارس

ناظم السادات سیدمحمدجعفر*,كامگارحقیقی علی اكبر,شریف زاده مریم,احمدوند مصطفی

* بخش مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، شیراز

اگرچه پیش بینی های فصلی بارش تاثیر مهمی در تولید بهینه و كم مخاطره محصولات كشاورزی در نواحی گندم خیز كشور دارند، شواهد حاكی از آن است كه این مقوله بعنوان یك نوآوری در بین كشاورزان پذیرش مناسبی نداشته است. پژوهش حاضر با هدف واكاوی پذیرش یا عدم پذیرش استفاده از نتایج نوآوری پیش بینی های بلند مدت اقلیمی با استفاده از روش پیمایشی (Survey research) و نمونه گیری خوشه ای (Cluster sampling) صورت پذیرفته است. ابزار تحقیق، پرسشنامه ساختارمند (Structural questionnaire) حاوی سوالات بسته و باز بوده كه روایی و پایایی آن تایید گردید. یافته ها نشان داد كه دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان نوآوری پیش بینی بارش، تفاوتی از نظر ویژگی های فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ندارند. لیكن دانش، بینش و نگرش آنان (دو گروه) در رابطه با نتایج پیش بینی بارش متفاوت بوده است. همچنین در مورد نگرش نسبته به مزیت نسبی، آزمون پذیری، سازگاری و پیچیدگی، در بین دو گروه گندمكاران تفاوت معنی داری مشاهده شده است. تحلیل مدل رگرسیون لجستیك نیز نشان داد دسترسی به منابع اطلاعاتی، مزیت نسبی و سازگاری پر اهمیت ترین متغیرهای پیش بینی كننده پذیرش نوآوری می باشند. بنابراین توصیه می گردد، برنامه های آموزشی و ترویجی گسترده ای در زمینه تغییر دانش، بینش و نگرش گندمكاران در راستای استفاده بهینه و مطلوب از نتایج از پیش بینی بلند مدت بارش صورت پذیرد.

كلید واژه: پیش بینی بارش، پذیرش نوآوری، گندمكاران، استان فارسfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :