تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم

تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم همراه با کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر رشد نخود (.Cicer arietinum L)

خندان بجندی تیمور*,سیدشریفی رئوف,صدقی محمد,اصغری زكریا رسول,نامور علی,مولایی پیمان,جعفری مقدم مجید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

تاثیر تراکم بوته (25، 35 و 45 بوته در مترمربع به ترتیبD3, D2, D1 ) و تلقیح با باکتری رایزوبیوم (بدون تلقیح، تلقیح با رایزوبیوم، تلقیح با رایزوبیوم به همراه عناصر میکرو به ترتیب R2, R1, R0) بر رشد و عملکرد نخود، در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی گردید. تراکم بوته بر تعداد دانه در نیام و وزن 100 دانه اثر غیرمعنی دار و بر عملکرد دانه تک بوته و شاخص برداشت تاثیر معنی دار داشت. تاثیر تلقیح با ریزوبیوم بر وزن 100 دانه غیرمعنی دار و بر تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت معنی دار شد. اثر متقابل بین تراکم بوته و ریزوبیوم بر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در شاخه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار گردید. بالاترین عملکرد دانه تک بوته (6/3 گرم) و شاخص برداشت (21/45 درصد) از D1 و پایین ترین میزان آنها به ترتیب با 6/2 گرم و 79/35 درصد از D3 حاصل گردید. بیشترین تعداد دانه در نیام، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت بترتیب با مقادیر 03/1 ،8/3 گرم و 72/43 درصد از تیمار R2 و کمترین مقادیر آنها به ترتیب با 86/0، 5/2 گرم و 91/33 درصد از R0 بدست آمد. بیشترین تعداد شاخه فرعی از ترکیب تیماری D1*R1 وD1*R2، تعداد نیام در شاخه از هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R2 تعداد دانه در بوته در هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R1 و D3*R2 بدست آمد. در حالی که کمترین مقادیر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته در D3*R0 و کمترین تعداد نیام در شاخه در D2*R0  بدست آمد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه بترتیب مربوط به ترکیب تیماری D3*R2 و D1*R0 بود. بررسی شاخص های رشد نشان داد که با افزایش تراکم کاشت و تلقیح بذور با باکتری رایزوبیوم به همراه به کارگیری ریزمغذی ها، شاخص سطح برگ، زیست توده کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص افزایش یافت.

كلید واژه: تراکم، رایزوبیوم، آنالیز رشد، ریزمغذی، نخود

 


آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدرات های غیر ساختمانی ساده هنگام تشكیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج

دارابی عبدالستار*,بابالار مصباح,كاشی عبدالكریم,خدادادی محسن

* گروه علوم باغبانی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، كرج

به منظور آنالیز رشد و بررسی تغییرات كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده (ساکارز، گلوکز و فروکتوز) در هنگام تشكیل سوخ در ارقام قرمز آذرشهر، زرگان، سفید نیشابور و سفید قم آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند درخزانه كشت و اواخر اردیبهشت به زمین اصلی منتقل شدند. شروع تشكیل سوخ با تجمع كربوهیدراتها درغلاف برگ همراه بود. قبل و بعد از تشكیل سوخ (حدود  20روز بعد از تشکیل سوخ) حداكثر مقدار كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به رقم سفید قم تعلق داشت. حداكثر و حداقل درصد افزایش كربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به ترتیب مربوط به گلوكز و ساكارز بود. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود كه در همه ارقام مورد بررسی، مرحله رشد كند تا حدود 75 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سریع برگ آغاز شد. در رقم زرگان زودتر تشكیل شدن سوخ و بالاتر بودن سرعت رشد این اندام در بیشتر دوره رشد ونمو اندام مزبور سبب افزایش عملكرد این رقم نسبت به سایر ارقام گردید. همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1% (r=%48) بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسمیلاسیون خالص مشاهده شد. رقم زرگان حداكثر عملكرد کل و قابل فروش را تولید نمود و این رقم برای کشت درمنطقه کرج توصیه می شود.

كلید واژه: پیاز، عملکرد،كربوهیدرات، آنالیز رشد، سرعت آسمیلاسیون خالص

دریافت مقالهfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :