اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر در جنوب اهواز

شینی دشت گل علی*,كشكولی حیدرعلی,ناصری عبدعلی,برومندنسب سعید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

زراعت نیشكر در خوزستان در سطح وسیع متداول است و آبیاری آن به روش جوی و پشته با سیفون یا هیدروفلوم صورت می گیرد. برای بررسی اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر، آزمایشی در اراضی كشت و صنعت امیركبیر در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تیمار آبیاری های جویچه ای معمولی، یك در میان ثابت و متغیر اجرا شد. نتایج نشان داد كه كارآیی مصرف آب به ازای شكر تولیدی، در تیمارهای آبیاری معمولی، یك در میان ثابت و متغیر به ترتیب 0.41، 0.58 و 0.7 كیلوگرم بر متر مكعب بود. گرچه كارآیی مصرف آب در هیچ كدام از تیمارها اختلاف معنی دار نشان نداد ولی این فاكتور، در تیمارهای آبیاری یك در میان متغیر و ثابت به ترتیب حدود %41 و %29 نسبت به تیمار شاهد (آبیاری معمولی) روند افزایشی داشته است، به گونه ای كه تیمار آبیاری یك در میان متغیر كمترین حجم آب مصرفی، بیشترین كارایی مصرف آب و عملكرد نیشكر و شكر تولیدی را داشته و شكر قابل استحصال آن با 14.5 تن در هكتار به ازای 20604m3/ha آب مصرفی، بیشترین عملكرد را دارا بود. كلیه ویژگی های نیشكر در تیمارها به جز تعداد نی در هكتار، اختلاف معنی داری با هم نداشتند.

كلید واژه: نیشکر، آبیاری، آبیاری جویچه ای یک در میان، کارآیی مصرف آب