اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر در جنوب اهواز

شینی دشت گل علی*,كشكولی حیدرعلی,ناصری عبدعلی,برومندنسب سعید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

زراعت نیشكر در خوزستان در سطح وسیع متداول است و آبیاری آن به روش جوی و پشته با سیفون یا هیدروفلوم صورت می گیرد. برای بررسی اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر، آزمایشی در اراضی كشت و صنعت امیركبیر در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تیمار آبیاری های جویچه ای معمولی، یك در میان ثابت و متغیر اجرا شد. نتایج نشان داد كه كارآیی مصرف آب به ازای شكر تولیدی، در تیمارهای آبیاری معمولی، یك در میان ثابت و متغیر به ترتیب 0.41، 0.58 و 0.7 كیلوگرم بر متر مكعب بود. گرچه كارآیی مصرف آب در هیچ كدام از تیمارها اختلاف معنی دار نشان نداد ولی این فاكتور، در تیمارهای آبیاری یك در میان متغیر و ثابت به ترتیب حدود %41 و %29 نسبت به تیمار شاهد (آبیاری معمولی) روند افزایشی داشته است، به گونه ای كه تیمار آبیاری یك در میان متغیر كمترین حجم آب مصرفی، بیشترین كارایی مصرف آب و عملكرد نیشكر و شكر تولیدی را داشته و شكر قابل استحصال آن با 14.5 تن در هكتار به ازای 20604m3/ha آب مصرفی، بیشترین عملكرد را دارا بود. كلیه ویژگی های نیشكر در تیمارها به جز تعداد نی در هكتار، اختلاف معنی داری با هم نداشتند.

كلید واژه: نیشکر، آبیاری، آبیاری جویچه ای یک در میان، کارآیی مصرف آب


بررسی سازگاری نهال های بذری ارقام زراعی و وحشی پسته به مقادیر متفاوت شوری آب آبیاری با توجه به شاخص های رشد

معین راد حمید*

* دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در آزمایش گلدانی 1 اثرات شوری آب آبیاری 5/0 تا 16 دسی زیمنس بر متر حاصل از كلرور سدیم بر شاخص های رشد نهال های بذری هفت رقم پسته از  Pistacia vera L.و نیز در مورد نهال های بذری بنه (P.mutica) بررسی شد. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات با طرح پایهRCBD  انجام شد. آزمایش گلدانی شماره 2 در مورد نهال های بذری همان ارقام با شوری های آب آبیاری 5/0 تا 5/16 دسی زیمنس بر متر و با سه نوع نمك كلرور سدیم، كلرور كلسیم و كلرورمنیزیم  با نسبت های (5:1:1)Na:Ca:Mg ، (1:5:1) Na:Ca:Mg و (1:1:5) Na:Ca:Mg بصورت سه طرح اسپلیت پلات جداگانه با طرح پایه RCBD انجام شد. با توجه به نتایجی كه از آزمایش های 1 و 2 بدست آمد، سه رقم ممتاز، اوحدی و بادامی ریز با مقاومت های متفاوت به شوری انتخاب و آزمایش گلدانی شماره 3 بصورت آزمایش 2 انجام شد. از نظر وزن خشك كل بین سطوح شوری در آزمایش 1 تفاوت قابل توجهی وجود داشت. در آزمایش 2 در حالتی كه نمك غالب كلرور سدیم بود، از نظر شاخص های رشد از جمله  وزن خشك كل بین سطوح متفاوت شوری تفاوت های قابل توجهی وجود داشت. در شرایطی كه نمك های غالب كلرور كلسیم و كلرور منیزیم بود نیز از نظر ویژگی های مورد نظر بین سطوح شوری تفاوت های چشمگیر ولی با تغییراتی نسبت به كلرور سدیم ملاحظه گردید. نتایج آزمایش 3 در رابطه با غلظت و نوع نمك ها مشابه آزمایش های 1 و 2 بود ولی مقاومت ارقام به شوری نسبت به آزمایش های قبلی متفاوت بود. با مقایسه میانگین وزن خشك كل هر رقم در سطوح متفاوت شوری نسبت به شاهد بویژه در شرایط شوری حاصل از كلرور سدیم در آزمایش های 1 و 2 بادامی ریز به شوری مقاوم، ممتاز و اوحدی نسبتا حساس تشخیص داده شد. در حالی كه در آزمایش 3 با تغییر منبع تهیه بذر در مقایسه با آزمایش های 1 و 2 افزایش در مقاومت اوحدی و كاهش در مقاومت بادامی ریز ملاحظه گردید. با توجه به نتایج سایر تحقیقات گزینش پایه های مقاوم به شوری را از بین توده های بذری بادامی ریز توصیه می نماییم.

 function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :