بررسی حاشیه و كارآیی بازار برنج در استان مازندران

بررسی حاشیه و كارآیی بازار برنج در استان مازندران

امیرنژاد حمید*,رفیعی حامد

* گروه اقتصاد كشاورزی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تكمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یك از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدكننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 58.214 و 52.564 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور كلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناكارآیی بازار شده و ناكارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناكارآیی قیمتی، فنی و ناكارآیی كل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش - مصرف کننده و كارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید كننده - مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد كه در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 11.143 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از كارآیی بازارها می كاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه كل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه كل داشته  و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه كل داشته است. بطوریكه با افزایش یك درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه كل 1.625 و 1.436 درصد افزایش می یابد.

كلید واژه: حاشیه بازار، كارآیی بازار، ضریب هزینه بازاریابی، مسیر بازارسانی

 


بررسی دو شاخص كمی كردن الگوهای چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته

سفیانیان علیرضا*,ملكی نجف آبادی سعیده,راهداری وحید

* دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

بوم شناسی چشم انداز به عنوان یك علم بین رشته ای جدید، مفاهیم، تئوری و روش هایی را برای ارزیابی و مدیریت سرزمین ارایه می دهد. توصیف الگوهای چشم انداز و تفسیر آثار بوم شناختی آنها بر گیاهان، جانوران، سیر انرژی و مواد، بخش اعظم مطالعات چشم انداز را به خود اختصاص می دهد. مطالعات چشم انداز نیازمند روش هایی برای شناسایی و كمی كردن الگوهای مكانی چشم انداز است. كمی كردن الگوهای چشم انداز برای درك كاركرد و فرآیندهای چشم انداز ضرورت دارد. نمایه های چشم انداز مانند تنوع و طبیعی بودن می توانند اطلاعات كمی در خصوص الگوی چشم انداز ارایه دهند. فن آوری های سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  از پتانسیل بالایی برای مطالعات چشم انداز، به ویژه شناسایی، نقشه سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای چشم انداز برخوردار هستند. هدف از مطالعه حاضر نقشه سازی و كمی كردن شاخص های تنوع و طبیعی بودن برای پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از نقشه كاربری و پوشش اراضی به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و تكنیك های GIS است. در این مطالعه نقشه های تنوع و طبیعی بودن به ترتیب در 4 و 6 طبقه به دست آمدند. نتایج نشان می دهد طبقات تنوع متوسط و بالا بیشترین سطح منطقه مطالعه را پوشش می دهند. هم چنین در میان طبقات طبیعی بودن طبقه 1 كه نشان دهنده بالاترین سطح طبیعی بودن است بخش وسیعی از پناهگاه حیات وحش موته را در برمی گیرد.

كلید واژه: بوم شناسی چشم انداز، الگوهای مکانی، تنوع، طبیعی بودن، GIS


مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری

مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری در راستای تحقق اهداف چندگانه كشاورزان حوضه زاینده رود

نیكویی علیرضا*,تركمانی جواد,مامن پوش علیرضا

* بخش تحقیقات اقتصادی كشاورزی و توسعه روستایی، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان

هدف تصمیم گیرنده گان در انتخاب فعالیت های زراعی مختلف معمولا به یک هدف ویژه ختم نشده و بایستی تعادلی بین نتایج اهداف متضاد و رقیب را برقرار كنند. این مطالعه روشی برای تدوین الگوی بهینه زراعی مبتنی بر اهداف چندگانه در راستای مدیریت منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در مقیاس مزرعه با استفاده از داده های تحقیقاتی، آماری و میدانی را معرفی می كند. این روش در چارچوب مدل برنامه ریزی غیرخطی مصالحه ای فازی (FCNLP) طراحی گردید و در آن، از مدل SWAP برای تعیین عمق آبیاری مناسب در شرایط مختلف شوری آب، استفاده شد. نتایج نشان داد كه هر چند منافع اقتصادی این الگو در سطح بحرانی الگوی جاری كشت محصولات، ثابت باقی می ماند، ولی در شرایط شوری صفر قادر به تامین 2/99 و 1/39 درصد به ترتیب از سطح آرمانی اهداف حداقل كردن مصرف آب و حداكثر كردن ثبات درآمدی كشاورزان نیز، خواهد بود. در شوری 4 دسی زیمنس بر متر نیز به ترتیب 6/76، 8/14 و 8/98 درصد و در شوری 7 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 7/97، 3/14 و 2/2 درصد از سطوح آرمانی اهداف حداقل ریسک، حداكثر سطح اشتغال و حداقل مصرف كود اوره تحقق خواهد یافت. تامین این اهداف، با تغییر سطح زیر كشت محصولات گندم، یونجه، چغندرقند، برنج و سبزیجات به همراه تغییر عمق آبیاری و كود مصرفی صورت پذیرفت. این تغییرات، به حداكثر شدن تابع مسافت مختلط فازی منجر شد، به طوری كه با در نظر گرفتن وزن نسبی هر یک از اهداف تصمیم گیرندگان مورد مطالعه، در سطوح شوری صفر، 4 و 7 دسی زیمنس بر متر، الگوی پیشنهادی به ترتیب 5/47، 2/41 و 1/41 درصد به سطح آرمانی تامین اهداف برنامه نزدیک می گردد. این روش، به عنوان راهبرد برتر نسبت به سایر راهبردهایی كه اهداف انفرادی چون تامین حداكثر راندمان تولید و یا سود، با یا بدون تغییر در الگوی كشت را دنبال می كنند، تشخیص داده شد و برای آزمون در سطح مزارع حوضه پیشنهاد شد.

كلید واژه: آب، بهینه سازی، فازی، شوری، ریسک، اشتغال


ارزیابی موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران از نظر طرح های پژوهشی، آثار علمی، اختراعات و اکتشافات

یزدی صمدی بهمن,اشكان سیدمحمد*

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیشوا، ورامین

در این تحقیق، برای کسب اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه بهره گرفته و به روش تمام شماری داده های آ ن ها محاسبه و استنتاج شد. نتایج این بررسی نشان داد كه در 21 موسسه ستادی و 32 مرکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (ستاک) در هر سال به طور متوسط 2664 طرح پژوهشی اجرا و پایان یافته و حدود 2702 طرح پژوهشی در دست اجرا (فعال) بود (متوسط سال های 1380، 1381 و 1382). محققین شامل محققین شاغل در موسسات و مراکز ستاک هر سال به طور سرانه حدود 1.38 طرح پژوهشی را به پایان می رسانند و 1.4 طرح هم در دست اجرا دارند. این دو شاخص در 9 تشکل پژوهشی دیگر مورد بررسی در این طرح، به ترتیب 1.1 و 0.4 طرح بود. بیشترین تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته و در دست اجرا در زمینه علوم کشاورزی در سال های 1380 تا 1382 متعلق به پژوهندگان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (ستاک) بود. هر صد نفر از محققین ستاک به طور متوسط 3 عنوان کتاب علمی در هر سال تالیف و یا ترجمه كرده بودند که حدود یک سوم متوسط سرانه انتشار این نوع کتاب ها در سطح کشور است. سرانه کتاب های تالیفی و ترجمه ای روی هم در هر سال در 9 تشکل پژوهشی مورد بررسی در این طرح 0.13 عنوان بود که از متوسط سرانه آن در موسسات و مراکز پژوهشی ستاک و حتی در کل کشور بیشتر بود. سرانه مقالات علمی پژوهشی، علمی - ترویجی و ارائه شده در همایش های علمی داخلی و خارجی محققین ستاک در هر سال به طور متوسط، به ترتیب حدود 0.33، 0.13 و 1.02 عنوان و مجموع سرانه مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی آن ها به طور متوسط برابر 0.46 مقاله بوده که تقریبا برابر این شاخص در کل کشور (0.466) بود.

كلید واژه: موسسات و مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی، طرح های پژوهشی، مقالات علمی-پژوهشی، مقالات علمی-ترویجی، کتاب ها


راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با استفاده از ارزیابی توان محیط زیست حوضه آبخیز زاخرد

دشتی سولماز*,منوری سیدمسعود,سبز قبایی غلام رضا

* گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی معادل 82.23 کیلومتر مربع در قسمت شمال غرب شهرستان شیراز و شرق شهرستان کازرون در استان فارس واقع گردیده است. ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و به عنوان پیشگیری و حتی درمان بحران های زیست محیطی به شمار می رود. از این رو پیش از اجرای توسعه، تعیین توان اکولوژیک سرزمین برای کاربری های مختلف ضروری است. در ارزیابی حوضه زاخرد از روش مک هارگ (Mc Harg)، مدل اکولوژیکی توسعه روستایی مخدوم 1380 و ابزار GIS استفاده شده است. در قالب این فرآیند، ابتدا منابع محیط زیستی منطقه شناسایی گردید. سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در سامانه Arcview نقشه یگان های اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگی های واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام و مناطق مستعد برای توسعه روستایی مشخص گردید. نتیجه بررسی نشان می دهد که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اکولوژیکی تمامی منطقه برای توسعه روستایی نامناسب است ولی با حذف پارامتر ارتفاع که آخرین اولویت را در مدل اکولوژیکی مخدوم به خود اختصاص داده، حدود %8.49 اراضی برای توسعه روستایی دارای توان مناسب (درجه 2) و %91.51 دیگر از توان نامناسب برای کاربری روستایی برخوردار می باشند. به منظور تکمیل ارزیابی اکولوژیکی، ارزشگذاری نیازها، امکانات و شاخص های اقتصادی - اجتماعی موجود منطقه انجام شد. در این راستا سه پهنه زاخرد، الیاس آباد و همت آباد برای تعین الویت توسعه روستایی مشخص گردید. نتایج بدست آمده آشکار می سازند که پهنه همت آباد از اولویت بالاتری برخوردار می باشد.

كلید واژه: توسعه پایدار، روستا، ارزیابی توان، محیط زیست، حوضه زاخرد


نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان

محبوبی محمدرضا*

* گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در كشورهای در حال توسعه افزایش تقاضا برای اطلاعات به هنگام و موثر هواشناسی كشاورزی برای عملیات سر مزرعه وجود دارد و منابع ارتباطی هواشناسی كشاورزی با تدارك اطلاعات مناسب در فرآیند تصمیم گیری به كشاورزان كمك می كنند. برای انتقال اثربخش اطلاعات، این منابع باید برای تصمیم گیران مفید واقع شوند. هدف این تحقیق تعیین نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل كل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری، و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسش نامه از طریق متخصصان ترویج كشاورزی و هواشناسی به دست آمد و محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای كرونباخ با تكمیل 30 پرسش نامه انجام شد كه مقدار آن 80/0 بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین تعداد ساعات تماس زارع با ریش سفیدان محلی برای كسب اطلاعات و اثربخشی اطلاعات هواشناسی با اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود داشته است. همچنین بین متغیرهای میزان استفاده زارع از تلویزیون و میزان اعتماد وی به آن، میزان مراجعه و اعتماد زارع به منابعی چون سایر كشاورزان، افراد خانواده و ریش سفیدان محلی برای اخذ اطلاعات هواشناسی و اثربخشی اطلاعات مذكور با اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد كه 87 درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل میزان اعتماد به سایر كشاورزان، میزان اعتماد به ریش سفیدان محلی و میزان اعتماد به افراد خانواده قابل تبیین است.

كلید واژه: منابع ارتباطی، اثربخشی، اطلاعات، هواشناسی کشاورزی، استان گلستان

 


نگرش كاركنان ترویج كشاورزی منطقه شمال غرب استان خوزستان نسبت به خصوصی سازی ترویج كشاورزی و عوامل موثر در آن

بهتاش محمدجعفر*,آجیلی عبدالعظیم,اشرفی پریسا

* گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی ورامین

امروزه خصوصی سازی ترویج كشاورزی به عنوان یك گزینه در كنار بخش دولتی، جایگاه قابل قبولی پیدا كرده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه های خصوصی سازی ترویج كشاورزی در منطقه شمال غرب استان خوزستان (دزفول، اندیمشك و شوش) از نظر كاركنان ترویج كشاورزی و تعیین تاثیر ویژگیهای فردی و حرفه ای پاسخگویان بر نگرش آنان بوده است. تحقیق حاضر به صورت پیمایشی انجام شد و نمونه گیری به صورت تمام شماری صورت گرفت و پرسشنامه مربوطه برای پنجاه نفر از كاركنان ارسال گردید. پس از تكمیل پرسشنامه ها، اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار رایانه ای SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی برای انعكاس ویژگی های فردی كاركنان و وضعیت خدمات ترویج در منطقه و از روش استنباطی برای تبیین نظرات آزمودنی ها بهره گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی، نشان داد كه میان متغیرهایی نظیر سابقه كار ترویجی و رضایت از شرایط كار با گرایش به خصوصی سازی ترویج كشاورزی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. واكاوی نتایج آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس نشان داد كه تفاوت معنی داری میان گرایش به خصوصی سازی ترویج و سابقه كار ترویجی وجود دارد. این در حالی است كه سایر متغیرها تفاوت معنی داری نداشته اند.

كلید واژه: خصوصی سازی، خصوصی سازی در كشاورزی، ترویج دولتی، ترویج خصوصی، كاركنان ترویج كشاورزی


تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش آموختگان كشاورزی

تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش آموختگان كشاورزی

زمانی غلام حسین*,عزیزی خالخیلی طاهر

* بخش ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

از معضلاتی كه در دهه اخیر در كشور با آن روبرو هستیم، بیكاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی می باشد كه این معضل در بخش كشاورزی حادتر به نظر می رسد. این پروژه تحقیقاتی با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان كشاورزی طراحی و اجرا گردید كه با روش پیمایش، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از فن تحلیل محتوی به واكاوی داده ها و نتیجه گیری از نظرات مشروح مدیران پرداخته شد. جمعیت مورد مطالعه شامل كلیه روسای سازمان های جهاد كشاورزی در استان های كشور بودند و به دلیل تمام شماری در این تحقیق، نمونه گیری انجام نگردید. ابزار تحقیق پرسشنامه باز بود كه روایی صوری آن توسط متخصصین بخش ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه شیراز تایید شده و پس از تكثیر طی نامه ای برای آزمودنی ها ارسال گشت. یافته های تحقیق نشان می دهد كه بیش از 90 درصد از روسای سازمان های اجرایی گرایش به دیدگاه اقتصادی در برنامه ریزی نیروی انسانی دارند، و حدود 10 درصد به دیدگاه اجتماعی تمایل نشان داده اند. در این تحقیق همچنین لیاقت ها و مهارت های مورد نیاز مشاغل دولتی و غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت و راهكارهای اشتغال زایی در سه بخش دولتی، خصوصی، و خود اشتغالی از دیدگاه مسوولین تجزیه و تحلیل و ارایه گردیده است.

كلید واژه: اشتغال، دانش آموختگان كشاورزی، نیروی انسانی، مدیران اجرایی، خود اشتغالی


پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

كرمی عزت اله*,رضایی مقدم كورش,احمدوند مصطفی,لاری محمدباقر

* بخش ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

پذیرش پرورش های ماهی باز زراعت برنج تصمیمی صرفا فن گرایانه نیست و سازه های گوناگونی بر آن تاثیر دارند كه با شناخت سازه ها و ویژگیهای موثر می توان به شناسایی پذیرندگان احتمالی و ترویج كشت توام كمك نمود. هدف این تحقیق شناسایی ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان كشت توام برنج و ماهی در استان فارس بود كه با انجام تحقیق پیمایشی و استفاده از پرسشنامه ای كه روایی و پایایی آن تایید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، كشاورزان شالیكار استان فارس بود كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، دو شهرستان ممسنی و شیراز انتخاب و كشاورزان پذیرنده و نپذیرنده كشت توام این دو شهرستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان كشت وتوام، دسترسی به اطلاعات آبزی پروری در بین آنان است كه در پذیرندگان به مراتب بیشتر از نپذیرندگان می باشد. از نظر آگاهی از نوآوری كشت توام برنج و ماهی، بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوتی وجود ندارد. اما تفاوت بین دو گروه، در دانش كسب شده در زمینه آبزی پروری می باشد. پذیرندگان دارای سطح بالاتری از دانش تغذیه، مدیریت و صید ماهی هستند. بنابراین ترویج آبزی پروری و ایجاد دانش مورد نیاز كشاورزان، درنشر آبزی پروری بسیار حایز اهمیت است. یافته های پژوهش حاكی است كه تابع ممیزی حاصل از مدل تلفیقی از متغیرهای نشر ساختار مزرعه می تواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، كشاورزان پذیرنده كشت توام برنج و ماهی را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. از مجموع متغیرهای اقتصادی، ویژگی های نوآوری و دانشی كه وارد مدل شده بودند، متغیرهای دسترسی به منابع اطلاعاتی، دانش در مورد بچه ماهی، مدیریت آبری پروری، تهیه كرت برای آبزی پروری و دانش مربوط به صید ماهی، مهمترین متغیرهای متمایز كننده پذیرنده و نپذیرنده كشت توام می باشند.

كلید واژه: كشت توام، برنج، ماهی، كشاورز، پذیرش نوآوری، فارس


پذیرش پیش بینی های بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمكاران استان فارس

پذیرش پیش بینی های بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمكاران استان فارس

ناظم السادات سیدمحمدجعفر*,كامگارحقیقی علی اكبر,شریف زاده مریم,احمدوند مصطفی

* بخش مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، شیراز

اگرچه پیش بینی های فصلی بارش تاثیر مهمی در تولید بهینه و كم مخاطره محصولات كشاورزی در نواحی گندم خیز كشور دارند، شواهد حاكی از آن است كه این مقوله بعنوان یك نوآوری در بین كشاورزان پذیرش مناسبی نداشته است. پژوهش حاضر با هدف واكاوی پذیرش یا عدم پذیرش استفاده از نتایج نوآوری پیش بینی های بلند مدت اقلیمی با استفاده از روش پیمایشی (Survey research) و نمونه گیری خوشه ای (Cluster sampling) صورت پذیرفته است. ابزار تحقیق، پرسشنامه ساختارمند (Structural questionnaire) حاوی سوالات بسته و باز بوده كه روایی و پایایی آن تایید گردید. یافته ها نشان داد كه دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان نوآوری پیش بینی بارش، تفاوتی از نظر ویژگی های فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ندارند. لیكن دانش، بینش و نگرش آنان (دو گروه) در رابطه با نتایج پیش بینی بارش متفاوت بوده است. همچنین در مورد نگرش نسبته به مزیت نسبی، آزمون پذیری، سازگاری و پیچیدگی، در بین دو گروه گندمكاران تفاوت معنی داری مشاهده شده است. تحلیل مدل رگرسیون لجستیك نیز نشان داد دسترسی به منابع اطلاعاتی، مزیت نسبی و سازگاری پر اهمیت ترین متغیرهای پیش بینی كننده پذیرش نوآوری می باشند. بنابراین توصیه می گردد، برنامه های آموزشی و ترویجی گسترده ای در زمینه تغییر دانش، بینش و نگرش گندمكاران در راستای استفاده بهینه و مطلوب از نتایج از پیش بینی بلند مدت بارش صورت پذیرد.

كلید واژه: پیش بینی بارش، پذیرش نوآوری، گندمكاران، استان فارس


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :