تاثیر کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی

رحیمی زاده مجید,كاشانی علی,زارع فیض آبادی احمد,مدنی حمید,سلطانی الیاس*

* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آفتابگردان (Helianthus annus L.) مهمترین گیاه روغنی در ایران است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان (ایران) در سال 1384 با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. آبیاری با سه سطح (معمول، تنش کم، تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و شش تیمار کودی ریزمغذی ((1) شاهد، (2) مصرف آهن، (3) مصرف آهن + روی، (4) مصرف آهن + روی + مس، (5) مصرف آهن + روی + مس + منگنز و (6) مصرف آهن + روی + مس + منگنز + بور) به عنوان فاکتور فرعی در داخل کرتهای قرار گرفتند. کودهای پایه (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذی ها بر اساس نیاز گیاه و آزمون خاک استفاده شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، مقدار کلروفیل در برگها، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تنش داشتند. اما تیمار آبیاری اثر معنی داری بر تاریخ گلدهی، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای ریزمغذی تعداد دانه در طبق، عملکرد بذر و درصد روغن را به طور معنی داری افزایش دادند. بنابراین تحت شرایط خشکی کاربرد ریزمغذی ها مقاومت به خشکی در آفتابگردان را افزایش می دهد.

كلید واژه: آفتابگردان، تنش خشکی، عناصر ریز مغذی

 


بررسی شرایط بهینه نگهداری و جوانه زنی درون شیشه ای گرده نخل خرما (Phoenix dactylifera)

مرتضوی سیدمحمدحسن,ارزانی كاوه*,معینی احمد

ایران یكی از مهم ترین كشورهای تولید كننده خرما (Phoenix dactylifera) در جهان است. اطلاعات اندكی در زمینه قوه نامیه و شرایط مناسب نگهداری ارقام خرمای نر ایران وجود دارد. این پژوهش به منظور بررسی شرایط بهینه جوانه زنی درون شیشه ای گرده سه رقم نر خرما، شامل "غنامی"، "سمسماوی" و "غیبانی" در غلظت های مختلف اسید بوریك 0)، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر)، نیترات كلسیم 0)، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) و ساكارز (نسبت وزن به حجم %15 و (%25 بر اساس محیط تغییریافته بروبیكر و كواك انجام گردید. نتایج نشان داد كه بهترین جوانه زنی در شرایط 50 میلی گرم در لیتر اسید بوریك، 200 میلی گرم در لیتر نیترات كلسیم و %15 ساكارز بدست آمد. پس از تعیین بهترین شرایط جوانه زنی، قوه نامیه (% جوانه زنی) این سه رقم طی مدت زمان 200 روز نگهداری در شرایط دمای اتاق (روشنایی و تاریكی)، یخچال (4°C)، فریزر (-18°C) و نیتروژن مایع (-196°C) مقایسه گردید. برای همه ارقام آزمایش شده، با بالاتر بودن دمای نگهداری جوانه زنی كاهش یافت و پس از 200 روز گرده های قرار گرفته در شرایط نیتروژن مایع بیشترین بقا را داشتند و این شرایط را می توان بدون هر گونه اثرات سوء بر قوه نامیه برای نگهداری طولانی مدت دانه های گرده به كار برد در حالی كه نگهداری در دمای اتاق به نحو چشمگیری قوه نامیه گرده ها را كاهش داد.


بالنگ

بالنگ

بالنگ درختچه‌ای است كه برگ‌هایش با كمی اختلاف شبیه سایر مركبات است، ولی میوه آن به كلی متفاوت از آن‌ها بوده و در ابعاد یك خربزه كوچك است.
پوست این میوه، ضخیم به رنگ زرد طلایی، موج دار و دارای برآمدگی‌هایی مانند تاول درشت است. پوست بالنگ معطر است. نوع كوچك آن كه پوستش صاف است، عطربیشتری دارد.
قسمت عمده میوه را پوست زرد و گوشت سفید داخل آن تشكیل می‌دهد. قسمت گوشتی سفید متصل به پوست خارجی آن ضخیم و كمی شیرین و قسمت پولپ وسط آن كه در میان پرده‌های ضخیم طولانی واقع شده است، دارای الیاف و غلاف‌های پر از مایعی است كه در بعضی انواع شیرین و در برخی ترش است.
تخم‌های آن كه در قسمت پولپ واقع است،كمی دراز و در غلاف سفیدی واقع شده و مغزآن، سفید و كمی تلخ است.
پوست زرد آن برا ی تقویت قلب وكبد، معده و احشای داخل شكم مفید و برای رفع نفخ و كمك به هضم غذا مؤثر است. در خوردن مربای آن نباید اسراف شود، زیرا هضم آن مشكل است.
جویدن پوست زرد خشك شده آن خوشبو‌كننده دهان است. اگر پوست و گوشت سفید خشك شده آن را درلابه لای لباس‌ها بگذارند، مانع بید زدن می‌شود.
اگرپوست زرد 6 عدد بالنگ را بگیرید و در یك كیلو گرم روغن كنجد بیاندازید و در آفتاب بگذارید و پس از سه شبانه روز پوست‌های بالنگ را عوض كنید و پوست جدید در روغن اندازید؛ پس از 4ـ 5 بار، روغن بالنگ به دست می‌آید.
روغن بالنگ از نظر طبعیت، گرم وخشك است ومالیدن آن برای رفع بی‌حسی، فلجی، لقوه، رعشه و درد مفاصل، سیاتیك، امراض عصبی و درد كلیه، مثانه و خوشبویی عرق نافع است. روغن شكوفه آن نیز همین اثر را دارد و روغن برگ آن قوی‌تر است.
گوشت سفید متصل به پوست زرد خارجی بالنگ، دیرهضم است و مصرف آن باید به صورت مربا با شكر و یا با عسل باشد.آب قسمت مغز ترش مزه بالنگ اگر با غذا خورده شود برای مالیخولیا ی ناشی از سودا نافع است و چون ترشی آن برای اشخاص سوداوی مضر است باید با شكر و قند شیرین شود و سپس خورده شود.
ضماد پخته تمام میوه بالنگ در سركه برای درد مفاصل و نقرس و ورم‌های مختلف نافع است.در چین از جوشانده ریشه وپوست بالنگ به عنوان ضد سرفه و نرم‌كننده سینه استفاده می‌كنند.
تخم بالنگ انگل‌كش وضد تب است. دم كرده سر شاخه‌های تازه سبز و جوان آن به عنوان اشتهاآور و ضد گرما و درمان‌كننده شكم درد خورده می‌شوند.


بررسی مكانیسم های مختلف شفاف سازی و رنگ بری عصاره خرما (Phoenix dactylifera)

نیازمند راضیه,حدادخداپرست محمدحسین,حبیبی نجفی محمدباقر

این پژوهش به منظور دستیابی به روش مناسب جهت تولید قند مایع یا عسل از خرما و ضایعات آن انجام گرفته است. مهمترین فرآیند جهت نیل به این هدف حذف تركیبات رنگی و كدر شامل فلاونوئیدها، پكتین، پروتئین و غیره موجود در عصاره می باشد. جهت پكتین زدایی عصاره خرما از دو نوع آنزیم پكتیناز تجارتی (Rohapct,3XL) جهت حذف باقیمانده پكتین و سایر عوامل كدورت از دو روش شفاف سازی (مواد كمك شفاف كننده و اولترافیلتراسیون) و بالاخره جهت حذف رنگدانه های موجود در عصاره از دو روش رنگ بری (رزین و خاك رنگ بر) استفاده شد. در نهایت همه نمونه ها در اواپراتور تحت خلا در دمای 60-70 درجه سانتی گراد تا رسیدن به بریكس 80 تغلیظ شدند. در تمامی مراحل، شدت عبور نور در طول موج های 420 و 520 نانومتر به عنوان شاخصی از رنگ و شفافیت، همچنین درصد مواد جامد محلول اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری شدت عبور نور در طول موج 420 نانومتر موید عدم معنی دار بودن دو نوع آنزیم و دو روش شفاف سازی بر رنگ بود. هر دو روش رنگ بری تاثیر كاملا معنی داری بر رنگ داشتند. رنگ بری با خاك نتایج بهتری را نشان داد. بررسی شدت عبور نور در طول موج 520 نانومتر نیز همان نتایج را كه در مورد رنگ به دست آمد تایید نمود. با این تفاوت كه در این مورد دو روش شفاف سازی در حذف عوامل كدورت تفاوت آشكارتری با هم داشتند. اما این تفاوت معنی دار نبود. نتایج اندازه گیری بریكس نشان داد كه مهم ترین مرحله تاثیرگذار بر درصد مواد جامد محلول مرحله رنگ بری می باشد. رنگ بری با خاك، بریكس را به طور مشهودی افزایش داد. ارزیابی اثرات متقابل مبین معنی دار بودن اثرات متقابل شفافیت و رنگ بری بر رنگ و شفافیت و بریكس بر رنگ و شفافیت می باشد. اثرات متقابل آنزیم و شفاف سازی معنی دار نبود.

كلید واژه: خرما، شفاف سازی، پكتین زدایی، اولترافیلتراسیون، كمك شفاف كننده، رزین، خاك رنگ بر، رنگ بری


اثر سرعت بارگذاری و اندازه میوه بر ویژگیهای مكانیكی دو رقم میوه خرمای استان خوزستان (ارقام استعمران و زاهدی)

منصوری یعقوب,مینایی سعید

اهمیت اطلاع از خواص فیزیكی و مكانیكی میوه ها در طراحی و بهینه  سازی سیستم های مرتبط با تولید، فرآوری و بسته بندی این محصولات بر كسی پوشیده نیست. در بیانی عام، اكثر مواد كشاورزی جزء مواد ویسكوالاستیك طبقه بندی می شوند. اگر چه وابستگی رفتار مواد ویسكوالاستیك به سرعت بارگذاری، از ویژگی های این دسته از مواد است لكن چند و چون تاثیر سرعت بارگذاری بر خواص مكانیكی محصولات كشاورزی منوط به بررسی دقیق و موردی این محصولات است. از سوی دیگر، وابستگی خواص مكانیكی به اندازه میوه به عنوان خاصیتی فیزیكی، برای بسیاری از میوه ها شناخته شده نیست. اهمیت میوه خرما و فقدان اطلاعات زیربنایی و اساسی در زمینه رفتار مكانیكی آن انگیزه این تحقیق است. در این مقاله خواص مكانیكی میوه دو رقم خرمای صادراتی زاهدی و استعمران شامل نیرو، انرژی مورد نیاز برای تغییرشكل، انرژی بر واحد حجم اولیه میوه در تغییرشكل های ویژه 10، 20، 30، 40 و 50 درصد و نیز در نقطه ظهور اولین ترك قابل رویت و مدول اولیه (اولین شیب غیر صفر مماس بر منحنی نیرو- تغییرشكل) اندازه گیری و محاسبه شدند. سرعت بارگذاری در پنج سطح (30، 60، 90، 120 و 150 میلی متر بر دقیقه) و اندازه  نمونه در سه سطح (بزرگ، متوسط و كوچك) تیمارهای مورد نظر در این تحقیق بوده اند. در حالی كه سرعت بر اكثر خواص نیرو، انرژی و انرژی بر واحد حجم مربوط به تغییرشكل های نسبی مختلف خرمای زاهدی اثر معنی داری نداشته است، اثر این عامل بر خواص فوق الذكر مربوط به رقم استعمران بسیار معنی دار بوده است. اثر سرعت بارگذاری بر مدول اولیه، نیرو، انرژی و انرژی بر واحد حجم مربوط به لحظه گسیختگیِ هر دو رقم معنی دار بود. به طور كلی می توان پذیرفت كه اندازه نمونه در هر دو رقم بر خواص مكانیكی میوه - به استثنای انرژی بر واحد حجم- اثر معنی داری ندارد. معنی دار شدن اثر این عامل با توجه به تعریف انرژی بر واحد حجم كاملا منطقی است.


ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپ های انتخابی گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزی

قاسمی مصطفی,ارزانی كاظم*,حسنی داراب,قاسمی شیوا

* گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

تعداد 70 ژنوتیپ گردو (Juglans regia L.) در 4 منطقه از استان مرکزی به خاطر باردهی منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طی سال 1386 چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 70 ژنوتیپ انتخاب شده، تعداد 12 ژنوتیپ برتر برای ارزیابی بیشتر به منظور بررسی وضعیت روغن مغز و اسیدهای چرب انتخاب شدند. در این ژنوتیپ ها وضعیت اسیدهای چرب در سه نمونه روغن مغز توسط آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. در ژنوتیپ های مورد ارزیابی میزان روغن، بین 51.0 تا 73.0 درصد متغیر بود. وضعیت اسید های چرب پالمتیک اسید، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید به میزان زیادی میان ژنوتیپ ها متغیر بود. نتایج نشان داد که اسید پالمتیک (09/6-12/8 درصد) و اسید استئاریک (19/2-0/4 درصد) به ترتیب بیشترین میزان اسید چرب اشباع را تشکیل می دادند. اولئیک اسید تنها اسید چرب غیر اشباع حاوی یک پیوند مضاعف بود و میزان آن 20 الی 43 درصد کل اسیدهای چرب متغیر بود. لینولئیک اسید (37.39 الی 58.95) بیشترین درصد اسیدهای چرب را تشکیل می داد. میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیش از 85 درصد کل اسید های چرب روغن گردو بود، در حالیکه حداکثر مقدار اسیدهای چرب اشباع 36/12 درصد بود. چنین به نظر می رسد که تفاوت در درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب به علت تنوع ژنتیکی و شرایط اکولوژیکی و محل کشت ژنوتیپ های مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان داد که مغز میوه ژنوتیپ های MS69, MS68, MS10 وMS70  به دلیل داشتن درصد بالاتر اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک دارای کیفیت غذایی بالاتری از ژنوتیپ های MS43, MS27, MS23, MS15 MS12, MS11 ، MS52 و MS54 می باشند.

كلید واژه: گردو، .Juglans regia L، روغن، اسیدهای چرب


بررسی خواص فیزیكی و مورفولوژیكی چهار ژنوتیپ گردو

بررسی خواص فیزیكی و مورفولوژیكی چهار ژنوتیپ گردو

ابراهیمی عزیز,شریفی محمد,رفیعی شاهین*,فتاحی مقدم محمدرضا

* دانشكده گیاه پزشكی و علوم باغبانی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مشخصه های فیزیكی محصولات كشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های درجه بندی، انتقال، فرآوری و بسته بندی می باشند. در بین مشخصه های فیزیكی محصولات كشاورزی، ابعاد، جرم، حجم، سطح تصویر و سطح رویه از اهمیت بالایی در سیستم های اندازه بندی برخوردار هستند. در این تحقیق ابتدا خصوصیات مورفولوژیكی ژنوتیپ های گردو موجود در شهرستان تبریز اندازه گیری شد. سپس ژنوتیپ هایی كه از لحاظ درصد مغز، میوه دهی جانبی و عملكرد در حد بالا بودند، انتخاب شده (ژنوتیپ های 536، 564، 570 و 572) و علاوه بر خصوصیات مورفولوژی، خصوصیات فیزیكی نیز در آنها اندازه گیری شد. سیستم های درجه بندی گوناگون، اندازه گیری میوه ها را بر اساس پارامترهای خاص بیان می كند. در بین صفات مورفولوژی اندازه گیری شده، ژنوتیپ 570 با وزن تك دانه 46/12 گرم و وزن مغز 25/8 گرم و با 21/66 درصد مغز و حداقل طول و قطر دانه 34 میلی متر از سایر ژنوتیپ ها متمایز شد. همبستگی های ساده نشان داد كه بین شكل دانه با قطر دانه، طول دانه و طول مغز ارتباط و همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد و همچنین بین شكل دانه با بافت پوست و رنگ پوست ارتباط و همبستگی معنی دار و مثبت و طول دانه با صفاتی از قبیل بافت پوست، سختی پوست ارتباط و همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. در مورد خواص فیزیكی اندازه گیری شده، بزرگ ترین قطر مربوط به ژنوتیپ 570 با 44 میلی متر كه اختلاف معنی داری با سایر ژنوتیپ ها دارد. مدل های پیش بینی جرم گردو نشان دادند كه بین مدل های خطی بر اساس قطر كوچك تر، قطر متوسط و قطر بزرگتر بیشترین همبستگی وجود دارد. در بین سیستم هایی كه درجه بندی گردوها را بر پایه ابعاد (دسته 1) انجام می دهند، مدل قطر كوچك با رابطه خطی مناسب ترین مدل است.

كلید واژه: گردو، خواص فیزیكی، خواص مورفولوژیكی، مدلینگ جرم

 


فعالیت آنتی اكسیدانی عصاره هسته انار ایران

فعالیت آنتی اكسیدانی عصاره هسته انار ایران

صادقی ن.,جنت ب.,حاجی محمودی منان,فتوت م.ع.

انار درختی كوچك با فواید بسیار برای سلامتی بشر، بیشتر در ایران، هندوستان و آمریكا و همچنین در اكثر كشورهای شرق نزدیك و دور می روید. انار از سالها قبل در طب سنتی برای اهداف درمانی بیشماری به كار گرفته شده است. جهت بررسی فعالیت آنتی اكسیدان تام هسته انار در این مطالعه، روش بررسی قدرت احیا كنندگی آهن فریك، (Ferric Reducing Ability of Plasma) FRAP انتخاب شد. در این طرح اثرات آنتی اكسیدانی بذر 6 رقم انار مختلف كه در منطقه ساوه كشت می شوند (انار پوست سفید شیرین، انار آقامحمد علی،‌ انار پوست سفید بی هسته شمال،‌ انار پوست سفید ترش، انار تابستانی ترش و انار پوست سیاه یا انار دارویی) بررسی می گردد. در بررسی و تحقیقی كه بر روی استخراج های آبی و الكلی هسته انجام شد، توان آنتی اكسیدانی هسته انار در استخراج‌ آبی در بین 6 رقم مورد بررسی در محدوده بین (انار پوست سفید ترش) 3.45±0.84 و (انار آقای محمد علی) 2.75±0.75?m قرار دارد. توان آنتی اكسیدانی هسته انار در حلال الكلی در محدوده بین 3.88±1.30?m (انار پوست سفید ترش) و 1.61±0.47?m (انار پوست سیاه) قرار دارد. میانگین كل فعالیت آنتی اكسیدانی (value of FRAP) استخراج های آبی برابر با 3.10±0.87(?m) و میانگین كل فعالیت آنتی اكسیدانی استخراج های الكلی برابر با 2.55±1.04(?m) بود كه تفاوت معنی داری با هم دارند (p<0.01). نتایج به دست آمده نشان داد كه هسته انار پوست سفید ترش هم در استخراج آبی و هم استخراج الكلی بیشترین اثرات آنتی اكسیدانی را دارد و ممكن است جهت استفاده های درمانی مفید واقع شود.


تاثیر ورمی كمپوست غنی سازی شده با آهن بر رشد و تغذیه گوجه فرنگی

هاشمی مجد كاظم,گلچین احمد

كمبود آهن یا زردی از آهك یك مشكل رایج در خاك های آهكی می باشد. مصرف كودهای معدنی آهن در این خاكها معمولا در برطرف كردن كمبود آهن در این خاك ها ناكارآمد می باشد. كود گاوی و ضایعات كارخانه ذوب آهن (اكسیدهای آهن) با نسبتهای مختلف 0)، 5، 10 و 12 درصد حجمی/ حجمی) مخلوط شده و پس از چهار ماه در نتیجه فعالیت كرم های خاك به ورمی كمپوست غنی سازی شده با آهن تبدیل شدند.
در آزمایش گلخانه ای، رشد و جذب عناصر غذایی در گلدان های تیمار شده با ورمی كمپوست و كلات آهن
Fe-EDDHA اندازه گیری و با ارقام متناظری كه از تیمارهای حاوی ورمی كمپوست غنی سازی شده با آهن بدست آمده بود مقایسه شدند. طرح آزمایشی، در قالب بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار بود. با افزایش درصد اختلاط ضایعات آهن مقدار آهن كلر و قابل استفاده ورمی كمپوست های غنی سازی شده با آهن و بافت های گیاهان گوجه فرنگی افزایش یافت. عملكرد ماده خشك اندام هوایی در گلدان های تیمار شده با ورمی كمپوست غنی سازی شده با آهن 15) الی 20 درصد حجمی/ حجمی) بطور معنی داری بیشتر از تیمارهای دیگر بود. میزان جذب آهن در تیمار كلات مصنوعی آهن هر چند بیشتر از گلدان های تیمار شده با ورمی كمپوست و شاهد بود ولی كمتر از تیمارهای غنی سازی شده با آهن بود.


واكنش ژنوتیپ های گردو به بیماری آنتراكنوز .Gnomonia leptostya (Fr.) Ces. & de Note در گلخانه

دستجردی رعنا*,حسنی داراب

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كرج

leptostyla Gnomonia فرم جنسی قارچ Marssonina juglandis عامل بیماری لكه سیاه یا آنتراكنوز گردو، از جمله مهم ترین بیماری های این محصول در مناطق مختلف گردو كاری دنیا است. در این تحقیق مقاومت نسبی یازده ژنوتیپ گردو (موجود در كلكسیون گردو كمال شهر كر ج) به صورت آزمایش فاكتوریل در پایه كاملا تصادفی با دو فاكتور، جدایه قارچی در سه سطح و ژنوتیپ های گردو در یازده سطح، ارزیابی شد. پس از پیوند ژنوتیپ های مورد نظر بر روی پایه بذری، مایه زنی نهال ها با سوسپانسیون اسپور قارچ با غلظت 105 اسپور در میلی لیتر انجام شد. نتایج نشان داد كه بیشترین جوانه زنی كنیدی ها در سطح بالایی برگ ها رخ داده است. اولین علایم چهار روز پس از مایه زنی روی ژنوتیپ های Z60 و Hartley مشاهده شد. اندام های تولید مثل غیر جنسی، 27 روز پس از مایه زنی، نخست بر روی ژنوتیپ K72 ظاهر شدند. دوماه پس از مایه زنی، تعداد لكه ها و قطر آن ها روی برگ ها یادداشت برداری و پس از تعیین مساحت برگ، درصد سطح آلوده برگ در هر گیاه محاسبه شد. نتایج نشان داد كه بین ارقام و ژنوتیپ های گردو از نظر میزان آلودگی (تعداد لکه ها و اندازه لکه ها) اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد سطح آلوده برگ در ژنوتیپ های Z60،K72  و رقم Hartley مشاهده شد. ارقام Vina وRonde de montignac  کمترین درصد سطح آلوده برگ را نشان دادند.

كلید واژه: گردو، ارقام و ژنوتیپ ها، آنتراكنوز، leptostyla Gnomonia، مقاومت نسبی


 • کل صفحات:5  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :