تحلیل اقتصادی بهره برداری بهینه از جنگلهای شمال (سری 16 حوزه شفارود)

 

خوش اخلاق رحمان,نفر مهدی,شریفی علی مراد,متین خواه سیدحمید,فرحمند كامبخش*

 

* دانشگاه اصفهان

 

منابع طبیعی در دنیای کنونی به مثابه ثروت و سرمایه های ارزشمندی است که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیتهای انسان قرار گیرد. بسیاری از اندیشمندان با تاکید بر جایگاه و اهمیت بهبود شرایط و کارکردهای بوم نظام های زمینی در بهزیستی انسان، حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی را شرط دستیابی به توسعه پایدار می دانند. با این رویکرد، در مقاله حاضر سری 16 حوزه جنگلی شفارود در گیلان در سالهای 85 و 86 مطالعه شده و با بررسی قطعات 32 گانه این سری و تعیین دقیق رویش حجمی سالانه آنها و نیز استفاده از مدل رگرسیون ساده و چندمتغیره، امکان تخمین تابع رشد بیولوژیک سری مذکور فراهم آمده است. سپس تابع بهره برداری برآورد شده و با تقاطع تابع رشد و تابع بهره برداری، امکان بررسی بهینه تعادلی در شرایط ایستا در ساختار های رقابتی و انحصار فراهم آمده است.
نتایج این بررسی رشد متوسط
9.9 مترمکعب در هکتار را برای سری مذکور نشان داده است. همچنین مشخص شد بهره برداری به شکل کنترل شده یا انحصاری با توجه به مقادیر موجودی سرپا، میزان بهره برداری و فعالیت منطقی در جهت بهره برداری، مناسبترین شکل اداره جنگل است.

 

كلید واژه: تابع رشد بیولوژیک، تابع بهره برداری، بهینه یابی

 

دانلود متن کامل مقاله


تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان كردستان

 

حاجی رحیمی محمود*,كریمی احمد

 

* دانشگاه كردستان

 

برای بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان کردستان، از میان 230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یک دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت.
نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای مرغداریهای مورد بررسی
0.45 بوده به این معنا که در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی 0.45 کیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری متوسط نیروی کار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 10229.11 به دست آمد که نشان می دهد به ازای وجود هر کارگر در یک دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 كیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهره وری کل برای واحدهای مورد بررسی 3.92 و بهره وری نهایی برای نهاده دان مصرفی 0.13 و برای نیروی كار 2250.41 محاسبه شد.

 

كلید واژه: تابع تولید، بهره وری عوامل، مرغداری گوشتی، استان كردستان

 

متن کامل مقاله


برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداریهای شیری مشهد

 

قربانی محمد,دریجانی علی*,كوچكی علیرضا,مطلبی مرضیه

 

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مختلف و به ویژه از بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگیهای زیست محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال 1385 مربوط به 85 گاوداری شیری شهرستان مشهد، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای این واحدها با استفاده از الگوی مرز تصادفی فاصله ستانده استخراج شده است.
بر اساس نتایج، هزینه های زیست محیطی انتشار سالانه گازهای گلخانه ای گاوداریهای شیری مشهد و کشور به ترتیب
10.68 و 67910.3 میلیارد ریال است. یافته های این مطالعه می تواند زمینه ای برای مسوولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر هزینه های زیست محیطی، سیاستگذاری و برنامه ریزی نمایند که از مهمترین آنها گرفتن مالیات زیست محیطی از واحدهای آلاینده و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن است.

 

كلید واژه: آلودگی، محیط زیست، ستانده نامطلوب، تابع فاصله ای ستانده، قیمت سایه ای، گاوداری، مشهد

 

متن کامل مقاله


 

بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از  روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

دكتر منصور صمدی   استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چكیده

بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف كنندگان كالاست . ترفیع یكی از عناصر آمیخته بازاریابی است كه از طریق آن شركت با مصر ف كننده ارتباط برقرار می كند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را ب ه خرید محصول تشویق می كند. بازاریابی و فروش محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر ، پیچیدگی ها و مشكلات بیشتری دارد. به كارگیری تركیب مناسب از آمیخته ترفیع برای محصولات لبنی می تواند تمایل به خرید را در مشتری ایجاد كند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می گیرد . مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممكن است در یكی از مراحل سه گانه شناخت، احساس یا رفتار باشند. هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی - كه به عنوان گزینه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه های مختلف در كارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385 ، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه ، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.

كلید واژه ها: آمیخته ترفیع، تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بازاریابی،

محصولات لبنی

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=46a7b369-efdc-4c1a-8d14-77465cdc3b0c


بررسی رابطة علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه ای در ایران

مطالعة موردی گاز دی اکسید کربن

دكتر ایرج صالح-زهره شعبانی- سید حامد سادات باریكانی-دكتر سعید یزدانی

چكیده

ازآنجا كه بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای وآثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط كنونی كه حجم گازهای گلخانه ای با روندی صعودی درحال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا دراین مطالعه وجود رابطة بین انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یا همان دی اكسیدكربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 1339 تا 1378 بررسی و با استفاده از نتایج به دست آمده، به تحلیل منحنی زیست محیطی كوزنتس در شرایط ایران پرداخته شده است. جهت دستیابی به این اهداف، از آزمون استاندارد علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو استفاده و تابع درجة دوم با استفاده از روش  OLS براورد شده است. نتایج به دست آمده وجود یك رابطه یكطرفه از حجم گاز دی اكسیدكربن بر تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. از سوی دیگر از آنجا كه نرخ رشد حجم گاز دی اكسید كربن بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، لذا منحنی زیست محیطی كوزنتس در شرایط ایران فرم مورد انتظار مطرح شده در تحلیلهای نظری را ندارد؛ به عبارتی موقعیت اقتصادی كشور هنوز در شرایطی نیست كه بتواند باعث كاهش آلاینده های زیست محیطی شود.

كلید واژه ها:

تولید ناخالص داخلی، دی اكسید كربن، منحنی كوزنتس، آزمون علیت گرنجر و هسیائو، محیط زیست، ایران

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=554efb28-02eb-41f4-b57c-85e62d224e4b


کشاورزی دقیق، تکنولوژی نوین در مدیریت مزرعه

کشاورزی دقیق، تکنولوژی نوین در مدیریت مزرعه

بی شک مساله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. اٿزایش جمعیت جهان از یکسو و استٿاده از حداکثر وسعت زمینهای قابل کشت، مسیر حرکت بشر را از تلاش در جهت اٿزایش سطح زیر کشت به سمت اٿزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است. و لذا متخصصین علوم کشاورزی سالهاست که دو موضوع «به زراعی» و «به نژادی» را به عنوان استراتژی های اصلی و کلی جهت تامین آینده غذایی بشر برگزیده اند. در این راستا متخصصین اصلاح نباتات به سمت تولید ارقام اصلاح شده و پرمحصول، دانشمندان علوم ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی به سمت دستکاریهای ژنی گیاهان و متخصصین علوم زراعی نیز به سمت اصلاح سیستمهای زراعی موجود و ابداع سیستمهای نوین مدیریت مزرعه روی آورده اند.

در این میان مساله کمبود آب و حساسیت های قابل درکی که در سالیان اخیر در قبال موضوع حٿظ محیط زیست و حٿظ منابع انرژی ایجاد شده است و نظر به اینکه سیستمهای سنتی کشاورزی با مدیریت غلط آب و از طرٿی مصرٿ بی رویه کودها، علٿکشها و آٿت کشهای شیمیایی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست بوده است. لذا متخصصین علوم زراعی در سالیان اخیر بدنبال شیوه های نوینی در مدیریت مزرعه بوده اند که علاوه بر بهینه سازی مصرٿ نهاده ها، عملکرد را نیز اٿزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی تولید را بالا ببرد.

در جهت چنین هدٿی بود که از اوایل دهه اخیر موضوع کشاورزی دقیق مطرح شده است. بدیهی است در سطح یک مزرعه هر چند کوچک با متغیرهای مختلٿی مواجه هستیم. تٿاوت ویژگی های خاک قسمتهای مختلٿ مزرعه از یک سو و نیازهای تٿاوت گیاهان بخشهای مختلٿ مزرعه از دیگر سو و نیز سایر عوامل متغیر در سطح مزرعه نیازمند اعمال مدیریت متغیر و متناسب با هر قسمت از مزرعه می باشد که نیاز به چنین مدیریت متغیری ٿلسٿه اصلی پیدایش سیستم کشاورزی دقیق بوده است.

کشاورزی دقیق که گاهی آن را کشاورزی «خاص مکانی» نیز می نامند، یک نوع نگرش جدید در مدیریت مزرعه است. به عبارتی ساده تر، کشاورزی دقیق سیستمی است که تولیدکنندگان کشاورزی می توانند بوسیله آن تغییرات ۳ و غیریکنواختی های داخل مزرعه را شناسایی کرده و سپس با مدیریت این تغییرات در جهت اٿزایش محصولات زراعی و اٿزایش بهره وری گام بردارند. به بیان دیگر کشاورزی دقیق یک استراتژی مدیریتی است که جزئیات و اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرٿته و مدیریت دقیقی بر نهاده ها اعمال می کند. در این نوع سیستم اطلاعات ویژه نوع خاک و کیٿیت تولید هر قسمت کوچک از مزرعه جمع آوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت بصورت بهینه بکار برده می شود. ٿلسٿه ای که کشاورزی دقیق بر آن استوار است این است که برای اٿزایش بازده اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست، نهاده های کشاورزی و مواد شیمیایی مصرٿی همچون کودهای شیمیایی، آٿت کشها و علٿ کشها دقیقا به همان میزان مورد نیاز هر بخش کوچک از مزرعه بکار برده شود، نه بیشتر و نه کمتر.علی رغم اینکه در نگاه اول کاربرد کشاورزی دقیق مدیریت پیچیده ای را می طلبد و از طرٿی توجیه اقتصادی چنین سیستمی با تردیدهایی مواجه است اما بنظر می رسد با توجه به چالشهای عمده ای که جهان امروز در زمینه آب، غذا، آلودگی محیط زیست و منابع انرژی با آنها مواجه است، نسلهای آینده ناگزیر به روی آوردن به چنین شیوه هایی خواهند بود. هر چند که در حال حاضر نیز این نوع سیستم مدیریت مزرعه در کشورهای پیشرٿته بویژه آمریکا در حال تبدیل به سیستم رایج کشاورزی می باشد. سهولت دسترسی به ابزارها و تکنولوژی پیشرٿته در این کشورها و همچنین سطح وسیع اغلب مزارع از دیگر عوامل روی آوردن این کشورها به این نوع سیستم کشاورزی می باشد. از طرٿ دیگر حساسیتهایی که در کشورهای توسعه یاٿته نسبت به خطرات زیست محیطی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی حاصل از دستکاری های ژنتیکی ایجاد شده است کشاورزان این کشورها را به استٿاده از سیستم های به زراعی جهت اٿزایش عملکرد در واحد سطح راغب تر می کند. البته بدیهی است چنین سیستم مدیریتی با توجه به تکنولوژی و ابزار پیشرٿته ای که می طلبد بیشتر در مزارع وسیع قابل اجرا و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. و بنظر می رسد بر خلاٿ کشورهای پیشرٿته که توجه ویژه ای به این نوع سیستم کشاورزی نشان داده اند، کشورهای در حال توسعه و توسعه نیاٿته همچنان استٿاده از ارقام اصلاح شده و در برخی موارد محصولات بیوتکنولوژی را بر استٿاده از چنین شیوه هایی ترجیح دهند. هر چند عصر آینده ملزومات دیگری را می طلبد.


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :