تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان كرمان

تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان كرمان

كرباسی علیرضا*,شمس الدینی سكینه,رستگاری پور فاطمه

* دانشگاه زابل

 

در این مطالعه مزیت نسبی مهمترین محصولات زراعی كرمان در سال 86-85 با استفاده از شاخصهای هزینه منابع داخلی، سودآوری خالص اجتماعی، مزیت اقتصادی و مقیاس مزیت بررسی شد. آمار و اطلاعات موردنیاز مطالعه از سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان و سالنامه بازرگانی خارجی جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد كه استان كرمان در تولید و صادرات گندم آبی، ذرت دانه ای، نخود، چغندرقند و سیب زمینی مزیت نسبی دارد، لذا توجه بیشتر به تولید محصولات مذكور و حمایت از آنها دارای اهمیت ویژه ای است.

كلید واژه: مزیت نسبی، مزیت اقتصادی، محصولات زراعی،‌ كرمان


تحلیل كارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان

هاشمی تبار محمود*,اكبری احمد,كریم محمدحسین,فرجامی فرد مهدی

* دانشگاه سیستان و بلوچستان

با توجه به قابلیت سرمایه در تبدیل شدن به سایر عوامل تولید در تركیب با دیگر نهاده ها، به كارگیری صحیح سرمایه می تواند موجب افزایش تولید و درآمد شود. همچنین با توجه به اینكه تزریق این نهاده به جریان تولید همراه با به كارگیری فناوری و روشهای جدید موجب افزایش كارایی عوامل تولید می شود، لذا در این تحقیق با بررسی 54 بهره بردار بخش شیلات در استان سیستان و بلوچستان در سال 84-1383 كارایی فنی بهره برداران این بخش با استفاده از تابع تولید مرزی و بسته نرم افزاری Frontier 4.1 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد كه وام تاثیر مثبتی در كارایی فنی صاحبان لنج و صیادان دارد و در تابع تولید نیز بهره برداران این گروه در استفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولید قرار گرفته اند. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق رهنمودهایی در راستای بهبود و تسهیل سیاستهای اعتباری ارایه شده است.

كلید واژه: استان سیستان و بلوچستان، شیلات، وام، كارایی، تابع تولید مرزی

 


بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

كهنسال محمدرضا*,قربانی محمد,رفیعی هادی

* گروه اقتصاد كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در میان كشاورزان استان خراسان رضوی با استفاده از مدل لاجیت در مقطع زمانی 1386 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد كه متغیرهای سن كشاورز، تعداد نیروی كار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و وضعیت دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تاثیر منفی دارند. همچنین مشخص گردید متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل كشاورز به عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاك و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنیداری در پذیرش آبیاری بارانی دارند. با توجه به یافته های مطالعه، ارتقای دانش كشاورزان، ایجاد زمینه های لازم برای پرداخت اعتبارات و افزایش اندازه مزرعه از طریق یكپارچگی اراضی به عنوان موارد پیشنهادی جهت بهبود پذیرش فناوری آبیاری بارانی ارایه شدند.

كلید واژه: آب، آبیاری بارانی، پذیرش، مدل لاجیت


عوامل موثر بر قیمت ها در اقتصاد ایران

عوامل موثر بر قیمت ها در اقتصاد ایران

عمرانی محمد*,تركمانی جواد

* گروه اقتصاد كشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی-اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واكنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوك های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه مثبت متاثر می شود.

كلید واژه: قیمت، کشاورزی، صنعت، خدمات، الگوی خود توضیح برداری.


تحلیلی بر وضعیت مزیت نسبی و حمایت از سویای تابستانه در ایران

تحلیلی بر وضعیت مزیت نسبی و حمایت از سویای تابستانه در ایران

نوری كیومرث*

* سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، دفتر بررسی های اقتصادی

روغن نباتی در كشور بیشتر از راه واردات روغن خام یا دانه های روغنی و بخش اندكی نیز از تولید داخلی دانه های روغنی تامین می شود. به منظور كاهش وابستگی بسیار زیاد به واردات روغن نباتی، "طرح تامین منابع روغن نباتی كشور 93-1384" در وزارت جهاد كشاورزی به اجرا در آمده است تا با افزایش تولید دانه های روغنی در داخل كشور، درصد خوداتكایی به تولید این محصول را افزایش دهد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مزیت نسبی و حمایت از تولید سویای تابستانه (آبی و دیم) به عنوان یكی از دانه های روغنی مهم در كشور به اجرا درآمده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی و همچنین شاخص های حمایتی و بر اساس آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهاد كشاورزی در خلال سال های 83-1377 تلاش شده است كه وضعیت سویا تحلیل گردد. تجزیه و تحلیل وضعیت حمایتی سویای تابستانه گویای آن است كه با وجود مزیت نسبی در تولید این محصول، در كل سیاست های دولت منجر به حمایت از تولید محصول نگردیده است. نظر به وابستگی بسیار شدید به واردات روغن نباتی و به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طرح تامین منابع روغن نباتی در پایان دوره، ضروری است كه حمایت موثری از تولید سویا در كشور به اجرا گذاشته شود و در این راستا دیدگاه سیستمی برای حمایت از محصولات كشاورزی در نظر گرفته و از برنامه های حمایتی مجزا برای هر یك از محصولات كشاورزی پرهیز گردد.

كلید واژه: مزیت نسبی، ضرایب حمایتی، ماتریس تحلیل سیاستی، سویای تابستانه، ایران

 


ارایه راهکارهای افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

شاكری عباس,موسوی میرحسین*

* دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد هدف های اقتصادی کشور دارد، متاسفانه با وجود داشتن سهم زیاد در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندكی از سرمایه گذاری كل كشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به تئوری های مطرح در زمینه سرمایه گذاری، از یک سو سرمایه گذاری در یک بخش تحت تاثیر درآمدهای حاصل از آن بخش قرار می گیرد و از سوی دیگر تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به کدامیک از دو متغیر کلان اقتصادی (درآمد و هزینه سرمایه گذاری) حساس است. آیا تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از ناحیه درآمدهای حاصل از این بخش متاثر می شود و یا اینکه هزینه های سرمایه گذاری متغیر اثر گذار در رفتار سرمایه گذاران است؟ نتایج بدست آمده از برآورد مدل تقاضای غیرخطی سرمایه گذاری حاکی از آن است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای قیمتی این بخش است. متغیر قیمتی به کار گرفته شده در این مقاله شاخص قیمت محصولات کشاورزی است. یعنی چنانچه در این بخش، سیاست های قیمتی مناسبی اتخاذ شود‏‏، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. همچنین با توجه به نتایج مدل برآورده شده مشخص گردید که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از متغیر های قیمتی بیشتر از ناحیه درآمدها متاثر می شوند و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به درآمدهای بخش از حساسیت آن به هزینه های سرمایه گذاری بیشتر است.

كلید واژه: هزینه های سرمایه گذاری، تقاضای سرمایه گذاری، مدل های غیرخطی، روش تکرار


طبقه بندی خاک جنگل به منظور کاهش هزینه بررسی قابلیت های مکانیکی آن برای جاده سازی و ترابری (مطالعه موردی: جنگل آق مشهد)

جمشیدی كوهساری احمد,مجنونیان باریس*,زاهدی امیری قوام الدین,حسینی سیدعطااله

* گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

توسعه پایدار و اجرای بهینه طرح های جنگلداری مستلزم ایجاد شبکه هایی از جاده های اصلی و فرعی می باشد. از طرفی احداث جاده در یک منطقه جنگلی کوهستانی در واقع یک دخالت عمده در طبیعت دست نخورده و ناشناخته جنگل بوده و منجر به بهم زدن تعادل طبیعی می شود. به همین خاطر شناخت و آگاهی از ویژگی های زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و مکانیک خاک منطقه ای که جاده از آن عبور می کند از مهمترین عامل های موثر در اتخاذ تصمیم های مناسب به منظور کاهش هزینه های سنگین ساخت جاده و گزینش شیوه های اصولی در نگهداری و نیز بازسازی راه های جنگلی می باشد. خاک عمده ترین مصالح ساختمانی راه های جنگلی بوده و در عین حال بستر آن را تشکیل می دهد. با انجام بررسی های مکانیک خاک، شناخت ویژگی های مهندسی خاک ممکن خواهد شد. با توجه به هزینه های گزاف آزمایش های مکانیک خاک کاهش تعداد نمونه به کمترین تعداد در عین حفظ جامعیت و اعتبار آن از مسایل مهم در بررسی های مکانیک خاک مسیر جاده های جنگلی است. برای رسیدن به این هدف در این بررسی بر پایه مشخصه های زمین ریخت شناسی منطقه مانند شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا و... و با بهره گیری از قابلیت ها و امکانات GIS منطقه مورد بررسی زون بندی و به واحدهای همگن از نظر شکل زمین تقسیم شدند. بدین منظور پس از تهیه نقشه شکل زمین منطقه، از هر واحد در محل عبور جاده یک نمونه و در مجموع 24 نمونه خاک برداشت و از نظر مشخصه های خاک مانند درصد رطوبت طبیعی، وزن مخصوص ظاهری و بافت خاک مورد آزمایش قرار گرفت. با دسته بندی نتایج آزمایش نمونه های خاک و نیز دسته بندی آنها بر پایه درصد رطوبت، بافت و پروزیته، خاک مناطق همگن جدیدی بدست آمد که از نقطه نظر مشخصه های زمین ریخت شناسی و خاکشناسی همگن هستند و به همین جهت می تواند مبنای برداشت نهایی نمونه خاک برای بررسی های مکانیک خاک قرار گیرد. بر پایه نتایج این پژوهش، به علت ایجاد مناطق همگن، تعداد نمونه های لازم به بیشینه 13 نمونه کاهش یافته و به همین جهت در عین حفظ دقت، هزینه  آزمایش ها به کمترین مبلغ می رسد.

كلید واژه: راه های جنگلی، راهبرد نمونه گیری، ناحیه بندی خاکشناسی، نقشه شکل زمین، مکانیک خاک

 


بررسی انگاره های مرتبط با مشاركت مردم محلی در فرآیند توسعه جنگل های حرا در جنوب ایران

اسدی علی*,شریف زاده ابوالقاسم,شریفی مهنوش

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

بنابه شواهد تجربی، شناسایی نیازهای مردم محلی و دیگر دست اندركاران و بازشناخت جایگاه واقعی آنان در راستای مشاركت موثر در همه مراحل فرآیند، اولین گام هر نوع مداخله گری موفق در فرآیند توسعه پایدار منابع طبیعی به شمار می رود. با توجه به این مهم، در این مقاله به عنوان نتیجه یك پژوهش توصیفی مبتنی بر راهبرد پیمایش، تلاش شده است تا برخی انگاره های مرتبط با مشاركت مردم محلی در توسعه جنگل های مانگرو در جنوب ایران (سواحل استان بوشهر) شناسایی و معرفی شود. روایی پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش به عنوان ابزار گردآوری داده ها از سوی كارشناسان امر مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز بر پایه محاسبه ضریب آلفای كرونباخ (بین 0.67 تا 0.79 برای بخش های مختلف پرسشنامه) مناسب تشخیص داده شد. تحلیل داده ها، با كمك نرم افزار SPSS و بر پایه روش های آماری مناسب صورت پذیرفت. در بخش یافته های توصیفی این مقاله، انگاره های مرتبط با نوع بهره برداری از جنگل های حرا، علل تخریب آن، نگرش مشاركتی مردم محلی، زمینه ها و رویه های مشاركت و راه ها و زمینه های اطلاعاتی / ارتباطی مناسب بر پایه آماره های توصیفی ارایه شده است. در بخش استنباطی نیز نتایج آزمون های مقایسه میانگین ها ارایه شده است كه نمایانگر معنی داری تفاوت نگرش مشاركتی نمونه مورد بررسی بر پایه متغیرهایی همانند شغل، سطح تحصیلات، عضویت در تشكل های محلی، نوع بهره برداری به عمل آمده و مشاركت در پروژه های روستایی است. همچنین با بهره گیری از تحلیل رگرسیونی چندگانه، یك معادله خط رگرسیونی شامل متغیرهای مستقلی همانند سن، میزان مراجعه به ادرات دولتی، شمار دام و سابقه عضویت در نهادهای محلی بدست آمده است. ضریب تعیین تعدیل شده (R2Ad) نشان داده است كه این متغیرها حدود 60 درصد از واریانس متغیر وابسته یا نگرش مشاركتی مردم محلی به توسعه جنگل های حرا را برآورد می نمایند.

كلید واژه: مشارکت مردم محلی، توسعه منابع طبیعی، نگرش مشارکتی، جنگل های حرا (مانگرو)، جنوب ایران


تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

 

كرباسی علیرضا*,رستگاری پور فاطمه

 

* دانشگاه زابل

 

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان زابل و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86-85 به بررسی مزیت نسبی تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی و ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شده است. شاخص ضریب حمایت اسمی نشان داد در تمام بخش ها، مالیات غیرمستقیم بر تولید کننده تحمیل شده است. معیار ضریب حمایت موثر، در بخش مرکزی بیانگر عدم حمایت از بازار نهاده و محصول در این بخش است. اما، مقدار این ضریب در دو بخش میانکنگی و پشت آب نشانگر سودمندی مداخله های دولت در تولید گندم منطقه می باشد. مقدار سودآوری خالص اجتماعی نیز در تمام بخش ها منفی است. به طور کلی نتایج نشان داد کشت گندم با شرایط کنونی در سیستان دارای مزیت نسبی نمی باشد، اما افزایش عملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای سودمندی کشت گندم در منطقه سیستان است.

 

كلید واژه: مزیت نسبی، ماتریس تحلیل سیاستی، گندم، سیستان

 

متن کامل مقاله


بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

 

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عباسی فر اكرم

 

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری كه با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها كاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که كشش متغیر ریسك قیمتی (نوسان قیمت) در كشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- كشتارگاه و كشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است.

 

كلید واژه: ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی، گوشت قرمز، ایران

 

متن کامل مقاله


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :