اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت فرنگی استان کردستان

اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت فرنگی استان کردستان

قنبری محمدرضا*

* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

اصلاح ساختار و توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی باعث ایجاد شرایط مناسب جهت بهره برداری بهتر از عوامل تولید سنتی مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری می شودو لذا یک عامل بالقوه رشد در این بخش به حساب می آید. استان کردستان که در تولید توت فرنگی مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، به دلیل سنتی بودن زیرساخت ها و روشهای بازاررسانی(ضایعات 35 درصدی) نتوانسته است از این فرصت طبیعی در جهت افزایش درآمد کشاورزان استفاده كند و به رغم قیمت نازل محصول در فصل برداشت قادر به صادرات آن نبوده است. بنابراین، در جهت رفع این مشکل، بودجه لازم جهت انجام مطالعات اولیه احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان کردستان تامین شد. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM)، آثار سیاستهای حمایتی دولت در احداث پایانه صادراتی و حمایت از بازار عوامل تولید در چهار سناریو بررسی و مقایسه شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه استان کردستان گرچه در تولید توت فرنگی دارای مزیت نسبی است، ولی احداث پایانه به عنوان زیرساخت تخصصی حمل و نقل صادراتی،ضمن توسعه صادرات، آثار مثبت و قابل ملاحظه ای بر مزیت نسبی و درآمد کشاورزان خواهد داشت. لذا احداث پایانه صادراتی محصولات كشاورزی قویا توصیه می شود.

كلید واژه: توسعه ساختار، پایانه صادراتی، ماتریس تحلیل سیاستی، مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، توت فرنگی


تاثیر موقعیت منطقه نمونه و نظر كارشناس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاك (مطالعه موردی: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

اسفندیارپورربروجنی عیسی,صالحی محمدحسن*,تومانیان نورایر,محمدی جهانگرد

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهركرد

ژئوپدولوژی، یك روش سیستماتیك تجزیه و تحلیل سطوح ژئومرفیك برای نقشه برداری خاك است كه عملیات صحرایی را عمدتا بر مبنای كار در منطقه نمونه پایه ریزی می كند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی موقعیت منطقه نمونه و تاثیر نظر كارشناس در راستای تعیین میزان اعتبار تعمیم پذیری نتایج حاصل از روش ژئوپدولوژی برای اشكال اراضی مشابه، در جنوب غربی بروجن است. پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه روی عكس های هوایی با مقیاس “1:20000”، با توجه به موقعیت های مختلف واحد Pi111 كه بیشترین مساحت از محدوده مطالعاتی را در بر می گرفت، منطقه نمونه در سه موقعیت مختلف طراحی شد و نقشه مزبور، در قالب مطالعات خاك شناسی رده دوم نهایی گردید. هم چنین، نظر دو كارشناس مختلف در رابطه با تعیین نقاط آزمون در خارج از منطقه نمونه به منظور بررسی میزان اعتبار نتایج تعمیم پذیری روش ژئوپدولوژی برای واحد مذكور، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد كه تغییر موقعیت منطقه نمونه، تفاوت های تاكسونومیكی را در سطوح مختلف (رده، تحت گروه و یا فامیل) و نوع واحد نقشه (كمپلكس و همگون) برای واحد Pi111 در بر داشته است. هم چنین، علی رغم مشابهت نتایج رده بندی پروفیل های تعیین شده توسط كارشناسان با یكدیگر، میزان هم خوانی این خاك ها با پروفیل های شاهد منطقه نمونه (تا سطح فامیل) در هر كدام از موقعیت های سه گانه، متفاوت بود. بنابراین، استفاده از فازهای شكل اراضی برای افزایش دقت نتایج روش ژئوپدولوژی توصیه می شود.

كلید واژه: ژئوپدولوژی، نقشه برداری خاک، منطقه نمونه، تعمیم پذیری، منطقه بروجن

 


مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری

مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری در راستای تحقق اهداف چندگانه كشاورزان حوضه زاینده رود

نیكویی علیرضا*,تركمانی جواد,مامن پوش علیرضا

* بخش تحقیقات اقتصادی كشاورزی و توسعه روستایی، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان

هدف تصمیم گیرنده گان در انتخاب فعالیت های زراعی مختلف معمولا به یک هدف ویژه ختم نشده و بایستی تعادلی بین نتایج اهداف متضاد و رقیب را برقرار كنند. این مطالعه روشی برای تدوین الگوی بهینه زراعی مبتنی بر اهداف چندگانه در راستای مدیریت منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در مقیاس مزرعه با استفاده از داده های تحقیقاتی، آماری و میدانی را معرفی می كند. این روش در چارچوب مدل برنامه ریزی غیرخطی مصالحه ای فازی (FCNLP) طراحی گردید و در آن، از مدل SWAP برای تعیین عمق آبیاری مناسب در شرایط مختلف شوری آب، استفاده شد. نتایج نشان داد كه هر چند منافع اقتصادی این الگو در سطح بحرانی الگوی جاری كشت محصولات، ثابت باقی می ماند، ولی در شرایط شوری صفر قادر به تامین 2/99 و 1/39 درصد به ترتیب از سطح آرمانی اهداف حداقل كردن مصرف آب و حداكثر كردن ثبات درآمدی كشاورزان نیز، خواهد بود. در شوری 4 دسی زیمنس بر متر نیز به ترتیب 6/76، 8/14 و 8/98 درصد و در شوری 7 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 7/97، 3/14 و 2/2 درصد از سطوح آرمانی اهداف حداقل ریسک، حداكثر سطح اشتغال و حداقل مصرف كود اوره تحقق خواهد یافت. تامین این اهداف، با تغییر سطح زیر كشت محصولات گندم، یونجه، چغندرقند، برنج و سبزیجات به همراه تغییر عمق آبیاری و كود مصرفی صورت پذیرفت. این تغییرات، به حداكثر شدن تابع مسافت مختلط فازی منجر شد، به طوری كه با در نظر گرفتن وزن نسبی هر یک از اهداف تصمیم گیرندگان مورد مطالعه، در سطوح شوری صفر، 4 و 7 دسی زیمنس بر متر، الگوی پیشنهادی به ترتیب 5/47، 2/41 و 1/41 درصد به سطح آرمانی تامین اهداف برنامه نزدیک می گردد. این روش، به عنوان راهبرد برتر نسبت به سایر راهبردهایی كه اهداف انفرادی چون تامین حداكثر راندمان تولید و یا سود، با یا بدون تغییر در الگوی كشت را دنبال می كنند، تشخیص داده شد و برای آزمون در سطح مزارع حوضه پیشنهاد شد.

كلید واژه: آب، بهینه سازی، فازی، شوری، ریسک، اشتغال


مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی

تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا

علی خانی فرد حدیثه,اصفهانی مسعود*

* دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

به منظور بررسی تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا، آزمایشی در سال 1386 با 4 تیمار (شاهد، غرقابی، تری سیکلازول + غرقابی و تری سیکلازول) در 3 تکرار به اجرا گذاشته شد. گیاهچه های کلزا بعد از مرحله 3 برگی با محلول تری سیکلازول 75 درصد محلول پاشی شدند. اعمال تنش غرقابی (در مرحله 5 برگی به مدت 21 روز)، منجر به کاهش درصد بوته های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره، در گیاهچه های تیمار شده نسبت به شاهد شد. محلول پاشی تری سیکلازول باعث افزایش سطح برگ ها، میزان کلروفیل و وزن خشک کل (به ترتیب 38/1، 11/7 و 9/28 درصد) و کاهش ارتفاع بوته (9/12 درصد)، نسبت به شاهد بدون غرقابی شد. محلول پاشی تری سیکلازول، خسارت غرقابی را در گیاهچه های کلزا به میزان قابل توجهی کاهش داد و درصد بوته های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره را به ترتیب 2/21، 9/38، 5/17، 5/31، 60 و 2/27 درصد نسبت به گیاهچه هایی که بدون محلول پاشی تحت تنش غرقابی قرار گرفته بودند، افزایش داد. درصد بوته های سالم، تعداد برگ های خشک در هر گیاهچه، وزن خشک کل، وزن شاخساره، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، سطح برگ، عرض بزرگ ترین برگ و میزان کلروفیل در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را نشان دادند. صفات ریشه ای اندازه گیری شده شامل طول ریشه (TL)، سطح ریشه (RA)، حجم ریشه (RV)، چگالی ریشه (RDW/RV) و صفات ریشه ای محاسباتی شامل نسبت وزن تر ریشه به حجم خاک (RMD)، نسبت طول ریشه به حجم خاک (RLD)، نسبت وزن خشک ریشه به حجم خاک (DRMD)، قطر ریشه (RD)، چگالی سطح ریشه (RSD) و ظرافت ریشه (RF)، تفاوت معنی داری را در تیمارهای مختلف نشان دادند. به نظر می رسد که با مصرف تری سیکلازول قبل از وقوع تنش، می توان خسارت ناشی از تنش غرقابی را در گیاهچه های کلزا تا حدی کاهش داد.

كلید واژه: تری سیکلازول، غرقابی، ریشه، کلزا

 


تاثیر کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی

رحیمی زاده مجید,كاشانی علی,زارع فیض آبادی احمد,مدنی حمید,سلطانی الیاس*

* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آفتابگردان (Helianthus annus L.) مهمترین گیاه روغنی در ایران است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان (ایران) در سال 1384 با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. آبیاری با سه سطح (معمول، تنش کم، تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و شش تیمار کودی ریزمغذی ((1) شاهد، (2) مصرف آهن، (3) مصرف آهن + روی، (4) مصرف آهن + روی + مس، (5) مصرف آهن + روی + مس + منگنز و (6) مصرف آهن + روی + مس + منگنز + بور) به عنوان فاکتور فرعی در داخل کرتهای قرار گرفتند. کودهای پایه (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذی ها بر اساس نیاز گیاه و آزمون خاک استفاده شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، مقدار کلروفیل در برگها، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تنش داشتند. اما تیمار آبیاری اثر معنی داری بر تاریخ گلدهی، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای ریزمغذی تعداد دانه در طبق، عملکرد بذر و درصد روغن را به طور معنی داری افزایش دادند. بنابراین تحت شرایط خشکی کاربرد ریزمغذی ها مقاومت به خشکی در آفتابگردان را افزایش می دهد.

كلید واژه: آفتابگردان، تنش خشکی، عناصر ریز مغذی

 


تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه

تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه

فاكایود س. ب.*,اوموتشو او. ا.,اومیونیوا ا. ا.

در این بخش با انتخاب ایالت كاوارا به عنوان مطالعه موردی به بررسی طبیعت الگوی مصرف برنج در نیجریه پرداخته شده است. روش تحقیق شامل تكنیك نمونه گیری دو مرحله ای است كه به بررسی 110 خانوار مصرف كننده برنج از دو روستا و شش شهر در ایالت كاوارا انتخاب شده است. ابزار تحلیل مورد استفاده در تحقیق شامل آمار توصیفی و مدل لوجیت چند جمله ای میباشد. عوامل اصلی كه به طور معنی داری رجحان مصرف كننده را برای استفاده از برنج وارداتی و یا تركیبی از برنج داخلی و وارداتی تحت تاثیر قرار داده عبارتند از: درآمد سرپرست خانوار، اندازه خانوار و سطح تحصیلات سرپرست خانوار خواهد بود كه قیمت هر كیلوگرم برنج اثر معنی داری بر الگوی مصرف نداشته است. این بخش پیشنهاد میكند كه باید تلاشهایی صورت گیرد تا تولید برنج با امكانات استانداردهای لازم افزایش یابد. این امر كمك میكند كه مزیت نسبی رقابتی برنج داخلی در مقایسه با برنج وارداتی تقاضای برنج داخلی را افزایش دهد.


بررسی انگاره های مرتبط با مشاركت مردم محلی در فرآیند توسعه جنگل های حرا در جنوب ایران

اسدی علی*,شریف زاده ابوالقاسم,شریفی مهنوش

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

بنابه شواهد تجربی، شناسایی نیازهای مردم محلی و دیگر دست اندركاران و بازشناخت جایگاه واقعی آنان در راستای مشاركت موثر در همه مراحل فرآیند، اولین گام هر نوع مداخله گری موفق در فرآیند توسعه پایدار منابع طبیعی به شمار می رود. با توجه به این مهم، در این مقاله به عنوان نتیجه یك پژوهش توصیفی مبتنی بر راهبرد پیمایش، تلاش شده است تا برخی انگاره های مرتبط با مشاركت مردم محلی در توسعه جنگل های مانگرو در جنوب ایران (سواحل استان بوشهر) شناسایی و معرفی شود. روایی پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش به عنوان ابزار گردآوری داده ها از سوی كارشناسان امر مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز بر پایه محاسبه ضریب آلفای كرونباخ (بین 0.67 تا 0.79 برای بخش های مختلف پرسشنامه) مناسب تشخیص داده شد. تحلیل داده ها، با كمك نرم افزار SPSS و بر پایه روش های آماری مناسب صورت پذیرفت. در بخش یافته های توصیفی این مقاله، انگاره های مرتبط با نوع بهره برداری از جنگل های حرا، علل تخریب آن، نگرش مشاركتی مردم محلی، زمینه ها و رویه های مشاركت و راه ها و زمینه های اطلاعاتی / ارتباطی مناسب بر پایه آماره های توصیفی ارایه شده است. در بخش استنباطی نیز نتایج آزمون های مقایسه میانگین ها ارایه شده است كه نمایانگر معنی داری تفاوت نگرش مشاركتی نمونه مورد بررسی بر پایه متغیرهایی همانند شغل، سطح تحصیلات، عضویت در تشكل های محلی، نوع بهره برداری به عمل آمده و مشاركت در پروژه های روستایی است. همچنین با بهره گیری از تحلیل رگرسیونی چندگانه، یك معادله خط رگرسیونی شامل متغیرهای مستقلی همانند سن، میزان مراجعه به ادرات دولتی، شمار دام و سابقه عضویت در نهادهای محلی بدست آمده است. ضریب تعیین تعدیل شده (R2Ad) نشان داده است كه این متغیرها حدود 60 درصد از واریانس متغیر وابسته یا نگرش مشاركتی مردم محلی به توسعه جنگل های حرا را برآورد می نمایند.

كلید واژه: مشارکت مردم محلی، توسعه منابع طبیعی، نگرش مشارکتی، جنگل های حرا (مانگرو)، جنوب ایران

 


بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه کشت در استان خوزستان

بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه کشت در استان خوزستان

عابدی سمانه,پیكانی غلام رضا*,حسینی سیدصفدر

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیک (DRC) و سال های 84-1383 می باشد مزیت نسبی ذرت دانه ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در %37.5 از شهرستانهای این استان، سطح زیر کشت محصول درت دانه ای در الگوی بهینه کشت، افزانش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگوی بهینه کشت حاصل از الگوهای برنامه ریزی خطی با رتبه بندی محصولات بر اساس شاخص های مزیت نسبی نشان می دهد محدودیت ومیزان دسترسی به منابع، هزینه های متغیر تولید نهاده های قابل تجارت و غیرقابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، موثر باشند.

كلید واژه: ذرت دانه ای، روش برنامه ریزی خطی، مزیت نسبی، الگوی بهینه کشت


اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L)

معصومی علی,كافی محمد,خزاعی حمیدرضا

نخود یکی از قدیمی ترین حبوبات مهم کشت شده در مناطق حاشیه ای و مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید. جوانه زنی و استقرار گیاهچه نخود به عنوان یکی از محصولات زراعی مناطق خشک و نیمه خشک برای تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارای اهمیت ویژه ای است. هدف از این پژوهش بررسی اثر چهار سطح تنش خشکی و یک تیمار شاهد بدون تنش (شامل: صفر، 4- ، 8- ، 12- ، 16- بار) بر جوانه زنی 12 ژنوتیپ نخود، با استفاده از پلی اتیلن گلایکول بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده، درون انکوباتور آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی در سال 1384 انجام شد. در تمام سطوح خشکی صفات رشدی شامل سرعت و درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها و در نهایت میزان مصرف ذخیره غذایی لپه ها، کاهش یافت و روند نزولی در آنها مشاهده شد. با توجه به تنوع صفات در پتانسیل های 4- و 8- بار، می توان گفت که این بازه، بهترین محدوده برای تعیین میزان تحمل ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی بود و در تنش های شدید خشکی اکثر ژنوتیپ ها قادر به تولید ریشه چه و ساقه چه نبودند. به طور کلی ژنوتیپ های جم، کرج 31-60-12، ILC482 و MCC101 به شرایط خشکی پاسخ مطلوبتری دادند. با تکرار این آزمایش در مراحل دیگر رشد در شرایط مزرعه با اطمینان بیشتری می توان کشت این ارقام را در مناطق تحت تنش توصیه کرد.

كلید واژه: نخود (.Cicer arietinum L)، جوانه زنی، پلی اتیلن گلایکول (PEG)، تنش خشکی


مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش كشاورزی استانهای كشور در دو مقطع 1372 و 1382

فطرس محمدحسن*,بهشتی فر محمود

* دانشگاه بوعلی سینا همدان

این پژوهش كه با استفاده از 78 شاخص توسعه كشاورزی و با كمك دو تكنیك تحلیل عاملی و تاكسونومی عددی،‌ در دو مقطع زمانی 1372 و 1382 انجام گرفته، درصدد پاسخگویی به این دو پرسش بوده كه الف) آیا سطح توسعه كشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه، به طور متوسط، افزایش یافته است؟ و ب) آیا دوگانگی كشاورزی بین استانها كاهش پیدا كرده است؟ نتایج نشان می دهد كه سطح توسعه كشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی كشاورزی بین آنها كاهش یافته است.

كلید واژه: دوگانگی كشاورزی، توسعه كشاورزی، تحلیل عاملی،‌ تاكسونومی عددی، استانهای ایران


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :