بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار

سرورامینی شبنم*,اسدی علی,كلانتری خلیل

 

* دانشگاه تهران

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.7). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 65.98 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 63.159 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.

كلید واژه: شهرک صنعتی، توسعه روستایی، واحدهای صنعتی، صنعتی کردن روستا، نواحی روستایی


بررسی دو شاخص كمی كردن الگوهای چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته

سفیانیان علیرضا*,ملكی نجف آبادی سعیده,راهداری وحید

* دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

بوم شناسی چشم انداز به عنوان یك علم بین رشته ای جدید، مفاهیم، تئوری و روش هایی را برای ارزیابی و مدیریت سرزمین ارایه می دهد. توصیف الگوهای چشم انداز و تفسیر آثار بوم شناختی آنها بر گیاهان، جانوران، سیر انرژی و مواد، بخش اعظم مطالعات چشم انداز را به خود اختصاص می دهد. مطالعات چشم انداز نیازمند روش هایی برای شناسایی و كمی كردن الگوهای مكانی چشم انداز است. كمی كردن الگوهای چشم انداز برای درك كاركرد و فرآیندهای چشم انداز ضرورت دارد. نمایه های چشم انداز مانند تنوع و طبیعی بودن می توانند اطلاعات كمی در خصوص الگوی چشم انداز ارایه دهند. فن آوری های سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  از پتانسیل بالایی برای مطالعات چشم انداز، به ویژه شناسایی، نقشه سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای چشم انداز برخوردار هستند. هدف از مطالعه حاضر نقشه سازی و كمی كردن شاخص های تنوع و طبیعی بودن برای پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از نقشه كاربری و پوشش اراضی به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و تكنیك های GIS است. در این مطالعه نقشه های تنوع و طبیعی بودن به ترتیب در 4 و 6 طبقه به دست آمدند. نتایج نشان می دهد طبقات تنوع متوسط و بالا بیشترین سطح منطقه مطالعه را پوشش می دهند. هم چنین در میان طبقات طبیعی بودن طبقه 1 كه نشان دهنده بالاترین سطح طبیعی بودن است بخش وسیعی از پناهگاه حیات وحش موته را در برمی گیرد.

كلید واژه: بوم شناسی چشم انداز، الگوهای مکانی، تنوع، طبیعی بودن، GIS


مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی

تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا

علی خانی فرد حدیثه,اصفهانی مسعود*

* دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

به منظور بررسی تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا، آزمایشی در سال 1386 با 4 تیمار (شاهد، غرقابی، تری سیکلازول + غرقابی و تری سیکلازول) در 3 تکرار به اجرا گذاشته شد. گیاهچه های کلزا بعد از مرحله 3 برگی با محلول تری سیکلازول 75 درصد محلول پاشی شدند. اعمال تنش غرقابی (در مرحله 5 برگی به مدت 21 روز)، منجر به کاهش درصد بوته های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره، در گیاهچه های تیمار شده نسبت به شاهد شد. محلول پاشی تری سیکلازول باعث افزایش سطح برگ ها، میزان کلروفیل و وزن خشک کل (به ترتیب 38/1، 11/7 و 9/28 درصد) و کاهش ارتفاع بوته (9/12 درصد)، نسبت به شاهد بدون غرقابی شد. محلول پاشی تری سیکلازول، خسارت غرقابی را در گیاهچه های کلزا به میزان قابل توجهی کاهش داد و درصد بوته های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره را به ترتیب 2/21، 9/38، 5/17، 5/31، 60 و 2/27 درصد نسبت به گیاهچه هایی که بدون محلول پاشی تحت تنش غرقابی قرار گرفته بودند، افزایش داد. درصد بوته های سالم، تعداد برگ های خشک در هر گیاهچه، وزن خشک کل، وزن شاخساره، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، سطح برگ، عرض بزرگ ترین برگ و میزان کلروفیل در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را نشان دادند. صفات ریشه ای اندازه گیری شده شامل طول ریشه (TL)، سطح ریشه (RA)، حجم ریشه (RV)، چگالی ریشه (RDW/RV) و صفات ریشه ای محاسباتی شامل نسبت وزن تر ریشه به حجم خاک (RMD)، نسبت طول ریشه به حجم خاک (RLD)، نسبت وزن خشک ریشه به حجم خاک (DRMD)، قطر ریشه (RD)، چگالی سطح ریشه (RSD) و ظرافت ریشه (RF)، تفاوت معنی داری را در تیمارهای مختلف نشان دادند. به نظر می رسد که با مصرف تری سیکلازول قبل از وقوع تنش، می توان خسارت ناشی از تنش غرقابی را در گیاهچه های کلزا تا حدی کاهش داد.

كلید واژه: تری سیکلازول، غرقابی، ریشه، کلزا

 


تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم

تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم همراه با کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر رشد نخود (.Cicer arietinum L)

خندان بجندی تیمور*,سیدشریفی رئوف,صدقی محمد,اصغری زكریا رسول,نامور علی,مولایی پیمان,جعفری مقدم مجید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

تاثیر تراکم بوته (25، 35 و 45 بوته در مترمربع به ترتیبD3, D2, D1 ) و تلقیح با باکتری رایزوبیوم (بدون تلقیح، تلقیح با رایزوبیوم، تلقیح با رایزوبیوم به همراه عناصر میکرو به ترتیب R2, R1, R0) بر رشد و عملکرد نخود، در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی گردید. تراکم بوته بر تعداد دانه در نیام و وزن 100 دانه اثر غیرمعنی دار و بر عملکرد دانه تک بوته و شاخص برداشت تاثیر معنی دار داشت. تاثیر تلقیح با ریزوبیوم بر وزن 100 دانه غیرمعنی دار و بر تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت معنی دار شد. اثر متقابل بین تراکم بوته و ریزوبیوم بر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در شاخه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار گردید. بالاترین عملکرد دانه تک بوته (6/3 گرم) و شاخص برداشت (21/45 درصد) از D1 و پایین ترین میزان آنها به ترتیب با 6/2 گرم و 79/35 درصد از D3 حاصل گردید. بیشترین تعداد دانه در نیام، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت بترتیب با مقادیر 03/1 ،8/3 گرم و 72/43 درصد از تیمار R2 و کمترین مقادیر آنها به ترتیب با 86/0، 5/2 گرم و 91/33 درصد از R0 بدست آمد. بیشترین تعداد شاخه فرعی از ترکیب تیماری D1*R1 وD1*R2، تعداد نیام در شاخه از هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R2 تعداد دانه در بوته در هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R1 و D3*R2 بدست آمد. در حالی که کمترین مقادیر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته در D3*R0 و کمترین تعداد نیام در شاخه در D2*R0  بدست آمد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه بترتیب مربوط به ترکیب تیماری D3*R2 و D1*R0 بود. بررسی شاخص های رشد نشان داد که با افزایش تراکم کاشت و تلقیح بذور با باکتری رایزوبیوم به همراه به کارگیری ریزمغذی ها، شاخص سطح برگ، زیست توده کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص افزایش یافت.

كلید واژه: تراکم، رایزوبیوم، آنالیز رشد، ریزمغذی، نخود

 


تاثیر تغییرات اقلیمی در محدودیت بیواقلیمی با استفاده از سیستم تصمیم گیری میكرولیز در خاكهای اهر (ایران)

شهبازی ف.*,جعفرزاده علی ‌اصغر,سرمدیان فریدون,نیشابوری محمدرضا,اوستان شاهین,آنایا رمرو م.,دلارزا د.

مطالعات ناحیه ای تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بنا به دلایلی مانند متغیر بودن داده های اندازه گیری از منطقه ای به منطقه دیگر ضروری است و سیستمهای اقلیمی مختلف نسبت به تغییرات یكسان ممكن است واكنش های متفاوتی نشان دهند. در این تحقیق، اثرات تغییرات اقلیمی روی محدودیت بیو- اقلیمی در دو حالت كشت دیم و آبی برای اراضی شهرستان اهر (استان آذربایجان شرقی) مقایسه شده است. تیپ های بهره وری مورد مطالعه شامل گندم، یونجه، چغندرقند، سیب زمینی و ذرت بوده است. هدف عمده ارزیابی اراضی رسیدن به كشاورزی پایدار بوده كه اولین قدم تعیین استرس ها و محدودیت های رطوبتی می باشد. در این میان، مدل Terraza به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم تصمیم گیری میكرولیز (Micro LEIS DSS) استفاده شده است. داده های مرفولوژیكی و نتایج تجزیه 44 نقطه نمونه برداری بر اساس روش شبكه بندی بدست آمده و فقط یك پارامتر مكش آب توسط خاك در نظر گرفته شد. آلفی سل، انتی سل و اینسپتی سل بعنوان رده های خاك همراه با 10 زیر رده متعلق به این رده ها رده بندی شدند. از طرف دیگر، اطلاعات اقلیمی نظیر بارندگی و درجه حرارت توسط ایستگاه سینوپتیك شهرستان اهر برای یك دوره 20 ساله اخیر جمع آوری گردید. جهت پیشگویی وضعیت اقلیمی آینده برای سال 2080 میلادی از داده های تخمینی IPCC مربوط به غرب آسیا استفاده گردید و نتایج نشان داد كه علیرغم افزایش بارندگی در دهه های اخیر، رطوبت نسبی بدلیل افزایش متقابل دما كاهش خواهد یافت. همچنین استرس شدید كم آبی در قرن 21 تخمین زده شده است كه این مساله باعث افزایش نقش مدیریت آب آبیاری مثل استفاده از روشهای نوین آبیاری درسالهای آینده مخصوصا برای كشت سیب زمینی و چغندرقند خواهد بود. لذا، علیرغم مهم بودن آبیاری برای كشاورزی مناطق نیمه خشك، كشت دیم گندم بجای كشت آبی این محصول می تواند قابل توصیه باشد.

 


بالنگ

بالنگ

بالنگ درختچه‌ای است كه برگ‌هایش با كمی اختلاف شبیه سایر مركبات است، ولی میوه آن به كلی متفاوت از آن‌ها بوده و در ابعاد یك خربزه كوچك است.
پوست این میوه، ضخیم به رنگ زرد طلایی، موج دار و دارای برآمدگی‌هایی مانند تاول درشت است. پوست بالنگ معطر است. نوع كوچك آن كه پوستش صاف است، عطربیشتری دارد.
قسمت عمده میوه را پوست زرد و گوشت سفید داخل آن تشكیل می‌دهد. قسمت گوشتی سفید متصل به پوست خارجی آن ضخیم و كمی شیرین و قسمت پولپ وسط آن كه در میان پرده‌های ضخیم طولانی واقع شده است، دارای الیاف و غلاف‌های پر از مایعی است كه در بعضی انواع شیرین و در برخی ترش است.
تخم‌های آن كه در قسمت پولپ واقع است،كمی دراز و در غلاف سفیدی واقع شده و مغزآن، سفید و كمی تلخ است.
پوست زرد آن برا ی تقویت قلب وكبد، معده و احشای داخل شكم مفید و برای رفع نفخ و كمك به هضم غذا مؤثر است. در خوردن مربای آن نباید اسراف شود، زیرا هضم آن مشكل است.
جویدن پوست زرد خشك شده آن خوشبو‌كننده دهان است. اگر پوست و گوشت سفید خشك شده آن را درلابه لای لباس‌ها بگذارند، مانع بید زدن می‌شود.
اگرپوست زرد 6 عدد بالنگ را بگیرید و در یك كیلو گرم روغن كنجد بیاندازید و در آفتاب بگذارید و پس از سه شبانه روز پوست‌های بالنگ را عوض كنید و پوست جدید در روغن اندازید؛ پس از 4ـ 5 بار، روغن بالنگ به دست می‌آید.
روغن بالنگ از نظر طبعیت، گرم وخشك است ومالیدن آن برای رفع بی‌حسی، فلجی، لقوه، رعشه و درد مفاصل، سیاتیك، امراض عصبی و درد كلیه، مثانه و خوشبویی عرق نافع است. روغن شكوفه آن نیز همین اثر را دارد و روغن برگ آن قوی‌تر است.
گوشت سفید متصل به پوست زرد خارجی بالنگ، دیرهضم است و مصرف آن باید به صورت مربا با شكر و یا با عسل باشد.آب قسمت مغز ترش مزه بالنگ اگر با غذا خورده شود برای مالیخولیا ی ناشی از سودا نافع است و چون ترشی آن برای اشخاص سوداوی مضر است باید با شكر و قند شیرین شود و سپس خورده شود.
ضماد پخته تمام میوه بالنگ در سركه برای درد مفاصل و نقرس و ورم‌های مختلف نافع است.در چین از جوشانده ریشه وپوست بالنگ به عنوان ضد سرفه و نرم‌كننده سینه استفاده می‌كنند.
تخم بالنگ انگل‌كش وضد تب است. دم كرده سر شاخه‌های تازه سبز و جوان آن به عنوان اشتهاآور و ضد گرما و درمان‌كننده شكم درد خورده می‌شوند.


بررسی امکان تهیه نقشه های تنوع و تراكم تاج پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ (مطالعه موردی جنگل های قلاجه استان کرمانشاه)

پرما روح اله*,شتایی شعبان

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این تحقیق قابلیت داده های سنجنده ETM+ در تهیه نقشه های تنوع و تراكم تاج پوشش درختان جنگلی جنگل های قلاجه استان کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات زمینی از طریق نمونه برداری سیستماتیک و با 114 قطعه نمونه 36/0 هکتاری تهیه شد. تطابق هندسی تصاویر با روش نقاط کنترل زمینی انجام گرفت. باندهای مصنوعی از راه اعمال نسبت گیری طیفی، ایجاد شاخص های گیاهی مناسب، تجزیه مولفه های اصلی، تبدیل تسلدکپ و ادغام ایجاد شد. برای طبقه بندی تراکمی تاج پوشش، نمونه های تعلیمی انتخاب و مجموعه باندی مناسب برای طبقه بندی به کمک نمونه های تعلیمی و با استفاده از شاخص واگرایی برگزیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش طبقه بندی حداکثر تشابه به انجام رسید و نقشه به دست آمده با نقشه واقعیت زمینی مورد ارزیابی صحت قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه حاصل دارای صحت كلی 52 درصد و ضریب كاپای 25/0برای چهار طبقه تراكمی و صحت كلی71 درصد و ضریب كاپای 39/0برای دو طبقه كلی تنك و نیمه انبوه است. در تهیه نقشه تنوع از شاخص تنوع گونه ای شانون- وینر استفاده شد و مقدار این شاخص در هر قطعه نمونه محاسبه شد. پس از استخراج مقادیر ارزش های طیفی هر قطعه نمونه در باندهای اصلی و مصنوعی و انجام آزمون نرمال سازی کولموگروف- اسمیرونوف، برای انتخاب بهترین باندها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و از بین40 باند اصلی و مصنوعی، 3 باند ETM4، NDVI و MSAVI2 انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین تنوع گونه ای و باندهای مذکور، از رگرسیون بهترین زیرمجموعه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ترکیب خطی مورد بررسی به عنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با دیگر باندها و ترکیبات به کار گرفته شده بهتر می تواند تنوع گونه ای درختان و درختچه ها را برآورد کند (327/0 = Radj2). نتایج به دست آمده نشان دهنده قابلیت به نسبت کم داده های ETM+ در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش و برآورد تنوع گونه ای درختی و درختچه ای در منطقه مورد بررسی است.

كلید واژه: تراكم تاج پوشش، تنوع درختی، ETM+، زاگرس، قلاجه


گردشگری روستایی در ایران، فرصتی برای بازاریابی صادراتی

گردشگری روستایی در ایران، فرصتی برای بازاریابی صادراتی

نویسنده: فریدون فریار

صنعت توریسم به مفهوم امروزین آن در اروپا و روزگار فرمانروایی ملكه ویكتوریا در انگلستان و با نام توماس (T.Cook) آغاز می شود. این كشیش انگلیسی 170 سال پیش (1841 میلادی) نخستین تور خود را سازمان داد كه در آن اقامت، حمل و نقل، گشت و غذا برنامه ریزی شده بود. البته پیش از این زیرساخت ها و امكانات برای انجام چنین كاری آماده بود. دوران رمانتیسیزیم در ادبیات انگیزه های بایسته برای سفرهای دور و دراز در سرزمین های ناشناخته را در اذهان مردم آماده كرده بود. چیزی كه امروزه در گردشگری برای ایجاد انگیزه سفر در مسافر، ساخت ذهنیت (Image Building) نامیده می شود. همچنین شبكه گسترده قطارهای لوكس، كشتی های بخاری مطمئن و امكانات اقامتی كه بسیاری از آنها را خطوط مسافرتی بنیان گذاشته بودند. وی در این زمینه برای نخستین بار دست به ابتكارات گوناگون زد؛ مانند درست كردن چك های مسافرتی كه مسافران را در حمل و نقل پول در كشورها و مسیرهای گوناگون آسوده می ساخت. پس از او پسرش نیز راه وی را ادامه داد و اكنون نیز آژانس توماس كوك در سراسر جهان دارای شعبه های بسیاری است.
    اما در ایران آغاز این صنعت عملا


ادامه مطلب

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

اكبرزاده غلام علی*,استكی عباس علی,اجلالی خانقاه كیوان,مرتضوی محمدصدیق,محبی نودژ لیلی,سراجی فرشته,آقاجری شیوا,هاشمیان سید عبدالمجید,سلیمی زاده مریم

* پژوهشكده اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس

توسعه فعالیت های پرورش میگو در سواحل جنوبی كشور خصوصا در استان هرمزگان در دهه اخیر از رشد نسبتا بالایی برخوردار بوده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی منطقه تیاب استان هرمزگان در سال 1382 به اجرا درآمد. در این تحقیق، برخی از پارامترهای كیفی آب از 9 ایستگاه انتخاب شده در كانالهای آبرسانی سایت های تیاب جنوبی و شمالی (ایستگاههای 1، 2، 3 و (4 و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و (9 بصورت ماهانه در یك دوره پرورش شش ماهه (تیرماه تا آذرماه) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل پارامترها از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه توسط نرم افزار آماری SPSS15 استفاده گردید. در این تحقیق محدوده تغییرات بدست آمده برای دمای هوا، دمای آب، شوری، pH، اكسیژن محلول، اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (COD)، نیترات، نیترت، آمونیاك كل، فسفات و فسفر كل بترتیب برابر با 21) تا 40 درجه سانتیگراد)، 22) تا 39 درجه سانتیگراد)، 37 ppt) تا 547.85) تا 8.384) تا 8.1 میلیگرم بر لیتر)، 0.2) تا 8.5 میلیگرم بر لیتر)، 0.11) تا 0.186 میلیگرم بر لیتر)، 0.001) تا 0.029 میلیگرم بر لیتر)،‌ (صفر تا 0.016 میلیگرم بر لیتر)، صفر تا 0.043 میلیگرم بر لیتر) و 0.014) تا 1.4 میلیگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه مقادیر اكثر پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاههای متعلق به پسابهای خروجی 2) و 4) بیشتر از كانالهای ورودی (ایستگاههای 1 و 3) و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و 9) بوده است. نتایج آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد كه بین ایستگاههای مربوط به پسابهای خروجی، كانال های آبرسانی و آبهای ساحلی مجاور مجتمع ها اختلاف معنی داری برای اكثر پارامترهای مورد مطالعه وجود دارد (P<0.05). با استفاده از نتایج بدست آمده می توان گفت خور تیاب بدلیل قرار گرفتن در حد فاصل مجتمع های پرورش میگو و آبهای ساحلی، توانسته است بار آلودگی ناشی از ورود پسابها را تعدیل و مانع از اثرات سوء زیست محیطی بر آبهای ساحلی گردد. لذا می توان گفت در حال حاضر تمام پارامترهای مورد مطالعه در آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو در وضعیت مطلوب خود قرار دارند.

كلید واژه: میگو، آبزی پروری، پساب،‌ تیاب، استان هرمزگان

 


ارزیابی اولویت ها و پتانسیل بازیافت از پسماندهای شهری شهرضا

ارزیابی اولویت ها و پتانسیل بازیافت از پسماندهای شهری شهرضا

ناظم فرناز*,عبدلی محمدعلی,ریاحی بختیاری علیرضا,مساح احمدرضا

* گروه محیط زیست، دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

افزایش جمعیت و کاهش زمین برای دفن مواد زاید سبب ایجاد تنگناهای زیادی برای از بین بردن آنها در شهرهای ایران شده است. همچنین حدود ?70 از مواد زاید جامد شهری ایران از بخش فساد پذیر تشکیل شده و بخش بالایی از آنها نیز شامل پلاستیک، کاغذ و مقوا، فلز و شیشه است که همه این مواد دارای قابلیت بازیافت شدن هستند. بنابراین تولید کمپوست و بازیافت مواد سبب کاهش حجم مواد در محل دفن، کاهش تنگناهای زیست محیطی و همچنین سودمندی اقتصادی می شود. در تعیین اولویت بازیافت مواد و تولید کمپوست، شناخت کمی و کیفی از مواد زاید جامد شهری امری اجتناب ناپذیر است. در شهرضا، با جمعیت 140,000 نفر، روزانه حدود 90 تن مواد زاید جامد شهری تولید می شود. محل دفن در 5 کیلومتری شرق مناطق مسکونی واقع شده است. برای تجزیه فیزیکی، نمونه برداری از زباله های شهری شهرضا در محل دفن به صورت تصادفی انجام گرفت. نمونه برداری در چهار فصل، در هر فصل به مدت یک هفته و در هر روز به تعداد 20 نمونه (هر نمونه به حجم نیم متر مکعب) انجام شد. در حقیقت در هر فصل نمونه برداری 140 بار تکرار شده است. از هر نمونه شش جز که شامل بخش فسادپذیر، شیشه، کاغذ و مقوا، فلز، پلاستیک و پت (P.E.T. پلی اتیلن تری فتالات) بود جدا شد. بدین ترتیب میانگین درصد اجزا یاد شده به صورت روزانه، فصلی و سالانه از تابستان 84 تا بهار 85 محاسبه شد. برای تجزیه شیمیایی، نمونه گیری از بخش فسادپذیر به صورت تصادفی و در محل دفن، در چهار فصل و هر فصل به تعداد 14 نمونه انجام پذیرفت و درصد رطوبت و نسبت C/N اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که 71.61 درصد از مواد زاید جامد شهری شهرضا را بخش فسادپذیر با درصد رطوبت 69.69 و نسبت 22.16C/N تشکیل می دهد. پلاستیک 7.57 درصد، کاغذ و مقوا 7.64 درصد، شیشه 2.09 درصد، فلز 2.04 درصد و پت 0.35 درصد از مواد زاید جامد شهری شهرضا را تشکیل می دهند، که از راه بازیافت و تولید کمپوست می توان سالانه از هدر رفتن حدود 9768 میلیون ریال سرمایه در محل دفن جلوگیری کرد. با در نظر گرفتن اثرگذاری زیانبخش زیست محیطی و بهداشتی، درصد و ارزش فروش هر یک از اجزا، اولویت بازیافت به این ترتیب تعیین شد: کمپوست سازی، بازیافت پلاستیک، کاغذ و مقوا، فلز، پت و شیشه.

كلید واژه: مواد زاید جامد شهری، ارزیابی، بازیافت، شهرضا، محل دفن

 


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :