بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک

مهرابی پور سارا,عبدالهی حمید,حسن زاده نادر,قاسمی ایوب علی

بیماری آتشک یکی از مخرب ترین بیماری های درختان میوه دانه دار است و درخت "به"(Cydonia oblonga) نیز یکی از حساس ترین گونه های میزبان بیماری به حساب می آید. در بین روش های مبارزه، استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل اقتصادی ترین روش می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر پایه در تحمل به بیماری در ژنوتیپ های پیوندی درخت "به" انجام شد. سیزده ژنوتیپ "به" منطقه مرکزی کشور همراه با "به" رقم اصفهان روی دو پایه "به" و زالزالک پیوند و در بهار سال 1386 با تزریق مخلوطی از سه جدایه باکتری بیمارگر شامل Ea273،S1 و Z1 مورد ارزیابی مقاومت به بیماری قرار گرفتند. ارزیابی ها بر اساس دو شاخص سرعت پیشرفت نکروز و شاخص حساسیت رقم صورت پذیرفت. روی پایه "به"، رقم "به" اصفهان و ژنوتیپ SHA1 به ترتیب با 9/57 و 4/90 درصد و روی پایه زالزالک، ژنوتیپ های PH2 و NB3 به ترتیب با 5/71 و 100 درصد پیشرفت نهایی نکروز کمترین و بیشترین میزان علائم را نشان دادند. در مجموع بررسی ها نشان داد که پایه زالزالک موجب افزایش شدت خسارت در 11 ژنوتیپ و کاهش خسارت در سه ژنوتیپ در مقایسه با پایه "به" می شود. میزان تفاوت در مقاومت روی دو نوع پایه در ژنوتیپ های KVD3 و NB3 بیشترین و در ژنوتیپ های NB4 و PH2 کمترین مقدار بود. طبق نتایج در اغلب ژنوتیپ های "به" کاربرد پایه زالزالک نمی تواند عامل موثری در افزایش مقاومت به آتشک محسوب شود.

كلید واژه: آتشک، درخت "به"،Cydonia oblonga ، پایه، مقاومت

 


همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

لطیف بابك,جلالی جواران مختار*,رجبی معماری حمید,اژدری حامد

* گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

«كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم های صنعتی توسط گیاهان از طریق مهندسی ژنتیک اطلاق می شود. آنزیم لوسیفراز حشره شبتاب یکی از مهم ترین آنزیم های صنعتی است که به طور وسیعی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی بویژه در تشخیص میزان ATP به منظور تشخیص آلودگی های میکروبی، تهیه کیت های تشخیص سرطان، غربالگری داروها، زیست حسگرها، همچنین در بررسی روابط برهمکنشی و تاخوردگی پروتئین ها، سنجش های آنزیمی و توالی یابی DNA (Pyrosequencing) استفاده می شود. ژن لوسیفراز نیز به عنوان ژن گزارشگر ایده آل در مهندسی ژنتیک به منظور بهینه سازی سیستم انتقال ژن، کاربرد فراوان دارد. تحقیق حاضر جهت همسانه سازی، انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی  (Heyden) L. turkestanicus و تولید آن در گیاه توتون انجام گرفت. برای این منظور آغازگرهای مناسب با توجه به توالی های دو انتهای ژن لوسیفراز (luc)، محل های برشی مناسب و توالی افزایش دهنده بیان گیاهی (Kozak sequence) طراحی و ژن مورد نظر پس از جداسازی، در ناقل بیانی pCAMBIA1304 همسانه سازی شد. این ژن تحت کنترل پیشبرنده CaMV35S و خاتمه دهنده NOS قرار دارد. به منظور اطمینان از همسانه سازی، سازه تهیه شده با استفاده از بررسی های Colony PCR،PCR ، هضم آنزیمی، توالی یابی و همردیف سازی آن در بانک اطلاعاتی (GenBank)، مورد تایید قرار گرفت. سپس سازه تهیه شده به کمک باکتری آگروباکتریوم سویه LBA4404 به گیاهان توتون منتقل گردید و گیاهان تراریخت بر روی محیط های کشت انتخابی حاوی آنتی بیوتیک های هیگرومایسین و سفوتاکسیم باززایی شدند. بررسی مولكولی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی بر روی DNA ژنومی گیاهان تراریخت و شاهد، انتقال ژن لوسیفراز را به گیاهان باززایی شده تایید نمود.

كلید واژه: لوسیفراز حشره شبتاب، همسانه سازی، انتقال ژن، توتون، کشاورزی مولکولی

 


عملکرد دانه در جمعیت هاپلوئید مضاعف گندم نان

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و برخی از ویژگی های وابسته به آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف گندم نان

آرمینیان علی*,هوشمند سعداله,شیران بهروز

* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

با توجه به افزایش جمعیت دنیا و نیاز به تامین غذا، افزایش عملکرد گیاهان زراعی همانند غلات از مهمترین راهکارهای نیل به این هدف بوده که تا حدود زیادی با تعیین و شناسایی عوامل موثر بر افزایش عملکرد غلاتی مثل گندم تحقق می پذیرد. این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد دانه و تعیین ارتباط آن با برخی ویژگی های وابسته به عملکرد در یک جامعه هاپلوئید مضاعف گندم نان شامل 100 لاین حاصل از تلاقی با ذرت، به همراه والدین (CK1 و ES32) و 6 رقم گندم نان ایرانی اجرا گردید. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد پنجه بارور و تعداد کل پنجه در گیاه، تعداد گره، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ پرچم، طول سنبله، تعداد بذر در سنبله و وزن صد دانه بود. نتایج حاکی از ضرایب همبستگی مثبت و معنی دار (P<0.01) بین عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله، طول سنبله و طول و عرض برگ پرچم بود. بر اساس نتایج رگرسیون مرحله ای: طول سنبله، تعداد پنجه، طول برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله مهمترین صفات در توجیه تنوع موجود در عملکرد دانه بودند. تجزیه ضرایب مسیر ساده نشان داد که طول سنبله و تعداد دانه در سنبله به ترتیب بیشترین اثر مستقیم مثبت و معنی دار (P<0.01) را بر عملکرد دانه در واحد سطح دارد. تجزیه ضرایب مسیر زنجیری نیز نشان داد، تعداد پنجه اثر مستقیم مثبت و معنی داری (P<0.05) بر عملکرد دانه داشت. همچنین اثر مستقیم تعداد دانه در سنبله بر وزن صددانه و نیز اثر مستقیم طول سنبله بر تعداد دانه در سنبله، معنی دار بود. نتایج تجزیه های متعامد (اورتوگونال) حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین ارقام بومی نسبت به ارقام هاپلوئید مضاعف از نظر مهمترین صفت اقتصادی یعنی عملکرد بود. نتایج این تحقیق می تواند در انتخاب ویژگی های مهم وابسته به عملکرد به عنوان شاخص های انتخاب عملکرد دانه گندم با توجه به یکنواختی جامعه هاپلوئید مضاعف مورد استفاده قرار گیرد و راه را جهت افزایش بالقوه عملکرد ارقام گندم هموار سازد.

كلید واژه: تجزیه ضرایب مسیر، عملکرد و اجزای عملکرد، هاپلوئید مضاعف


معرفی رقم - رصد، رقم جدید گندم نان زمستانه

معرفی رقم (رصد، رقم جدید گندم نان زمستانه برای مناطق سرد و سرد معتدل دیم ایران)

روستایی مظفر*,صادق زاده اهری داوود,حسن پورحسنی مقصود,زادحسن اسماعیل,حق ‌پرست رضا,آقایی سربرزه مصطفی,نادرمحمودی كورش,روحی ابراهیم,احمدی ملك مسعود,اسكندری ایرج,فیضی اصل ولی,ولی زاده غلام رضا,عبدالرحمانی بهمن,سلیمانی كاظم,پاشاپور هوشنگ,پورسیاه بیدی محمدمهدی,عابدی اسكویی میرسعید,عابدی اصل غلام رضا

درسال 1367-68 بین گندم سرداری (Sefid) با لاین خارجی 15 Fenkang در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر در کرج تلاقی انجام شد و به علت وجود ویژگی های زراعی مناسب در F1 ارزیابی نسل های در حال تفکیک آن در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه انجام شد و لاین خالصشده با نام Sefid 15 × Fankang پس از بررسیدر آزمایش های مقدماتی و مقایسه عملکرد (BWYT-A) ایستگاه تحقیقات دیم مراغه، با توجه به عملکرد بالا و ویژگی های زراعی مناسب دیگر برای آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته دیم ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سردسیر و معتدل سرد انتخاب شد.


تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره

تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه و روغن در شرایط محیطی مختلف

امیدی تبریزی امیرحسین*,شهسواری محمدرضا,مطلبی پور شهپر,محمدی احمدعلی

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور تعیین سازگاری و واكنش لاین های گلرنگ بهاره به شرایط مختلف محیطی، تعداد هفت لاین امیدبخش در چهار منطقه كرج، اصفهان، اسلام آباد غرب و زرقان در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعی (83-1381) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه در اكثر مناطق و سال های مورد بررسی تفاوت معنی داری بین لاین ها وجود دارد. با توجه به معنی دار نبودن آزمون یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی، تجزیه واریانس مركب برای سال ها و مناطق مورد بررسی انجام شد كه اثر متقابل سال × مكان، رقم × سال و همچنین سال × مكان × رقم در سطح احتمال 1% معنی دار بودند. برای تعیین پایداری عملکرد دانه و روغن لاین ها بر اساس روش ابرهارت و راسل، فرانسیس و کاننبرگ و روش رتبه بندی اقدام شد. نتایج تجزیه رگرسیونی بر عملکرد دانه و روغن نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (خطی) معنی دار و برازش مدل رگرسیونی مناسب است بنابراین لاین های مورد بررسی بر اساس شیب رگرسیونی و میانگین عملکرد دانه و روغن و همچنین انحراف از خط رگرسیون گروه بندی شدند. با توجه به نتایج فوق و نتایج مربوط به ضریب تغییرات محیطی (CV%) لاین های جدید I.L.111 و اصفهان 14 به ترتیب با عملکردهای 1660 و 1611 کیلوگرم در هکتار با سازگاری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها به عنوان ژنوتیپ های مطلوب شناسایی شدند.

كلید واژه: گلرنگ بهاره، ژنوتیپ × محیط، عملكرد دانه

 


ارزیابی مقاومت نسبی یازده پایه سیب به پوسیدگی طوقه ناشی از قارچ Phytophthora cactorum

دستجردی رعنا*,دامیار سیما

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

در سال های 1384 و 1385 میزان مقاومت نسبی یازده نوع پایه رویشی سیب به بیماری پوسیدگی طوقه ناشی از قارچ Phytophthora cactorum به صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع پایه های سیب و سال، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تكرار و چهار گیاه در هر واحد آزمایشی بررسی شد. کلیه پایه ها به جز مربایی به طریق رویشی تکثیر شدند. پس از تهیه زادمایه قارچ، ارزیابی میزان مقاومت پایه های سیب به پوسیدگی طوقه در گلدان هایی که خاک آن ها به طور مصنوعی آلوده شده بود انجام شد. سه ماه پس از مایه زنی، مقاومت پایه ها با اندازه گیری طول زخم در ناحیه طوقه، مساحت شانکر ایجاد شده، درصد حلقه برداری طوقه و میزان مرگ و میر نهال ها ارزیابی شد. تجزیه واریانس مركب نشان داد كه اثر پایه بر میانگین صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 1% معنی دار بود. پایه  MM106  با میانگین مساحت زخم 72/4 سانتی مترمربع، میزان حلقه برداری طوقه33/89 درصد، میانگین طول شانکر 28/5 سانتی متر و 33/83 درصد مرگ و میر نهال ها بالاترین میزان حساسیت را نشان داد. در مقایسه با این پایه، پایه های  M9، آزایش و CK1 تا حد زیادی مقاوم و پایه های مربایی و MM111 نیمه حساس بودند. پایه های گمی آلماسی و CK2  نیمه مقاوم و پایه هایB9،M27 و M26 تحمل نسبی در برابر قارچ داشتند. اثر متقابل سال و پایه بر صفات مذكور معنی دار نبود.

كلید واژه: پایه های سیب، پوسیدگی طوقه، Phytophthora cactorum، مقاومت نسبی

 


پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری

امینی اشكبوس*,وهاب زاده مجتبی,مجیدی هروان اسلام,افیونی داوود,طباطبایی سیدمحمدتقی,صابری محمدحسین,لطفعلی آینه عباس علی,راوری سیدذبیح اله

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، با هدف تعیین سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های جدید گندم نان در مناطق دارای آب و خاک شور معتدل كشور، تعداد هفده لاین جدید پیشرفته گندم نان به همراه ارقام روشن، کویر و بم، به عنوان ارقام شاهد متحمل به تنش شوری، درقالب طرح بلوک های كامل تصادفی با سه تكرار در ایستگاه های یزد،  بیرجند و اصفهان در شرایط تنش شوری EcSoile=8-14 ds/m) و (Ecwater=8-12 ds/m به مدت دو سال زراعی(83-1381) ارزیابی شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مركب دو ساله اثرهای مربوط به ژنوتیپ، سال × مکان، ژنوتیپ × سال و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال × مکان معنی دار بود. با توجه به نتایج بررسی پایداری و سازگاری با روش ها ومعیارهای مختلف پایداری، لاین های MS-81-14، MS-81-4،MS-81-3 و MS-81-5  به عنوان لاین های پرمحصول و پایدار شناسایی شدند. لاینMS-81-14  با شجره 1-66-22/Inia  با داشتن بیشترین عملکرد دانه (470/5 تن در هکتار بالاترین مقدار معیار گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (23=YS)، بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2=%97/4)، کمترین میانگین رتبه (42/R=3)، انحراف معیار رتبه پایین (609/SDR=4)، واریانس پایداری  (?i2) غیرمعنی دار و اکووالانس ریک پایین (Wi) به عنوان لاین با عملکرد بالا و پایدار و سازگار با مناطق معتدل دارای آب و خاک شور شناسایی و انتخاب شد.

كلید واژه: گندم نان، عملكرد دانه، تنش شوری، تجزیه پایداری و سازگای

 


اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی

اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان

دارابی عبدالستار*

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

به منظور بررسی اتر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان آزمایشی به مدت پنج سال (83-1378) در مزارع منطقه بهبهان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد. در سال اول پانصد سوخ از دو مورفوتیپ غالب (سفید و قرمز) انتخاب و در انبار کنترل نشده نگهداری شدند. در سال دوم یکصد سوخ از هر مورفوتیپ که دارای خاصیت انباری مطلوبی بودند کاشته شدند. در زمان گلدهی خودگرده افشانی به وسیله ایزوله کردن چترهای هر سوخ درون کیسه پارچه ای انجام شد. در سال سوم بذرهای حاصل از اولین خودگرده افشانی کاشته شدند. در پایان سال سوم 57 لاین برتر انتخاب شدند. در سال چهارم سوخ های 57 لاین انتخابی برای خودگرده افشانی دوم کاشته شدند. در سال پنجم بذرهای حاصل از دومین خودگرده افشانی کاشته و 28 لاین برتر گزینش شدند. نتایج حاصل نشان داد که در اثر پس روی خویش آمیزی سرعت رشد نتاج کاهش یافت، به طوری که درصد خروج گیاهچه ها از خاک، درصد زنده ماندن نشاها، ارتفاع برگ، قطر و وزن متوسط سوخ در نسل های حاصل ازخودگرده افشانی اول و دوم به میزان قابل توجهی در مقایسه با توده اولیه کاهش یافت. خودگرده افشانی همچنین سبب طولانی شدن دوره رشد و نمو گیاهچه در خزانه شد ولی در اثر گزینش درصد بولتینگ و درصد دو قلویی به مفدار زیادی کاهش یافت و همچنین در نسل منتج از خودگرده افشانی دوم ناخالصی رنگ مشاهده نشد.

كلید واژه: پیاز، آزاد گرده افشانی، خودگرده افشانی، گزینش، توده محلی


گزینش اسپوروفیتی و گامتوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون

گزینش اسپوروفیتی و گامتوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون

سلیمانی ع.,طلایی علیرضا,نقوی محمدرضا,زمانی ذبیح اله*

گیاهان كامل چهار رقم زیتون ?فرانتیو?، ?لچینو?، ?روغنی? و ?زرد? تحت تنش شوری ناشی از نمك كلرید سدیم مطالعه و چندین صفات فیزیولوژیكی و رویشی برای گزینش میزان مقاومت آنها یادداشت گردید. صفات فیزیولوژیكی نسبت سدیم به پتاسیم بافت برگ و ریشه و مقاومت روزنه ای از شاخصهای مناسب جهت گزینش ارقام در سطح گیاه كامل مشخص گردید. مطالعه صورت گرفته در سطح دانه گرده در محیط كشت درون شیشه ای حاوی سطوح مختلف شوری نشان داد كه درصد جوانه زنی و نه طول لوله دانه گرده می تواند به عنوان معیار گزینشی مناسب برای ارزیابی میزان مقاومت ارقام باشد. رابطه نزدیكی بین پاسخ ارقام به تنش شوری در سطح اسپوروفیت (گیاه كامل) و گامتوفیت (دانه گرده) وجود دارد، بطوریكه درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام مقاوم تر نیز بالا بود. وجود چنین همپوشانی بالا در پاسخ سطوح اسپوروفیتی و گامتوفیتی گیاهان، به عنوان گامی موثر و مكمل در پیشبرد و تسریع برنامه های اصلاحی بویژه در درخت زیتون به عنوان یك گونه گیاهی چوبی و چند ساله خواهد بود.


تاثیر آرایش كاشت بر خصوصیات كمی و كیفی چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس

اشرف منصوری غلام رضا*,جوكار لادن

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس

آرایش كاشت را می توان با تغییر در فاصله ردیف ها و عرض پشته ها، كشت به صورت یك یا دو ردیفه روی پشته و فاصله بوته بر روی خطوط كاشت تنظیم کرد. برای دستیابی به مناسب ترین آرایش كاشت برای رقم منوژرم هیبرید گدوك، آزمایش مزرعه ای به مدت دو سال (1380 و 1381) در زرقان فارس (منطقه معتدل) در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار و با پنج تیمار انجام شد. تیمارها شامل: كاشت یك ردیفه 60 سانتی متر، كاشت یك ردیفه 50 سانتی متر، كشت دو ردیفه 40 سانتی متر روی پشته های 60 سانتی متری، كاشت دو ردیفه 50 سانتی متر و فاصله پشته ها 50 سانتی متر و در نهایت كاشت دو ردیفه؛ فاصله ردیف 40 سانتی متر، عرض پشته ها 60 سانتی متر و كشت به صورت دوردیفه بود. هركدام از واحدهای آزمایشی در چهار خط به طول 10 متر با بذرپاش دستی كشت شد. طی دوره رویش چغندرقند، شمارش تعداد بوته موجود و گمشده و ارزیابی كمی رشد با مقایسه نمره رشد انجام شد. نتایج دوساله نشان داد اختلاف میانگین عملكرد ریشه در آرایش های مختلف كاشت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است. بیش ترین عملكرد ریشه (78.93 تن در هكتار) به آرایش كاشت با فاصله ردیف 50 سانتی متر و كشت به صورت یك ردیفه متعلق بود. اختلاف آرایش های مختلف كاشت از نظر میانگین درصد قند، درصد شكر قابل استحصال، درصد استحصال شكر، عملكرد شكر سفید معنی دار نبود. ولی از نظر ناخالصی ها (پتاسیم و نیتروژن مضره) تفاوت معنی دار آماری داشتند، گرچه در آرایش كاشت با فاصله ردیف 50 سانتی متر و كشت یك ردیفه درصد قند كم تر (14.09 درصد) بود، اما به دلیل افزایش عملكرد ریشه، میزان عملكرد شكر سفید در واحد سطح بیش تر (7.59 تن در هكتار) بود.

كلید واژه: چغندرقند، آرایش كاشت، تراكم بوته، صفات كمی و كیفی

 


 • کل صفحات:5  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :