بررسی دو شاخص كمی كردن الگوهای چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته

سفیانیان علیرضا*,ملكی نجف آبادی سعیده,راهداری وحید

* دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

بوم شناسی چشم انداز به عنوان یك علم بین رشته ای جدید، مفاهیم، تئوری و روش هایی را برای ارزیابی و مدیریت سرزمین ارایه می دهد. توصیف الگوهای چشم انداز و تفسیر آثار بوم شناختی آنها بر گیاهان، جانوران، سیر انرژی و مواد، بخش اعظم مطالعات چشم انداز را به خود اختصاص می دهد. مطالعات چشم انداز نیازمند روش هایی برای شناسایی و كمی كردن الگوهای مكانی چشم انداز است. كمی كردن الگوهای چشم انداز برای درك كاركرد و فرآیندهای چشم انداز ضرورت دارد. نمایه های چشم انداز مانند تنوع و طبیعی بودن می توانند اطلاعات كمی در خصوص الگوی چشم انداز ارایه دهند. فن آوری های سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  از پتانسیل بالایی برای مطالعات چشم انداز، به ویژه شناسایی، نقشه سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای چشم انداز برخوردار هستند. هدف از مطالعه حاضر نقشه سازی و كمی كردن شاخص های تنوع و طبیعی بودن برای پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از نقشه كاربری و پوشش اراضی به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و تكنیك های GIS است. در این مطالعه نقشه های تنوع و طبیعی بودن به ترتیب در 4 و 6 طبقه به دست آمدند. نتایج نشان می دهد طبقات تنوع متوسط و بالا بیشترین سطح منطقه مطالعه را پوشش می دهند. هم چنین در میان طبقات طبیعی بودن طبقه 1 كه نشان دهنده بالاترین سطح طبیعی بودن است بخش وسیعی از پناهگاه حیات وحش موته را در برمی گیرد.

كلید واژه: بوم شناسی چشم انداز، الگوهای مکانی، تنوع، طبیعی بودن، GIS


بررسی تغییرات كاربری اراضی محدوده شهر اصفهان با استفاده از تكنیك آشكارسازی برداری تغییرات طی سال های 1366 تا 1377

سفیانیان علیرضا*

* دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

پایش تغییرات كاربری و پوشش اراضی نقش اساسی در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. داده های ماهواره ای كارایی بالایی در آشكارسازی و تجزیه و تحلیل تغییرات زیست محیطی دارند. روش های متعددی برای آشكارسازی تغییرات یك منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای وجود دارد كه هر كدام دارای مزایا و محدودیت هایی هستند. آشكارسازی برداری تغییرات (Change Vector Analysis) یكی از این روش ها است. این روش برپایه آشكارسازی تغییرات رادیومتریك بین دو سری زمانی داده ماهواره ای استوار است. مشخص شدن محدوده تغییرات در كنار ماهیت تغییرات از مزایای بسیار مهم این روش نسبت به سایر روش ها است. هدف اصلی از این مقاله توصیف روش آشكارسازی برداری تغییرات (CVA) و به كارگیری آن برای آشكارسازی تغییرات پوشش اراضی در محدوده فعلی شهر اصفهان طی یك دوره 11 ساله است. بدین منظور دو سری داده از سنجنده TM ماهواره لندست به تاریخ 15 خرداد 1366 و تاریخ 13 خرداد 1377 انتخاب گردیدند. داده های ماهواره ای از لحاظ نوع سنجنده و زمان برداشت به گونه ای انتخاب شدند كه نیازی به تصحیح رادیومتریك نباشد. پس از زمین مرجع كردن تصاویر و انتقال محدوده مطالعه روی آنها با استفاده از روشCVA  تغییرات منطقه از لحاظ بزرگی و جهت بررسی گردید. نقشه تغییرات به دست آمده دارای ضریب كاپای 63.19 و صحت كلی 74.4 است. نتایج نشان می دهد طی این دوره 3360 هكتار از اراضی محدوده شهر اصفهان تغییر كاربری داشته است. از این میان در 1340 هكتار از اراضی كه عمدتاً جزء اراضی كشاورزی بوده اند، توسعه فعالیت های شهرسازی را داشته ایم. 1585 هكتار به سطح اراضی كشاورزی اضافه و 430 هكتار از اراضی كشاورزی اولیه كاسته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد كه CVA یك روش مناسب برای آشكارسازی و توصیف تغییرات رادیومتریك سری زمانی داده های چند طیفی است.

كلید واژه: آشكارسازی برداری تغییرات، كاربری و پوشش اراضی، سنجش از دور، لندست، اصفهان


تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم

تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم همراه با کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر رشد نخود (.Cicer arietinum L)

خندان بجندی تیمور*,سیدشریفی رئوف,صدقی محمد,اصغری زكریا رسول,نامور علی,مولایی پیمان,جعفری مقدم مجید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

تاثیر تراکم بوته (25، 35 و 45 بوته در مترمربع به ترتیبD3, D2, D1 ) و تلقیح با باکتری رایزوبیوم (بدون تلقیح، تلقیح با رایزوبیوم، تلقیح با رایزوبیوم به همراه عناصر میکرو به ترتیب R2, R1, R0) بر رشد و عملکرد نخود، در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی گردید. تراکم بوته بر تعداد دانه در نیام و وزن 100 دانه اثر غیرمعنی دار و بر عملکرد دانه تک بوته و شاخص برداشت تاثیر معنی دار داشت. تاثیر تلقیح با ریزوبیوم بر وزن 100 دانه غیرمعنی دار و بر تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت معنی دار شد. اثر متقابل بین تراکم بوته و ریزوبیوم بر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در شاخه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار گردید. بالاترین عملکرد دانه تک بوته (6/3 گرم) و شاخص برداشت (21/45 درصد) از D1 و پایین ترین میزان آنها به ترتیب با 6/2 گرم و 79/35 درصد از D3 حاصل گردید. بیشترین تعداد دانه در نیام، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت بترتیب با مقادیر 03/1 ،8/3 گرم و 72/43 درصد از تیمار R2 و کمترین مقادیر آنها به ترتیب با 86/0، 5/2 گرم و 91/33 درصد از R0 بدست آمد. بیشترین تعداد شاخه فرعی از ترکیب تیماری D1*R1 وD1*R2، تعداد نیام در شاخه از هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R2 تعداد دانه در بوته در هر سه سطح تلقیح D1 و D2*R1 و D3*R2 بدست آمد. در حالی که کمترین مقادیر تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته در D3*R0 و کمترین تعداد نیام در شاخه در D2*R0  بدست آمد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه بترتیب مربوط به ترکیب تیماری D3*R2 و D1*R0 بود. بررسی شاخص های رشد نشان داد که با افزایش تراکم کاشت و تلقیح بذور با باکتری رایزوبیوم به همراه به کارگیری ریزمغذی ها، شاخص سطح برگ، زیست توده کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص افزایش یافت.

كلید واژه: تراکم، رایزوبیوم، آنالیز رشد، ریزمغذی، نخود

 


تغییرپذیری مكانی عامل فرسایش پذیری خاك USLE در شمال غربی ایران

واعظی علیرضا,بهرامی حسین علی*,صادقی سیدحمیدرضا,مهدیان محمدحسین

فرسایش پذیری خاك به دلیل تغییر برخی ویژگی های خاك در نقاط مختلف یك منطقه به طور مكانی تغییر می كند. این مطالعه جهت مقایسه تغییرپذیری مكانی عامل فرسایش پذیری خاك برآورد شده و اندازه گیری شده در USLE انجام گرفت. آزمایش در منطقه ای كشاورزی به مساحت 900 كیلومترمربع در شهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. در سطح منطقه مورد بررسی 36 شبكه به ابعاد 5 كیلومتر در نظر گرفته شد. در هر شبكه سه كرت واحد در زمینی كشاورزی با شیب جنوبی 9 درصد احداث شد. فرسایش پذیری خاك با استفاده از نموگراف USLE برآورد و بر اساس میانگین سرعت هدررفت خاك از كرت واحد در عامل فرسایندگی باران به طور سالانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه تفاوت بین مقدار فرسایش پذیری برآوردی و اندازه گیری شده معنی دار (p<0.001) و همبستگی بین آنها ضعیف (r2=0.21) است. شبیه ساز نمایی مناسبترین مدل برای نشان دادن تغییرات مكانی فرسایش پذیری برآورد شده و اندازه گیری شده بود. شعاع تاثیر تغییرات مكانی فرسایش پذیری اندازه گیری شده 2.43) كیلومتر) كمتر از مقدار برآوردی 11.51) كیلومتر) بود. بین تغییرات مكانی فرسایش پذیری اندازه گیری شده و برآوردی در سطح منطقه تفاوت چشمگیری (p<0.001) وجود داشت. نقشه نسبت فرسایش پذیری برآوردی به اندازه گیری شده روی سطح منطقه مورد مطالعه تقریبا یكنواخت (بین 7.4 و (9.6 بود. این مطالعه نشان داد كه استفاده از نموگراف USLE موجب می شود مقدار فرسایش پذیری در تمام نقاط روی منطقه مورد بررسی، بیشتر از مقدار اندازه گیری شده برآورد گردد.


مقایسه شاخص های عددی تنوع گونه ای در سه رویشگاه با شدت چرای متفاوت (مطالعه موردی: مرتع گردنه زنبوری ارسنجان)

خادم الحسینی زینب*

* دانشگاه پیام نور، مركز خرامه استان فارس

حفاظت همه جانبه از اکوسیستم های مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری از تنوع گونه ای موجود در آنهاست. یکی از فشارهای مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث کاهش و تغییر در تنوع گونه ای می گردد، چرای مفرط دام می باشد. به منظور بررسی اثرات چرای دام بر تنوع گونه ای و مقایسه آن با عرصه قرق در مرتع گردنه زنبوری ارسنجان، سه رویشگاه متفاوت قرق شده، تحت چرای متوسط و تحت چرای سنگین انتخاب و با استفاده از 15 قاب یک متر مربعی در طول 3 ترانسکت اقدام به نمونه برداری گردید. در داخل هر قاب فهرست گونه های موجود، درصد تاج پوشش و تعداد افراد هر گونه یادداشت شد. برای ارزیابی شاخص های عددی تنوع، از نرم افزار Ecological Methodology استفاده و شاخص های تنوع سیمپسون، شانون، N1 هیل و بریلوئین محاسبه گردید. تجزیه داده ها در محیط نرم افزار SPSS انجام شد و مقایسه شاخص های مختلف تنوع بین مناطق با شدتهای چرایی مختلف توسط آزمون توکی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از محاسبه شاخص های تنوع نشان داد مقدار عددی تنوع در تمامی شاخص های مورد محاسبه در منطقه قرق بیشترین مقدار و در منطقه با چرای سنگین کمترین مقدار را دارد. تمامی شاخصهای مورد استفاده، متنوع تر بودن عرصه قرق را در مقایسه با عرصه تحت چرای سنگین تایید کرده و آزمون آماری توکی نیز معنی دار بودن اختلاف بین این دو عرصه را از لحاظ تفاوت در میزان تنوع در سطح آماری 5 درصد به اثبات رساند. سه شاخص تنوع سیمپسون، شانون و N1 هیل در منطقه قرق و منطقه تحت چرای متوسط تفاوت معنی داری را نشان ندادند. در حالیکه بین منطقه تحت چرای متوسط و عرصه تحت چرای سنگین در سطح 5 درصد تفاوت آماری معنی دار وجود داشت. شاخص بریلوئین بین عرصه تحت چرای متوسط با منطقه تحت چرای سنگین و نیز با عرصه قرق هیچ اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.

كلید واژه: تنوع گونه ای، شدت چرا، شاخص تنوع، ارسنجان


تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی مراتع بلده - استان مازندران)

حیدری قدرت اله*,عقیلی سیدمحمود,بارانی حسین,قربانی پاشاكلایی جمشید,محبوبی محمدرضا

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

امروزه در بهره برداری و مدیریت صحیح مراتع وضعیت و توان اکولوژیک مرتع می تواند به عنوان یکی از مولفه های مهم و موثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری مطرح باشد. هدف کلی این تحقیق تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری در سامان های عرفی مراتع ییلاقی بلده در استان مازندران است. ابزار تحقیق برای تعیین وضعیت مراتع روش چهار فاکتوری و برای تعیین میزان مشارکت بهره برداران پرسش نامه بوده است. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را 102 سامان عرفی تشکیل می داد و نمونه های آماری، مجریان طرح های مرتع داری در 72 سامان عرفی با سه سال سابقه اجرای طرح بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین وضعیت مرتع هر سامان عرفی با میزان مشارکت مجریان آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد، میزان مشارکت مجریان در اجرای طرح های مرتع داری برحسب درجات وضعیت مرتع تفاوت معنی دار دارد. مقایسه میانگین ها نشان می دهد بیشترین میزان مشارکت مجریان مربوط به سامان هایی است که مراتع در آنها دارای درجه وضعیت خوب و عالی بوده است. بعلاوه نتایج نشان داد بین تعداد دام مجاز پیش بینی شده در واحد سطح با وضعیت مرتع هر سامان عرفی رابطه معنی داری وجود ندارد.

كلید واژه: وضعیت مرتع، تحلیل همبستگی، مشارکت مجریان، روش چهار فاکتوری، طرح های مرتع داری

 


بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر میزان درصد و ترکیبات اسانس گیاه Stachys schtschegleevii

تجلی علی اكبر*,صادقی پور امید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری

این تحقیق با هدف بررسی نوع و مقدار ترکیبات اسانس گیاه Stachys schtschegleevii در دو دوره فنولوژیک قبل و بعد از گل دادن (رویشی و زایشی) در ارتفاعات شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور در هر مرحله فنولوژیک تعداد 30 نمونه بطور تصادفی برداشت شد. بعد از آماده کردن نمونه ها اسانس آنها توسط دستگاه کلونجر گرفته شد. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها از دستگاه GC/MS با استفاده از الگوی خروج آلکانهای نرمال و شاخص بازداری طیف ها و اندیس کوواتس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازده اسانس گیاه در منطقه مورد بررسی از 15/0 تا 2/0 درصد در دو مرحله فنولوژیک متغیر است. همچنین در مجموع 46 ترکیب شیمیایی در اسانس گیاه S. schtschegleevii در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی شناسایی شد. ترکیب شیمیایی عمده تشخیص داده شده در اسانس این گیاه عبارتند از:
a-Pinene, b-Pinene, Germacrene-D, Limonene, Ocimene, Carene<delta-2->, Myrcene, a-Thujene, a-Phellandrene.

كلید واژه: ترکیبات اسانس، Stachys schtschegleevii؛ مراحل فنولوژیک، مراتع کلیبر

 


بررسی اثر شدت چرا بر نفوذپذیری مراتع شور و قلیا اینچه برون استان گلستان

حسینی سیدعلی*,سپهری عادل,بارانی حسین,بهره مند عبدالرضا

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سرعت نفوذ آب به داخل خاک به عواملی همچون پوشش سنگی و لاشبرگ، پوشش تاجی، قشر سطحی خاک، شدت بارندگی، مقدار مواد درشت در سطح خاک، شیب زمین، بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری و میزان رطوبت اولیه بستگی دارد. مهمترین عوامل موثر بر سرعت نفوذ در مراتع، لگدکوبی دام و کاهش پوشش گیاهی در اثر چرای بی رویه است. الگوی پراکنش گیاهی در این مراتع به صورت لکه های گیاهی است. با توجه به حساس و شکننده بودن تعادل اکولوژیک موجود بین عوامل محیطی و لکه های گیاهی و نقش فشار چرا در ایجاد و تغییر عوامل خاکی، ارایه هر راهکار مدیریتی در جهت بهبود مراتع منطقه، مستلزم شناخت تاثیر چرا و قرق در تغییر الگوی لکه های گیاهی و رابطه آن با عوامل خاکی از جمله نفوذپذیری است. از طریق رسم منحنی تعداد دانگ ها نسبت به فاصله از آغل 3 ناحیه فشار چرایی سنگین (A)، محدوده چرایی ثابت (B) و محدوده بدون چرا (C) تعیین شد. با نصب حلقه های زوجی، نفوذپذیری خاک نسبت به آب در نواحی با شدت چرایی متفاوت تعیین گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری شدت نفوذ و میزان نفوذ نهایی آب در خاک بین سه تیمار اصلی نشان داد که بین تیمار C و تیمار محدوده A و B به ترتیب در سطوح یک و 5 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. شدت نفوذ در بین لکه های گیاهی سه تیمار اختلاف معنی داری نداشته اما خاک لخت سه تیمار فوق اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. شدت نفوذ در تیمارهای فرعی بین لکه های گیاهی و خاک لخت در سطح یک درصد اختلاف معنی دار دارد.

كلید واژه: شدت چرا، نفوذپذیری، مراتع شور و قلیا، استان گلستان

 


استفاده از شاخص های پوشش گیاهی تصاویر ASTER-L1B در برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق خشک، مطالعه موردی؛ تگ احمد شاهی - خراسان جنوبی

بهبهانی نیلوفر,فلاح شمسی سیدرشید*,فرزادمهر جلیل,عرفانی فرد سیدیوسف,رمضانی گسك مهدی

* بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

"سطح تاج پوشش" یکی از مشخصه های اکولوژیکی چندمنظوره مطالعات منابع طبیعی به شمار می رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شاخص های مختلف پوشش گیاهی حاصل از پردازش تصاویر ASTER-L1B برای تخمین مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان جنگلی توده های بسیار تنک مراتع مشجر مناطق خشک انجام شده است. فرضیه اصلی تحقیق این است که استفاده از این تصاویر با قدرت تفکیک مکانی، رادیومتری و طیفی آن می تواند برآورد دقیق و صحیحی از مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان ارایه دهد. منطقه مورد مطالعه، رویشگاه بنه (Pistacio atlantica) تگ احمدشاهی در استان خراسان جنوبی واقع شده است. تطابق هندسی داده های ماهواره ای با استفاده از روش غیرپارامتری TPS و مدل رقومی ارتفاع حاصل از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:50000 و با خطای هندسی کمتر از یک پیکسل انجام شده است. داده های میدانی متعلق به 50 تک درخت نمونه است که از نتایج آماربرداری صد در صد منطقه انتخاب شده است. شاخص های پوشش گیاهی و خط خاک تولید و ارزش های رقومی شاخص های مذکور در محل هر درخت نمونه استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که بین شاخص های طیفی و سطح تاج پوشش درختان همبستگی معنی داری وجود دارد. در میان شاخص های گیاهی NDVI و MSAVI با ضرایب همبستگی 61/0 و اشتباه معیار 58/5 بیشترین همبستگی را با سطح تاج پوشش درختان نشان داده است.

كلید واژه: ASTER-L1B؛ تاج پوشش درخت، مدل همبستگی، NDVI و MSAVI


بررسی تاثیر الگو و آرایش کاشت، عرض ردیف و فاصله بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد، روغن و برخی خصوصیات مرفولوژیک گلرنگ در نظام کشت دوگانه در منطقه سنندج

پاساری بابك,نورمحمدی قربان,درویش فرخ,حیدری شریف آبادی حسین

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت، عرض ردیف و فاصله بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد، روغن و برخی خصوصیات مرفولوژیک گلرنگ در کشت دوم، آزمایشی در طی فصل زراعی 84/1383 در منطقه سنندج صورت گرفت. طرح آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: الگوی کاشت (یک ردیفه، دو ردیفه)، عرض ردیف (50 و 60 سانتیمتر) و فاصله بوته روی ردیف (5 و 10 سانتیمتر) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط ارتفاع بوته تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در بین سایر تیمارها اختلاف معنی دار در سطح 5% و 1% مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصله، فاصله بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و عملکرد روغن داشت. بدنبال آن الگوی کاشت و سپس عرض ردیف بیشترین تاثیر را داشتند. بطوریکه بالاترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و عملکرد روغن در تیمار کشت دو ردیفه، عرض ردیف 50 سانتیمتر و فاصله بوته 5 سانتیمتر به ترتیب به میزان: 783.63، 7628.76، 156.24 و 249.49 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. میزان افزایش عملکرد دانه در فاصله بوته 5 سانتیمتر نسبت به 10 سانتیمتر، عرض ردیف 50 سانتیمتر نسبت به 60 سانتیمتر، کشت دو ردیفه نسبت به یک ردیفه به ترتیب: 84.22 درصد، 4.16 درصد و 15.29 درصد بود. ارتفاع اولین شاخه جانبی، تعداد طبق بارور و نابارور، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و میزان روغن دانه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. با افزایش تراکم، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه جانبی و درصد روغن افزایش یافت، ولی تعداد شاخه های جانبی در بوته، تعداد طبق بارور در بوته، تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت کاهش یافت.

كلید واژه: گلرنگ، الگوی کاشت، عرض ردیف، فاصله بوته، کشت دوم، عملکرد و اجزای عملکرد، خصوصیات مرفولوژیک


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :