ریشه های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

ریشه های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

حسنلو طاهره*,رضازاده شمس علی,رهنما حسن

* كرج، ابتدای جاده ماهدشت، پژوهشکده بیوتكنولوژی كشاورزی

انسان با شناخت گیاهان دارویی مختلف به شفابخشی و اثرات درمانی این گیاهان پی برد و به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها از آن ها استفاده کرد. با پیشرفت شیمی تجزیه امکان شناخت مواد موثره گیاهی برای بشر محقق شد و در تهیه داروهای گیاهی استفاده شد. برای بیشتر جمعیت دنیا گیاهان دارویی از مهم ترین منابع تهیه داروها جهت تامین امنیت زندگی می باشند. امروزه به دلیل مشكل بودن تولید یا عدم صرفه اقتصادی، بیشتر این متابولیت ها از گیاهان وحشی یا كشت شده استخراج می شوند. بسته به گونه گیاهی روش های زراعی سنتی اغلب نیاز به ماه ها و حتی سال ها زمان جهت تولید محصول دارند. به علاوه مقدار متابولیت تولید شده تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل بیماری زا یا تغییرات آب و هوایی می باشد. كشت بافت گیاهان دارویی به عنوان یك راه حل جهت تولید متابولیت های ثانویه با ارزش معرفی شده است. اخیرا کشت ریشه های مویین به عنوان یك منبع پایدار برای تولید متابولیت ها پیشنهاد شده است. ریشه های مویین كه با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز (یك نوع باکتری گرم منفی خاکزی) تولید می شوند دارای رشد سریع بوده و اغلب میزان رشد آن ها سریع تر از كشت سلول های گیاهی است. بزرگترین مزیت کشت ریشه های مویین این است كه اغلب در مقایسه با گیاهان مربوط، توان بالایی در تولید متابولیت های ثانویه دارند.

كلید واژه: متابولیت های ثانویه، کشت بافت، ریشه های مویین، اگروباکتریوم رایزوژنز


خالص سازی ترکیبات فراكشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC

خالص سازی ترکیبات فراكشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC

غضنفری طوبی*,یارایی رویا,آسوده احمد,رجبیان طیبه,كاردر مژگان,محمدحسن زهیر,نادری منش حسین,صوفیان سفیه,جمالی داوود

* تهران، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی

مقدمه: خواص دارویی گوناگونی برای سیر و ترکیبات جداشده از آن گزارش شده است. مطالعات ما و سایرین نشان دهنده تاثیر سیر بر پاسخ های سیستم ایمنی است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که خواص ایمونومدولاتوری سیر مربوط به ماده موثره ای است که در فراکشن  R10 جدا شده است.
هدف: در این تحقیق به هدف خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور مورد نظر از تخلیص به روش
HPLC استفاده شده است.
روش بررسی: عصاره خام آبی سیر همدان تهیه شد. به منظور جداسازی پروتئین های بین 10 الی 50 كیلو دالتون از اولترافیلترسیون استفاده شد. اجزای فراكشن
 R10جمع آوری شده به كمك كروماتوگرافی فاز معكوس HPLC روی ستون سمی – پرپاراتیو Vydac 208 TPV 10 (1×25 cm) که یك ستون فاز معكوس C8 است، از یكدیگر جداسازی شدند. برای تخمین اندازه پروتئین های جدا شده با RP-HPLC از روش تریسین SDS-PAGE استفاده شد. برای رنگ آمیزی از محلول كوماسی بلو R250 و برای نمونه های كم كه با رنگ آمیزی با كوماسی بلو مشخص نمی شوند، از رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.
نتایج: با استفاده از ستون HPLC فاز معکوس C8 در شیب 0.25 درصد (دقیقه / حلال B) و سرعت 1 میلی لیتر بر دقیقه در مدت 60 دقیقه، تعداد 6 فراكشن عمده با نام های 1- الی 6 جمع آوری شدند. از این میان فراکشن های 0 و 1 و 3 باندهایی را در محدوده 12 کیلو دالتون نشان دادند و برای بررسی های بعدی نگهداری شدند.
نتیجه گیری: با كمك سیستم اولترفیلتراسیون می توان به سرعت به تركیبات پروتئینی با وزن بین 10 الی 15 كیلو دالتون دست یافت. با استفاده از کروماتوگرافی فاز معکوس
C8 اجزای این فراکشن به راحتی از هم جدا می شوند. سه فراکشن در محدوده وزن مولکولی KD12 به دست می آیند. بررسی های بیشتر جهت ارزیابی خواص ایمونومدولاتوری ترکیبات جداشده با استفاده از آزمون های بیولوژیک ضروری است.

كلید واژه: سیر، فراکشن ایمونومدولاتور، تخلیص، HPLC

 


بررسی ترکیب اسیدهای چرب دانه گیاه .Echium amoenum Fisch et. Mey

بررسی ترکیب اسیدهای چرب دانه گیاه .Echium amoenum Fisch et. Mey

مجاب فراز*,بهفر عبدالعظیم,كبارفرد فرزاد,نیك آور بهمن,جعفری گرزین بهنوش

* تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی

مقدمه: گل های گیاه گاوزبان از خانواده بوراژیناسه در طب سنتی ایران به عنوان مدر، مسکن، معرق و کاهنده فشار خون استفاده می شوند. در طب گیاهی اروپا از روغن دانه گاوزبان (نمونه اروپایی) به عنوان روغن حاوی اسید گاما - لینولنیک استفاده می شود.
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی و تعیین درصد اسیدهای چرب موجود در روغن دانه های گیاه
Echium amoenum  است.
روش بررسی: دانه های گیاه مورد بررسی، توسط اسباب سوکسله و با هگزان نرمال استخراج و بعد از تبخیر حلال، در محیط پتاس و در حضور 3
BF، با 30 دقیقه رفلو کردن متانولیز شد. متیل استرها به وسیله GC-MS آنالیز شدند.
نتایج: دانه های گیاه
E. amoenum حاوی چهار اسید چرب از جمله یک اسید چرب اشباع و سه غیر اشباع بودند.
نتیجه گیری: نسبت اسیدهای چرب غیراشباع بیشتر از نوع اشباع بود. اسید لینولنیک و اسید پالمیتیک به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع موجود در این روغن بودند.

كلید واژه: دانه گاوزبان، بوراژیناسه، اسیدهای چرب، اسید لینولنیک، اسیدهای چرب، آنالیز GC-MS

 


بررسی آثار فارماكولوژیك جنس مرزنجوش (.Origanum spp)

بررسی آثار فارماكولوژیك جنس مرزنجوش (.Origanum spp)

ممبینی تاجماه*,ممبینی مهران,آقایی محبوبه

* تهران، بلوار كشاورز، خیابان عبداله زاده، شماره 29، دانشكده پزشكی شاهد، كدپستی: 1415635111

مرزنجوش از گیاهان خوراكی رایجی است كه در نقاط مختلف دنیا به عنوان ادویه استفاده می شود. مرزنجوش جنسی از خانواده نعناع و دارای گونه های متعددی است. دو گونه مرزنجوش اروپایی و مرزنجوش مدیترانه ای خواص درمانی دارند. علاوه بر استفاده به عنوان ادویه در طبخ غذا، از قرن ها پیش در طب سنتی، گیاه در درمان مواردی همچون بیماری های گوارشی، سرماخوردگی، آلرژی های تنفسی، دیابت، التیام زخم ها و نیز به عنوان آرامش بخش (تسكین عصبی) كاربرد داشته است. تاكنون بررسی های بسیاری در مورد خواص بیولوژیك، فارماكولوژیك و آنالیز تركیبات مرزنجوش انجام شده است. بر طبق گزارش های علمی معتبر، گیاه دارای خواص آنتی اكسیدان و ضد میكروبی قوی بر ضد عوامل پاتوژن انسانی و نیز عوامل فساد مواد غذایی است. بر اساس نتایج آنالیزهای شیمیایی متعدد عصاره و اسانس های گیاه، تركیبات فنلی مخصوصا اسیدهای فنلی و فلاونوییدها به عنوان عوامل موثر احتمالی مطرح شده اند. علاوه بر خواص ضد میكروبی و آنتی اكسیدان گیاهان جنس مرزنجوش، مواردی كه هم اكنون به طور جدی و دقیق مورد مطالعه هستند اثرات ضد دیابتی، ضد فشارخون بالا، ضد التهابی، سمیت سلولی و آنتی موتاژنی را می توان برشمرد.

كلید واژه: مرزنجوش، اثر ضد میكروبی، فعالیت آنتی اكسیدانی، دیابت، سمیت سلولی


اثر مصرف روزانه یك نمونه از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن همراه با مغز تخمه كدو (.cucurbita pepo L) بر وضعیت آهن سرم در زنان

نقی ئی محمدرضا*,مفید محمود

مقدمه: كم خونی فقر آهن از رایج ترین مشكلات تغذیه ای در جهان است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف یكی از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن و مغز تخمه كدو به عنوان دو منبع غذایی آهن بر وضعیت تغذیه آهن و شاخص های هماتولوژیك زنان در سنین باروری است
.
روش بررسی: هشت داوطلب زن سالم، مجرد یا متاهل غیرباردار در دامنه سنی 37-20 سال، روزانه 30 گرم (یك سروینگ یا وعده) از یك نوع صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن - حاوی
7.1 میلی گرم آهن در هر سروینگ به همراه 30 گرم مغز تخمه كدو - حاوی 4 میلی گرم آهن به مدت چهار هفته مصرف كردند. نمونه های خون در روز بیستم عادت ماهیانه هر كدام از زنان، قبل و بعد از مصرف جمع آوری شد و شاخص های وضعیت آهن نظیر شمارش گلبول های قرمز، هموگلوبین (Hb)، هماتوكریت (Ht)، فریتین سرم، آهن سرم، ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC)، ترانسفرین، و درصد اشباع ترانسفرین تعیین شد.
نتایج: پس از مصرف پاسخ بهتری در وضعیت آهن مشاهده شد. در آنالیز آماری اختلاف معنی دار در افزایش آهن سرم، افزایش درصد ترانسفرین، و كاهش،
TIBC  در مرحله قبل و بعد به دست آمد. همه افراد پس از مصرف از سطح آهن سرمی بیشتری برخوردار بودند. یك همبستگی مثبت معنی دار از اختلاف در سطوح آهن سرم و اختلاف در درصدهای اشباع ترانسفرین و یك همبستگی منفی معنی دار از اختلاف در سطوح آهن سرم و اختلاف در TIBC ها به دست آمد.
نتیجه گیری: غذاها یا مواد غذایی غنی سازی شده در حفظ وضعیت مطلوب تغذیه ای و كاهش بروز كمبودهای آهن نقش دارند و استفاده از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده به عنوان یك راهبرد رایج محسوب می شود. نتایج این مطالعه نشان داد كه افزودن یك منبع دیگر غذایی آهن نظیر مغز تخمه كدو باعث بهبودی وضعیت آهن در بدن می شود. انجام مطالعات بیشتر و طولانی تر با استفاده از این دو فراورده غذایی به منظور تعیین اثر غنی سازی آهن بر وضعیت و تغذیه آهن در میان جمعیت های هدف، به ویژه در بین كودكان، نوجوانان و زنان در سنین باروری و در دوران بارداری توصیه می شود
.

كلید واژه: غله صبحانه آماده مصرف، مغز تخمه كدو، كمبود آهن، كم خونی، زنان


مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه

احمدی شهلا*,سفیدكن فاطمه,باباخانلو پرویز,عسگری فاطمه,خادمی كریم,ولی زاده ناهید,كریمی فر محمدعلی

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

جنس مرزه در دنیا حدود 30 گونه دارد كه Satureja bachtiarica Bunge یكی از گونه های اندمیك این جنس در ایران است. به منظور بررسی تغییرات ترکیبهای اسانس مرزه بختیاری، نمونه ها در سال 1382 در خرم آباد و به روش اسپلیت فاكتوریل در سه تكرار در قالب طرح بلوك كامل تصادفی در 36 كرت كشت شدند. سرشاخه های گیاه جهت بررسی كمیت و كیفیت اسانس در سال دوم و در دو مرحله قبل از گلدهی و گلدهی از رویشگاه گیاه و مزرعه جمع آوری شدند و از آنها اسانس تهیه شد. اسانسهای حاصل با استفاده از دستگاههای آنالیز GC و GC/MS مورد شناسایی كیفی و كمی قرار گرفتند. در اسانس مرزه بختیاری جمع آوری شده از رویشگاه در مرحله قبل از گلدهی، عمده ترین ترکیبهای شناسایی شده پارا – سیمن (%36.5)، كارواكرول (%20.0) و تیمول (%19.2) و در مرحله گلدهی کامل پارا – سیمن (%23.2)، كارواكرول (%25.8)، تیمول (%1.3) و منتون (%18.5) بودند. در اسانس مرزه بختیاری جمع آوری شده از مزرعه در مرحله قبل از گلدهی عمده ترین این تركیبها پارا – سیمن (%28.6) و كارواكرول (%48.6) و در مرحله گلدهی کامل پارا - سیمن (%21.2) و كارواكرول (%62.3) بودند. بازده اسانس مرزه بختیاری كشت شده و جمع آوری شده از رویشگاه در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل به ترتیب (%1.1 و %2.1) و (%1.8 و %1.1) بود. مقایسه میزان كارواكرول در مرزه بختیاری كشت شده و وحشی در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل كه به ترتیب %48.6، %62.3 و %20، %25.8 بودند، نشان دهنده این است كه تغییرات شرایط اكولوژیك ازجمله: ارتفاع از سطح دریا، دما، خاك، رطوبت، اقلیم و ... بر درصد كارواكرول تاثیر مثبت داشته است.

كلید واژه: Satureja bachtiarica Bunge، اسانس، كارواكرول، پارا - سیمن، تیمول


شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه .Codonocephalum stenocalathium Rech. f

حبیبی زهره*,یوسفی مریم

* دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

در این تحقیق اسانس و عصاره قسمتهای هوایی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. مورد بررسی قرار گرفت. روغن اسانسی به وسیله روش تقطیر با آب بدست آمد و با كروماتوگرافی گازی كوپل شده با طیف سنج جرمی جداسازی و شناسایی شد. 27 ترکیب که 2/70% از کل اسانس را تشکیل می دادند، شناسایی شدند. ترکیبهای اصلی تشکیل دهنده اسانس عبارت از E- نوسیفرول (4/10%)، ژرانیل-n-پروپیونات (%6.4)، Z- لانسئول استات (7/4%) و آلوآرومادندرن اپوکساید (4/3%) بودند. از عصاره کلروفرمی گیاه C. stenocalathium دو تركیب شناخته شده به نامهای -? تاراكساستریل استات و ایلیسیك اسید خالص سازی شد كه با استفاده از روش طیف بینی رزونانس مغناطیسی شناسایی شدند. اثر ضد میكروبی عصاره خام كلروفرمی در برابر سه باكتری گرم مثبت و سه باكتری گرم منفی بررسی شد. عصاره خام به ویژه در برابر دو گونه باکتری گرم مثبت (Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis) و یك گونه باکتری گرم منفی (Escherichia coli) فعالیت ضد باكتریایی بالایی نشان داد.

كلید واژه: .Codonocephalum stenocalathium Rech. f، اسانس، عصاره كلروفرمی، اثر ضد میكروبی

 


بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L)

عزیزی مجید*,رحمتی میترا,عبادی تقی,حسن زاده خیاط محمد

* گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گلهای بابونه (Matricaria recutita L.)  اصلاح شده، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 87-1386 به اجرا درآمد. شش توان مختلف میکروویو شامل 100، 180، 300، 450، 600 و 900 وات، سه دمای مختلف آون شامل 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد و روش طبیعی (سایه و آفتاب) در این آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند. در روشهای مختلف، خشک کردن نمونه ها تا زمانی که وزن آنها به محتوای رطوبتی 0.10 بر پایه وزن خشک (یا 10 درصد بر پایه وزن تر) رسید، ادامه داشت. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، میزان اسانس و درصد کامازولن نمونه ها بود. کمترین زمان خشک کردن (6 تا 102 دقیقه با توجه به توان موردنظر) در روش میکروویو و بیشترین آن (120 ساعت) در روش سایه حاصل شد. بالاترین درصد اسانس در دمای 50 و 60 درجه آون و روش خشک کردن در سایه بدست آمد و کمترین آن مربوط به خشک کردن در توانهای بالای میکروویو، دمای بالای آون و روش آفتاب بود. بالاترین درصد کامازولن در روش طبیعی و میکروویو و کمترین درصد آن به وسیله خشک کردن در آون بدست آمد.

كلید واژه: .Matricaria recutita L، خشک کردن، آفتاب، سایه، آون، میکروویو

 


پراكنش و تنوع ژنتیكی جدایه های ویروس تریستزای مركبات (cirrus tristeza virus) در استان كرمان

احمدی سمیه,افشاری فر علیرضا*,نیازی علی,ایزدپناه كرامت اله

* بخش گیاهپزشكی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز، پژوهشكده بیوتكنولوژی، دانشگاه شیراز

علیرغم گسترش ویروس تریستزا در بعضی مناطق شمالی و جنوبی كشور، اطلاعات چندانی از وضعیت این ویروس در استان كرمان و تنوع ژنتیكی جدایه های آن در دست نمی باشد. در این تحقیق علاوه بر مطالعه پراكنش ویروس تریستزای مركبات (Citrus tristeza virus, CTV) درچهار منطقه مركبات خیز استان كرمان شامل جیرفت، بم، حسین آباد، ارزوییه و حومه، تنوع ژنتیكی جدایه های ویروس مورد بررسی قرار گرفت.
آر.آن.ای كل از پوست ساقه و رگبرگ اصلی برگ مركبات استخراج و جهت تكثیر دو قطعه از ژنوم
CTV (ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 ژن پلیمراز) در نسخه برداری معكوس و سپس واكنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از آغازگر های اختصاصی بكار برده شد. به منظور تعیین پراكنش ویروس در چند منطقه مهم استان كرمان از آزمون الیزا استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده از 203 نمونه جمع آوری شده از چهار منطقه استان كرمان بیش از نیمی از آن ها به ویروس آلوده بودند. میزان آلودگی در نمونه های جیرفت، بم، حسین آباد و ارزوییه به ترتیب 60، 56، 50 و 45 درصد بود. نتایج حاصل از پی سی آر بیانگر تكثیر قطعات مورد انتظار (672 و 409 جفت باز به ترتیب برای ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 ژن پلیمراز) در اكثر جدایه ها بود. قطعات دی.ان.ای حاصل از پی سی آر جدایه های مختلف ویروس همسانه سازی و سپس تعیین ترادف گردیدند. مقایسه ترادف های بدست آمده با اطلاعات موجود در بانك ژن نشان داد كه ترادف آمینو اسیدی و نوكلئوتیدی ژن پروتئین پوششی و ناحیه K17 جدایه های مورد مطالعه، به ترادف جدایه های زردی گیاهچه (seedling yellows) ژاپن (NUagA) و ساقه آبله ای (stem pitting) كالیفرنیا (SY568) شباهت بیشتری دارد. اما در شش جدایه استان كرمان (KBA, KG-9, KG-10, KG-11, KH-10, KS-7) علیرغم شباهت زیاد، تفاوت هایی نیز در چهار امینو اسید ژن cp با سایر جدایه های كرمان، جدایه های دیگر كشور و سایر نقاط دنیا و از جمله دو جدایه ژاپن و كالیفرنیا وجود دارد و در دندروگرام تشكیل یك شاخه جداگانه را میدهند.

كلید واژه: كلسترو ویروس، ویروس تریستزا، مركبات، كرمان

 


گیاهی مفید و معجزه آسا به نام "اسطوخودوس

اسطوخودوس (Lavandula) در بیشتر نقاط دنیا به حالت خودرو می‌روید مخصوصا در جنوب فرانسه، مناطق مدیترانه و در تورنتو به مقدر زیاد وجود دارد و بسته به شرایط محیط و خاک به انواع مختلف ظاهر می‌شود. اسطوخودوس گیاهی است چند ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگهای متقابل، باریک، دراز سبز رنگ و پوشیده از کرکهای سفید پنبه‌ای. گلهای آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله می‌باشد. قسمت مورد استفاده این گیاه گلها و سرشاخه‌های گلدار آن است. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد. طعم آن تلخ است و به علت بوی مطبوع آن در عطر سازی مصرف می‌شود. اسانس این گیاه که از تقطیر گل و سرشاخه‌های گلدار این گیاه بدست می‌آید مایعی است زرد رنگ یا زرد مایل به سبز که دارای بوی مطبوعی است.

خواص دارویی:
- طپش قلب را از بین می‌برد.
- گرفتگیها را باز می‌کند.
- مقوی معده است.
- آسم را برطرف می‌کند.
- برای رفع خستگی و آرامش در معالجه زکام موثر است.
- معرق است و تب را پایین می‌آورد.
- صفرا‌بر بوده و كبد را بکار می‌اندازد و بیماریهای کبدی را برطرف می‌کند.
- ضد تشنج است.
- برای تقویت عمومی بدن خوب است.
- کرمهای معده و روده را از بین می‌برد.
- بیماریهای سینه و سرفه را برطرف می‌کند.
- در معالجه زکام موثر است.
- از آن می‌توان به عنوان مسهل و تمیز کننده استفاده کرد.
- برای رفع بیماریهای مجاری ادرار مفید است.
- برای برطرف کردن رعشه و سرگیجه حدود 5 گرم از پودر آن را با عسل مخلوط کرده و هر شب بخورید.
- برای رفع فراموشی و تقویت حافظه از دم کرده اسطوخودوس استفاده کنید.
- برای برطرف کردن غم و اندوه هر روز دم کرده اسطوخودوس بنوشید.
- اگر دست و پای شما خواب می‌‌رود از این گیاه استفاده کنید.
- برای پیشگیری از آب آوردن بدن دم کرده اسطوخودوس بنوشید.
- زردی را برطرف می‌کند.
- برای رفع حالت تهوع و سرگیجه مفید است.
- سردرد و سردردهای یکطرفه را درمان می‌کند.
- برای معالجه ضعف اعصاب مفید است.
- طپش قلب را از بین می‌برد.
- آسم را برطرف می‌کند.
- ادرار آور می‌باشد.
- مالیدن پماد اسطوخودوس زخمها را ضد عفونی کرده و التیام می‌بخشد.
- برای رفع خستگی و آرامش چند قطره روغن اسطوخودوس را در وان آب گرم حمام ریخته و برای مدت یک ربع ساعت در آن دراز بکشید.
- برای رفع بی‌خوابی یک قطره از روغن اسطوخودوس را روی یک تکه پنبه بچکانید و آن را داخل بالش خود قرار دهید، خواب مطبوعی برای شما می‌آورد.
- برای رفع ترشحات زنانه می‌توانید از این گیاه استفاده کنید.
- برای برطرف کرده سوء هاضمه یک قطره اسانس اسطوخودوس را در یک لیوان آب نیم گرم ریخته و یا یک فنجان از دم کرده آن را بنوشید.
- اسطوخودوس درمان کنده رماتیسم، آرتروز و نقرس است. برای این منظور کمپرس آنرا بر روی عضو مورد نظر بگذارید و یا اینکه 2 قطره روغن آنرا با یک قاشق روغن بادام و یا روغن زیتون مخلوط کرده و عضو دردناک را با آن ماساژ دهید.
- زخمهای کهنه را با مالیدن اسانس اسطوخودوس که در الکل حل کرده‌اید برطرف کنید.
- برای درمان بیماریهای ریوی 2 تا 3 قطره روغن اسطوخودوس را با یک قاشق غذا خوری روغن بادام و یا روغن زیتون مخلوط کرده و سینه و پشت بیمار را ماساژ دهید.
- برای برطرف کردن بوهای نامتناسب در منزل چند قطره روغن اسطوخودوس را در آب ریخته و بگذارید به آرامی بجوشد عطر مطبوعی را در هوا پخش می‌کند.
- برای رفع بی‌خوابی یک قاشق چایخوری پودر اسطوخودوس را با یک قاشق چایخوری پودر سنبل‌الطیب مخلوط کرده و در یک لیوان آبجوش ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنید. این دم کرده را یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب میل کنید تا بی‌خوابی شما برطرف شود.

طرز استفاده:

- دم کرده اسطوخودوس: حدود 5 گرم سرشاخه گلدار و یا گل این گیاه را در یک لیتر آبجوش ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنید. مقدار مصرف این دم کرده 4 - 3 فنجان در روز است.
- کمپرس اسطوخودوس: 30 گرم گل و یا سرشاخه گلدار این گیاه را با یک لیتر آبجوش مخلوط کرده و به مدت 10 دقیقه دم کنید.
- اسانس و روغن اسطوخودوس را می‌توانید از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه‌ها تهیه کنید برای مصرف یک قطره از آنرا با یک قاشق روغن بادام و یا روغن زیتون مخلوط کرده و برای ماساژ استفاده کنید و یا یک قطره آن را روی یک حبه قند و یا یک قاشق عسل مخلوط کرده بخورید.

مضرات:

اسطوخودوس گیاهی است بی‌ضرر که همه می‌توانند از آن استفاده کنند. فقط برای اشخاص صفراوی مزاج خوب نیست و باعث آشفتگی می‌شود. اینگونه اشخاص باید آن را با سکنجبین یا کتیرا بخورند.

تصاویری زیبا از مزرعه گیاه اسطوخودوس :

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :