برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش كشاورزی ایران

گیلان پور امید*,حجازی مینا

* گروه پژوهشی بازار یابی و تجارت خارجی موسسه پزوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاوری و توسعه روستایی

شاید بتوان یكی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه كشاورزی را موظف كردن كشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف كاهش مداخلات مختل كننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حكایت از توجه موافقت نامه كشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های كشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیكن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد كه در ایران نیز همچون كشورهایی نظیر كاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید كنندگان برخی محصولات كشاورزی حمایت می كند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب كم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگكو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997) مبنی بر بیش برآوردی معیار كلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

كلید واژه: موافقت نامه كشاورزی، معیاركلی حمایت، سیاست های تجاری، جعبه زرد، ایران

 


تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

حسینی یكانی سیدعلی*,زیبایی منصوره

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

هدف این مطالعه تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران به نحوی است که پس از راه اندازی، از امکان موفقیت بالایی برخوردار باشند. جهت تحقق این هدف، تعیین میزان سپرده مورد نیاز، حد مجاز نوسانات قیمت روزانه، طول دوره تحویل، حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قراردادهای آتی زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهای آتی بالقوه در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از یک مدل جدید بهینه سازی ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) با بهره گیری از رهیافت نمونه برداری ناپارامتری استفاده گردید. همچنین طول دوره تحویل، از طریق شبیه سازی قیمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعیین شد. جهت تعیین مقدار حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول نیز نرخ بهره بدون ریسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه یک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعیین شده در این مطالعه به عنوان مقادیر اولیه پیشنهادی جهت تاسیس و راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران ارایه گردیده است.

كلید واژه: قراردادهای آتی، مشخصات قرارداد، ارزش در شرایط توام با مخاطره، رهیافت نمونه برداری، بورس کالای کشاورزی، ایران


تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

زارع ابراهیم*,چیذری امیرحسین,نعمتی نبی اله

*  مرکز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی فارس

سیاستهای دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات كشاورزی برانگیزه های تولید و بازده در بخش كشاورزی اثر می گذارد. پنبه ششمین محصول زراعی ایران است كه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور گسترده ای دخالت دولت در بازار و تولید آن اعمال شده است. این دخالتها بر شكل گیری قیمتها در بازار و ارتباط آن با قیمتهای جهانی تاثیر گذاشته و موجب اعمال حمایت یا مالیات بر تولید كنندگان پنبه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی، روابط قیمتها در بازار داخلی براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمایت اسمی، آثار سیاستهای اعمال شده در تحریف قیمتهای نسبی تولیدكننده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بین قیمت سر مرز و جهانی پنبه و نبود رابطه بلندمدت بین قیمت داخلی و جهانی پنبه دارد. نرخ حمایت اسمی مستقیم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمایت اسمی غیرمستقیم منفی و نرخ حمایت كل در برخی سالها مثبت و در برخی منفی بوده است.

كلید واژه: پنبه، سیاست قیمتگذاری، نرخ حمایت، ایران


تاثیر کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی

رحیمی زاده مجید,كاشانی علی,زارع فیض آبادی احمد,مدنی حمید,سلطانی الیاس*

* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آفتابگردان (Helianthus annus L.) مهمترین گیاه روغنی در ایران است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان (ایران) در سال 1384 با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. آبیاری با سه سطح (معمول، تنش کم، تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و شش تیمار کودی ریزمغذی ((1) شاهد، (2) مصرف آهن، (3) مصرف آهن + روی، (4) مصرف آهن + روی + مس، (5) مصرف آهن + روی + مس + منگنز و (6) مصرف آهن + روی + مس + منگنز + بور) به عنوان فاکتور فرعی در داخل کرتهای قرار گرفتند. کودهای پایه (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذی ها بر اساس نیاز گیاه و آزمون خاک استفاده شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، مقدار کلروفیل در برگها، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تنش داشتند. اما تیمار آبیاری اثر معنی داری بر تاریخ گلدهی، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای ریزمغذی تعداد دانه در طبق، عملکرد بذر و درصد روغن را به طور معنی داری افزایش دادند. بنابراین تحت شرایط خشکی کاربرد ریزمغذی ها مقاومت به خشکی در آفتابگردان را افزایش می دهد.

كلید واژه: آفتابگردان، تنش خشکی، عناصر ریز مغذی

 


بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا

بررسی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و سویا [.Glycine max (L.) Merr] در تاریخ های مختلف کاشت (گزارش كوتاه علمی)

منصوری ایران دخت*

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

کشت مخلوط می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد سطح مطرح باشد. به منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا در تاریخ های مختلف کاشت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال های 1384 و 1385 به اجرا در آمد. آزمایش در قالب اسپلیت پلات با دو فاکتور بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول تاریخ کاشت (A) در سه سطح ] a1 (اول اردیبهشت)، a2 (15 اردیبهشت)، a3 (30 اردیبهشت)] و فاکتور دوم نسبت های کاشت  (B)در پنج سطح ] b1 (8 ردیف ذرت)، b2 (2 ردیف سویا + 2 ردیف سویا) b3 (3 ردیف سویا + 2 ردیف ذرت + 3 ردیف سویا)، b4 (3 ردیف ذرت + 2 ردیف سویا + 3 دیف ذرت) و b5 (8 ردیف سویا)] بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد، تعداد دانه در مترمربع، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در بلال و بیشترین وزن خشک چوب بلال در ذرت در تاریخ 15 اردیبهشت، در تیمار b3 و در سال دوم بود. با افزایش ردیف های کاشت ذرت و کاهش ردیف های کاشت سویا مقدار محصول، تعداد دانه در گیاه و تعداد دانه در متر مربع، در ذرت افزایش و در سویا کاهش یافت. بیشترین نسبت برابری زمین (LER) در کشت مخلوط و در تیمار b3 با مقدار 37/1 بود که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط است.

كلید واژه: کشت مخلوط، تاریخ کاشت، نسبت های کاشت، سویا، ذرت

 


بررسی تاثیر پیش تیمار با اتیل اولئات و نوع بسته بندی بر خصوصیات کیفی توت خشک شده در طی مدت نگهداری

قیافه داوودی مهدی,نیك خواه شهره*,سیدیعقوبی امین

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

در این پژوهش توت سفید و توت خاردار با محلول های ترکیبی اتیل اولئات پیش تیمار شده و به روش صنعتی (خشک کن کابینی) خشک شدند. توت های خشک شده همراه با نمونه های شاهد به دو روش (پلی اتیلن و پلی استیرن) بسته بندی و به مدت 5 ماه در دمای محیط نگهداری گردیدند. خواص کمی و کیفی و خصوصیات حسی و رئولوژیکی بلافاصله پس از خشک شدن و در فواصل 30، 90 و 150 روز اندازه گیری گردیدند. طرح آماری مورد استفاده، آزمایش فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور بود. فاکتور A پیش تیمار با نه سطح و فاکتور B بسته بندی با دو سطح بود. میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که پس از 5 ماه نگهداری توت خشک حداقل میزان رنگ قهوه ای در توت سفید تیمار شده با اسید اسکوربیک 1 درصد + اتیل اولئات 2 درصد و سپس در توت سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد مشاهده شد. توت خشک سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد دارای حداقل میزان شمارش میکروبی و حداکثر امتیاز بافت، رنگ، بو، طعم و ظاهر عمومی و توت خشک سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد دارای حداکثر میزان قابلیت جویدن بود. توت تیمار شده و نگهداری شده به مدت 5 ماه در بسته های پلی استیرنی از نظر امتیاز های بافت و طعم بر بسته پلی اتیلنی ارجحیت داشت. همچنین توت تیمار شده و بسته بندی شده در پلی استیرن پس از 5 ماه نگهداری در انبار دارای حداقل میزان رنگ قهوه ای و شمارش میکروبی بود. به طور کلی توت سفید تیمار شده با محلول متا بی سولفیت پتاسیم + اتیل اولئات 2 درصد که با خشک کن کابینتی خشک گردیده و با پلی استیرن بسته بندی شده بود، پس از 5 ماه نگهداری در انبار نسبت به بقیه تیمارها از نظر خصوصیات شیمیایی، میکروبی و رئولوژیکی دارای ارجحیت بود.

كلید واژه: میوه توت خشک شده، خشک کن کابینی، اتیل اولئات، پلی اتیلن، پلی استیرن، خواص رئولوژیکی

 


ارایه طرح و ارزیابی مزرعه ای وسیله كمك جدا كننده در كمباین برای برداشت كلزا

شهاب زاده محمدمهدی*,كامگار سعادت,رئوفت محمدحسین*

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

طبیعت پیچیده غلاف های گیاه كلزا موجب می گردد كه هنگام برداشت محصول با كمباین های رایج فعلی، ضربات مكانیكی اعمال شده باعث باز شدن غلاف های نیمه خشك و ریزش آنها گردد. به همین دلیل مقدار زیادی دانه، قبل از ورود به كمباین بر روی زمین می ریزند. اضافه بر این، به هم پیچیدگی غلاف های گیاه در زمان رسیدن كلزا ریزش زیادی در ناحیه جدا كننده را موجب می گردد. در تحقیق حاضر نوعی ضمیمه جهت سوار كردن بر جداكننده برای باز كردن غلاف ها از یكدیگر به منظور تقلیل مقدار ریزش، طراحی، ساخته و بر روی هد كمباین جان دیر 955 نصب گردید. سپس طی آزمایش ها مزرعه ای عملكرد دستگاه ساخته شده با عملكرد شاهد (كمباین با هد معمولی) مقایسه گردید. دستگاه مذكور شامل دو استوانه دوار می باشد كه بر روی هر استوانه حداكثر تا 20 عدد انگشتی به فاصله 5 سانتی متر قرار می گیرد. محور نگه دارنده انگشتی نسبت به مركز استوانه خارج از مركز می باشد به طوری كه با چرخش استوانه، انگشتی نسبت به سوراخ استوانه، داخل و خارج می گردد. این استوانه ها به صورت عكس یكدیگر حول محور اصلی خود چرخیده و به كمك انگشتی، غلاف های در هم فرورفته را از یكدیگر جدا می كنند. برای ارزیابی مزرعه ای دستگاه، آزمایش فاكتوریل در سه سطح سرعت دورانی استوانه (5/26، 0/53 و 5/79 دور در دقیقه ) و سه سطح تعداد انگشتی (10، 14 و 18 عدد) و با سه تكرار در قالب طرح بلوك كامل تصادفی انجام گرفت. سرعت پیشروی كمباین نیز یك كیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش ها نشان داد كه تغییر سرعت استوانه به طور معنی داری بر میزان ریزش موثر می باشد و حداقل ریزش در سرعت چرخشی استوانه به میزان 53 دور بر دقیقه (27/0 متر بر ثانیه به صورت سرعت مماسی) حاصل گردید. تعداد انگشتی نیز بر میزان ریزش موثر بود و با افزایش تعداد انگشتی مقدار ریزش كاهش پیدا می نمود. میزان ریزش در تیمار شاهد كه برابر 61kg/ha بود به كمك نصب این سیستم به میزان ??.?kg/ha كاهش یافت .

كلید واژه: كلزا، برداشت، ریزش از پلاتفرم، جداكننده، كمباین، تلفات كمباین


بهبود كیفیت شاخص NDVIی بدست آمده از تصاویر MODIS با استفاده از تصاویر ASTER

جوادنیا ا.,مباشری محمدرضا,كمالی غلام علی

سنجنده هایی همچون MODIS و AVHRR از جمله سنجنده هایی هستند كه با قدرت تفكیك زمانی بالا اطلاعاتی را با تناوب خوب ولی با قدرت تفكیك مكانی پایین جمع آوری می كنند. هدف این پژوهش بررسی راهكارهایی برای ارتقای شاخص NDVIی بدست آمده از تصاویر MODIS با استفاده از تصاویر ASTER مستقر بر روی همان سكو می باشد. در این رابطه مقادیر میانگین شاخص بدست آمده از تصاویر ASTER در هر پیكسل مادیس با مقادیر بدست آمده از مادیس مقایسه می شوند. در این پژوهش، دو مدل برای اصلاح برآورد شاخص NDVI ارایه شده است. در یكی از این دو مدل مستقیما داده های NDVIی بدست آمده از ASTER با NDVIی بدست آمده از MODIS مقایسه شده اند (مدل AMII) و در مدل دیگر اختلاف شاخص های NDVIی بدست آمده از ASTER و MODIS با كدی كه میزان درصد پوشش گیاهی را نشان می دهد مقایسه شده است (مدل AMDI). در این رابطه تفاوت بین این دو مقدار شاخص برای پوشش های كمتر از 20 درصد، بیشتر از 0.1 و برای پوشش های بیشتر از 80 درصد در حدود 0.01 بدست آمد. این نشان می دهد كه اگر مقادیر اصلاح شده را در مدلهای اقلیمی برای مناطق نیمه خشك قرار دهیم می تواند نتایجی نادرست را بهمراه داشته باشد. هر دو مدل AMII و AMDI مقادیری بالاتر از NDVIی MODIS تولید می كنند. این مدلها با استفاده از 10 نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند كه RMSEیی برابر 0.028 برای AMII و 0.018 برای AMDI بدست آمد. در این رابطه AMII توانست NDVI را تا 87 درصد برای پوشش های كمتر از 10 درصد و 5 درصد برای پوشش های بیشتر از 80 درصد بهبود بخشد. این برای مدل AMDI بترتیب 84 و 6 درصد بهبود بود.


تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

حاتمی حمید*,آینه بند امیر,عزیزی مهدی,دادخواه علیرضا

* واحد علوم و تحقیقات اهواز

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و رشد ارقام سویا آزمایشی در دو محیط (سال 1385 در دانشکده کشاورزی شیروان و سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در سه سطح (هابیت، سپیده و ویلیامز از گروه رسیدگی 3) و کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) بود. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر رقم و کود نیتروژن قرار گرفت، به طوری که رقم ویلیامز بیشترین عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد، البته اختلاف آن با رقم هابیت خیلی زیاد نبود. نتایج نشان داد كه مصرف كود نیتروژن به طور معنی داری موجب افزایش عملكرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف كود نیتروژن) شد. در بین اجزای عملكرد، تعداد غلاف در گره به طور معنی داری تحت تاثیر كود نیتروژن قرار گرفت، به طوری كه با افزایش میزان نیتروژن بر تعداد غلاف در گره افزوده شد. همچنین مشاهده شد كه كاربرد نیتروژن معدنی میزان تجمع ماده خشك، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ سویا را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. در بین ارقام آزمایش، ویلیامز و سپیده در مقایسه با رقم هابیت دارای تجمع ماده خشك سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ بیشتری بودند.

كلید واژه: سویا، کود نیتروژن، عملکرد دانه، شاخص های رشد


برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی

بصیرت مهدی*

* موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

پروانه چوبخوار پسته، (Kermania pistaciella Amsel)، یكی از آفات مهم پسته است. این تحقیق در دو ایستگاه موسسه تحقیقات پسته كشور انجام شد. در این دو باغ روند تشكیل پیله و ظهور حشرات كامل این آفت در طول چهار سال ثبت شد. آستانه حداقل حرارتی به روش كمترین ضریب تغییرات حرارت موثر (Least Coefficient of Variation method) برای مراحل مختلف رشد این آفت محاسبه شد. مجموع حرارت موثر برای درصد های مختلف تشكیل پیله شفیرگی و ظهور حشره كامل به دست آمد. آستانه حداقل حرارتی برای دوره های لارو زمستان گذران تا پیله شفیرگی، لارو زمستان گذران تا حشره كامل و پیله شفیرگی تا حشره كامل به ترتیب 10، 11 و 12 درجه سانتی گراد می باشد. مجموع حرارت موثر برای تشكیل 50 درصد پیله شفیرگی از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارت 73.6 10 oC درجه روز به دست آمد. اوج ظهور حشرات كامل به طور متوسط با 65 درصد ظهور حشرات كامل هم زمان بود. اگر این درصد ظهور حشرات كامل به عنوان پایه ای برای زمان كنترل پذیرفته شود. مجموع حرارت موثر از اول بهمن ماه برای 65% ظهور حشرات كامل از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارتی 213.8 11 oC درجه روز محاسبه گردید. مجموع حرارت موثر برای 65% درصد ظهور حشرات كامل بر اساس آستانه حداقل حرارتی 12 oC از زمان تشكیل 5 درصد پیله شفیرگی، 50 درصد تشكیل پیله شفیرگی و از 5 درصد ظهور حشرات كامل به ترتیب 145.3، 126.9 و 71.6 درجه روز محاسبه شد.

كلید واژه: پروانه چوبخوار پسته، آستانه حداقل حرارتی، مجموع حرارت موثر


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :