مهندسی ژنتیک نخود (.Cicer arietinum L) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)

مشتاقی نسرین*,باقری عبدالرضا,هیگینز تی جی,جلالی جواران مختار,قره یاضی بهزاد

* مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده كشاورزی، گروه بیوتكنولوژی و به نژادی گیاهی

آفت پیله خوار، یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد نخود است که سالانه خسارت زیادی به محصول نخود وارد می کند. بنابراین، اصلاح این گیاه جهت افزایش مقاومت به این آفت، حایز اهمیت است. به همین منظور از ژن تغییر  یافته پروتئین کریستالی cry1Ac از باسیلوس تورینجینسیس در پلاسمید pCry1Ac-nptII حاوی دو T-DNA مجزا به منظور تراریزش گیاه نخود استفاده شد. در نهایت پس از گزینش های متوالی، 38 گیاه حاوی ژن nptII به دست آمد که در بین آنها 36 گیاه حاوی ژن cry1Ac و دو گیاه به تنهایی ژن nptII را داشتند. از 36 گیاه حاوی ژن cry1Ac، 30 گیاه این ژن را بیان و سم Cry1Ac را تولید نمودند. درصد تراریزش در این بررسی 0.37 درصد برآورد شد. از این تعداد گیاه تراریخته، تنها هفت گیاه تولید بذر نموده و نسل T1 را ایجاد کردند. با انجام آزمون های وسترن بلاتینگ و PCR برای گیاهان نسل T0 و T1، گیاهان از نظر میزان تولید پروتئین Cry1Ac در گروه هایی با بیان بالا، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. نتایج مقدماتی زیست سنجی بر روی لارو این آفت نشان داد که لاین های با بیان بالای پروتئین Cry1Ac باعث کشندگی 100 درصد لاروهای این آفت می شوند.

كلید واژه: آفت پیله خوار، تراریزش نخود، Bt ،cry1Ac


بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات كربوكسی كیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L)

بیهقی ماریا*,باقری عبدالرضا,احمدرضا بهرامی,شهریاری احمدی فرج اله,نظامی احمد

* دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی و بِه نژادی گیاهی

ژن pepck، پروتئین فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز را کد می کند که در طی واکنش گلوکونئوژنز نقش اساسی دارد. اخیرا معلوم شده است که این آنزیم علاوه بر تامین گلوکز، دارای وظایف دیگری نیز می باشد. با توجه به این که یکی از عوامل مهم در ارزش غذایی بقولات، درصد پروتئین موجود در دانه آن ها می باشد، لذا توجه محققان به بررسی نقش احتمالی آنزیمPEPCK در متابولیسم نیتروژن و ترکیبات نیتروژنه به فرم های پروتئین در دانه این گیاهان معطوف شده است. در این تحقیق، بیان ژنpepck  در رشد و نمو گیاه نخود و تاثیر آن در پرشدن و افزایش میزان پروتئین دانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مطالعه بیان ژنpepck  در افزایش میزان پروتئین دانه گیاه نخود، ابتدا پس از اندازه گیری درصد پروتئین دانه در 20 ژنوتیپ از نخود زراعی، تعدادی بذر سالم و یکنواخت از ژنوتیپ های دارای حداقل (MCC291 و MCC373) و حداکثر (MCC053 و MCC458) مقدار پروتئین، انتخاب و میزان بیان ژنpepck  در آن ها با روش RT-PCR مشخص شد. با توجه به تکثیر باندهای 400 و 500 جفت بازی، تنها در ژنوتیپ های حداکثر پروتئین، احتمال می رود این آنزیم دارای دو ایزوفرم باشد که هر دو فرم آن، در ژنوتیپ های با پروتئین بالا بیان می شوند در حالی که در ژنوتیپ های با حداقل پروتئین، هیچ کدام از این دو فرم بیان نمی شوند. بنابراین با توجه به این نتایج ممکن است بتوان تفاوت در بیان را به نقش احتمالی این آنزیم در پرشدن و افزایش ظرفیت دانه نسبت داد.

كلید واژه: فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز، متابولیسم نیتروژن، PEPCK


همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

لطیف بابك,جلالی جواران مختار*,رجبی معماری حمید,اژدری حامد

* گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

«كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم های صنعتی توسط گیاهان از طریق مهندسی ژنتیک اطلاق می شود. آنزیم لوسیفراز حشره شبتاب یکی از مهم ترین آنزیم های صنعتی است که به طور وسیعی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی بویژه در تشخیص میزان ATP به منظور تشخیص آلودگی های میکروبی، تهیه کیت های تشخیص سرطان، غربالگری داروها، زیست حسگرها، همچنین در بررسی روابط برهمکنشی و تاخوردگی پروتئین ها، سنجش های آنزیمی و توالی یابی DNA (Pyrosequencing) استفاده می شود. ژن لوسیفراز نیز به عنوان ژن گزارشگر ایده آل در مهندسی ژنتیک به منظور بهینه سازی سیستم انتقال ژن، کاربرد فراوان دارد. تحقیق حاضر جهت همسانه سازی، انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی  (Heyden) L. turkestanicus و تولید آن در گیاه توتون انجام گرفت. برای این منظور آغازگرهای مناسب با توجه به توالی های دو انتهای ژن لوسیفراز (luc)، محل های برشی مناسب و توالی افزایش دهنده بیان گیاهی (Kozak sequence) طراحی و ژن مورد نظر پس از جداسازی، در ناقل بیانی pCAMBIA1304 همسانه سازی شد. این ژن تحت کنترل پیشبرنده CaMV35S و خاتمه دهنده NOS قرار دارد. به منظور اطمینان از همسانه سازی، سازه تهیه شده با استفاده از بررسی های Colony PCR،PCR ، هضم آنزیمی، توالی یابی و همردیف سازی آن در بانک اطلاعاتی (GenBank)، مورد تایید قرار گرفت. سپس سازه تهیه شده به کمک باکتری آگروباکتریوم سویه LBA4404 به گیاهان توتون منتقل گردید و گیاهان تراریخت بر روی محیط های کشت انتخابی حاوی آنتی بیوتیک های هیگرومایسین و سفوتاکسیم باززایی شدند. بررسی مولكولی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی بر روی DNA ژنومی گیاهان تراریخت و شاهد، انتقال ژن لوسیفراز را به گیاهان باززایی شده تایید نمود.

كلید واژه: لوسیفراز حشره شبتاب، همسانه سازی، انتقال ژن، توتون، کشاورزی مولکولی

 


كنترل بیولوژیكی مرگ گیاه چه رایزوكتونیایی چغندرقند با استفاده از جدایه های بومی استرپتومایسس در شرایط گلخانه و مزرعه

صادقی اكرم*,حسان علیرضا,عسكری حسین,نادری قمی داوود,فارسی مریم,كریمی ابراهیم,مجیدی هروان اسلام,امیدواری مهتاب,عباس زاده دهجی پیمان

* پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی

كنترل بیولوژیكی مرگ گیاه چه چغندرقند با عامل Rhizoctonia solani AG-4 با استفاده از دو جدایه بومی Streptomyces به نام های S2 و C در گلخانه و مزرعه ارزیابی شد. هر دو جدایه در آزمایش كشت متقابل از رشد میسلیومی R. solani AG-4 جلوگیری کردند. هم چنین تركیبات فرار جدایه های C و S2 به ترتیب به میزان 72 و 74 درصد از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر ممانعت كردند. تیمار خاك با هر یك از دو جدایه، باكتری مرگ گیاه چه رایزوكتونیایی را در خاك استریل تلقیح شده با قارچ بیماری زا به خوبی كنترل کرد. جدایه C با 76 درصد افزایش گیاه چه سالم، عملكرد بهتری نسبت به جدایه S2 داشت. جهت مطالعه سازوکار آنتاگونیستی جدایه ها، فعالیت كیتینازی و تولید سیدروفور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هر دو جدایه روی محیط حاوی كیتین كلوئیدی فعالیت كیتینازی داشتند و قادر به بیوسنتز سیدروفور بودند. یك مطالعه مزرعه ای سه ساله طی سال های 1386-1384 جهت ارزیابی قابلیت دو جدایه S2 و C در كنترل مرگ گیاه چه رایزوكتونیایی چغندرقند انجام شد. تیمار جدایه های باكتری در مقایسه با شاهد، مرگ گیاه چه را به طور معنی دار در سطح پنج درصد در مزرعه با آلودگی طبیعی (سال 1384) و مزرعه با آلودگی مصنوعی (سال های 1385 و 1386) كاهش داد. بین دو جدایه از نظر كنترل بیماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. استفاده از جدایه های باکتری به طور معنی داری در سطح پنج درصد شدت پوسیدگی ریشه چغندرقند را كاهش داد. در سال های 1385 و 1386 جدایه های باكتری توانستند درصد ریشه های سالم و بدون علائم پوسیدگی را 80 تا 95 درصد افزایش دهند.

كلید واژه: كنترل بیولوژیكی، مرگ گیاه چه، رایزوكتونیا سولانی، استرپتومایسس، چغندرقند


مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی: فرصت ها و چالش ها

مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی: فرصت ها و چالش ها

هاشمی مریم,شجاع الساداتی سیدعباس*

* گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

بهره گیری از زیست فناوری نوین برای تولید مواد غذایی، فرصت ها و چالش های جدیدی را فرا روی توسعه و سلامتی انسان گشوده است. به کارگیری فنون پیشرفته مهندسی ژنتیک در عرصه تولید محصولات کشاورزی و تغییر مواد ژنتیکی موجودات زنده از طریق انتقال ژن از یک موجود به موجود دیگر، منجر به توسعه روزافزون مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی شده است. این امر از یک سو، افزایش بازدهی تولید و کاهش مصرف عوامل آلاینده و مخرب محیط زیست را به همراه داشته و می تواند برای امنیت غذایی جمعیت روز افزون جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. از نگاه دیگر، استفاده از فنون جدید مهندسی ژنتیک امکان ارتقا ارزش تغذیه ای و تولید غذاهای فرا سودمند را به طور گسترده ای فراهم آورده است. افزایش سطح زیر کشت گیاهان اصلاح شده ژنتیکی در جهان از 2 میلیون هکتار در سال 1996 به بیش از 100 میلیون هکتار در سال 2006، روند پیشرفت و فراگیری کاربرد این نوع محصولات را در دهه اول کشت به خوبی نمایان می سازد. بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار می رود که این روند در دهه دوم یعنی بین سال های 2006-2015 از سرعت بیشتری برخوردار باشد. البته همزمان با ورود مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی در زنجیره غذایی انسان، نگرانی هایی در ارتباط با خطرات بالقوه ناشی از تولید و مصرف این گونه مواد ایجاد، و پرسش های متعددی را در زمینه احتمال بروز عوارض نامطلوب مانند حساسیت، افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، اثرات مخرب محیطی و انتقال افقی ژنها در جامعه مطرح نموده است. به دلیل اهمیت موضوع، در طول دو دهه گذشته کمیته های بین المللی مسوولیت قانون گذاری و تعیین سیاست های لازم برای تضمین ایمنی مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی را بر عهده گرفته و در این راستا راهبردها و دستورالعمل های متعددی مطرح شده است. پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا از جمله این موارد است. بر اساس قوانین موجود برآورد ایمنی اینگونه محصولات مبتنی بر اثبات برابری همه جانبه آنها با انواع اصلاح نشده و همچنین انجام آزمون های اختصاصی در زمینه حساسیت زایی پروتئین ها، سمیت متابولیت ها و ماده غذایی به طور کل می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد زیست فناوری در توسعه پایدار، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2001 پروتکل کارتاهنا را امضا و از اوایل سال 2004 رسما متعهد به اجرای آن شده است. در این راستا تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی توسط دولت ابلاغ شده است، لیکن قانون ملی ایمنی زیستی در کشور به تصویب نرسیده است و به تبع آن، نظارت قانونمندی هم بر واردات مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی انجام نمی گیرد. بنابراین، لازم است هرچه سریعتر برای تحقق این امر مهم چاره اندیشی شود، در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به مملکت تحمیل خواهد شد.

كلید واژه: مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی، ایمنی، ارزیابی

 


شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) در طی خشك كردن

شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) در طی خشك كردن

رفیعی شاهین*,توكلی هشجین تیمور,خوش تقاضا محمدهادی

* دانشكده مهندسی بیوسیستم كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

شبیه سازی فرآیند خشك شدن شلتوك برنج یكی از روشهای پیش بینی نحوه توزیع رطوبت در طی فرآیند بوده و منجر به بهبود و حفظ كیفیت شلتوك می شود. تغییر شرایط خشك كردن تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان ضایعات مراحل مختلف شالیكوبی دارد در نتیجه كنترل شرایط خشك كردن امری ضروری می باشد. در این مقاله به روش اجزا محدود، انتقال رطوبت در طی خشك شدن در داخل دانه شلتوك (رقم علی كاظمی) با فرض متقارن بودن دانه شلتوك شبیه سازی شد. برای تایید صحت مدلهای استخراج شده، بوسیله خشك كن آزمایشگاهی، توده بستر نازك شلتوك برنج دانه بلند (رقم علی كاظمی) با رطوبت اولیه 986/32% (بر پایه خشك، (d.b. خشك شد. در طی خشك شدن، دمای، رطوبت نسبی و سرعت هوا به ترتیب 32% ،40oC و ?.?m/s بود. در طول مدت خشك كردن بستر نازك، وزن توده شلتوك برنج با فواصل زمانی ده دقیقه اندازه گیری شده و با این داده ها رطوبت شلتوك محاسبه گردید. مدلها نیز با توجه به ورودی های حاصل از شرایط آزمایشگاهی با گام یك دقیقه حل شد. ریشه مجموع مربعات خطا و درجه تاثیر مدل داده های شبیه سازی نسبت به داده های آزمایشگاهی به ترتیب 01/0 و 9908/0 بود. در نتیجه مدل، تقریب خوبی نسبت به داده های آزمایشگاهی داشته و برای شبیه سازی رطوبت دانه شلتوك علی كاظمی می تواند استفاده شود.

كلید واژه: دانشه شلتوك، رقم علی كاظمی، خشك كردن، روش اجزا، محدوده، شبیه سازی، انتشار رطوبت

 


ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی مكانیزم كاهنده نوفه سكوی توزین با استفاده از مبدل نیروی جرم آزاد در سامانه سنجش عملكرد نیشكر

خراسانی فردوانی محمداسماعیل,علی مردانی رضا*,امید محمود

* دانشكده مهندسی بیوسیستم، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

موضوع تحقیق حاضر توسعه روشی برای سامانه های سنجش عملكرد نیشكر مبتنی بر وزن به منظور كاهش نوفه حاصل از اثر ارتعاشات و تكان های ماشین حین حركت در مزرعه است. این روش بر همانندسازی ارتعاشی سامانه معادل جرم و فنر سكوی توزین با یك مبدل نیروی اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است. یكسان سازی بسامد طبیعی و فاز ارتعاش این دو سامانه با محاسبه وزنه آزاد و در نهایت تصحیح سیگنال های سكو با تفاضل مضربی از سیگنال های حاصل از مبدل  نیروی جرم آزاد از مجموع سیگنال های سكوی توزین به طور پیوسته انجام گرفت. طی دو سری آزمون در قالب آزمایش فاكتوریل بر پایه طرح كامل تصادفی اثر شش سطح بسامدی شامل ارتعاشات 3، 4، 5، 6، 5/6 و 8 هرتز روی میز ارتعاشی و سه سطح سرعت پره های شبیه ساز بالابر شامل 2/2، 4/2 و 7/2 متر بر ثانیه و پنج سطح اضافه وزن محصول عبوری از روی سكو شامل صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 كیلوگرم بر انحراف معیار سیگنال های خروجی از سكوی توزین بر روی چهار تیمار شامل یك شاهد بدون تصحیح و هشت سطح تصحیح شده با ضرایب 2، 1/2، 2/2، 3/2، 4/2، 5/2، 6/2، 7/2 مطالعه شد. نتایج نشان داد كه در محدوده وسیعی از بسامدهای ارتعاشی، سرعت های مختلف بالابر و حتی در محدوده ای از اضافه بار های متفاوت روی سكو و همچنین برای تكان های گذرا انحراف معیار سیگنال های خروجی از سكو بعد از تصحیح در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری با قبل از تصحیح داشت و بعد از تصحیح از 4/0 فراتر نرفت كه نشان دهنده دقت بالای آن است. همچنین بهترین ضریب تصحیح برای حالت بدون بار 2/2 و برای حالت عبور محصول 4/2 به دست آمد. استفاده از این تكنیك به دلیل ساختار ساده و دقت بالا كاملا كاربردی است و مزیت مهم دیگر آن این است كه در محدوده بسامدهای كمتر از 10 هرتز كه نمی توان از فیلترهای آنالوگ یا دیجیتال به دلیل امكان حذف سیگنال های مفید استفاده نمود، این تكنیك به خوبی جواب گو است.

كلید واژه: سنجش عملكرد، كاهنده نوفه، نیشكر، فیلتر، مبدل نیروی جرم آزاد

 


ارزیابی مزرعه ای ژنوتیپ های برنج جهت تحمل به تنش شوری در مازندران

ارزیابی مزرعه ای ژنوتیپ های برنج جهت تحمل به تنش شوری در مازندران

مومنی علی*,محمدیان محمد,نوری محمدزمان

* موسسه تحقیقات برنج در مازندران

به منظور ارزیابی مقدماتی تحمل ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری آب/خاک و استفاده از ژنوتیپ های متحمل در برنامه اصلاحی برنج، مطالعات زراعی و فیزیولوژیکی تعداد 56 ژنوتیپ برنج مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 40 ژنوتیپ از موسسه تحقیقات بین المللی برنج و همچنین 16 ژنوتیپ منتخب برنج متحمل به شوری از موسسه تحقیقات برنج بودند كه در دو آزمایش جداگانه در مزارع شور اراضی ساحلی و غیرساحلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق ساری و آمل در استان مازندران در سال 86-1385 مطالعه شدند. صفات مورد مطالعه شامل کد تحمل، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، درصد عقیمی خوشه، وزن 100 دانه و عملکرد دانه در بوته بودند، که در آزمایش اول به علت عدم گلدهی تعدادی از ژنوتیپ ها، تجزیه و تحلیل برای صفات اندازه گیری شده انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که کلیه 40 ژنوتیپ در آزمایش اول از لحاظ کد تحمل، ارتفاع بوته و تعداد پنجه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند. نتایج تجزیه های آماری آزمایش دوم نیز حاکی از آن بود که بین 16 ژنوتیپ منتخب نیز تفاوت های معنی داری برای کلیه صفات مورد مطالعه وجود داشت. بر اساس نتایج تجزیه های آماری ژنوتیپ های بی نام، هاشمی، IR67075-2B-5-2 و IR67075-2B-18-2 دارای وضعیت مناسبی در شرایط آزمایشی بوده اند و جهت استفاده در برنامه اصلاحی و همچنین انجام سایر آزمایشات زراعی و فیزیولوژیکی مرتبط انتخاب شدند

كلید واژه: مزارع شور، ژنوتیپ های متحمل، برنامه اصلاحی، برنج، .Oryza sativa L


ریشه های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

ریشه های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

حسنلو طاهره*,رضازاده شمس علی,رهنما حسن

* كرج، ابتدای جاده ماهدشت، پژوهشکده بیوتكنولوژی كشاورزی

انسان با شناخت گیاهان دارویی مختلف به شفابخشی و اثرات درمانی این گیاهان پی برد و به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها از آن ها استفاده کرد. با پیشرفت شیمی تجزیه امکان شناخت مواد موثره گیاهی برای بشر محقق شد و در تهیه داروهای گیاهی استفاده شد. برای بیشتر جمعیت دنیا گیاهان دارویی از مهم ترین منابع تهیه داروها جهت تامین امنیت زندگی می باشند. امروزه به دلیل مشكل بودن تولید یا عدم صرفه اقتصادی، بیشتر این متابولیت ها از گیاهان وحشی یا كشت شده استخراج می شوند. بسته به گونه گیاهی روش های زراعی سنتی اغلب نیاز به ماه ها و حتی سال ها زمان جهت تولید محصول دارند. به علاوه مقدار متابولیت تولید شده تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل بیماری زا یا تغییرات آب و هوایی می باشد. كشت بافت گیاهان دارویی به عنوان یك راه حل جهت تولید متابولیت های ثانویه با ارزش معرفی شده است. اخیرا کشت ریشه های مویین به عنوان یك منبع پایدار برای تولید متابولیت ها پیشنهاد شده است. ریشه های مویین كه با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز (یك نوع باکتری گرم منفی خاکزی) تولید می شوند دارای رشد سریع بوده و اغلب میزان رشد آن ها سریع تر از كشت سلول های گیاهی است. بزرگترین مزیت کشت ریشه های مویین این است كه اغلب در مقایسه با گیاهان مربوط، توان بالایی در تولید متابولیت های ثانویه دارند.

كلید واژه: متابولیت های ثانویه، کشت بافت، ریشه های مویین، اگروباکتریوم رایزوژنز


شباهت الگوی الكتروفورز پروتئین استرین های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مركبات استان های هرمزگان وكرمان با استرین های برخی دیگر از گونه های Xanthomonas

خداكرمیان غلام*,سوینگز ژان

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

الگوی پروتئین الكتروفورز شده 21 استرین Xanthomonas axonopodis pv. citri جدا شده از مركبات دو استان هرمزگان و كرمان به همراه استرین های استاندارد نماینده X. a. pv. citri و X.a. pv. aurantifoli توسط نرم افزار Gel Compar version 4.2 با 246 استرین از گونه های: X. a. pv. citri, X. a. pv. glycins, X. a. pv. manihotis, X. campestris pv. campestris, X. a. pv. phaseoli, X. cassavae, X. vesicatoria, X. c. pv. euphorbia, X. c. pv. arracaciae, X. a. pv. malvacearum, X. a. pv. clitoriae, X. a. pv. citrumelo, X. a. pv. aurantifolii, X. a. pv. alfalfae, X. cucurbitae, X. a. pv. dieffenbachiae, X. vasicola. pv. holcicola, X. melonis, X. hortorum. pv. pelargonii, X. a. pv. poinsettiicola, X. arboricola pv. pruni, X. c. pv. raphani, X. a. pv. ricini, X. a. pv. vasculorum, X. a. pv. X. c. pv. barbareae , X. c. vignicola, X. c. pv. armoraciae مقایسه و میزان شباهت آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد كه شباهت استرین های مورد بررسی به طور متوسط بیش از 86% بود. استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان دارای بیشترین شباهت (100%) به استرین های X. a. pv. citri LMG 9176. و X. a. pv. citri LMG 9654 و كمترین شباهت (84.90%) به استرین های euphorbia LMG 7402 X. a. pv. و X. a. pv. ricini LMG 7444 بودند. شباهت كامل الگوی پروتئین الكتروفورز شده استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان به برخی استرین های پاتوتیپ A یا X. a. pv. citri با الگوی بیماری زایی آن كه در مطالعات پیشین ما تعیین شده بود، مطابقت دارد.

كلید واژه: شانكر باكتریایی مركبات، كرمان، هرمزگان، Xanthomonas axonopodis pv. citri ،Xanthomonas

 


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :