اثر آرایش كاشت و سطوح آب بر عملكرد سیب زمینی

اثر آرایش كاشت و سطوح مختلف آب بر عملكرد سیب زمینی در روش آبیاری قطرهای (تیپ) در منطقه فیروزكوه

صدرقاین سیدحسین*,نخجوانی مقدم محمدمهدی,باغانی جواد

* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

یكی از مشكلات توسعه روش آبیاری قطره ای (تیپ) در مزارع سیب زمینی، مصرف زیاد نوارهای تیپ در واحد سطح می باشد كه در نتیجه باعث افزایش هزینه ها می شود. به همین منظور، سه آرایش كاشت سیب زمینی بعنوان عامل اصلی و سه سطح تامین آب مورد نیازگیاه بعنوان عامل فرعی در چهار تكرار در قالب طرح اسپلیت پلات برپایه بلوكهای كامل تصادفی با استفاده از روش آبیاری قطره ای (تیپ)، طی دو سال زراعی 1382 و 1383 درمنطقه فیروزكوه مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه آرایش كاشت مختلفB1  ،B2  و B3 و سه سطح آبیاری1 ،  I 2وI 3  به ترتیب معادل 100، 80 و 60 درصد تامین آب مورد نیاز گیاه بود. مبنای محاسبه آب مورد نیاز سند ملی آب كشور بود. هر سال در زمان برداشت وزن كل محصول، شامل وزن غده های قابل ارایه به بازار، غده های ریز و غده های بذری برای تمام تیمارهای آزمایش تعیین و نسبت به تجزیه واریانس آنها اقدام گردید. نتایج نشان داد كه اثر آرایش كاشت بر كارآیی مصرف آب در سطح یک درصد و اثر آبیاری بر عملكرد كل و عملكرد غده های قابل ارایه به بازار به ترتیب در سطح یک و پنچ درصد معنی دار شد. كاهش آب مصرفی به میزان 20 درصد نسبت به نیاز آبی ارایه شده از سند ملی آب محصولات كشاورزی سبب افزایش عملكرد كل، عملكرد قابل ارایه به بازار و كارآیی مصرف آب سیب زمینی گردید. تیمار آرایش كاشت B2 با سطح تامین 80 درصد نیاز آبی از نظر عملكرد كل، عملكرد محصول قابل ارایه به بازار و كارآیی مصرف آب به ترتیب به میزان 40249 و 36965 كیلوگرم در هكتار وkg/m3 11/69  از بقیه تیمارها برتری داشت. لذا تیمار آرایش كاشت B2 با دو ردیف كاشت با فاصله 35 سانتی متر (روی پشته) و یک نوار آبده تیپ وسط آنها با تامین 80 درصد نیاز آبی گیاه قابل توصیه برای مناطق سرد و معتدل مشابه منطقه مورد مطالعه می باشد.

كلید واژه: آبیاری قطره ای (تیپ)، آرایش كاشت، سیب زمینی، كارآیی مصرف آب، فیروزكوه

 


طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای نفوذسنج پشت تراكتوری

طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای نفوذسنج پشت تراكتوری

نادری بلداجی مجتبی*,علی مردانی رضا,طباطبایی فر سیداحمد,شریفی احمد

* كرج- پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

یكی از مقوله های مهم كشاورزی، فشردگی خاك است. برای اندازه گیری این پارامتر، روش های متعددی وجود دارد. یكی از این روش ها، اندازه گیری میزان نیروی مورد نیاز در واحد سطح برای نفوذ یك مخروط فولادی با ابعاد استاندارد و با سرعت ثابت است. این پارامتر «شاخص مخروطی» نامیده می شود. برای اندازه گیری شاخص مخروطی از دستگاه نفوذ سنج استفاده می شود. در این تحقیق یك دستگاه نفوذسنج پشت تراكتوری پس از طراحی، ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. این دستگاه شامل پنج قسمت قاب، واحد محرك هیدرولیكی، مبدل نیرو (لودسل)، واحد اندازه گیری عمق، و سیستم تحصیل اطلاعات است. دستگاه قابل نصب بر اتصال سه نقطه تراكتورهای گروه III است و سیستم هیدرولیك آن می تواند سرعت ثابت مورد نیاز 3) سانتی متر بر ثانیه مطابق با استاندارد (ASAE, S313.3 را تامین كند. در این دستگاه برای اندازه گیری نیرو از مبدل تیری یك سرگیردار و برای اندازه گیری عمق از حسگر فرستنده وگیرنده نوری استفاده شده است. برای دریافت و ذخیره داده ها، سیستم تحصیل اطلاعات با استفاده از میكروكنترلر طراحی و ساخته شد. در مرحله ارزیابی دستگاه، با مقایسه داده های دستگاه پشت تراكتوری با داده های دستگاه دستی Eijkelkamp مشخص شد كه در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. سرانجام اینكه كارایی دستگاه قابل اطمینان  عملكرد قسمت های مكانیكی و الكتریكی آن بدون مشكل است.

كلید واژه: سیستم تحصیل اطلاعات، شاخص مخروطی، نفوذسنج پشت تراكتوری


بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

شاكر محمد*

* فارس، زرقان، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

در این تحقیق، تاثیر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس بررسی شده است. در این آزمایش، از طرح آماری كرت های خردشده در قالب بلوك های كامل تصادفی در پنج تكرار استفاده شد. رقم شلتوك در دو سطح آمل- 3 و كامفیروزی به عنوان كرت اصلی و سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی در پنج سطح 550)، 600، 650، 700، و 750 دور در دقیقه) به عنوان كرت فرعی انتخاب و از آزمون چند دامنه ای دانكن جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد. در این بررسی، سرعت دورانی 650 دور در دقیقه به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. درهر تیمار، فاكتورهای درصد شكستگی، درصد ترك، مقاومت شكست، و درجه سفیدی دانه های برنج سفید اندازه گیری شد و نتایج نشان داد كه اثر سرعت دورانی روتور، رقم شلتوك، و اثر متقابل آنها بر پارامترهای تبدیل معنی دار و سرعت دورانی مناسب روتور سفید كن سایشی افقی برای برنج رقم كامفیروزی، 600 دور در دقیقه و برای برنج رقم آمل- 3، 600 تا 650 دور در دقیقه است. همچنین مشخص شد كه شكستگی و درجه سفیدی برنج رقم آمل- 3، به ترتیب 29.82 درصد و 32.94، و در رقم كامفیروزی به ترتیب 23.46 درصد و 29.48 است. برنج رقم كامفیروزی از نظر درصد ترك و مقاومت به شكست به ترتیب 12.31 درصد و 17.22 كیلوگرم نیرو بیشتر از رقم آمل- 3 است.

كلید واژه: برنج، ترك برنج، درجه سفیدی، دستگاه سفید كن سایشی، سرعت دورانی، شكستگی برنج، مقاومت به شكست


طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی)

عرب محمدحسینی اكبر,صمیمی اخیجهانی هادی,مهرآور حامد,مساح جعفر

یکی از روشهای مبارزه با علف هرز، وجین مکانیکی است. در این مقاله یک روش جدید برای انجام عملیات وجین به روش مکانیکی ارایه شده است. برای طراحی این روش از حرکت ساده دست کشاورز برای عمل وجین، استفاده شده است. دستگاه وجین کن از تعدادی مکانیزم مشابه تشکیل شده که هر مکانیزم مجهز به یک تیغه عامل بوده و مسیر تیغه های عامل در حین کار به صورت رفت (مرحله فعال) و برگشت (مرحله غیر فعال) است. در طراحی این مکانیزم از روش سه نقطه دقت استفاده شده است. برای حل معادلات حاصل از حرکت مکانیزم و ترسیم مسیر آن، از نرم افزار MATLAB استفاده شد. با در نظر گرفتن کلیه پارامترها و حل معادلات مربوط به آنها، یک مکانیزم چهار میله ای لنگ و آونگ برای دستگاه وجین کن شفره ای پیشنهاد شد.

 


ارایه طرح و ارزیابی مزرعه ای وسیله كمك جدا كننده در كمباین برای برداشت كلزا

شهاب زاده محمدمهدی*,كامگار سعادت,رئوفت محمدحسین*

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

طبیعت پیچیده غلاف های گیاه كلزا موجب می گردد كه هنگام برداشت محصول با كمباین های رایج فعلی، ضربات مكانیكی اعمال شده باعث باز شدن غلاف های نیمه خشك و ریزش آنها گردد. به همین دلیل مقدار زیادی دانه، قبل از ورود به كمباین بر روی زمین می ریزند. اضافه بر این، به هم پیچیدگی غلاف های گیاه در زمان رسیدن كلزا ریزش زیادی در ناحیه جدا كننده را موجب می گردد. در تحقیق حاضر نوعی ضمیمه جهت سوار كردن بر جداكننده برای باز كردن غلاف ها از یكدیگر به منظور تقلیل مقدار ریزش، طراحی، ساخته و بر روی هد كمباین جان دیر 955 نصب گردید. سپس طی آزمایش ها مزرعه ای عملكرد دستگاه ساخته شده با عملكرد شاهد (كمباین با هد معمولی) مقایسه گردید. دستگاه مذكور شامل دو استوانه دوار می باشد كه بر روی هر استوانه حداكثر تا 20 عدد انگشتی به فاصله 5 سانتی متر قرار می گیرد. محور نگه دارنده انگشتی نسبت به مركز استوانه خارج از مركز می باشد به طوری كه با چرخش استوانه، انگشتی نسبت به سوراخ استوانه، داخل و خارج می گردد. این استوانه ها به صورت عكس یكدیگر حول محور اصلی خود چرخیده و به كمك انگشتی، غلاف های در هم فرورفته را از یكدیگر جدا می كنند. برای ارزیابی مزرعه ای دستگاه، آزمایش فاكتوریل در سه سطح سرعت دورانی استوانه (5/26، 0/53 و 5/79 دور در دقیقه ) و سه سطح تعداد انگشتی (10، 14 و 18 عدد) و با سه تكرار در قالب طرح بلوك كامل تصادفی انجام گرفت. سرعت پیشروی كمباین نیز یك كیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش ها نشان داد كه تغییر سرعت استوانه به طور معنی داری بر میزان ریزش موثر می باشد و حداقل ریزش در سرعت چرخشی استوانه به میزان 53 دور بر دقیقه (27/0 متر بر ثانیه به صورت سرعت مماسی) حاصل گردید. تعداد انگشتی نیز بر میزان ریزش موثر بود و با افزایش تعداد انگشتی مقدار ریزش كاهش پیدا می نمود. میزان ریزش در تیمار شاهد كه برابر 61kg/ha بود به كمك نصب این سیستم به میزان ??.?kg/ha كاهش یافت .

كلید واژه: كلزا، برداشت، ریزش از پلاتفرم، جداكننده، كمباین، تلفات كمباین


مقایسه عملكرد، شاخص برداشت و صفات مرفولوژیك در گونه های بهاره كلزا

مقایسه عملكرد، شاخص برداشت و صفات مرفولوژیك در گونه های بهاره كلزا

آروین پویا*,عزیزی مهدی

* دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

عملكرد، شاخص برداشت و برخی صفات مرفولوژیك 13 رقم بهاره كلزا از سه گونه Brassica napus، Brassica rapa و Brassica juncea در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در سال زراعی 86-1385 بررسی گردید. نتایج نشان داد كه بین ارقام از لحاظ عملكرد و شاخص برداشت تفاوت بسیار معنی داری وجود داشت. در این آزمایش به ترتیب ارقام هایولا 330 با متوسط 1475 كیلوگرم در هكتار، BP18 با متوسط 1277 كیلوگرم در هكتار و هایولا 401 با متوسط 1274 كیلوگرم در هكتار بیشترین عملكرد دانه را نشان دادند. هیبریدهای هایولا در مورد شاخص برداشت دارای برتری نسبی نسبت به سایر ارقام بودند. میانگین عملكرد و شاخص برداشت در ارقام گونه B.napus بیشتر از ارقام گونه B.rapa بود. بررسی صفات مرفولوژیك شامل غلظت كلروفیل، تراكم روزنه و ارتفاع نشان داد كه بین ارقام تفاوت معنی داری وجود داشت. غلظت كلروفیل برگ در طی 2 نوبت نمونه برداری روند افزایشی نشان داد كه می تواند به خاطر رشد و توسعه برگ ها باشد. نتایج روابط همبستگی صفات نشان داد كه عملكرد با شاخص برداشت دارای همبستگی مثبت و معنی داری (r=0.75**) بود. در میان صفات مرفولوژیك ارتفاع نیز با عملكرد دارای همبستگی مثبت و معنی داری (r=0.34*) بود. همبستگی میزان کلروفیل برگ بعد از گلدهی با عملکرد دانه به رغم معنی دار بودن، زیاد قابل توجه نبود.(r=0.27*)

كلید واژه: خردل هندی (Brassica.juncea)، شاخص برداشت، شلغم روغنی (B.rapa)، صفات مرفولوژیك، عملكرد و کلزای معمولی (B.napus)

 


بررسی و تعیین میزان نسبت انرژی برای تولید سیب زمینی در سطوح مختلف کشت در غرب اصفهان (مطالعه موردی: فریدن و فریدون شهر)

مرادی قهدریجانی محمد*,كیهانی علیرضا,طباطبایی فر سیداحمد,امید محمود

* گروه مكانیك ماشینهای كشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای کشت سیب زمینی در سطوح مختلف کشت (زیر 1 هکتار، بین 1 تا 5 هکتار و بالای 5 هکتار) منطقه غرب اصفهان (فریدن و فریدونشهر) پرداخته شده است. به این منظور بین سیب زمینی کاران منطقه تعدادی پرسشنامه توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی در محصول سیب زمینی مربوط به انرژی شیمیایی با متوسط 51 درصد (کود، به ویژه ازت) بوده و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بیولوژیک با متوسط 2 درصد (کارگر) بوده است. همچنین مشخص شد که اثر سطوح مختلف کشت برای محصول سیب زمینی بر میزان کارایی (نسبت) انرژی در سطح 1 درصد معنی دار می باشد به طوریکه با افزایش سطوح زیر کشت برای سیب زمینی از زیر 1 هکتار به بالای 5 هکتار میانگین کارایی (نسبت) انرژی از 3/1 تا 08/2 افزایش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که اثر نظامهای مختلف زراعی بر میزان نسبت انرژی در سطح 1 درصد معنی دار می باشد. همچنین مالکیت تراکتور و نوع تراکتور بر میزان انرژی سوخت مصرفی در هکتار دارای اثر معنی داری در سطح 1 درصد بود. در پایان نیز توصیه هایی جهت بهینه كردن مصرف انرژی در منطقه داده شده است.

كلید واژه: نسبت انرژی، سیب زمینی، کود، نظام زراعی، فریدن و فریدونشهر


بررسی سازگاری برخی از سوزنی برگان مهم جهان در منطقه میان بند جنگلهای اسالم

همتی ارسلان*,خان جانی شیراز بابا,قادری وانگاه بابك

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

در این تحقیق به منظور بررسی سازگاری و عملکرد درختان غیر بومی در شمال کشور، طرح تحقیقاتی سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای میان بند اسالم (ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار از گونه های مختلف سوزنی برگ شامل کاج سیاه(P. nigra var. calabrica, P. nigra var. pallasiana, P. nigra var. austriaca) ، نوئل Picea abies) با مبدا کلاردشت، P. abies با مبدا فرانسه،P. glauca  با مبدا کانادا و P. orientalis با مبدا ترکیه و دوگلاس Pseudotsuga menziesii) با مبدا آمریکا و P. menziesii با مبدا کالیفرنیا) از سال 1370 بر اساس سه شاخص زنده مانی، قطر و ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس پس از پایان هر دوره رویش سالیانه، اندازه گیریها در هر یک از کرتهای آزمایشی به عنوان متغیر، انجام و نتایج بدست آمده پس از پایان سال شانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که گونه های مورد بررسی از لحاظ شاخص زنده مانی تفاوت معنی داری نداشته، حال آن که در دو شاخص ارتفاع و قطر برابر سینه، اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. در پایان این دوره بررسی، گونه menziesii .P با مبدا کالیفرنیا دارای بهترین رشد ارتفاعی (میانگین ارتفاع 2/10 متر) و گونه P. nigra var. calabrica دارای بیشترین رشد قطری (میانگین قطر 1/16 سانتی متر) بودند

كلید واژه: سازگاری، سوزنی برگان، اسالم، گیلان

 


بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران

بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران

كرباسی علیرضا,رستگاری پور فاطمه

در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی بر توزیع اندازه مزارع بررسی شده است. آمارهای این مطالعه ازنتایج تفصیلی آمارگیری کشاورزی سال های 1367 و 1382 برای 16 استانی که از لحاظ مرزهای جغرافیایی در این دوره زمانی تغییری نداشته اند، جمع آوری شده است. سپس متغیر های مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه مزرعه تعیین شده است. عامل هایی مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع میوه و سبزی و مزارع دامی از کل ارزش فروش کشاورزی و سهم تولید کشاورزی از کل تولید ناخالص، از عامل های موثر بر نابرابری اندازه مزرعه می باشند. یافته های مطالعه نشان می دهد كه هر چه سهم فروش این نوع مزارع افزایش یابد، نابرابری اندازه مزرعه کاهش می یابد. واحدهای تولیدی میوه و سبزی و دامی با وسعت کم نیز می توانند بقا خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتری نسبت به مزارع بزرگتر، در بازار خواهند داشت که این موضوع سبب افزایش نابرابری اندازه مزرعه خواهد شد. افزون بر این مشاهده شد که رشد بخش کشاورزی در مقابل بخش های دیگر، به علت وجود نظام فعلی زمین های انفرادی، بر نابرابری اندازه مزرعه می افزاید. بر اساس نتایج، حمایت از فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راهکارهای مناسب توصیه شده است.

كلید واژه: شاخص اندازه مزرعه، بخش کشاورزی ایران، اصلاحات ارضی، نابرابری


اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

 

طهماسبی ایرج,راشدمحصل محمدحسن

 

به منظور بررسی اثر تراكم و الگوهای كاشت بر عملكرد و اجزای عملكرد دو هیبرید ذرت آزمایشی در سال 1382 در مركز تحقیقات كشاورزی گریزه واقع در شهر سنندج به صورت فاكتوریل در قالب بلوكهای كامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. این آزمایش دارای سه فاكتور تراكم (در سه سطح؛ 65000، 75000 و 85000 بوته در هكتار)، الگوی كاشت (در سه سطح؛ معمولی: كاشت در وسط پشته های با فاصله 75 سانتیمتر؛ پشته های عریض: كاشت در طرفین پشته های عریض با حذف یك در میان جویچه های آبیاری و زیگزاگ: كاشت دو ردیفه به صورت زیگزاگ با فاصله 20 سانتیمتر بر روی پشته های با فاصله 75 سانتیمتر) و هیبرید ذرت (در دو سطح KSC700 و (KSC704 بود. طبق نتایج آزمایش افزایش تراكم موجب افزایش معنی دار عملكرد دانه شد. بیشترین عملكرد دانه از بالاترین تراکم بدست آمد ولی بین دو تراکم دیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تراكم تاثیر معنی داری بر اجزا عملکرد و حتی شاخص برداشت نداشت. تاثیر الگوی كاشت بر عملكرد دانه معنی دار بود. الگوی كاشت زیگزاگ دارای بیشترین و الگوی كاشت یك در میان دارای كمترین عملكرد دانه بود. به استثنای وزن هزار دانه و شاخص برداشت که برتری با الگوی کاشت زیگزاگ بود. الگوهای كاشت از نظر سایر اجزا عملکرد تفاوت معنی داری نداشتند. دو هیبرید از نظر عملكرد دانه، تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال با هم اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر تعداد ردیف دانه در بلال هیبرید KSC700، ولی از نظر تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت KSC704 دارای برتری بود. در بین تیمارهای مختلف بیشترین عملكرد دانه مربوط به هیبرید 704 در تراكم 85000 بوته در هكتار در الگوی كاشت زیگزاگ بود.

 

كلید واژه: ذرت، تراكم، الگوهای كاشت، KSC 700، KSC 704

 

دانلود مقاله


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :