استفاده از شاخص های پوشش گیاهی تصاویر ASTER-L1B در برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق خشک، مطالعه موردی؛ تگ احمد شاهی - خراسان جنوبی

بهبهانی نیلوفر,فلاح شمسی سیدرشید*,فرزادمهر جلیل,عرفانی فرد سیدیوسف,رمضانی گسك مهدی

* بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

"سطح تاج پوشش" یکی از مشخصه های اکولوژیکی چندمنظوره مطالعات منابع طبیعی به شمار می رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شاخص های مختلف پوشش گیاهی حاصل از پردازش تصاویر ASTER-L1B برای تخمین مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان جنگلی توده های بسیار تنک مراتع مشجر مناطق خشک انجام شده است. فرضیه اصلی تحقیق این است که استفاده از این تصاویر با قدرت تفکیک مکانی، رادیومتری و طیفی آن می تواند برآورد دقیق و صحیحی از مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان ارایه دهد. منطقه مورد مطالعه، رویشگاه بنه (Pistacio atlantica) تگ احمدشاهی در استان خراسان جنوبی واقع شده است. تطابق هندسی داده های ماهواره ای با استفاده از روش غیرپارامتری TPS و مدل رقومی ارتفاع حاصل از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:50000 و با خطای هندسی کمتر از یک پیکسل انجام شده است. داده های میدانی متعلق به 50 تک درخت نمونه است که از نتایج آماربرداری صد در صد منطقه انتخاب شده است. شاخص های پوشش گیاهی و خط خاک تولید و ارزش های رقومی شاخص های مذکور در محل هر درخت نمونه استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که بین شاخص های طیفی و سطح تاج پوشش درختان همبستگی معنی داری وجود دارد. در میان شاخص های گیاهی NDVI و MSAVI با ضرایب همبستگی 61/0 و اشتباه معیار 58/5 بیشترین همبستگی را با سطح تاج پوشش درختان نشان داده است.

كلید واژه: ASTER-L1B؛ تاج پوشش درخت، مدل همبستگی، NDVI و MSAVI


بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود

بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود

میرزایی روح اله*,كرمی محمود,دانه كار افشین,عبدلی اصغر

* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

شنگ (Lutra lutra) پستانداری نیمه آبزی از خانواده Mustelidae است که در راس هرم غذایی قرار دارد. رودخانه جاجرود در شرق تهران یکی از زیستگاه های این جانور است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. این رودخانه به طول تقریبی 140 کیلومتر از دامنه جنوبی البرز مرکزی سرچشمه گرفته و در نهایت از مسیل شریف آباد پس از مصارف آبیاری وارد دشت ورامین می شود. برای بررسی وضعیت پراکنش شنگ در منطقه مورد مطالعه از روش استاندارد استفاده شد. اساس این روش بر مبنای بررسی نمایه های گونه است. به این ترتیب 16 ایستگاه مطالعاتی در امتداد رودخانه و در فواصل حداقل حدود 5 کیلومتری انتخاب و در امتداد 600 متر نمایه های شنگ، برخی ویژگی های زیستگاه مانند پوشش گیاهی و عرض رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده 599 نمایه مختلف شنگ (سرگین، ردپا، لانه، مکان غلتیدن و محل گذر) شناسایی شد که سرگین بیشترین فراوانی نمایه را به خود اختصاص داد (n=316). تنها در 6 ایستگاه نمایه های شنگ مشاهده و سه هسته مرکزی برای این جانور در رودخانه جاجرود شناسایی شد.

كلید واژه: شنگ، رودخانه جاجرود، روش استاندارد، نمایه، سرگین


واکنش های فیزیولوژیک و مورفولوژیک علف هرز جو دره به سطوح مختلف تنش خشکی (Hordeum spontaneum C. Koch)

غدیری حسین*,عدالت محسن

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در بسیاری از مزارع گندم استان فارس آلودگی شدیدی ایجاد کرده است. مطالعه ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک این علف هرز در شرایط تنش خشکی به شناسایی عوامل موثر در بقای آن کمک می کند. بدین منظور آزمایشی گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. چهار رژیم مختلف آبیاری شامل 100 درصد ظرفیت مزرعه (شاهد)، 75 درصد ظرفیت مزرعه، 50 درصد ظرفیت مزرعه و 25 درصد ظرفیت مزرعه برای گیاهان در نظر گرفته شد که این تیمارها به روش وزنی روی گلدانها اعمال شدند. برای اندازه گیری ویژگی های فیزیولوژیک از دستگاه اندازه گیری فتوسنتز ADC مدل LCi استفاده شد. ویژگی های مورفولوژیک مانند تعداد پنجه، ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در انتهای دوره رشد گیاه اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر فتوسنتز در تیمار 100 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پس از آبیاری و حداقل آن در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پیش از آبیاری بدست آمد. حداکثر میزان تعرق در تیمار 100 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پس از آبیاری و حداقل در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه و مراحل پنجه زنی پیش از آبیاری و ساقه دهی پیش از آبیاری دیده شد. حداکثر هدایت روزنه ای در تیمار 100 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله ساقه دهی پس از آبیاری و حداقل آن در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پیش از آبیاری بدست آمد. حداکثر غلظت CO2 زیر روزنه ای در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پیش از آبیاری و حداقل در تیمار 100 درصد ظرفیت مزرعه و مرحله پنجه زنی پس از آبیاری وجود داشت. حداکثر عملکرد بیولوژیک در گلدان و ارتفاع گیاه در تیمار 75 درصد ظرفیت مزرعه و حداقل آن در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد و بیشترین تعداد سنبله و عملکرد دانه در گلدان در تیمار 100 درصد ظرفیت مزرعه و کمترین آن در تیمار 25 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد. نتیجه گیری کلی اینکه، شاید بتوان یکی از علل بقای علف هرز جودره در تنش های شدید رطوبتی را به قدرت این گیاه در نگهداری سرعت فتوسنتز خود و سازگاری فیزیولوژیک بیشتر این گیاه در شرایط تنش ربط داد. کاهش بیشتر میزان تعرق گندم در شرایط تنش نسبت به جودره نیز یکی از دیگر از مکانیسم های بقای علف هرز جودره در شرایط تنش است به این دلیل که جودره با مصرف آب بیشتر نسبت به گندم توانایی بقای خود را بالا می برد.

كلید واژه: جو دره، تنش خشکی، ویژگی های فیزیولوژیک، ویژگی های مورفولوژیک


بررسی اثر مدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد

خزاعی حمیدرضا*,ارشدی محمدجواد

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظوربررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد وخصوصیات کیفی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)  رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن از کلروفیل متر استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل شاخص 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. سطوح مختلف کود نیتروژن و شاخص های نیتروژن تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشک غده نداشتند. شاخص نیتروژن 95 درصد و مقادیر کود سرک باعث کاهش معنی دار وزن مخصوص غده شدند. شاخص 90 درصد و سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار نیز باعث کاهش معنی دار پروتئین غده شد. افزایش مقادیر کود سرک درصد غده های درشت و متوسط را افزایش و درصد غده های ریز را کاهش داد. در مجموع به نظر می رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر علاوه بر تولید عملکرد غده مطلوب، منجر به دستیابی به غده های با کیفیت قابل قبول و صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن می گردد.

كلید واژه: کود نیتروژن، عملکرد و کیفیت سیب زمینی، کلروفیل متر، شاخص نیتروژن


تاثیر خشكسالی بر فرآیند زندگی عشایری طایفه طاهری در حوزه شهرستان طبس

سالم جلال*

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی، استان یزد

نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش ها و مشكلات فراوان رو به روست كه پدیده خشكسالی از آن جمله است. برای شناخت موانع توسعه و مشكلات اقتصادی - اجتماعی ناشی از وقوع خشكسالی طی سال های گذشته در محدوده قشلاق و تاثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس و نیز ارایه راه حل برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی این جامعه، در 1385، تحقیقی در این زمینه صورت گرفت. روش تحقیق به صورت مطالعات میدانی با اتكا به نمونه گیری، و همچنین، استفاده از آمار و اطلاعات به دست آمده از سرشماری های عشایر كوچنده طی سال های گذشته بود. بر اساس نتایج تحقیق، وقوع خشكسالی تاثیرات شدید اقتصادی و اجتماعی بر جامعه مورد مطالعه داشته و باعث كندی روند توسعه شده است. كاهش میانگین تعداد دام هر خانوار، كاهش شدید تعداد دام های سنگین، تغییر شدید نسبت دام های سبك، كاهش شدید میانگین وزن دام ها، كاهش تولیدات صنایع دستی و سرانجام، كاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره پیش از خشكسالی از مهم ترین تاثیرات اقتصادی خشكسالی بوده است. همچنین، از مهم ترین تاثیرات اجتماعی خشكسالی، می توان كاهش جمعیت این طایفه و وقوع مهاجرت به ویژه مهاجرت های فصلی و موقت را یادآور شد. از دیگر تاثیرات منفی خشكسالی، تخریب مراتع و كاهش مقدار و كیفیت علوفه تولیدی بوده است.

كلید واژه: خشكسالی، عشایر، طاهری (طایفه)، طبس (شهرستان)، یزد (استان)


بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک

بابااكبری ساری محمد*,اسدی علی,اكبری مرتضی,فخارزاده سیداحمد,سوختانلو مجتبی

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و عوامل موثر بر پذیرش آن است . پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در پنج استان کشور بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 416 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده است که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از استادان دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن با استفاده از کرونباخ  آلفا (a=0.818) تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spsswin نسخه 11.5 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد از نظر مصرف کنندگان، مهم ترین کانال ارتباطی جهت اطلاع رسانی به مردم رادیو و تلوزیون و مهم ترین روش، عرضه از طریق برچسب های خاص محصولات ارگانیک بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی، مهم ترین عوامل موثر در پذیرش محصولات ارگانیک به چهار عامل آموزش و اطلاع رسانی، خدماتی – حمایتی، نظارت و اقتصادی دسته بندی شدند که در مجموع 69.7 درصد از واریانس موجود را تبیین نمودند.

كلید واژه: محصولات کشاورزی ارگانیک، نگرش، مصرف کنندگان، عوامل موثر


بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (.Teucrium polium L)

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (.Teucrium polium L)

كوچكی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی,عزیزی گلثومه,خزاعی حمیدرضا

به منظور بررسی ویژگی های اگرواكولوژیك كلپوره، جهت اهلی سازی آن در نظامهای زراعی، ابتدا مطالعه ای در رویشگاه طبیعی در پارك ملی تندوره واقع در استان خراسان شمالی، جهت بررسی ویژگیهای بیولوژیكی آن انجام گرفت كه با نمونه برداری های لازم، ویژگیهایی از قبیل تراكم، ارتفاع، زیست توده و قطر تاج آن مشخص شد. همچنین، در دو آزمایش جداگانه، خصوصیات زراعی آن در دو سال زراعی 1385-1384 و 1386-1385 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مطالعه شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش اول شامل تاریخ های مختلف کشت مستقیم بذر در سه تراکم (13، 17 و 25 بوته در مترمربع) و در آزمایش دوم شامل دو تاریخ انتقال نشا (25 مهر و 15 اردیبهشت) و سه تراکم (13، 17 و 25 بوته در متر مربع) کاشت بود. این آزمایشات به صورت طرح فاكتوریل بر پایه طرح بلوكهای كامل تصادفی با 3 تكرار به اجرا در آمد. در هر دو آزمایش، فاصله بین ردیف 20 سانتیمتر بود و تیمار تراكم از طریق تغییر فواصل روی ردیف (20،30 و 40 سانتیمتر) اعمال گردید. همچنین در آزمایش دیگری در سال زراعی 1386-1385، اثر سطوح مختلف كود دامی (10، 20 و 30 تن در هكتار) و فواصل آبیاری (14، 21 و 28 روز) بر ویژگی های گیاهی كلپوره،  به صورت مجزا بررسی شد. نتایج مشاهدات صحرایی نشان داد كه این گیاه بیشتر در ارتفاع 1000 تا 1100 متری در خاكهایی با بافت لومی و فقیر رشد می كند. متوسط تراكم گیاه 4 بوته در واحد سطح با ارتفاع 17 سانتیمتر،  قطر تاج 15 سانتیمتر  و وزن خشك اندام هوایی 11 گرم در مترمربع بود. نتایج آزمایش های مزرعه ای نشان داد كه تكثیر از طریق بذر ناموفق است و نشاهای پاییزه از جنبه های مختلف از جمله وزن خشك اندامهای هوایی بهتر از نشاهای بهاره بودند و ویژگیهای زراعی گیاه در سال دوم به مراتب بهتر از سال اول بود. علاوه برآن، رشد گیاه در شرایط زراعی از نظر اندازه گیاه و وزن خشك اندام هوایی بهتر از رویشگاه طبیعی، ولی درصد اسانس آن در سال زراعی اول به مراتب كمتر از رویشگاه طبیعی بود (50 درصد). سطوح مختلف كود دامی و فواصل آبیاری اثر معنی داری بر ویژگی های زراعی كلپوره نداشت

كلید واژه: كلپوره، اهلی سازی، تراكم، پارك ملی تندوره، رویشگاه طبیعی، انتقال نشا

 


مقایسه خصوصیات دانه بندی در ارگ های داخلی و ساحلی ایران

مقایسه خصوصیات دانه بندی در ارگ های داخلی و ساحلی ایران

احمدی حسن,محمدخان شیرین

یکی از اولین ویژگی هایی که در اغلب مطالعات مربوط به مناطق خشک و بیابانی از جمله بررسی ارگ ها، فرسایش بادی، روند یابی حرکت تپه های ماسه ای، تثبیت ماسه های روان مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، خصوصیات مربوط به دانه بندی ذرات ماسه می باشد که به روش های گوناگون و برای مقاصد مختلفی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعات پایه در ایران به صورت موردی به عنوان اولین گام شناسایی در بسیاری از مناطق و به خصوص ارگ های گوناگون انجام گرفته است. ولی ضرورت یک بررسی جامع و کلی از ارگ های ایران و تعیین همبستگی این مشخصات با سایر ویژگی های مورد نیاز چون مسافت حمل، جور شدگی، سرعت آستانه حمل تا حد زیادی به چشم می آید.
در این تحقیق با بررسی نمونه های فراوان از ارگ های ایران و تقسیم بندی آنها به دو دسته ساحلی و داخلی مقایسه هایی از نظر متوسط قطر ذرات، متوسط نمای ذرات، متوسط چولگی در نمودار های زنگوله ای قطر ذرات و سپس فاصله حمل متوسط ذرات صورت گرفت. بر اساس آزمون های آماری با اطمینان 99 درصد متوسط قطر ذرات، متوسط چولگی و متوسط فاصله حمل در ارگ های ساحلی و داخلی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته و تنها متوسط مود قطر ذرات با درجه اطمینان 99 درصد دارای تفاوت معنی داری می باشد. متوسط قطر ذرات در ارگ های داخلی از 74 الی 689 میکرون و در ارگ های ساحلی از 100 الی 744 میکرون می باشد. 31 درصد نمای قطر ذرات در ارگ های داخلی در رده 75 میکرون، 63 درصد در 150 میکرون، 2 درصد در 300 میکرون و 4 درصد در 600 میکرون است. این مقادیر برای ارگ های ساحلی 18 درصد برای رده 75 میکرون 73 درصد برای 150 میکرون و 9 درصد برای رده 300 میکرون است. چولگی در ارگ های داخلی از 0.2- الی 2.95 و برای ارگ های ساحلی از 1.31 الی 2.71 است. متوسط فاصله حمل دارای 4 رده می باشد که عبارتند از 3، 5/12، 35 و 125 کیلومتر که برای ارگ های داخلی به ترتیب عبارتند از 4 ، 2، 63 و 31 درصد و برای ارگ های ساحلی به ترتیب دارای درصد های 0، 9، 73 و 18 درصد می باشند.


تاثیر شوری آب آبیاری و كود روی بر عملكرد و تركیب شیمیایی گندم

تاثیر شوری آب آبیاری و كود روی بر عملكرد و تركیب شیمیایی گندم

احمدی محمد,آستارایی علیرضا,كشاورز پیمان,نصیری محلاتی مهدی

شوری منابع آب و خاك از مهمترین مشكلات کشاورزی در ایران است. در شرایط شوری، فراهمی عناصر غذایی در محلول خاك به واسطه غلظت زیاد یون های كلر و سدیم و بعضا كلسیم كاهش یافته و منجر به اختلال در تغذیه و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی گیاه می گردد. بنابراین نقش تغذیه صحیح در این شرایط بسیار حایز اهمیت بوده تا بتوان ضمن كمك به حفظ تعادل عناصر غذایی زمینه رشد مناسب و افزایش عملكرد گیاه را فراهم نمود. به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملكرد و تركیب شیمیایی گندم آزمایشی با مقادیر مختلف شوری آب آبیاری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر با استفاده از نمك های كلرید كلسیم و سدیم و سولفات منیزیم با نسبت مولی 1:1) و كود سولفات روی (0، 10، 20 و30 میلی گرم روی در كیلوگرم خاك و محلول پاشی با غلظت 3 در هزار) در قالب طرح كاملا تصادفی به صورت فاكتوریل با چهار تكرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد كه شوری آب عملكرد دانه و كاه و كلش گندم را كاهش داد، در حالیكه مصرف روی در تمامی سطوح شوری به غیر از شوری 12 دسی زیمنس بر متر عملكرد را بهبود بخشید. بر اثر مصرف آب شور مقدار نیتروژن، فسفر، روی و آهن موجود در كاه و کلش و دانه، مقدار منگنز و مس در دانه و پتاسیم در كاه و كلش كاهش یافت. ولی، روی مصرفی توانست غلظت نیتروژن، روی و آهن در كاه و كلش و دانه، پتاسیم كاه و كلش و مس دانه را افزایش دهد. به طور كلی می توان چنین نتیجه گیری كرد كه افزودن روی در شرایط شور ممکن است از طریق بهبود وضعیت عناصر غذایی در گیاه و كاهش اثرات شوری موجب رشد بیشتر و تا حدودی افزایش عملكرد گندم  گردد.

 


معرفی شاخص های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران

ارزانی حسین,نوری سهیلا*,كابلی سیدحسن,مرادی حمیدرضا,قلیچ نیا حسن

* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

به منظور تعیین شاخص های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی بر پایه داده های دور سنجی، داده های زمینی و رقومی ماهواره ای همزمان با این داده ها، مربوط به مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طی 3 سال آماربرداری، داده های مربوط به تاج پوشش و تولید كل وضعیت های رویشی یكساله ها، گندمیان، پهن برگان علفی و بوته ای ها متعلق به 60 کرت یك متر مربعی در هر سال جمع آوری شد. در ادامه به منظور اعمال تصحیح های مختلف مورد نیاز بر روی تصویرها، عمل تطابق هندسی، روش تعدیل نمودار و روش تبدیل ارزش رقومی به بازتاب طیفی مورد بهره گیری قرار گرفت، سپس انواع شاخص های حقیقی، خط خاك و جوی بر روی تصویرها ایجاد شد و با بهره گیری از مختصات ثبت شده با دستگاه مکان یاب (GPS)، ارزش های رقومی شاخص های ایجاد شده مربوط به هر کرت استخراج شد. در مرحله بعد برای گزینش شاخص های مناسب، در آغاز همبستگی بین مشخصه های كمی گیاهی و شاخص ها بررسی شد و شاخصی كه بالاترین میزان همبستگی را با هر مشخصه داشت، گزینش شد، سپس رابطه رگرسیونی بین شاخص برگزیده و هر مشخصه گیاهی برقرار و مدل رگرسیونی ارایه شد. نتایج نشان داد که همبستـگی معنی داری بین مشخصه های گیاهی و شاخص های گیاهی وجود دارد. بطـوری که شاخص VI10 با پوشش یکساله ها، شاخص های VI10،VI6  و MIRV1 با پوشش گندمیان، شاخص های PD312, VI9, MIRV1, GVI با پوشش بوته ای ها، شاخص های MIRV2, VI12, VI5 و باند محاسباتی Fuse2 با پوشش کل و شاخص های MIRV1 و MIRV2 VI5, Tgr با تولید کل روابط معنی دار و قوی نشان دادند. در مجموع نتایج نشان داد كه شاخص ها و مدل های بدست آمده در این پژوهش، برآورد به نسبت دقیقی از مشخصه های كمی ارایه داده و از كارایی مناسبی برخوردار می باشند.

كلید واژه: سنجش از دور، پوشش گیاهی، تولید گیاهی، شاخص های گیاهی، مازندران


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :