مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید

مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید (Trichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل های مختلف آزمایشگاهی

موسویان سیدشاهین,عطاران محمدرضا,شجاعی محمود,شاهرخی شهرام

ارزیابی قدرت پرواز از معیارهای کنترل کیفی زنبورهای پارازیتوئید می باشد. در این تحقیق تاثیر نسل روی قدرت پرواز زنبورTrichogramma brassicae بررسی شد. برای این منظور زنبورهای پارازیتویید با نصب تله های تخم حاوی بید غلات،Sitotroga cerealella در مزارع برنج و جمع آوری تخم های كرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens جمع آوری و هشت نسل متوالی در شرایط آزمایشگاهی روی تخم های بید غلات پرورش داده شدند. آزمایش تعیین قدرت پرواز در نسل های دوم، چهارم، ششم و هشتم با استفاده لوله های پولیکای مشکی استوانه ای شکل انجام گرفت. پس از تلف شدن زنبور ها در آون، درصد زنبور های ماده بی تحرک، راه رونده و پرواز كننده به سمت نور در نسل های مختلف محاسبه گردید. نتایج مقایسه آماری نشان داد كه با افزایش تعداد نسل، قدرت پرواز و تحرک زنبورهای تریكوگراما كاهش یافت و درصد زنبور های فاقد قدرت پرواز افزایش یافت. در نسل دوم 88.2±9.41 درصد از زنبورها دارای قدرت پرواز، 65.2±7.36 درصد دارای توانایی راه رفتن و 45.2±4.21 درصد فاقد قدرت پرواز بودند. بیشترین درصد زنبورهای فاقد قدرت پرواز و تحرک (07.2±4.74 %) در نسل هشتم مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت پرواز و تحرک زنبور T. brassicae در شرایط پرورش مداوم آزمایشگاهی به تدریج کاهش می یابد.

كلید واژه: Trichogramma brassicae، کنترل کیفی، نسل، قدرت پرواز، بید غلات


گزارش زنبور پارازیتوئید

گزارش زنبور پارازیتوئید (Praon gallicum (Hym.: Braconidae, Aphidiinae از ایران (گزارش کوتاه علمی)

باقری متین شهلا,شاهرخی خانقاه شهرام*,استاری پتر

* بخش تحقیقات كنترل بیولوژیك، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

طی بررسی هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی پارازیتوییدهای شته ها در سال 1385 در مزارع گندم استان كرمانشاه انجام شد، با آمار برداری های منظم هفتگی شته های مومیایی جمع آوری و پس از تشخیص شته میزبان، در لوله های آزمایش در شرایط 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-50 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. زنبورهای پارازیتوئید خارج شده در الکل 75 درصد نگهداری و پس از تشخیص برای تایید به دکتر Petr Stary در موسسه حشره شناسی آکادمی علوم جمهوری چک ارسال شدند. در این تحقیق هفت گونه از زنبورهای پارازیتوئید خانواده Braconidae از زیر خانواده Aphidiinae در بهار سال های 85-1384 از روی شته های غلات استان کرمانشاه جمع آوری شدند كه در این میان گونه Praon gallicum برای اولین بار از ایران گزارش می شود.


تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی كنیدیوم و رشد میسلیوم قارچ های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در شرایط آزمایشگاه

ملكان ناصر,حاتمی بیژن,عبادی رحیم,اخوان علیرضا

حشره کش ها ممکن است تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی، عوامل محیطی و آفت کش های زیستی روی قارچ های بیمارگر دارای تاثیرات مختلفی باشند. عدم توجه به این نکته می تواند مانعی برای توسعه قارچ ها در مزرعه و شیوع بیماری محسوب شود. در این بررسی سازگاری Beauveria bassiana و Lecanicillium muscariumبا غلظت های مختلف ایمیداکلوپراید بررسی شد. آزمایش اثر ایمیداکلوپراید در سه غلظت میانگین، نصف غلظت میانگین و دو برابر غلظت میانگین روی جوانه زنی كنیدیوم و رشد رویشی دو قارچ فوق در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با شش تكرار انجام شد. نتایج نشان داد ایمیداکلوپراید با L. muscarium سازگار نیست و در غلظت دو برابر میانگین سبب بازداری كامل از رشد آن شد. اما افزایش رشد روزانه میسلیوم در B. bassiana در شاهد تفاوت معنی داری با دو برابر غلظت میانگین نداشت، همچنین در غلظت دو برابر میانگین جوانه زنی کنیدیوم B. bassiana برعکس L. muscarium تحت تاثیر ایمیداکلوپراید قرار نگرفت.

كلید واژه: ایمیداکلوپراید، جوانه زنی کنیدیوم، رشد میسلیوم، Beauveria bassiana،Lecanicillium muscarium


بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون

بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای زنجان (طارم علیا)

موحدی فاضل مرتضی,عظیمی زاده نجمه

پروانه جوانه خوار زیتون یكی از مهم ترین آفات زیتون در نهالستان ها و باغات جوان زیتون می باشد. بیولوژی این آفت در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای بررسی گردید. پروانه جوانه خوار زیتون یك روز پس از ظهور جفتگیری كرده و از روز سوم تخمریزی می نماید. ماده ها تخم های خود را بصورت تكی یا یک ردیفی و اغلب در سطح زیرین برگ های جوانه های انتهایی قرار می دهند. هر حشره ماده به طور متوسط375.125±29  تخم می گذارد و بیشترین میزان تخمریزی را در روز سوم دارد. دوره انكوباسیون تخم3.42±0.81  روز می باشد. این حشره دارای پنج سن لاروی می باشد و لارو ها در سنین اول و دوم به رنگ زرد روشن و سنین بعدی سبز رنگ می باشند. طول دوران لاروی 22.28±0.22روز می باشد. لاروها برگ های جوانه های انتهایی را با ترشحات ابریشمی به یكدیگر چسبانده و در سنین اول و دوم از پارانشیم زیرین برگ و در سنین بالاتر كل برگ به جز رگبرگ اصلی را مورد تغذیه قرار می دهند و در شرایط تراكم بالا از پوست ساقه های نرم و نازك و نیز گوشت میوه ها تغذیه می كنند. میانگین درصد تلفات لاروی حدود 30% بود. شفیره در درون پناهگاه های ایجاد شده توسط لاروهای سن آخر تشكیل می شود. طول دوران شفیرگی 7.83±0.112 روز و میانگین تلفات این مرحله حدود 14% می باشد. نسبت جنسی حشرات كامل (ماده:نر) (14/1 :1) و میانگین طول عمر حشرات نر و ماده به ترتیب  14.33±2.49و  12.59±1.63روز می باشد. این حشره در شرایط آزمایشگاهی 8 نسل كامل با میانگین42±0.821  روز و در شرایط منطقه طارم حداقل 4 نسل كامل تولید می كند.
میانگین مرگ و میر حاصله توسط عوامل غیر زنده برای هر نسل به ترتیب: 7/26%, 4/13%, 50% و 4/23% محاسبه گردید. از نظر آماری بین میانگین طول نسل های مختلف در طبیعت در سطح 1% تفاوت معنی دار وجود داشت
 (P<0.0001). نسل پنجم آخرین نسل این آفت در منطقه است كه فرم زمستان گذران آفت را تشكیل می دهد. زمستان گذرانی این حشره بیشتر به صورت لاروهای سنین سوم تا پنجم و نیز شفیره ها در لابلای برگ ها خصوصا جوانه های انتهایی می باشد.

كلید واژه: پروانه جوانه خوار زیتون، زمستان گذرانی، تعداد نسل، بیولوژی

 


اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده

اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده (Acari: Tetranychidae) در ایران

شیخ الاسلام زاده سارا,صادقی حسین

در مطالعه فون كنه های زیان آور درختان پهن برگ و درختچه های زینتی كه در سال های ???? و ???? در فضای سبز مشهد انجام گرفت، نمونه هایی از چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده، متعلق به 3 جنس به نام های: Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra, 1940) ، Oligonychus yothersi (Mc Gregor 1914)، Schizotetranychus hindustanicus (Hirst, 1924)و Eutetranychus africanus (Tuker, 1926) شناسایی گردید كه برای فون ایران جدید می باشند.

كلید واژه: فضای سبز، کنه، Tetranychidae، ایران


نمونه گیری دنباله ای جمعیت سن مادر (Eurygaster integriceps (Het: Scutelleridae در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

میر حسینی عبدالامیر*,سلیمان نژادیان ابراهیم,رجبی غلام رضا,مصدق سیدمحمدسعید,پیرهادی احمد

* گروه گیاه پزشکی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، مهمترین آفت گندم و جود در اغلب نواحی تولید گندم و جو کشور از جمله استان لرستان است. این آفت زمستان را به صورت حشره کامل در کوه ها سپری نموده و در بهار سال بعد به مزارع گندم بر می گردد. بررسی توزیع فضایی سن مادر در مزارع گندم دیم، با استفاده از دو کادر 50× 50 و 70.71 × 70.71 سانتی متر مربع (به ترتیب برابر 0.25 و 0.5 مترمربع) و انطباق آن با توزیع تجمعی، نشان داد که الگوی پراکنش آفت تجمعی می باشد. در این مطالعه، یک طرح نمونه گیری دنباله ای برای تخمین جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با آستانه عمل 1.5 و سطح ایمن 1.05 عدد در مترمربع و K مشترک مجزا طی سال های 83 تا 84 طراحی و ارایه شد. هریک از کادرها به طور مجزا به عنوان واحد نمونه گیری جهت تخمین جمعیت و تعیین توزیع فضایی جمعیت سن مادر مورد استفاده قرار گرفت. معادلات مربوط به خطوط تصمیم گیری برای کادرهای 0.25 و 0.5 مترمربع به ترتیب y= 0.32x ± 7.62 و y= 0.63 ± 7.44 بود. مطالعه منحنی های OC و ASN نشان داد، زمانی که تراکم جمعیت سن مادر پایین (کمتر از 0.22 در کادر کوچک و 0.44 در کادر بزرگ) و یا بالا (بیش از 0.45 در کادر کوچک و 0.89 در کادر بزرگ) باشد، درهر دو حالت تعداد نمونه نسبتا کمی مورد نیاز است. اما در تراکم متوسط و در محدوده نقطه عطف منحنی OC (حدود 0.32 در کادر کوچک و 0.63 در کادر بزرگ) تعداد نمونه موردنیاز بالا خواهد بود.

كلید واژه: سن معمولی گندم، سن مادر، کادر، گندم دیم، نمونه گیری دنباله ای والد

 


مقایسه نشو و نما و تولید مثل سن های سیاه رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: (Scutelleridae در شرایط آزمایشگاهی

محقق نیشابوری جعفر*

* موسسه ی تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سن های سیاه رنگ، یک گروه مشخص در جمعیت های سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps Puton، هستند. بررسی امکان وجود تفاوت های زیستی بین آنها و سن های با رنگ معمولی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور، سن های زمستان گذران از ارتفاعات قره آقاج ورامین جمع آوری و آزمایش ها در شرایط دمایی 24 ± 1 در درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 60-70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 8:16 ساعت انجام شد. درصد فراوانی سن های سیاه رنگ در جمعیت های زمستان گذران منطقه ورامین 0.3 درصد برآورد شد. میانگین طول دوران نشو و نمای جنینی و مراحل پنج گانه پورگی به ترتیب در افراد سیاه رنگ 7.24 ± 0.01، 4.14 ± 0.02، 7.97 ± 0.04، 6.63 ± 0.04، 7.21 ± 0.04 و 11.32 ± 0.07 روز و در افراد با رنگ معمولی 7.19 ± 0.01، 4.14 ± 0.01، 7.83 ± 0.03، 6.19 ± 0.02، 6.88 ± 0.03 و 10.63 ± 0.04 روز به دست آمد. دوره نشو و نمای کلی افراد سیاه رنگ با میانگین 44.13 ± 0.15 روز در مقابل افراد با رنگ معمولی با میانگین 42.33 ± 0.10 روز به طور معنی داری طولانی تر بود. این تفاوت به طور عمده مربوط به سنین تغذیه کننده سن گندم می شد. دوره قبل و بعد از تخم ریزی و دوره تخم ریزی در دو گروه اختلاف معنی داری با هم نداشتند (به ترتیب در افراد سیاه رنگ 10.3 ± 0.8، 5.9 ± 1.9 و 34.1 ± 6.4 روز و در افراد با رنگ معمولی 10.2 ± 0.8، 4.0 ± 1.4 و 34.9 ± 6.4 روز بود). به طور کلی مقدار پارامترهای جدول تولید مثل سنی در سن های سیاه رنگ نسبت به گروه با رنگ معمولی کمتر بود. وزن بدن افراد ماده زمستان گذران ارتباط معنی داری با میزان تولید تخم نداشت. مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار (خطای معیار ± میانگین) شامل مدت زمان دو برابر شدن (Dt) (روز)، میانگین طول دوره یک نسل (T) (روز)، نرخ خالص تولید مثل (R0) (تخم ماده/ ماده)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm) (1/زمان) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (?) (در روز) به ترتیب 13.76 ± 0.68، 60.69 ± 1.71، 20.67 ± 4.09، 0.0502 ± 0.0025 و 1.0515 ± 0.0026 در گروه سیاه رنگ و 12.79 ± 0.50، 62.60 ± 2.13، 29.11 ±5.26، 0.0541 ± 0.0021 و 1.0556 ± 0.0022 در گروه با رنگ معمولی، تفاوت معنی داری را با هم نشان نداد. وجود برخی ویژگی های زیستی به نسبت پایین تر در افراد سیاه رنگ، بررسی های بیشتری را در نسل های بعدی می طلبد تا توان تولید مثلی این گروه را روشن تر سازد.

كلید واژه: زیست شناسی، تحلیل کمی جمعیت، سیاه رنگی، سن گندم، Heteroptera، Eurygaster integriceps

 


زیست شناسی و تغییرات جمعیت مگس گل (Scaeva albumaculata (Diptera: Syrphidae روی درختان بادام در شهرکرد

نوربخش سید حبیب اله*,سلیمان نژادیان ابراهیم,نعمتی علیرضا

* مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال و بختیاری، شهرکرد

زیست شناسی مراحل لاروی مگس Scaeva albumaculata (Macquart) با استفاده از شته  Brachycaudus amygdalinus (Schouteden) به عنوان طعمه در آزمایشگاه با دمای 20 ± 2 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 45 ± 5 درصد بررسی شد. طول دوره لاروی سن اول تا سوم به ترتیب 2.57 ± 0.098ف 1.57 ± 0.072 و 4.3 ± 0.085 روز به دست آمد. میزان تغذیه لاروهای سن 1 و 2 به ترتیب 21.7 ± 0.87 و 35.1 ± 1.25 پوره سن 1 و 2 شته بود. در صورتی که لارو سن 3، از 613.2 ± 18.43 پوره سن 4 شته بال دار تغذیه نمود. مگس های بالغ اغلب در ساعت های اولیه روز از شفیره خارج شدند. طی سال های 1380 تا 1383، تغییرات جمعیت تخم، لارو و رفتارهای لارو در باغ های بادام دو منطقه شهرکرد و روستای شوراب صغیر از زمان ظهور حشرات بالغ در اسفند ماه تا شروع فصل سرما در آذرماه بررسی گردید. در شرایط طبیعی، لاروهایی که تغذیه خود را کامل کرده بودند، شاخه های بادام را ترک کرده و در عمق 3 تا 5 سانتی متری سطح خاک شفیره شدند. دو گونه زنبور به نام های Diplazon leatatorius (Fabricius) (Hym.: Ichneumonidae)  و Dothriothorax sp. (Hym.: Encyrtidae) به عنوان مهم ترین دشمنان طبیعی این مگس شناسایی شدند که به ترتیب %43 و %5 لاروها را پارازیته نمودند. این زنبورها از شفیره مگس خارج شدند. یکی دیگر از منابع تلفات، عامل بیماری زای ناشناخته ای بود که باعث شیری شدن محتویات داخل بدن شفیره های مگس گل می شد.

كلید واژه: بادام، مگس گل، شته، زیست شناسی، تغییرات جمعیت


پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته سبز پنبه و مقایسه روش های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه منطقه گرگان

افشاری علی*,سلیمان نژادیان ابراهیم,شیشه بر پرویز

* گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در طول دوسال زراعی 1381 و 1382، پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته سبز پنبه، Aphis gossypii Glover، با استفاده از شاخص های پراکنش و مدل های توزیع، در مزارع پنبه منطقه گرگان بررسی شد. پراکنش فضایی اغلب دشمنان طبیعی در طول فصل زراعی، تجمعی و درصد برازش آنها با توزیع دو جمله ای منفی بیشتر از توزیع پویسون بود. براساس مقادیر R2 و P به دست آمده از ارتباط رگرسیونی، برای توصیف ارتباط بین میانگین و واریانس جمعیت، مدل تیلور مناسب تر از مدل ایوااو بود. پارازیتوییدها، لارو پشه های خانواده  Cecidomyiidae تخم کفشدوزک ها، بزرگترین ضریب تیلور و بیشترین درصد برازش را با توزیع دو جمله ای منفی از خود نشان دادند. از سوی دیگر، لارو و حشرات کامل بالتوری، حشرات کامل کفشدوزک هفت نقطه ای و کفشدوزک های جنس Scymnus Kug.، و عنکبوت ها تمایل آشکاری به برازش با توزیع پویسون داشته و کوچکترین ضریب تیلور را به خود اختصاص دادند. در بسیاری از دشمنان طبیعی، ارتباط معنی داری بین تغییرات میانگین جمعیت و مقادیر k (شاخص تجمع در توزیع دو جمله ای منفی) مشاهده نشد، لذا امکان برآورد یک k عمومی برای اغلب دشمنان طبیعی وجود داشت. اطلاعات این تحقیق می تواند در طراحی برنامه های مناسب نمونه برداری و نیز در برآورد پارامترهای جمعیت یا تعیین سطوح تصمیم گیری مفید باشد.

كلید واژه: شته سبز پنبه، دشمن طبیعی، جمعیت، پراکنش فضایی، مزارع پنبه، گرگان


بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه های انباری گندم در منطقه تهران

بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه های انباری گندم در منطقه تهران

اردشیر فریبا*,یوسفی پرشکوه آرزو,صبوری علیرضا

* موسسه ی تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات جانور شناسی، تهران

برای مطالعه فون و فراوانی کنه های موجود در گندم انبار شده در استان تهران، نمونه برداری از دانه های گندم، کاه و کلش، و گرد و خاک سه نوع انبار گندم شامل سیلو، کارخانه آرد و آسیاب گندم در مناطق تهران، کرج و ورامین در طی بهار 1384 صورت گرفت. در این تحقیق 25 گونه کنه متعلق به 11 خانواده و 3 راسته بی استیگمایان، پیش استیگمایان و میان استیگمایان شناسایی یک شد که 5 گونه  Aleuroglyphus ovatus (Troupeau)، Tyrolichus casei (Oudemans)، Acarophenax tribolii (Newstead & Duvall)، Cheyeltus eruditus (Schrank) و Erythraeus garmsaricus Saboori et al. برای فون انبارهای استان تهران رکورد جدیدی محسوب می شود. بیشترین فراوانی و پراکنش گونه ای در کنه های شکارگر مربوط به کنه  Acaropsellina sollers (Kuzin)از خانواده  Cheyletidaeو در گونه های آفت مربوط به کنه  Acarus siro (L.)از خانواده  Acaridaeبود. سیلوی تهران، کارخانه آرد ایران و آسیاب جعفر جوشقانی به ترتیب بیشترین فراوانی کنه را داشتند.

كلید واژه: کنه، گندم انباری، گونه های غالب، منطقه تهران

 


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :