تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه

تاجیك حسین*,پژوهی الموتی محمدرضا,محمودی رزاق,عصری رضایی سیامك

* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

کبد و کلیه گاومیش به مانند دیگر ضمایم خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روی در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میزان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، از روش هضم اسیدی به طریقه خاکستر خشک، استفاده گردید. در مجموع، نمونه های کبد و کلیه از 40 راس گاومیش کشتار شده جمع آوری و بر اساس جنسیت و سن دسته بندی شدند. آنالیز نمونه های حاصل از هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی، کالیبره شده با کمک محلولهای استاندارد خالص عناصر معدنی، انجام گردید. بالاترین مقادیر عناصر معدنی اندازه گیری شده در کبد و کلیه به ترتیب مربوط به پتاسیم با 326.4 و 212.69 و سدیم با 72.2 و 172.32 میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بود. همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بر اساس جنسیت و بلوغ در نمونه های مورد بررسی مشاهده نگردید.

كلید واژه: عناصر معدنی، گاومیش، هضم اسیدی، جذب اتمی


شاخص های موثر در انتخاب مدیر تولید صنعت مبلمان كشور

شاخص های موثر در انتخاب مدیر تولید صنعت مبلمان كشور

عزیزی مجید*

* گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ، دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

تعیین معیارهای موثر در تصمیم گیری برای انتخاب مدیر تولید کارخانه های مبلمان، نقش اساسی در افزایش بازدهی واحدهای تولیدی یاد شده دارد بویژه در صنعت مبلمان به جهت وابستگی بیشتر فرایند تولید به نیروی انسانی این موضوع اهمیت بالاتری پیدا می كند. اولویت های شاخص های انتخاب مدیر تولید و كسب دانش فنی و اهمیت به آموزش به ترتیب پرسش و فرضیه پژوهش در نظر گرفته شد. برای شناسایی معیارهای موثر در گزینش مدیر، 9 واحد مهم تولیدی مبلمان در كشور مورد بررسی قرار گرفتند. این معیارها به 5 گروه اصلی و 10 زیر شاخص تقسیم شدند. سلسله مراتبی بر پایه 5 گروه اصلی از معیارها طرح شد. وزن شاخص ها با فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتیجه نشان داد که شاخص ناسازگاری کلی برابر 0.01 است و در میان 12 معیار موثر در گزینش مدیر تولید برای صنعت مبلمان 5 مورد آنها كه عبارت اند از اهمیت به آموزش، فراگیری دانش فنی تجربی، فراگیری دانش فنی نظری، ارتباطات اجتماعی داخلی و مهارت های جانبی، دارای بالاترین اولویت هستند.

كلید واژه: معیار، تصمیم گیری گروهی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مبلمان، ارزش وزنی، نرخ ناسازگاری


بررسی تاثیر قارچ رنگین كمان (Coriolus versicolor) بر كاهش رنگ پساب مرحله رنگبری كارخانه كاغذ پارس

نقدی رضا*,كریمی مزرعه شاهی علی نقی,جهان لتیباری احمد,میرشكرایی سیداحمد

* دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

در این پژوهش تاثیر قارچ رنگین كمان (Coriolus versicolor) كه از قارچ های بومی كشورمان می باشد بر كاهش رنگ پساب مرحله رنگبری كارخانه كاغذ پارس كه عاملی مهم در تفسیر پساب بشمار می آید مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای این بررسی دما، زمان تیمار،pH  و مقدار زیست توده بودند كه برای بررسی اثر مستقل هر متغییر بر كاهش رنگ، دیگر متغییرها بر پایه شرایط بهینه نسبی رشد قارچ ها، ثابت در نظر گرفته شد. بررسی تاثیر زمان بر كاهش رنگ پساب نشان داد كه با افزایش زمان تا 6 روز، میزان كاهش رنگ به بیشینه خود معادل 59 درصد می رسد. تاثیر pH بر كاهش رنگ، بیانگر این بود كه با افزایش pH در محدوده 3تا 4، كاهش رنگ به بیشینه خود معادل با 45 درصد می رسد. بررسی تاثیر مقدار زیست توده بر كاهش رنگ نشان داد كه با افزایش مقدار آن تا 12 گرم در لیتر پساب، كاهش رنگ بیشینه 42 درصد و بعد از ان كاهش می یابد. بررسی تاثیر دما بر كاهش رنگ پساب نشان داد كه بهترین دما برای كاهش رنگ دمای 25 درجه سلسیوس با كاهش رنگ معادل 50 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد كه قارچ رنگین كمان به طور موثری می تواند باعث كاهش رنگ پساب مرحله رنگبری شود.

كلید واژه: قارچ رنگین کمان، پساب مرحله رنگبری، کاهش رنگ، دما، زمان تیمار، pH، مقدار زیست توده

 


کلید شناسایی 10 گونه از مهمترین چوب های بخش روزنه ای شمال ایران با کمک لنز

صفدری وحیدرضا*,حمصی سیدامیرهومن,حسینی هاشمی سیدخلیل

* گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج

بدون تردید شناسایی ظاهری چوب ها به سبب خصوصیات متشابه ای که دارند از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این تحقیق طرز شناسایی ده گونه از چوب های بخش روزنه ای جنگل های شمال ایران (هیرکانی) از طریق خصوصیات آناتومیکی در مقطع عرضی و با کمک لنز مورد مطالعه قرار گرفتند. گونه هایی که بیشتر به یکدیگر متشابه بودند در یک گروه قرار گرفتند و تفاوت هایی جزیی آنها مطالعه شد. همه ده گونه مورد مطالعه که جز چوب های بخش روزنه ای بودند، به 4 گروه مجزا (1. بلوط 2. شب خسب و زبان گنجشک 3. لیلکی، توت و اقاقیا 4. ملج، اوجا، آزاد و داغداغان) تقسیم شدند. جدای از رنگ و بافت گونه ها، نحوه جهت گیری آوندهای تابستانه، حضور یا عدم حضور تیل در آوندهای بهاره، وضوحیت پره چوبی و پلاژ، چهار صفت مهمی هستند که در شناسایی ماکروسکوپی گونه های بخش روزنه ای ایران نقش مهمی را نیز ایفا می نمایند.

كلید واژه: شناسایی ماکروسکوپی، لنز، بخش روزنه ای، تیل، پره چوبی، پلاژ


تاثیر شدت پالایش بر خصوصیات خمیر کاغذ حاصل از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

كرد بهزاد*

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

این تحقیق با هدف بررسی شناخت تاثیر شدت پالایش بر ویژگیهای خمیر کاغذ و کاغذ حاصل از چوب اکالیپتوس انجام شد. برای این منظور تعداد سه اصله درخت اکالیپتوس کاملدولنسیس به طور تصادفی از جنگل آموزشی - پژوهشی دکتر بهرام نیا (جنگل شصت کلاته) استان گلستان قطع شد و از هر درخت یک دیسک به ضخامت 50 سانتی متر از محدوده ارتفاع برابر سینه جهت تهیه خمیر کاغذ جدا شد. سپس دیسکها توسط خردکن به خرده چوب تبدیل شدند و در نهایت عملیات پخت خرده چوبها تحت فرآیند کرافت و شرایط پخت قلیاییت موثر 20%، سولفیدیته 25%، درجه حرارت 190 درجه سانتیگراد و زمان پخت 90 دقیقه انجام شد. پس از پایان عملیات پخت و تهیه خمیر کاغذ، پالایش خمیر کاغذ توسط پالایشگر آزمایشگاهی در پنج دور متفاوت پالایشگر با شدت های 0، 500، 1500، 2500 و 3500 انجام شد. در نهایت ساخت کاغذ و اندازه گیری خواص مورد نظر شامل درجه روانی خمیر کاغذ، مقاومت به کشش، مقاومت به پارگی، مقاومت به ترکیدن و دانسیته کاغذ انجام شد. سپس داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بین ویژگیهای کاغذهای حاصل از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس با دورهای مختلف پالایشگر در سطح اطمینان 95% اختلاف معنی دار وجود دارد. با افزایش شدت پالایش و بالا رفتن تعداد دور پالایشگر، درجه روانی خمیر کاغذ و مقاومت به پارگی کاغذ کاهش می یابد، ولی مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن و دانسیته کاغذ افزایش می یابد، به نحوی که بالاترین مقدار درجه روانی خمیر کاغذ و مقاومت به پارگی کاغذ به شدت پالایش با 0 دور در دقیقه (بدون پالایش) و بالاترین مقدار مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن و دانسیته کاغذ به شدت پالایش با 3500 دور در دقیقه مرتبط می باشد.

كلید واژه: اکالیپتوس کاملدولنسیس، پالایشگر، درجه روانی، مقاومت به پارگی، مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن


تاثیر استیلاسیون خرده چوب های صنوبر بر خواص کاربردی تخته خرده چوب ساخته شده با رزین ایزوسیانات

عبدل زاده حمیده*,دوست حسینی كاظم

* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

در این تحقیق امکان استفاده از خرده چوب های استیله شده صنوبر با رزین ایزوسیانات در ساخت تخته خرده چوب بررسی شد. سطوح استیلاسیون بالا، متوسط و صفر (شاهد) و رزین های ایزوسیانات و اوره فرمالدهید به عنوان عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر خواص کاربردی تخته خرده چوب بررسی شد. نتایج نشان دادند که استفاده از رزین ایزوسیانات در تخته هایی با خرده چوب های استیله شده نه تنها ثبات ابعاد فرآورده حاصل را بهبود می بخشد، بلکه باعث افزایش مقاومت های مکانیکی آن نسبت به نمونه های شاهد حاوی رزین اوره فرمالدهید نیز می شود. اصولا با بالا رفتن شدت تیمار استیلاسیون خواص مکانیکی تخته های مورد مطالعه کاهش یافته و ثبات ابعاد آن افزایش می یابد. البته در تخته های حاوی رزین ایزوسیانات افزایش ثبات ابعاد فرآورده در مقایسه با نمونه های شاهد بیشتر است. تخته های حاوی رزین ایزوسیانات پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب، دارای جذب آب و واکشیدگی ضخامت کمتری نسبت به نمونه های شاهد بودند.

كلید واژه: تخته خرده چوب، صنوبر، رزین ایزوسیانات، استیلاسیون، مقاومت خمشی، مقاومت برشی، پایداری ابعاد

 


بررسی ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و ذرات باگاس

بررسی ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و ذرات باگاس

خلیلی گشت رودخانی علی*,میرزابیگی ازغندی رضا

* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این تحقیق جهت استفاده مطلوب از پسماند کشاورزی (باگاس) و گونه سنگین وزن (تاغ) و کم مصرف در صنعت تخته خرده چوب، امکان استفاده از چوب تاغ مناطق کویری استان کرمان و باگاس موجود در مزارع نیشکر استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مواد اولیه یاد شده با درصد اختلاط مختلف و با تغییر عوامل موثر در ساخت تخته خرده چوب همسان، از قبیل رطوبت کیک خرده چوب و زمان پرس نمونه های آزمونی ساخته شد و سپس خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی مقاومتهای مکانیکی مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی و ویژگی فیزیکی جذب آب از استاندارد  ASTMD-????استفاده گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که افزایش مقدار تاغ تا 40 درصد مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته را افزایش داده و مقادیر بیشتر آن سبب کاهش این مقاومتها می گردد. افزایش مقدار تاغ تا 60 درصد مقادیر چسبندگی داخلی تخته ها را افزایش داده و بعد از این مقدار روند کاهشی در این مقاومت دیده می شود. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش تاغ تا 40 درصد مقادیر جذب آب در 2 و 24 ساعت کاهش یافته و سپس افزایش می یابد. مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته تخته خرده چوب همسان حاصل با افزایش رطوبت کیک تا 12 درصد افزایش و بعد از آن کاهش می یابد. همچنین چسبندگی داخلی تخته ها با افزایش رطوبت، روند کاهشی دارد. حد بهینه رطوبت کیک برای جذب آب در 2 و 24 ساعت، 12 درصد در نظر گرفته شد. مطلوبترین زمان پرس برای کلیه مقاومتهای مورد مطالعه در این بررسی، زمان پرس 6 دقیقه می باشد.

كلید واژه: تاغ، باگاس، زمان پرس، رطوبت کیک، تخته خرده چوب همسان، حد بهینه


بررسی استفاده از سر شاخه های انار در ساخت تخته خرده چوب

بررسی استفاده از سر شاخه های انار در ساخت تخته خرده چوب

سلیمانی آشتیانی همایون*,كارگرفرد ابوالفضل,نوربخش امیر

* دانشگاه آزاد اسلامی کرج، واحد مهرشهر

در این بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنو سلولزی حاصل از هرس درختان انار در تولید تخته خرده چوب با استفاده از سر شاخه های چوب انار و چوب صنوبر (P.nigra ) در چهار ترکیب متفاوت (1- 100 درصد سر شاخه انار، 2-75 درصد سر شاخه انار و 25 درصد چوب صنوبر، 3-50 درصد سر شاخه انار و 50 درصد چوب صنوبر و 4-100 درصد چوب صنوبر به عنوان شاهد) و با استفاده از دو مقدار مصرف چسب 10 و 12 درصد و دو زمان پرس 4 و 5 دقیقه، اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. از ترکیب عوامل فوق 16 ترکیب شرایط بوجود آمد و برای هر ترکیب 3 تخته و در مجموع 48 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش زمان پرس به طور معنی داری از مقاومت خمشی تخته ها کاسته شده است. از طرف دیگر تاثیر متقابل میزان مصرف چسب و زمان پرس بر روی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها معنی دار بوده و در شرایط مصرف 10 درصد چسب با افزایش زمان پرس مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها کاهش یافت. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به ترکیب چوبی مورد استفاده برای ساخت تخته ها، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها افزایش یافته است. از طرف دیگر در میزان مصرف چسب 10 درصد با افزایش زمان پرس، چسبندگی داخلی تخته ها بهبود یافته است در حالیکه در میزان مصرف چسب 12 درصد با افزایش زمان پرس، چسبندگی داخلی تخته ها به طور معنی داری کاهش یافته است. ولی تمام میانگین های چسبندگی داخلی حاصل برای تخته های ساخته شده از حد استاندارد بالاتر بوده است. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به ترکیب چوبی مورد استفاده برای ساخت تخته ها، واکشیدگی ضخامت تخته ها افزایش یافته است.

كلید واژه: تخته خرده چوب ، چوب انار، صنوبر، میزان مصرف چسب، زمان پرس و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی


مطالعه رفتار خزشی مواد مركب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین - ضایعات پلی اتیلن سنگین (HDPE) و تاثیر جذب آب بر آن

مصطفی زاده مرزناكی مرتضی*,كاظمی نجفی سعید,چهارمحالی مجید,حاجی حسنی رضا

* گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ، دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

در این تحقیق، اثر مقدار پرکننده و زمان غوطه وری در آب بر رفتار خزشی مواد مركب چوب - پلاستیك ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب (Particle Board) و تخته فیبر نیمه سنگین (Medium density fiber board) - پلی اتیلن سنگین ضایعاتی بررسی شد. اختلاط بوسیله یک اکسترودر دوماردونه ناهمسوگرد مدل WPC-4815 انجام شد و نمونه ها بوسیله پرس گرم مسطح ساخته شدند. قبل از انجام آزمون خزش، مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی مواد مركب چوب - پلاستیک اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد كه با افزایش مقدار آرد از 60 به 70 درصد مدول الاستیسیته افزایش می یابد و پس از آن با افزایش درصد آرد به 80 درصد مدول الاستیسیته کاهش می یابد. به علاوه با افزایش درصد آرد از 60 به 80 درصد مقاومت خمشی به طور معنی دار و خطی كاهش پیدا كرد. نتایج مطالعه رفتار خزشی نشان داد که با افزایش مقدار آرد مقاومت به خزش افزایش می یابد و جذب آب روی رفتار خزشی مواد مركب آرد چوب - پلی اتیلن سنگین اثر منفی دارد. در تمام سطوح پرکننده با افزایش زمان غوطه وری خزش نیز افزایش یافت

كلید واژه: ضایعات پلی اتیلن سنگین، جذب آب، رفتار خزشی، مواد مرکب چوب - پلاستیک، پرس گرم

دانلود مقاله


خصوصیات خمیر كاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

خصوصیات خمیر كاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

فخریان روغنی عباس*,گل بابایی فرداد,حسین خانی حسین,صالحی كامیار,مهدوی فیض آبادی سعید,محسنی توكلی صبرینه

* بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور

در این تحقیق خصوصیات آناتومیكی، شیمیایی و خمیركاغذ صنوبر تریپلو مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری از طرح بررسی سازگاری و خصوصیات كمی این درخت از ایستگاه تحقیقات كرج انجام گرفت. سن درختان در زمان قطع 12 سال و قطر برابر سینه آنها حدود 23 سانتی متر اندازه گیری شد. میانگین طول الیاف 1.27 میلی متر و میانگین قطر الیاف، قطر حفره سلولی وضخامت دیواره سلولی به ترتیب 31.88 میكرون،23.54  میكرون و 4.22 میكرون و میانگین میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاكستر این درخت به ترتیب 53.4722.87 1.8% و 1.5% اندازه گیری شد. بازده خمیر كاغذهای کرافت در این تحقیق بین 41.152-48 درصد وعدد كاپای آنها بین 25.28-18.06 اندازه گیری شد. مقاومت در برابر پاره شدن كاغذها در قلیائیت موثر %14، 9.307 mNm²/gr و در قلیائیت موثر 18%، 10.147 mNm²/gr بدست آمد.

كلید واژه: صنوبر تریپلو، خمیر كاغذ، كرافت (سولفات)، عدد كاپا، كاغذ دست ساز، مقاومت در برابر پاره شدن

دانلود مقاله


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :