شناسایی تركیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اكسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI

اسماعیلی اكبر*,شاه نقی نرگس,روستاییان عبدالحسین,اشجع اردلان آریا,بهمئی منوچهر

* دانشكده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد تهران شمال

در این پژوهش تركیب های ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (Holothuria sp.) جمع آوری شده از سواحل بندرلنگه، با استفاده از روش Bligh & Dyer استخراج شد. استخراج مواد طبیعی ناقطبی موجود ابتدا بوسیله نرمال هگزان و سپس تركیبات نیمه قطبی با استفاده از دی اتیل اتر انجام شد. پس از تغلیظ شدن، نمونه های تهیه شده به دستگاه گاز كروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شد و طیف های جرمی بدست آمد. با استفاده از مراجع (Eight peak) و محاسبه اندیس كواتس (KI) و مطابقت آنها با اندیسهای كواتس استاندارد، تركیبات موجود در فازهای هگزانی واتری شناسایی گردید. براساس نتایج بدست آمده‌، در فاز هگزانی بافت خیار دریایی 9 ماده شامل: -2 اكتانول 5.23) درصد)، -5 متیل -2 هگزانول 8.05) درصد)، -2 نونانول 2.50) درصد)، -2 دكامتیل سیكلوهگزاسیلوكسان 2.09) درصد)، -3 هیدروكسی استئاریك اسید 1.66) درصد)، متیل آرچیدونات 20.65) درصد)، 1 و 4 و 8، -2 دكاتری ان 21.71) درصد)، اولئیك اسید 30.27) درصد)، -2-1 دكانول 2.52) درصد) و همچنین در فاز اتری آن، 7 ماده شامل: تترادكان 0.63) درصد)، پالمیت اولئیك اسید 1.23) درصد)، پالمیتیك اسید 1.63) درصد)، اولئیك اسید 40.31) درصد)، استئاریك اسید 3.40) درصد)، متیل آرچیدنات 28.62) درصد) و 1 و -2 بنزن دی كربوكسیلیك اسید 2.17) درصد) شناسایی گردید در هر دو فاز بیشترین درصد را اولئیك اسید بخود اختصاص داده است. بررسی اثر آنتی اكسیدانی نیز به روش SIO و توسط دستگاه Rancimat انجام گرفت، كه در بررسی انجام شده هیچگونه اثر آنتی اكسیدانی در تركیبات مورد نظر دیده نشد.

كلید واژه: خیار دریایی، آنتی اكسیدان، Holothuria sp.، OSI، Rancimat


تعیین كیفیت آب خوریات خوزستان (شمال غربی خلیج فارس) با استفاده از شاخص (WQS)

دهقان مدیسه سیمین*,سبزعلی زاده سارا,كیان ارثی فرحناز

* مركز تحقیقات آبزی پروری جنوب كشور،‌ اهواز

این مطالعه به منظور كیفیت آب منطقه خوریات ماهشهر در سواحل خوزستان در سال 1384-85 انجام شد. با توجه به شرایط ویژه خوریات ماهشهر چه از نظر اهمیت شیلاتی و چه از نظر شدت بهره برداری ها و فشارهای صنعتی و انسانی در این منطقه ساحلی، به منظور تعیین وضعیت سلامت اكولوژیك،‌ از شاخص كیفیت آب (Water Quality Score) WQS استفاده شد. این مطالعه در هشت خورغنام،‌ زنگی، دورق، احمدی، درویش، پاتیل، غزاله و بیحد انجام گردید. نمونه برداری آب جهت آنالیز فاكتورهای فیزیكی و شیمیایی بصورت ماهانه و با استفاده از بطری نمونه بردار روتنر از عمق میانه ستون آب انجام شد. این شاخص با استفاده از چند پارامتر كیفیت آب و ارزش گذاری هر پارامتر با توجه به نقش و تاثیر آنها در آبهای ساحلی از نظر سلامت حیات و تكثیر جوامع فلور و فون محاسبه می گردد. شش پارامتر مورد استفاده در این شاخص شامل اكسیژن محلول (DO)، BOD5، نیتروژن كل غیرآلی (TN)، فسفر كل (TP)، آمونیاك (NH3) و pH است. طبق نتایج آنالیز واریانس دوطرفه (ANOVA)، تمامی پارامترها به استثنای یون نیتریت در فصول مختلف دارای تغییرات معنی دار بود و پارامترهای pH، آمونیم، یون نیتریت و فسفر كل در خورهای مختلف اختلاف معنی داری را در سطح P<0.05 نشان می دهند. پارامترهای pH، آمونیاك و اكسیژن محلول دررتبه 5 یا وضعیت مطلوب، نیتروژن كل در رتبه 3 یا وضعیت ضعیف و پارامترهای فسفر كل و BOD5 در رتبه 1 یا نامطلوبترین شرایط ارزیابی شده اند. با استفاده از این شاخص، تشابه بالای خورهای مورد مطالعه از نظر كیفیت پارامترهای مختلف آب كاملا مشخص شده و رتبه كلی برای تمامی خورهای منطقه 3.33 تعیین شد كه طبق تعریف شاخص بیان كننده كیفیت پایین آب است.

كلید واژه: كیفیت آب، WQS، خوریات خوزستان


بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

دوستدار مسطوره*,وثوقی غلام حسین,پورغلام رضا

* دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد علوم و تحقیقات

این تحقیق با اهداف بررسی و تعیین دوره تولید مثل، زمان اوج تخمریزی، طول بلوغ جنسی (Lm50) و اندازه چشمه تور مناسب برای صید ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان از آبان 1386 تا مهر 1387 انجام شد. طی این مدت 702 عدد ماهی گیش كاذب بصورت ماهانه و تصادفی از تركیب صید تورهای گوشگیر و شناور ترالر فردوس 3 نمونه برداری شد. میانگین (± انحراف معیار) طول و وزن كل این ماهی بترتیب برای جنس ماده 22.7±2.13 سانتیمتر و 142.2±41.64 گرم و برای جنس نر بترتیب 20.4±1.89 سانتیمتر و 103.1±29.07 گرم محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده 0.37 به 1 بود و به جز ماههای خرداد و مرداد همواره فراوانی ماهیان ماده بیش از ماهیان نر بود. ماهیان نر از اندازه ای به مراتب كوچكتر از جنس ماده برخوردار بودند و در ماهیان با طول كل بیش از 25.5 سانتیمتر تمامی نمونه ها ماده بودند. بیشترین مقدار شاخص گنادی برای جنس ماده با 3.69 در خرداد ماه و برای جنس نر با 0.89 در تیرماه مشاهده شد. براساس روند تغییرات شاخص گنادی و فراوانی مراحل مختلف رسیدگی جنسی دوره تولید مثلی این ماهی از بهمن ماه تا شهریور ماه و اوج تخمریزی آن در مرداد ماه تعیین شد. مقدار هماوری مطلق 102032 عدد تخمك و مقدار هماوری نسبی به طول كل و وزن كل بترتیب 4491.9 و 780.7 عدد تخمك محاسبه شد. طول بلوغ جنسی 24.4 سانتیمتر (طول كل) و اندازه چشمه استاندارد صید آن 3.9 سانتیمتر (گره تا گره مجاور) تعیین شد.

كلید واژه: گیش كاذب، طول بلوغ جنسی، تخمریزی، همآوری، دریای عمان، ایران

 


بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

اكبرزاده غلام علی*,استكی عباس علی,اجلالی خانقاه كیوان,مرتضوی محمدصدیق,محبی نودژ لیلی,سراجی فرشته,آقاجری شیوا,هاشمیان سید عبدالمجید,سلیمی زاده مریم

* پژوهشكده اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس

توسعه فعالیت های پرورش میگو در سواحل جنوبی كشور خصوصا در استان هرمزگان در دهه اخیر از رشد نسبتا بالایی برخوردار بوده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی منطقه تیاب استان هرمزگان در سال 1382 به اجرا درآمد. در این تحقیق، برخی از پارامترهای كیفی آب از 9 ایستگاه انتخاب شده در كانالهای آبرسانی سایت های تیاب جنوبی و شمالی (ایستگاههای 1، 2، 3 و (4 و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و (9 بصورت ماهانه در یك دوره پرورش شش ماهه (تیرماه تا آذرماه) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل پارامترها از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه توسط نرم افزار آماری SPSS15 استفاده گردید. در این تحقیق محدوده تغییرات بدست آمده برای دمای هوا، دمای آب، شوری، pH، اكسیژن محلول، اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (COD)، نیترات، نیترت، آمونیاك كل، فسفات و فسفر كل بترتیب برابر با 21) تا 40 درجه سانتیگراد)، 22) تا 39 درجه سانتیگراد)، 37 ppt) تا 547.85) تا 8.384) تا 8.1 میلیگرم بر لیتر)، 0.2) تا 8.5 میلیگرم بر لیتر)، 0.11) تا 0.186 میلیگرم بر لیتر)، 0.001) تا 0.029 میلیگرم بر لیتر)،‌ (صفر تا 0.016 میلیگرم بر لیتر)، صفر تا 0.043 میلیگرم بر لیتر) و 0.014) تا 1.4 میلیگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه مقادیر اكثر پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاههای متعلق به پسابهای خروجی 2) و 4) بیشتر از كانالهای ورودی (ایستگاههای 1 و 3) و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و 9) بوده است. نتایج آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد كه بین ایستگاههای مربوط به پسابهای خروجی، كانال های آبرسانی و آبهای ساحلی مجاور مجتمع ها اختلاف معنی داری برای اكثر پارامترهای مورد مطالعه وجود دارد (P<0.05). با استفاده از نتایج بدست آمده می توان گفت خور تیاب بدلیل قرار گرفتن در حد فاصل مجتمع های پرورش میگو و آبهای ساحلی، توانسته است بار آلودگی ناشی از ورود پسابها را تعدیل و مانع از اثرات سوء زیست محیطی بر آبهای ساحلی گردد. لذا می توان گفت در حال حاضر تمام پارامترهای مورد مطالعه در آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو در وضعیت مطلوب خود قرار دارند.

كلید واژه: میگو، آبزی پروری، پساب،‌ تیاب، استان هرمزگان

 


مقایسه تركیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف

حافظیه محمود*,كامارودین محمدصالح,رز بن سعد چی,كمال عبدستار مصطفی,آق ناصر,حسین پور حمیرا

* موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

كیفیت غذایی سویه های تجاری آرتمیا از نظر میزان آراشیدونیك اسید ARA، ایكوزاپنتانوئیك اسید EPA و مخصوصا دكوزاهكزانوئیك اسید DHA نسبتا فقیر می باشند و لازم است این غذاهای زنده با كمك امولسیونها یا روغن های خاص غنی شوند.
به منظور بهبود در محتوای
EPA, DHA، نسبت DHA/EPA و ARA ناپلیوس آرتمیا ارومیانا، امولسیون تجاری ICES30.4 ساخت بلژیك، روغن بذر كتان بعنوان روغن گیاهی، روغن كبد ماهی كاد و روغن تخمدان ماهی خاویاری بعنوان دو روغن حیوانی كه در آنها میزان EPA بترتیب 6.29، 0.03، 11.39 و 7.55 و میزان DHA بترتیب 20.90، 0.00، 7.64 و 2.76 میلی گرم در لیتر وزن خشك می باشد با سه غلظت 100)، 200 و 300 واحد درمیلیون) در دو زمان مختلف 12) و 24 ساعت) بعنوان ماده غنی ساز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج نشان دادند كه امولسیون روغن گیاهی در سطوح و زمانهای مختلف تاثیر چندانی در افزایش محتوای اسیدهای چرب فوق غیراشباع و نسبت
DHA/EPA ندارند ولی روغن های حیوانی و امولسیون در غنی سازی این اسیدها تاثیر مثبت داشته، روغن تخمدان ماهی خاویاری ضعیفترین نسبت DHA/EPA 0.40) در سطح 300 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) و امولسیون تجاری بهترین نسبت DHA/EPA 1.20) در سطح 300 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) را سبب شدند. روغن كاد 0.53) در سطح 100 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) بهترین روغن می باشد كه با توجه به قیمت و قابلیت دستیابی می تواند برای بهبود نسبت جایگزین امولسیون تجاری گردد. بطور كلی میزان HUFA در سطح 200 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت افزایش یافت. همچنین تمام روغن های مورد استفاده باعث افزایش درصد پروتئین و چربی در ناپلیوس آرتمیا ارومیانا گردیدند.

كلید واژه: HUFA، غنی سازی، آرتمیا، ارومیانا، تركیبات شیمیایی


اثراندازه تخمك بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

محمدنظری رجب*,عبدالحی حسین,مدانلوكردكلایی مریم,كلانتریان حامد,سهراب نژاد مهدی,اویسی پور محمودرضا

* مجتمع تكثیر و پرورش ماهیان خاوریای شهید رجایی، ساری

مطالعه اثر اندازه تخمك بر روند رشد، حجم كیسه زرده و درصد بازماندگی مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو، تعداد 19 عدد مولد ماده تاسماهی ایرانی نشان داد كه اندازه تخمك (قطر) بدست آمده از مولدین با طول كل، وزن و حجم كیسه زرده در هنگام تفریخ لارو دارای همبستگی مثبت است. همبستگی اندازه تخمك با طول كل لارو تازه تفریخ شده،‌ 2، 4، 6، 8 و 10 روزه معنی دار است (P<0.05). علاوه بر آن اندازه تخم با حجم كیسه زرده لارو تازه تفریخ شده 2، 4، 6، 8 و 10 روزه همبستگی مثبت را نشان داد. نتایج بررسیهای آماری، همبستگی اندازه تخم با وزن لارو تازه تخم گشایی شده را معنی دار (P<0.05) و برای وزن لارو 10 روزه همبستگی معنی دار را نشان نداد (P?0.05). همبستگی درصد تلفات دوره جذب كیسه زرده و دوره تغذیه فعال با قطر تخمك معنی دار نبود (P?0.05). رابطه معنی داری بین طول كل مولدین با قطر تخمك مشاهده نشد (P?0.05). میانگین تعداد تخمك در هر گرم برابر مقدار عددی 49.98 بود و همچنین میانگین قطر تخمك تازه لقاح یافته از هر مولد برابر 3.52 میلیمتر و میانگین تخم آب كشیده برابر 4.44 میلیمتر بود.

كلید واژه: تاسماهی ایرانی، اندازه تخم، لارو، بازماندگی


اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان

اكبری پریا*,حسینی سیدعباس,ایمان پور محمدرضا,سوداگر محمد,مخدومی نورمحمد

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این پژوهش در بهمن ماه سال 1385 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان (آق قلا) و با هدف تعیین میزان رشد و بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان از طریق تغذیه با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C در 4 تیمار مختلف و با 3 تکرار در هر تیمار به مدت 4 هفته انجام شد. لاروهای ماهی قزل آلا كه تغذیه را آغاز كرده اند با میانگین وزن 120.43±13.5 میلی گرم به صورت تصادفی از حوضچه های پرورش ماهی انتخاب و با 4 تیمار غذایی شامل: غذای کنسانتره تجاری (بیومارساخت شرکت فرانسه)، ناپلئوس آرتمیای اینستار I آرتمیای غنی شده مخلوط آرتمیای غنی شده (10 درصد) و غذای کنسانتره (90 درصد) به مدت یک هفته تغذیه شدند. بعد از یک هفته، لاروهای هر تیمار به صورت جداگانه به مدت 3 هفته با غذای کنسانتره (بیومار) تغذیه شدند نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارها از نظر رشد لاروها در هفته اول و هفته چهارم (P<0.05) بود. پس از 28 روز آزمایش لاروهای تغذیه شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C با میانگین وزن برابر با 657.50±57.93 میلی گرم بالاترین وزن را داشتند (P<0.05) و همچنین تفاوت معنی  داری بین تیمارها از نظر درصد بقا مشاهده شد كه بیشترین بقا مربوط به تیمار تغذیه شده با ناپلئوس غنی شده بود (96 درصد). بررسی ترکیبات بدن لاروها در روز هفتم آزمایش نشان داد که لاروهای تیمارهای مختلف از نظر درصد پروتئین و میزان کل چربی در بدن اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05) بیشترین میزان چربی در تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره مشاهده شد، همچنین از نظر میزان پروتئین تیمار 3 و 4 در وضعیت بهتری نسبت به سایر تیمارها قرار داشتند.

كلید واژه: غذای لاروی، آرتمیای غنی شده، اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین C، قزل آلای رنگین کمان

 


تحلیل كارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان

هاشمی تبار محمود*,اكبری احمد,كریم محمدحسین,فرجامی فرد مهدی

* دانشگاه سیستان و بلوچستان

با توجه به قابلیت سرمایه در تبدیل شدن به سایر عوامل تولید در تركیب با دیگر نهاده ها، به كارگیری صحیح سرمایه می تواند موجب افزایش تولید و درآمد شود. همچنین با توجه به اینكه تزریق این نهاده به جریان تولید همراه با به كارگیری فناوری و روشهای جدید موجب افزایش كارایی عوامل تولید می شود، لذا در این تحقیق با بررسی 54 بهره بردار بخش شیلات در استان سیستان و بلوچستان در سال 84-1383 كارایی فنی بهره برداران این بخش با استفاده از تابع تولید مرزی و بسته نرم افزاری Frontier 4.1 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد كه وام تاثیر مثبتی در كارایی فنی صاحبان لنج و صیادان دارد و در تابع تولید نیز بهره برداران این گروه در استفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولید قرار گرفته اند. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق رهنمودهایی در راستای بهبود و تسهیل سیاستهای اعتباری ارایه شده است.

كلید واژه: استان سیستان و بلوچستان، شیلات، وام، كارایی، تابع تولید مرزی

 


شاه میگو «خرچنگ دراز » آب شیرین

شاه میگو «خرچنگ دراز » آب شیرین


    ارزش غذایی جانوران آبزی باعث افزایش مصرف آنها شده است كه در این میان شاه میگوی آب شیرین "خرچنگ دراز آب شیرین" جایگاه ویژه ای داشته و به دلیل داشتن خصوصیاتی از جمله رژیم غذایی ارزان، توانایی حمل زنده به بازار، ارزش اقتصادی بالا و بازارپسندی مناسب در دنیا از اهمیت اقتصادی و تجاری خاصی برخوردار است. به طوری كه در بسیاری از كشورها همچون ایران بدون این كه این گونه در داخل مصرفی داشته باشد، به صورت انبوه تولید شده و صادر می گردد. متاسفانه در ایران شاه میگو به ندرت مصرف می شود و گرچه حلال است بسیاری از مردم تمایل به خوردن آن ندارند، ولی در اروپا به عنوان غذا سابقه دیرینه دارد و در زمان های قدیم به عنوان غذای گروه اشراف به شمار می رفت. البته تغذیه از شاه میگو از قرن سوم به صورت یك برنامه غذایی در بین مردم عادی جا باز كرده است. حوضه پراكنش این آبزی ارزشمند در آب های شمالی كشور به خصوص تالاب انزلی و رودخانه ارس می باشد و تا قبل از سال 1365 صید این آبزی غیرمرسوم و به دلیل عدم وجود تشكیلات برای بهره برداری و صادرات، صید آن انجام نمی گرفت، اما بهره برداری از این گونه در تالاب انزلی از سال 65 توسط یك شركت متعلق به تركیه صورت گرفت.
    سال گذشته در دریاچه ارس حدود 240 تن شاه میگوی آب شیرین توسط یك شركت ایرانی صید شد كه كیلویی 13 دلار صادر شد. در حال حاضر بزرگترین تولیدكننده و صادركننده این خرچنگ كشورهای تركیه و ایران هستند.
    هر چند صید این گونه از زیستگاه های طبیعی و صادرات آن به صورت زنده مرسوم ترین شیوه عرضه این آبزی می باشد، ولی با توجه به محدودیت طبیعی و ارزش اقتصادی بالای آن كشورهای زیادی اقدام به تكثیر و پرورش این گونه نموده اند.
    
    خرچنگ دراز " شاه میگو" آب شیرین:
    سه خانواده شاه میگوی آب شیرین در دنیا وجود دارد كه خانواده Astacidae بومی منطقه آسیای غربی است و گونه Astacus Leptodactylus در ایران وجود دارد. رنگ بدن قهوه ای تیره متمایل به سبز یا طیف هایی از این رنگ ها است كه گاهی لكه های تیره دارد. تنوع رنگی آن ارتباط با رنگ مواد زمینه محیط زندگی آن دارد.
    جفت اول پاهای سینه ای تبدیل به چنگك شده كه باریك است و انبركی باریك و نوك تیز دارد كه حداكثر طول آن به 15 سانتی متر می رسد.
    
    شرایط زیستی
    شاه میگوی آب شیرین در آب های شیرین و لب شور زندگی نموده و بهترین تغییرات میزان شوری برای این گونه 14 – 4 گرم در لیتر می باشد. افراد جوان به شوری كمتر از 4 گرم در لیتر حساسند ولی تغییرات شوری بر میزان بقا و رشد بزرگترها تاثیری ندارد. با افزایش دما به سمت 32 درجه بر میزان متابولیسم و در نتیجه میزان مصرف غذا افزوده می شود به طوری كه در دمای 32 درجه میزان جذب پروتئین 7 تا 10 برابر و میزان جذب كربوهیدرات 15 تا 26 برابر خواهد شد، در كل كارایی جذب مواد غذایی با افزایش دما 5 برابر می شود ولی بهترین دمای پرورش شاه میگو 20 تا 25 درجه است كه در این دما بیشترین میزان رشد وجود دارد و در دمای بالاتر از 25 درجه چون میزان متابولیسم و سوخت و ساز پایه افزایش شدیدی می یابد، غذای مصرفی صرف این سوخت و ساز شده و رشد كمتر می شود.
    
    پرورش شاه میگوی آب شیرین:
     در ایران نخستین بار پرورش این گونه در استخرهای خاكی با غذاهای دستی، با هدف ایجاد اشتغال زایی، ارزآوری و افزایش تولید آبزیان، به مدت شش ماه در منطقه گیلان انجام گردید. پرورش در 4 استخر 400 مترمربعی با تراكم های 20 و 30 قطعه در هر متربع انجام گرفت. نوزادان پس از جدا شدن از مولدین به مدت 25 روز در سالن تكثیر تغذیه شدند و وقتی به مرحله سوم جوانی «لارو یا مینیاتور» رسیدند، در فصل پاییز به استخرهای پرورش منتقل گردیدند.
    در زمان رهاسازی میانگین طول نوزادان 14 میلی متر و میانگین وزن آنها 100 میلی گرم بود. استخرهای پرورش 10 روز قبل از رهاسازی لاروها با استفاده از كود حیوانی «آلی» بارور شده بودند.
     طول دوره پرورش 6 ماه بود. در طول این مدت هر 45 روز یك بار زیست سنجی می شد و ثبت می گردید. و چون در این استخرها ضایعات كشتارگاهی و آلودگی آب وجود داشت هر ماه 50 درصد از آب استخرها تخلیه می شد.
    خرچنگ ها در دمای 15 درجه سانتی گراد شروع به تغذیه نمودند و هر گاه دما به 30 درجه سانتی گراد می رسید موقتا تغذیه را قطع و با نزول درجه حرارت مجددا شروع می كردند. گیاهان آبزی موجود در كف و دیواره استخر نه تنها مورد تغذیه شاه میگوها قرار می گرفتند بلكه پناهگاه خوبی برای آنها بود. وزن متوسط شاه میگوها و نرخ بازماندگی در پایان دوره پرورش در استخر با تراكم 20 قطعه در هر مترمربع، 4/16 گرم، طول آنها 8 سانتی متر و نرخ بازماندگی 7/87 درصد بود.
    
    تغذیه:
    همه چیزخوار بوده و تنوع تغذیه ای زیادی دارد كه باعث انعطاف پذیری این گونه در برابر شرایط محیطی مختلف می شود. در استخرهای پرورشی تا رسیدن به مرحله بازاری می توان از غذاهای مختلف استفاده نمود. لارو شیرونومیده، غذای دستی قزل آلا و سیب ‍زمینی پخته به صورت 5 روز در هفته و با نسبت 1 تا 4 درصد وزن بدن در دوره نوزادی و 3/0 تا 1 درصد در دوران انتهایی رشد پیشنهاد می شود. برای كاهش هزینه می توان از ضایعات كشتارگاه ها استفاده كرد تا پروتئین جانوری جیره تامین گردد. برای حصول حداكثر رشد بهترین میزان پروتئین جیره 40 درصد، چربی 10 تا 13 درصد و كربوهیدرات 20 درصد برآورد گردیده است و بهترین زمان غذادهی قبل از غروب آفتاب می باشد. البته در روش گسترده پرورش در استخرهای خاكی با كوددهی منظم استخر، می توان تولیدات طبیعی از جمله لاروشیرونومیده، جلبك و دافنی را افزایش داد. وجود تولیدات طبیعی در محل پرورش بسیار مهم است زیرا جانوران و گیاهان تولیدشده در استخر به بهترین شكل احتیاجات غذایی شاه میگو را برطرف می كنند.
    
    مشكلات پرورشی
    یكی از مهمترین عناصری كه در پرورش شاه میگو «خرچنگ» اهمیت دارد كلسیم است كه اپتیممم میزان آن در آب 20 تا 100 میلی گرم در لیتر می باشد. شاه میگو بعد از پوست اندازی برای ساخت پوسته جدید خود نیاز به كلسیم دارد و در صورت كمبود كلسیم در آب و جیره غذایی موجود، برای رفع نیاز خود به همجنس خواری روی می آورد. در حملاتی كه خرچنگ ها به یكدیگر می كنند اگر كشته نشوند معمولا باعث نقص عضو یكدیگر می شوند و چون مقدار زیادی از گوشت آنها در چنگال ها است، نقص عضو باعث كاهش بازارپسندی و ارزش اقتصادی آنها می گردد.
    از دیگر مشكلات پرورش گسترده «با سیستم باز، وجود شكارچی ها به خصوص پرندگان، ماهی ها و كاهش سطح اكسیژن می باشد. كاهش سطح اكسیژن استخر معمولا به علت تجزیه مواد آلی كف استخر می باشد كه این مشكل را می توان با ایجاد چرخش در آب و با نصب هواده های پارویی اصلاح نمود.
    
    اهداف پرورش:
    *ایجاد اشتغال كارآمد برای فارغ التحصیلان مرتبط با شیلات و همین طور اشتغال جنبی ناشی از آن
    *استفاده بهینه از منابع بكر طبیعی جهت اشتغال در مناطقی كه كاربری كشاورزی، صنعتی یا مسكونی ندارند.
    *كمك به اقتصاد كشور و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق صادرات تولیدات این حرفه و همچنین افزایش درآمد صنعت آبزی پروری در كشور.function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :