تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه

تاجیك حسین*,پژوهی الموتی محمدرضا,محمودی رزاق,عصری رضایی سیامك

* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

کبد و کلیه گاومیش به مانند دیگر ضمایم خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روی در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میزان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، از روش هضم اسیدی به طریقه خاکستر خشک، استفاده گردید. در مجموع، نمونه های کبد و کلیه از 40 راس گاومیش کشتار شده جمع آوری و بر اساس جنسیت و سن دسته بندی شدند. آنالیز نمونه های حاصل از هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی، کالیبره شده با کمک محلولهای استاندارد خالص عناصر معدنی، انجام گردید. بالاترین مقادیر عناصر معدنی اندازه گیری شده در کبد و کلیه به ترتیب مربوط به پتاسیم با 326.4 و 212.69 و سدیم با 72.2 و 172.32 میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بود. همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بر اساس جنسیت و بلوغ در نمونه های مورد بررسی مشاهده نگردید.

كلید واژه: عناصر معدنی، گاومیش، هضم اسیدی، جذب اتمی


بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی

بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی

شكوهمند مهدی*,امامی میبدی محمدعلی

* تحقیقات مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران

در این تحقیق صفت وزن بدن در سنین مختلف و اثر انتخاب بر اساس ارزش ارثی صفت وزن 42 روزگی در سه سویه بلدرچین ژاپنی بررسی شد. در نسل اول در هر سویه تعداد 51 پرنده نر و 51 پرنده ماده به طور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب و آمیزش به صورت یک نر با یک ماده در داخل قفس های انفرادی انجام شد. داده برداری انفرادی وزن بدن در چهار سن 14، 28، 42 و 49 روزگی برای نتایج حاصل از آمیزش های فوق انجام شد. در سه سویه سفید، وحشی کانادایی و قهوه ای به ترتیب تعداد 30، 40 و 35 جفت پرنده نر و ماده دارای بیشترین ارزش ارثی وزن 42 روزگی، برای تولد نسل دوم انتخاب شدند. تفاوت میانگین ارزش ارثی دو نسل اول و دوم در دو جنس نر و ماده به ترتیب در سویه سفید 10.7 و 10.2، سویه وحشی کانادایی 8.6 و 5 گرم در سویه قهوه ای 4 و 9.1 بود. وراثت پذیری وزن 14، 28 و 42 روزگی سویه سفید به ترتیب 0.37، 0.26 و 0.74، در سویه وحشی کانادایی برابر با 0.21، 0.17، 0.44 و در سویه قهوه ای برابر با 0.39، 0.45 و 0.52 برآورد شد.


درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)

درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)

آق خانی محمدحسین*,پوررضا علیرضا

* مشهد، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 به کمک فناوری ماشین بینایی، محصولات کشاورزی با هزینه کمتر و با دقت و کیفیت بهتری جداسازی و درجه بندی می شوند. در این تحقیق از این فناوری برای جداسازی تخم مرغ های معیوب و درجه بندی آنها از نظر اندازه و جرم استفاده شده است. با نصب یک دوربین ویدیویی دیجیتال روی خط انتقال تخم مرغ، تصاویر برداشت شده از تخم مرغ ها برای پردازش به رایانه دستگاه ارسال می شود. رایانه سیستم به کمک نرم افزار تهیه شده، قادر است تصاویر دریافتی را بر حسب درصد لکه های موجود روی آن، شکستگی، و ابعاد پردازش کند. پس از آن، فرمان های لازم مطابق با پیش فرض های مورد نظر برای بخش مکانیکی دستگاه واقع در مسیر خط انتقال، صادر می شود. در آزمایش های اولیه برای تعیین دقت نرم افزار، تمام تخم مرغ های معیوب را به درستی تشخیص داده شد و میزان خطا در تخمین حجم و وزن، به طور متوسط کمتر از 1 درصد بود.

كلید واژه: پردازش تصویر، تخم مرغ، درجه بندی، ماشین بینایی


پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

پذیرش كشت توام برنج و ماهی در استان فارس

كرمی عزت اله*,رضایی مقدم كورش,احمدوند مصطفی,لاری محمدباقر

* بخش ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

پذیرش پرورش های ماهی باز زراعت برنج تصمیمی صرفا فن گرایانه نیست و سازه های گوناگونی بر آن تاثیر دارند كه با شناخت سازه ها و ویژگیهای موثر می توان به شناسایی پذیرندگان احتمالی و ترویج كشت توام كمك نمود. هدف این تحقیق شناسایی ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان كشت توام برنج و ماهی در استان فارس بود كه با انجام تحقیق پیمایشی و استفاده از پرسشنامه ای كه روایی و پایایی آن تایید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، كشاورزان شالیكار استان فارس بود كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، دو شهرستان ممسنی و شیراز انتخاب و كشاورزان پذیرنده و نپذیرنده كشت توام این دو شهرستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان كشت وتوام، دسترسی به اطلاعات آبزی پروری در بین آنان است كه در پذیرندگان به مراتب بیشتر از نپذیرندگان می باشد. از نظر آگاهی از نوآوری كشت توام برنج و ماهی، بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوتی وجود ندارد. اما تفاوت بین دو گروه، در دانش كسب شده در زمینه آبزی پروری می باشد. پذیرندگان دارای سطح بالاتری از دانش تغذیه، مدیریت و صید ماهی هستند. بنابراین ترویج آبزی پروری و ایجاد دانش مورد نیاز كشاورزان، درنشر آبزی پروری بسیار حایز اهمیت است. یافته های پژوهش حاكی است كه تابع ممیزی حاصل از مدل تلفیقی از متغیرهای نشر ساختار مزرعه می تواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، كشاورزان پذیرنده كشت توام برنج و ماهی را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. از مجموع متغیرهای اقتصادی، ویژگی های نوآوری و دانشی كه وارد مدل شده بودند، متغیرهای دسترسی به منابع اطلاعاتی، دانش در مورد بچه ماهی، مدیریت آبری پروری، تهیه كرت برای آبزی پروری و دانش مربوط به صید ماهی، مهمترین متغیرهای متمایز كننده پذیرنده و نپذیرنده كشت توام می باشند.

كلید واژه: كشت توام، برنج، ماهی، كشاورز، پذیرش نوآوری، فارس


تعیین تجزیه پذیری محصولات فرعی انگور با استفاده از روش تولید گاز و کیسه های نایلونی

بشارتی مقصود,تقی زاده اكبر*,جان محمدی حسین,مقدم غلام علی

* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

محصولات فرعی در ایران بوسیله کارخانجات آرد سازی، خشکبار، صنایع فرآوری مواد غذایی و غیره تولید می شوند و مقادیر زیادی از آنها در جیره غذایی دامها مورد استفاده قرار می گیرد. روشهای مختلفی برای ارزیابی خوراک دام و محصولات فرعی وجود دارند. در این آزمایش برای تعیین میزان تجزیه پذیری پوشش کشمش، تفاله انگور و ضایعات کشمش از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز استفاده شد. برای این منظور از دو راس گوسفند مغانی فیستولا گذاری شده استفاده شد. کیسه های نایلونی به ابعاد 6×12 سانتیمتر حاوی 5 گرم نمونه ماده خوراکی در داخل شکمبه گوسفند برای ساعات 0، 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 انکوباسیون گردید. در روش تولید گاز، میزان تولید گاز در ساعات 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36 و 48 اندازه گیری شد. داده های بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه قرار گرفتند. پس از 24 ساعت انکوباسیون نمونه ها در داخل شکمبه میزان تجزیه پذیری ماده خشک در تفاله انگور 75.93 درصد بود که بطور معنی داری بیشتر از تجزیه پذیری ماده خشک پوش کشمش (60.73%) و ضایعات کشمش (58.07%) بود (P<0.05). اما در این مدت تجزیه پذیری پروتئین خام پوش کشمش (66.43%) بطور معنی داری بیشتر از تفاله انگور (53.64%) بود. مقدار گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون پوش کشمش، تفاله انگور و ضایعات کشمش به ترتیب 209.17، 231.66، 180.88 و میلی لیتر به ازای گرم ماده خشک به دست آمد و تفاله انگور بیشترین گاز تولیدی را نسبت به سایر مواد خوراکی داشت (P<0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که روش کیسه های نایلونی تبیین بالایی با روش اندازه گیری تولید گاز در تعیین ارزش غذایی محصولات فرعی انگور دارد.

كلید واژه: تانن، تولید گاز، کیسه نایلونی، گوسفند، محصولات فرعی


بررسی سرولوژیک کیست هیداتیک در جمعیت گاومیش شهرستان ارومیه

بررسی سرولوژیک کیست هیداتیک در جمعیت گاومیش شهرستان ارومیه

پایكاری حبیب اله,معتمدی غلام رضا,كریمی غلام رضا,آبشار نسرین,نویدپور شاهرخ

یکی از بیماریهای مهم و مشترک بین انسان و حیوان هیداتیدوزیس می باشد که بوسیله مرحله لاروی انگل/ اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. این بیماری یکی از مشکلات عمده و اقتصادی در اکثر مناطق پرورش دهنده حیوانات اهلی در دنیا از جمله ایران می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت هیداتیدوزیس در گاومیش های آذربایجان غربی (مرکز تهیه اسپرم گاومیش در ارومیه) انجام گردید. تعداد 111 سرم خون از گاومیش های مرکز دریافت گردید. وجود آلودگی به کیست هیداتیک با استفاده از آزمایش سرمی الیزا، مورد بررسی قرار گرفت. 5 میکروگرم در میلی لیتر آنتی ژن B در میکروپلیت 96 خانه ای استفاده شد. آنتی ژن B از مایع کیست هیداتیک بارور گوسفند تهیه گردید. آنتی بادی کونژوگه به پراکسیداز تهیه شده از خرگوش علیه آنتی بادی گاوی با رقت 1 به 5000 استفاده شد. نتایج نشان داد که 36 مورد (32.4 درصد) گاومیشها از نظر آلودگی به کیست هیداتیک مثبت می باشند. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که گاومیش در این استان، یک میزبان حساس به کیست هیداتیک می باشد و بایستی در برنامه های کنترل بیماری مدنظر قرار گیرد.

كلید واژه: آنتی ژن B، الیزا، گاومیش، کیست هیداتیک، ارومیه


جداسازی Aspergillus flavus از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین M1 به روش HPLC در شیر گاوداری های تهران

سندگل محمود,امینیان حشمت اله*,اعتباریان حسن رضا,ابوحسین گیتی,سبزواری امید

* گروه گیاهپزشكی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

در سال 1383 جدایه هایی از قارچ Aspergillus flavus از مواد غذایی مورد مصرف در نه گاوداری اطراف تهران (نظیر ذرت، جو، گندم، تخم پنبه، نان خشک، سویا، یونجه، سبوس، آرد جو، کنجاله کلزا، کنجاله پنبه، سیلوی ذرت و تفاله چغندر) جدا شد. توانایی تولید سختینه به وسیله جدایه های حاصل بررسی و مشخص گردید که 62.9 درصد از جدایه ها بر روی محیط CzA سختینه تولید نمودند. در ضمن 68.5 درصد از جدایه ها تولید کننده آفلاتوکسین بودند. دامنه تغییرات در دامداری ها از نظر آلودگی خوراک دام به قارچ A.flavus از 20.4 تا 3.7 درصد بود. در ضمن 16.7 درصد جدایه ها مربوط به تفاله چغندر و این خوراک آلوده ترین آنها بود. میانگین درصد جدایه در هر یک از مواد غذایی یونجه، کنجاله کلزا و آرد ذرت 1.8 و کمترین آلودگی به قارچ را داشتند. آزمایش شیر تولیدی گاوداری ها به روش HPLC نشان داد که دامنه آفلاتوکسین M1 در آنها از 0.0009 تا 0.5269 ppb بود. ضریب رگرسیون کالیبراسیون برای این آزمایش ها از 0.99 تا 0.998 و ریکاوری حاصل در این آزمایش ها نیز از 70.3 و 104.9 درصد تعیین گردید.


طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی

طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی

سادین احمد*,آق خانی محمدحسین,عباس پورفرد محمدحسین

* گروه مكانیك، ماشین های كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور نظافت گاوداری ها، روش های متعددی با توجه به فاکتورهایی از قبیل هزینه، وسعت گاوداری، كارآیی، تکنولوژی ساخت، کاربری آسان، سرعت کار و غیره استفاده می شود. در این مقاله پس از بررسی و ارزیابی روش های موجود نظافت گاوداری، طراحی یک دستگاه جمع آوری کود دامی، قابل نصب برروی تراكتور، ارایه می گردد. با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی کود دامی در فرآیند طراحی، برخی از این خواص (مانند چگالی، درصد رطوبت و ضریب اصطکاک کود با سطوح مختلف و مقاومت برشی کود) اندازه گیری شد. این دستگاه برای نصب برروی تراکتور MF285 طراحی شده و ظرفیت جمع آوری 4/14 مترمکعب (کود دامی) در ساعت را دارد. سیستم انتقال توان در این دستگاه، هیدرولیکی بوده و توان مورد نیاز آن که برابر 1/24 کیلووات است، از محور توان دهی تراکتور (PTO) دریافت می شود. این دستگاه با تغییرات اندک، قابلیت نصب برروی سایر تراکتورهای موجود در کشور را دارد. عرض روبش هد دستگاه، دو متر و سرعت پیشروی آن در طراحی یک متر بر ثانیه تعیین شده است. با این دستگاه می توان یک گاوداری با وسعت 500 مترمربع را در کمتر از 40 دقیقه نظافت نمود.

كلید واژه: طراحی، خواص فیزیکی و مکانیکی، گاوداری، کود دامی

 


بررسی وضعیت تغذیه پروتئین در گاوهای شیرده با استفاده از شاخص نیتروژن اوره ای شیر

باشتنی مسلم*,فرهنگ فر همایون,نعیمی پوریونسی حسین,اصغری محمدرضا

* گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

به منظور مطالعه وضعیت تغذیه پروتئین در گاوهای شیرده با استفاده از شاخص نیتروژن اوره ای شیر 5 (MUN) گله گاو شیری نژاد هلشتاین انتخاب شدند. از هر گله 5 راس گاو شیرده به صورت تصادفی انتخاب گردید. گاوهای انتخاب شده چند بار زایش و در اوایل شیردهی بودند، به صورتی که به طور متوسط 45±7 روز از شروع شیردهی آنها گذشته بود. نمونه گیری از شیر و خوراک به مدت 6 ماه از تیر تا آذر ماه 1385 از توده شیر و از 5 گاو انتخاب شده انجام گرفت. در طول 6 ماه ضمن نمونه گیری ماهیانه از خوراک گله ها، هرگونه تغییر در جیره یا سایر اعمال مدیریتی ثبت شد. تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خوراک و محاسبه ترکیبات مواد مغذی تامین شده از آنها نشان داد که جیره های استفاده شده در گله های مختلف جوابگوی تامین نیاز گاوها در هر گله طبق توصیه های احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری (2001, NRC) بود. نتایج MUN توده شیر در بین گله ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد، ولی وقتی بین ماه های مختلف بررسی شد تفاوت معنی دار بود (p<0.05). سایر ترکیبات شیر (درصد مواد جامد کل، چربی، پروتئین کل، نیتروژن غیرپروتئینی و لاکتوز) مربوط به نمونه های توده شیر بین گله ها و ماه ها معنی دار نبود. نتایج MUN گاوهای انفرادی بین گله ها و ماه ها نشان داد که تفاوت معنی داری (P<0.05) بین آنها وجود دارد. ضریب همبستگی بین غلظت MUN در نمونه های توده شیر و گاوهای انفرادی مثبت، معنی دار و برابر 75/0 بود. مقایسه نتایج MUN توده شیر و گاوهای انفرادی در سطح گله و ماه های مختلف نشان داد که به علت تنوع کمتر بین غلظت MUN توده شیر در سطح گله، از آن بهتر می توان به عنوان شاخص وضعیت تغذیه پروتئین در گاوهای شیرده استفاده کرد.

كلید واژه: نیتروژن اوره ای شیر، گاوهای هلشتاین، تغذیه پروتئین

 


مقایسه تاثیر عصاره میوه سنجد و خمیر حنا با سولفادیازین نقره بر ترمیم زخم تجربی در رت

معزی نوید*,نجف زاده ورزی حسین,شیرعلی سالومه

* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

کاهش عوارض ترمیم زخم و افزایش سرعت بهبودی از جنبه های مورد تحقیق علم جراحی می باشد. شناخت داروهای ارزان و موثر که قابل دسترسی باشند، به خصوص فرآورده های گیاهی، می تواند از جمله موارد مشترک در مطالعات مربوط به جراحی و علم فارماکولوژی باشد. از آنجایی که عصاره میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و حنا (Lowsonia intermis L.) در مطالعات قبلی اثر ضد التهابی و ضدعفونی کنندگی داشته اند، بنابراین در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. در چهار گروه از رت های ماده (هر گروه، 5 سر) که توسط فرمول معمول کتامین / زایلازین بیهوش شده بودند، توسط تیغ جراحی و در شرایط استریل، برشی به طول 6 سانت بر روی خط پشتی ایجاد شده و با فواصل 1 سانتی متری بخیه شد. طول زخم از روز اول تا بهبودی کامل اندازه گیری شد و درصد بهبودی در گروههای مختلف مقایسه شد. عصاره الکلی میوه سنجد و خمیر حنا و کرم سولفادیازین نقره هر یک به میزان نیم گرم در هر روز بر روی طول زخم مالیده شد و یک گروه هم به عنوان شاهد، دارویی دریافت نکردند. میانگین درصد بهبودی در هفته اول برای گروههای شاهد، حنا، سنجد و سولفادیازین نقره به ترتیب 50، 70، 90 و 90 درصد بوده است. بهبودی کامل زخم در تمام طول برش در گروههای شاهد، حنا، سنجد و سولفادیازین نقره به ترتیب پس از 13، 12، 10 و 8 روز حاصل شد. با توجه به میانگین درصد بهبودی در گروههای مختلف، در هفته اول دوره بهبودی، می توان گفت که عصاره سنجد می تواند با سرعتی معادل سولفادیازین نقره ترمیم زخم را تسریع نماید. در حالی که خمیر حنا در بازه زمانی فوق عملکرد مشابهی را نشان نمی دهد، ولی در طول کل دوره در بهبود زخم نسبتا موثر است.

كلید واژه: ترمیم زخم، سنجد، حنا، سولفادیازین نقره، رت

دانلود مقاله


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :