معرفی رقم - رصد، رقم جدید گندم نان زمستانه

معرفی رقم (رصد، رقم جدید گندم نان زمستانه برای مناطق سرد و سرد معتدل دیم ایران)

روستایی مظفر*,صادق زاده اهری داوود,حسن پورحسنی مقصود,زادحسن اسماعیل,حق ‌پرست رضا,آقایی سربرزه مصطفی,نادرمحمودی كورش,روحی ابراهیم,احمدی ملك مسعود,اسكندری ایرج,فیضی اصل ولی,ولی زاده غلام رضا,عبدالرحمانی بهمن,سلیمانی كاظم,پاشاپور هوشنگ,پورسیاه بیدی محمدمهدی,عابدی اسكویی میرسعید,عابدی اصل غلام رضا

درسال 1367-68 بین گندم سرداری (Sefid) با لاین خارجی 15 Fenkang در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر در کرج تلاقی انجام شد و به علت وجود ویژگی های زراعی مناسب در F1 ارزیابی نسل های در حال تفکیک آن در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه انجام شد و لاین خالصشده با نام Sefid 15 × Fankang پس از بررسیدر آزمایش های مقدماتی و مقایسه عملکرد (BWYT-A) ایستگاه تحقیقات دیم مراغه، با توجه به عملکرد بالا و ویژگی های زراعی مناسب دیگر برای آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته دیم ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سردسیر و معتدل سرد انتخاب شد.


تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره

تعیین سازگاری و پایداری لاین های جدید گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه و روغن در شرایط محیطی مختلف

امیدی تبریزی امیرحسین*,شهسواری محمدرضا,مطلبی پور شهپر,محمدی احمدعلی

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور تعیین سازگاری و واكنش لاین های گلرنگ بهاره به شرایط مختلف محیطی، تعداد هفت لاین امیدبخش در چهار منطقه كرج، اصفهان، اسلام آباد غرب و زرقان در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعی (83-1381) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه در اكثر مناطق و سال های مورد بررسی تفاوت معنی داری بین لاین ها وجود دارد. با توجه به معنی دار نبودن آزمون یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی، تجزیه واریانس مركب برای سال ها و مناطق مورد بررسی انجام شد كه اثر متقابل سال × مكان، رقم × سال و همچنین سال × مكان × رقم در سطح احتمال 1% معنی دار بودند. برای تعیین پایداری عملکرد دانه و روغن لاین ها بر اساس روش ابرهارت و راسل، فرانسیس و کاننبرگ و روش رتبه بندی اقدام شد. نتایج تجزیه رگرسیونی بر عملکرد دانه و روغن نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (خطی) معنی دار و برازش مدل رگرسیونی مناسب است بنابراین لاین های مورد بررسی بر اساس شیب رگرسیونی و میانگین عملکرد دانه و روغن و همچنین انحراف از خط رگرسیون گروه بندی شدند. با توجه به نتایج فوق و نتایج مربوط به ضریب تغییرات محیطی (CV%) لاین های جدید I.L.111 و اصفهان 14 به ترتیب با عملکردهای 1660 و 1611 کیلوگرم در هکتار با سازگاری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها به عنوان ژنوتیپ های مطلوب شناسایی شدند.

كلید واژه: گلرنگ بهاره، ژنوتیپ × محیط، عملكرد دانه

 


ارزیابی مقاومت نسبی یازده پایه سیب به پوسیدگی طوقه ناشی از قارچ Phytophthora cactorum

دستجردی رعنا*,دامیار سیما

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

در سال های 1384 و 1385 میزان مقاومت نسبی یازده نوع پایه رویشی سیب به بیماری پوسیدگی طوقه ناشی از قارچ Phytophthora cactorum به صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع پایه های سیب و سال، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تكرار و چهار گیاه در هر واحد آزمایشی بررسی شد. کلیه پایه ها به جز مربایی به طریق رویشی تکثیر شدند. پس از تهیه زادمایه قارچ، ارزیابی میزان مقاومت پایه های سیب به پوسیدگی طوقه در گلدان هایی که خاک آن ها به طور مصنوعی آلوده شده بود انجام شد. سه ماه پس از مایه زنی، مقاومت پایه ها با اندازه گیری طول زخم در ناحیه طوقه، مساحت شانکر ایجاد شده، درصد حلقه برداری طوقه و میزان مرگ و میر نهال ها ارزیابی شد. تجزیه واریانس مركب نشان داد كه اثر پایه بر میانگین صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 1% معنی دار بود. پایه  MM106  با میانگین مساحت زخم 72/4 سانتی مترمربع، میزان حلقه برداری طوقه33/89 درصد، میانگین طول شانکر 28/5 سانتی متر و 33/83 درصد مرگ و میر نهال ها بالاترین میزان حساسیت را نشان داد. در مقایسه با این پایه، پایه های  M9، آزایش و CK1 تا حد زیادی مقاوم و پایه های مربایی و MM111 نیمه حساس بودند. پایه های گمی آلماسی و CK2  نیمه مقاوم و پایه هایB9،M27 و M26 تحمل نسبی در برابر قارچ داشتند. اثر متقابل سال و پایه بر صفات مذكور معنی دار نبود.

كلید واژه: پایه های سیب، پوسیدگی طوقه، Phytophthora cactorum، مقاومت نسبی

 


پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری

امینی اشكبوس*,وهاب زاده مجتبی,مجیدی هروان اسلام,افیونی داوود,طباطبایی سیدمحمدتقی,صابری محمدحسین,لطفعلی آینه عباس علی,راوری سیدذبیح اله

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، با هدف تعیین سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های جدید گندم نان در مناطق دارای آب و خاک شور معتدل كشور، تعداد هفده لاین جدید پیشرفته گندم نان به همراه ارقام روشن، کویر و بم، به عنوان ارقام شاهد متحمل به تنش شوری، درقالب طرح بلوک های كامل تصادفی با سه تكرار در ایستگاه های یزد،  بیرجند و اصفهان در شرایط تنش شوری EcSoile=8-14 ds/m) و (Ecwater=8-12 ds/m به مدت دو سال زراعی(83-1381) ارزیابی شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مركب دو ساله اثرهای مربوط به ژنوتیپ، سال × مکان، ژنوتیپ × سال و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال × مکان معنی دار بود. با توجه به نتایج بررسی پایداری و سازگاری با روش ها ومعیارهای مختلف پایداری، لاین های MS-81-14، MS-81-4،MS-81-3 و MS-81-5  به عنوان لاین های پرمحصول و پایدار شناسایی شدند. لاینMS-81-14  با شجره 1-66-22/Inia  با داشتن بیشترین عملکرد دانه (470/5 تن در هکتار بالاترین مقدار معیار گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (23=YS)، بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2=%97/4)، کمترین میانگین رتبه (42/R=3)، انحراف معیار رتبه پایین (609/SDR=4)، واریانس پایداری  (?i2) غیرمعنی دار و اکووالانس ریک پایین (Wi) به عنوان لاین با عملکرد بالا و پایدار و سازگار با مناطق معتدل دارای آب و خاک شور شناسایی و انتخاب شد.

كلید واژه: گندم نان، عملكرد دانه، تنش شوری، تجزیه پایداری و سازگای

 


اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی

اثر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان

دارابی عبدالستار*

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

به منظور بررسی اتر گزینش و خودگرده افشانی بر خصوصیات زراعی لاین های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان آزمایشی به مدت پنج سال (83-1378) در مزارع منطقه بهبهان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد. در سال اول پانصد سوخ از دو مورفوتیپ غالب (سفید و قرمز) انتخاب و در انبار کنترل نشده نگهداری شدند. در سال دوم یکصد سوخ از هر مورفوتیپ که دارای خاصیت انباری مطلوبی بودند کاشته شدند. در زمان گلدهی خودگرده افشانی به وسیله ایزوله کردن چترهای هر سوخ درون کیسه پارچه ای انجام شد. در سال سوم بذرهای حاصل از اولین خودگرده افشانی کاشته شدند. در پایان سال سوم 57 لاین برتر انتخاب شدند. در سال چهارم سوخ های 57 لاین انتخابی برای خودگرده افشانی دوم کاشته شدند. در سال پنجم بذرهای حاصل از دومین خودگرده افشانی کاشته و 28 لاین برتر گزینش شدند. نتایج حاصل نشان داد که در اثر پس روی خویش آمیزی سرعت رشد نتاج کاهش یافت، به طوری که درصد خروج گیاهچه ها از خاک، درصد زنده ماندن نشاها، ارتفاع برگ، قطر و وزن متوسط سوخ در نسل های حاصل ازخودگرده افشانی اول و دوم به میزان قابل توجهی در مقایسه با توده اولیه کاهش یافت. خودگرده افشانی همچنین سبب طولانی شدن دوره رشد و نمو گیاهچه در خزانه شد ولی در اثر گزینش درصد بولتینگ و درصد دو قلویی به مفدار زیادی کاهش یافت و همچنین در نسل منتج از خودگرده افشانی دوم ناخالصی رنگ مشاهده نشد.

كلید واژه: پیاز، آزاد گرده افشانی، خودگرده افشانی، گزینش، توده محلی


گزینش اسپوروفیتی و گامتوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون

گزینش اسپوروفیتی و گامتوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون

سلیمانی ع.,طلایی علیرضا,نقوی محمدرضا,زمانی ذبیح اله*

گیاهان كامل چهار رقم زیتون ?فرانتیو?، ?لچینو?، ?روغنی? و ?زرد? تحت تنش شوری ناشی از نمك كلرید سدیم مطالعه و چندین صفات فیزیولوژیكی و رویشی برای گزینش میزان مقاومت آنها یادداشت گردید. صفات فیزیولوژیكی نسبت سدیم به پتاسیم بافت برگ و ریشه و مقاومت روزنه ای از شاخصهای مناسب جهت گزینش ارقام در سطح گیاه كامل مشخص گردید. مطالعه صورت گرفته در سطح دانه گرده در محیط كشت درون شیشه ای حاوی سطوح مختلف شوری نشان داد كه درصد جوانه زنی و نه طول لوله دانه گرده می تواند به عنوان معیار گزینشی مناسب برای ارزیابی میزان مقاومت ارقام باشد. رابطه نزدیكی بین پاسخ ارقام به تنش شوری در سطح اسپوروفیت (گیاه كامل) و گامتوفیت (دانه گرده) وجود دارد، بطوریكه درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام مقاوم تر نیز بالا بود. وجود چنین همپوشانی بالا در پاسخ سطوح اسپوروفیتی و گامتوفیتی گیاهان، به عنوان گامی موثر و مكمل در پیشبرد و تسریع برنامه های اصلاحی بویژه در درخت زیتون به عنوان یك گونه گیاهی چوبی و چند ساله خواهد بود.


تغییرپذیری مكانی عامل فرسایش پذیری خاك USLE در شمال غربی ایران

واعظی علیرضا,بهرامی حسین علی*,صادقی سیدحمیدرضا,مهدیان محمدحسین

فرسایش پذیری خاك به دلیل تغییر برخی ویژگی های خاك در نقاط مختلف یك منطقه به طور مكانی تغییر می كند. این مطالعه جهت مقایسه تغییرپذیری مكانی عامل فرسایش پذیری خاك برآورد شده و اندازه گیری شده در USLE انجام گرفت. آزمایش در منطقه ای كشاورزی به مساحت 900 كیلومترمربع در شهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. در سطح منطقه مورد بررسی 36 شبكه به ابعاد 5 كیلومتر در نظر گرفته شد. در هر شبكه سه كرت واحد در زمینی كشاورزی با شیب جنوبی 9 درصد احداث شد. فرسایش پذیری خاك با استفاده از نموگراف USLE برآورد و بر اساس میانگین سرعت هدررفت خاك از كرت واحد در عامل فرسایندگی باران به طور سالانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه تفاوت بین مقدار فرسایش پذیری برآوردی و اندازه گیری شده معنی دار (p<0.001) و همبستگی بین آنها ضعیف (r2=0.21) است. شبیه ساز نمایی مناسبترین مدل برای نشان دادن تغییرات مكانی فرسایش پذیری برآورد شده و اندازه گیری شده بود. شعاع تاثیر تغییرات مكانی فرسایش پذیری اندازه گیری شده 2.43) كیلومتر) كمتر از مقدار برآوردی 11.51) كیلومتر) بود. بین تغییرات مكانی فرسایش پذیری اندازه گیری شده و برآوردی در سطح منطقه تفاوت چشمگیری (p<0.001) وجود داشت. نقشه نسبت فرسایش پذیری برآوردی به اندازه گیری شده روی سطح منطقه مورد مطالعه تقریبا یكنواخت (بین 7.4 و (9.6 بود. این مطالعه نشان داد كه استفاده از نموگراف USLE موجب می شود مقدار فرسایش پذیری در تمام نقاط روی منطقه مورد بررسی، بیشتر از مقدار اندازه گیری شده برآورد گردد.


تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه

تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه

فاكایود س. ب.*,اوموتشو او. ا.,اومیونیوا ا. ا.

در این بخش با انتخاب ایالت كاوارا به عنوان مطالعه موردی به بررسی طبیعت الگوی مصرف برنج در نیجریه پرداخته شده است. روش تحقیق شامل تكنیك نمونه گیری دو مرحله ای است كه به بررسی 110 خانوار مصرف كننده برنج از دو روستا و شش شهر در ایالت كاوارا انتخاب شده است. ابزار تحلیل مورد استفاده در تحقیق شامل آمار توصیفی و مدل لوجیت چند جمله ای میباشد. عوامل اصلی كه به طور معنی داری رجحان مصرف كننده را برای استفاده از برنج وارداتی و یا تركیبی از برنج داخلی و وارداتی تحت تاثیر قرار داده عبارتند از: درآمد سرپرست خانوار، اندازه خانوار و سطح تحصیلات سرپرست خانوار خواهد بود كه قیمت هر كیلوگرم برنج اثر معنی داری بر الگوی مصرف نداشته است. این بخش پیشنهاد میكند كه باید تلاشهایی صورت گیرد تا تولید برنج با امكانات استانداردهای لازم افزایش یابد. این امر كمك میكند كه مزیت نسبی رقابتی برنج داخلی در مقایسه با برنج وارداتی تقاضای برنج داخلی را افزایش دهد.


تاثیر تغییرات اقلیمی در محدودیت بیواقلیمی با استفاده از سیستم تصمیم گیری میكرولیز در خاكهای اهر (ایران)

شهبازی ف.*,جعفرزاده علی ‌اصغر,سرمدیان فریدون,نیشابوری محمدرضا,اوستان شاهین,آنایا رمرو م.,دلارزا د.

مطالعات ناحیه ای تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بنا به دلایلی مانند متغیر بودن داده های اندازه گیری از منطقه ای به منطقه دیگر ضروری است و سیستمهای اقلیمی مختلف نسبت به تغییرات یكسان ممكن است واكنش های متفاوتی نشان دهند. در این تحقیق، اثرات تغییرات اقلیمی روی محدودیت بیو- اقلیمی در دو حالت كشت دیم و آبی برای اراضی شهرستان اهر (استان آذربایجان شرقی) مقایسه شده است. تیپ های بهره وری مورد مطالعه شامل گندم، یونجه، چغندرقند، سیب زمینی و ذرت بوده است. هدف عمده ارزیابی اراضی رسیدن به كشاورزی پایدار بوده كه اولین قدم تعیین استرس ها و محدودیت های رطوبتی می باشد. در این میان، مدل Terraza به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم تصمیم گیری میكرولیز (Micro LEIS DSS) استفاده شده است. داده های مرفولوژیكی و نتایج تجزیه 44 نقطه نمونه برداری بر اساس روش شبكه بندی بدست آمده و فقط یك پارامتر مكش آب توسط خاك در نظر گرفته شد. آلفی سل، انتی سل و اینسپتی سل بعنوان رده های خاك همراه با 10 زیر رده متعلق به این رده ها رده بندی شدند. از طرف دیگر، اطلاعات اقلیمی نظیر بارندگی و درجه حرارت توسط ایستگاه سینوپتیك شهرستان اهر برای یك دوره 20 ساله اخیر جمع آوری گردید. جهت پیشگویی وضعیت اقلیمی آینده برای سال 2080 میلادی از داده های تخمینی IPCC مربوط به غرب آسیا استفاده گردید و نتایج نشان داد كه علیرغم افزایش بارندگی در دهه های اخیر، رطوبت نسبی بدلیل افزایش متقابل دما كاهش خواهد یافت. همچنین استرس شدید كم آبی در قرن 21 تخمین زده شده است كه این مساله باعث افزایش نقش مدیریت آب آبیاری مثل استفاده از روشهای نوین آبیاری درسالهای آینده مخصوصا برای كشت سیب زمینی و چغندرقند خواهد بود. لذا، علیرغم مهم بودن آبیاری برای كشاورزی مناطق نیمه خشك، كشت دیم گندم بجای كشت آبی این محصول می تواند قابل توصیه باشد.

 


بررسی شرایط بهینه نگهداری و جوانه زنی درون شیشه ای گرده نخل خرما (Phoenix dactylifera)

مرتضوی سیدمحمدحسن,ارزانی كاوه*,معینی احمد

ایران یكی از مهم ترین كشورهای تولید كننده خرما (Phoenix dactylifera) در جهان است. اطلاعات اندكی در زمینه قوه نامیه و شرایط مناسب نگهداری ارقام خرمای نر ایران وجود دارد. این پژوهش به منظور بررسی شرایط بهینه جوانه زنی درون شیشه ای گرده سه رقم نر خرما، شامل "غنامی"، "سمسماوی" و "غیبانی" در غلظت های مختلف اسید بوریك 0)، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر)، نیترات كلسیم 0)، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) و ساكارز (نسبت وزن به حجم %15 و (%25 بر اساس محیط تغییریافته بروبیكر و كواك انجام گردید. نتایج نشان داد كه بهترین جوانه زنی در شرایط 50 میلی گرم در لیتر اسید بوریك، 200 میلی گرم در لیتر نیترات كلسیم و %15 ساكارز بدست آمد. پس از تعیین بهترین شرایط جوانه زنی، قوه نامیه (% جوانه زنی) این سه رقم طی مدت زمان 200 روز نگهداری در شرایط دمای اتاق (روشنایی و تاریكی)، یخچال (4°C)، فریزر (-18°C) و نیتروژن مایع (-196°C) مقایسه گردید. برای همه ارقام آزمایش شده، با بالاتر بودن دمای نگهداری جوانه زنی كاهش یافت و پس از 200 روز گرده های قرار گرفته در شرایط نیتروژن مایع بیشترین بقا را داشتند و این شرایط را می توان بدون هر گونه اثرات سوء بر قوه نامیه برای نگهداری طولانی مدت دانه های گرده به كار برد در حالی كه نگهداری در دمای اتاق به نحو چشمگیری قوه نامیه گرده ها را كاهش داد.


 • کل صفحات:5  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :