ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپ های انتخابی گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزی

قاسمی مصطفی,ارزانی كاظم*,حسنی داراب,قاسمی شیوا

* گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

تعداد 70 ژنوتیپ گردو (Juglans regia L.) در 4 منطقه از استان مرکزی به خاطر باردهی منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طی سال 1386 چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 70 ژنوتیپ انتخاب شده، تعداد 12 ژنوتیپ برتر برای ارزیابی بیشتر به منظور بررسی وضعیت روغن مغز و اسیدهای چرب انتخاب شدند. در این ژنوتیپ ها وضعیت اسیدهای چرب در سه نمونه روغن مغز توسط آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. در ژنوتیپ های مورد ارزیابی میزان روغن، بین 51.0 تا 73.0 درصد متغیر بود. وضعیت اسید های چرب پالمتیک اسید، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید به میزان زیادی میان ژنوتیپ ها متغیر بود. نتایج نشان داد که اسید پالمتیک (09/6-12/8 درصد) و اسید استئاریک (19/2-0/4 درصد) به ترتیب بیشترین میزان اسید چرب اشباع را تشکیل می دادند. اولئیک اسید تنها اسید چرب غیر اشباع حاوی یک پیوند مضاعف بود و میزان آن 20 الی 43 درصد کل اسیدهای چرب متغیر بود. لینولئیک اسید (37.39 الی 58.95) بیشترین درصد اسیدهای چرب را تشکیل می داد. میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیش از 85 درصد کل اسید های چرب روغن گردو بود، در حالیکه حداکثر مقدار اسیدهای چرب اشباع 36/12 درصد بود. چنین به نظر می رسد که تفاوت در درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب به علت تنوع ژنتیکی و شرایط اکولوژیکی و محل کشت ژنوتیپ های مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان داد که مغز میوه ژنوتیپ های MS69, MS68, MS10 وMS70  به دلیل داشتن درصد بالاتر اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک دارای کیفیت غذایی بالاتری از ژنوتیپ های MS43, MS27, MS23, MS15 MS12, MS11 ، MS52 و MS54 می باشند.

كلید واژه: گردو، .Juglans regia L، روغن، اسیدهای چرب


تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه

تاجیك حسین*,پژوهی الموتی محمدرضا,محمودی رزاق,عصری رضایی سیامك

* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

کبد و کلیه گاومیش به مانند دیگر ضمایم خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روی در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میزان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، از روش هضم اسیدی به طریقه خاکستر خشک، استفاده گردید. در مجموع، نمونه های کبد و کلیه از 40 راس گاومیش کشتار شده جمع آوری و بر اساس جنسیت و سن دسته بندی شدند. آنالیز نمونه های حاصل از هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی، کالیبره شده با کمک محلولهای استاندارد خالص عناصر معدنی، انجام گردید. بالاترین مقادیر عناصر معدنی اندازه گیری شده در کبد و کلیه به ترتیب مربوط به پتاسیم با 326.4 و 212.69 و سدیم با 72.2 و 172.32 میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بود. همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بر اساس جنسیت و بلوغ در نمونه های مورد بررسی مشاهده نگردید.

كلید واژه: عناصر معدنی، گاومیش، هضم اسیدی، جذب اتمی


بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربری

رحیمی نرگس*,كریمی مهدی,پورآذرنگ هاشم

* دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

تاثیرات ساده و متقابل افزودن اسیدیفایرهای آلی (اسید لاکتیک، اسید استیک و اسید سیتریک) در سه سطح (0%، %0.25 و %0.5) بر حجم مخصوص نان به روش آزمایشی فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با دو تیمار حاصل از افزودن خمیرترش (با زمان های تخمیر 3 و 4 ساعت) مقایسه گردید. آنالیزهای آماری نشان داد افزودن هر یک از اسیدها به تنهایی، تاثیر معنی داری بر صفت مذکور داشت. همچنین تاثیرات متقابل هر سه نوع اسید بر این صفت از لحاظ آماری معنی دار بودند (p<0.05). نهایتا طبق بررسیها مشخص شد که میزان و نوع اسیدیفایرهای مورد استفاده در این پژوهش تاثیر نامطلوبی بر ساختار گلوتن خمیر نداشته، به گونه ای که افزودن اسیدیته به این نمونه ها منجر به افزایش حجم مخصوص نمونه های نان گردید. همچنین مقایسه ارتوگونال میان دو گروه خمیرترش و تیمارهای منتخب اسیدی شده (به همراه نمونه کنترلی) حاکی از این بود که این دو گروه، از حیث صفت حجم مخصوص، تفاوت معنی داری نشان ندادند.

كلید واژه: اسیدی کننده های آلی (اسیدلاکتیک، اسیداستیک، اسیدسیتریک)، حجم مخصوص، خمیرترش، پارامترهای تخمیری


بررسی تاثیر پیش تیمار با اتیل اولئات و نوع بسته بندی بر خصوصیات کیفی توت خشک شده در طی مدت نگهداری

قیافه داوودی مهدی,نیك خواه شهره*,سیدیعقوبی امین

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

در این پژوهش توت سفید و توت خاردار با محلول های ترکیبی اتیل اولئات پیش تیمار شده و به روش صنعتی (خشک کن کابینی) خشک شدند. توت های خشک شده همراه با نمونه های شاهد به دو روش (پلی اتیلن و پلی استیرن) بسته بندی و به مدت 5 ماه در دمای محیط نگهداری گردیدند. خواص کمی و کیفی و خصوصیات حسی و رئولوژیکی بلافاصله پس از خشک شدن و در فواصل 30، 90 و 150 روز اندازه گیری گردیدند. طرح آماری مورد استفاده، آزمایش فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور بود. فاکتور A پیش تیمار با نه سطح و فاکتور B بسته بندی با دو سطح بود. میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که پس از 5 ماه نگهداری توت خشک حداقل میزان رنگ قهوه ای در توت سفید تیمار شده با اسید اسکوربیک 1 درصد + اتیل اولئات 2 درصد و سپس در توت سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد مشاهده شد. توت خشک سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد دارای حداقل میزان شمارش میکروبی و حداکثر امتیاز بافت، رنگ، بو، طعم و ظاهر عمومی و توت خشک سفید تیمار شده با متا بی سولفیت پتاسیم 5/0 درصد + اتیل اولئات 2 درصد دارای حداکثر میزان قابلیت جویدن بود. توت تیمار شده و نگهداری شده به مدت 5 ماه در بسته های پلی استیرنی از نظر امتیاز های بافت و طعم بر بسته پلی اتیلنی ارجحیت داشت. همچنین توت تیمار شده و بسته بندی شده در پلی استیرن پس از 5 ماه نگهداری در انبار دارای حداقل میزان رنگ قهوه ای و شمارش میکروبی بود. به طور کلی توت سفید تیمار شده با محلول متا بی سولفیت پتاسیم + اتیل اولئات 2 درصد که با خشک کن کابینتی خشک گردیده و با پلی استیرن بسته بندی شده بود، پس از 5 ماه نگهداری در انبار نسبت به بقیه تیمارها از نظر خصوصیات شیمیایی، میکروبی و رئولوژیکی دارای ارجحیت بود.

كلید واژه: میوه توت خشک شده، خشک کن کابینی، اتیل اولئات، پلی اتیلن، پلی استیرن، خواص رئولوژیکی

 


طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی)

عرب محمدحسینی اكبر,صمیمی اخیجهانی هادی,مهرآور حامد,مساح جعفر

یکی از روشهای مبارزه با علف هرز، وجین مکانیکی است. در این مقاله یک روش جدید برای انجام عملیات وجین به روش مکانیکی ارایه شده است. برای طراحی این روش از حرکت ساده دست کشاورز برای عمل وجین، استفاده شده است. دستگاه وجین کن از تعدادی مکانیزم مشابه تشکیل شده که هر مکانیزم مجهز به یک تیغه عامل بوده و مسیر تیغه های عامل در حین کار به صورت رفت (مرحله فعال) و برگشت (مرحله غیر فعال) است. در طراحی این مکانیزم از روش سه نقطه دقت استفاده شده است. برای حل معادلات حاصل از حرکت مکانیزم و ترسیم مسیر آن، از نرم افزار MATLAB استفاده شد. با در نظر گرفتن کلیه پارامترها و حل معادلات مربوط به آنها، یک مکانیزم چهار میله ای لنگ و آونگ برای دستگاه وجین کن شفره ای پیشنهاد شد.

 


تاثیر دو تنظیم کننده رشد حشرات (IGRs) بر سفید بالک گلخانه

تاثیر دو تنظیم کننده رشد حشرات (IGRs) بر سفید بالک گلخانه

قهاری حسن*,ایمانی سهراب,پروانك كامران

* گروه كشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، تهران، ایران

اثر غلظت های 0.5، یک، 2.5 و پنج میلی گرم بر لیتر از حشره کش های بوپروفزین و پیری پروکسی فن بر تخم های یک و چهار روزه و نیز سنین مختلف پورگی و شفیره سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum، در گلخانه ای با میانگین دمای 26(±2) درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 80(±5) درصد و 16 ساعت روشنایی در شبانه روز بر روی گیاه شاه پسند درختی بررسی شد. میزان تاثیر هر دو حشره کش با افزایش غلظت بیشتر بود. حساسیت تخم های یک روزه به حشره کش های مزبور در مقایسه با تخم های چهار روزه و پوره های سنین اول و دوم نسبت به پوره های سنین سوم و چهارم و نیز شفیره بیشتر بود. میانگین درصد خروج حشرات کامل از پوره های سنین اول تا چهارم و شفیره در غلظت 2.5 میلی گرم بر لیتر پیری پروکسی فن به ترتیب 0، 0، 0، 61.3(±11.1) و 95.7(±3.7) درصد، در غلظت پنج میلی گرم بر لیتر پیری پروکسی فن به ترتیب 0، 0، 0، 54.2(±10.6) و 98.1(±1.2) درصد، در غلظت 2.5 میلی گرم بر لیتر بوپروفزین به ترتیب 19.9(±7.7)، 48.4(±12.1)، 60.3(±11.4)، (85.8(±7.2) و 91.9(±6.6) درصد و در غلظت پنج میلی گرم بر لیتر بوپروفزین به ترتیب 12.2(±4.6)، 34.7(±9.0)، 45.9(±7.9)، 79.3(±9.0) و 92.3(±7.1) درصد بود.

 


بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی

بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی

شكوهمند مهدی*,امامی میبدی محمدعلی

* تحقیقات مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران

در این تحقیق صفت وزن بدن در سنین مختلف و اثر انتخاب بر اساس ارزش ارثی صفت وزن 42 روزگی در سه سویه بلدرچین ژاپنی بررسی شد. در نسل اول در هر سویه تعداد 51 پرنده نر و 51 پرنده ماده به طور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب و آمیزش به صورت یک نر با یک ماده در داخل قفس های انفرادی انجام شد. داده برداری انفرادی وزن بدن در چهار سن 14، 28، 42 و 49 روزگی برای نتایج حاصل از آمیزش های فوق انجام شد. در سه سویه سفید، وحشی کانادایی و قهوه ای به ترتیب تعداد 30، 40 و 35 جفت پرنده نر و ماده دارای بیشترین ارزش ارثی وزن 42 روزگی، برای تولد نسل دوم انتخاب شدند. تفاوت میانگین ارزش ارثی دو نسل اول و دوم در دو جنس نر و ماده به ترتیب در سویه سفید 10.7 و 10.2، سویه وحشی کانادایی 8.6 و 5 گرم در سویه قهوه ای 4 و 9.1 بود. وراثت پذیری وزن 14، 28 و 42 روزگی سویه سفید به ترتیب 0.37، 0.26 و 0.74، در سویه وحشی کانادایی برابر با 0.21، 0.17، 0.44 و در سویه قهوه ای برابر با 0.39، 0.45 و 0.52 برآورد شد.


مقایسه شاخص های عددی تنوع گونه ای در سه رویشگاه با شدت چرای متفاوت (مطالعه موردی: مرتع گردنه زنبوری ارسنجان)

خادم الحسینی زینب*

* دانشگاه پیام نور، مركز خرامه استان فارس

حفاظت همه جانبه از اکوسیستم های مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری از تنوع گونه ای موجود در آنهاست. یکی از فشارهای مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث کاهش و تغییر در تنوع گونه ای می گردد، چرای مفرط دام می باشد. به منظور بررسی اثرات چرای دام بر تنوع گونه ای و مقایسه آن با عرصه قرق در مرتع گردنه زنبوری ارسنجان، سه رویشگاه متفاوت قرق شده، تحت چرای متوسط و تحت چرای سنگین انتخاب و با استفاده از 15 قاب یک متر مربعی در طول 3 ترانسکت اقدام به نمونه برداری گردید. در داخل هر قاب فهرست گونه های موجود، درصد تاج پوشش و تعداد افراد هر گونه یادداشت شد. برای ارزیابی شاخص های عددی تنوع، از نرم افزار Ecological Methodology استفاده و شاخص های تنوع سیمپسون، شانون، N1 هیل و بریلوئین محاسبه گردید. تجزیه داده ها در محیط نرم افزار SPSS انجام شد و مقایسه شاخص های مختلف تنوع بین مناطق با شدتهای چرایی مختلف توسط آزمون توکی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از محاسبه شاخص های تنوع نشان داد مقدار عددی تنوع در تمامی شاخص های مورد محاسبه در منطقه قرق بیشترین مقدار و در منطقه با چرای سنگین کمترین مقدار را دارد. تمامی شاخصهای مورد استفاده، متنوع تر بودن عرصه قرق را در مقایسه با عرصه تحت چرای سنگین تایید کرده و آزمون آماری توکی نیز معنی دار بودن اختلاف بین این دو عرصه را از لحاظ تفاوت در میزان تنوع در سطح آماری 5 درصد به اثبات رساند. سه شاخص تنوع سیمپسون، شانون و N1 هیل در منطقه قرق و منطقه تحت چرای متوسط تفاوت معنی داری را نشان ندادند. در حالیکه بین منطقه تحت چرای متوسط و عرصه تحت چرای سنگین در سطح 5 درصد تفاوت آماری معنی دار وجود داشت. شاخص بریلوئین بین عرصه تحت چرای متوسط با منطقه تحت چرای سنگین و نیز با عرصه قرق هیچ اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.

كلید واژه: تنوع گونه ای، شدت چرا، شاخص تنوع، ارسنجان


تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی مراتع بلده - استان مازندران)

حیدری قدرت اله*,عقیلی سیدمحمود,بارانی حسین,قربانی پاشاكلایی جمشید,محبوبی محمدرضا

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

امروزه در بهره برداری و مدیریت صحیح مراتع وضعیت و توان اکولوژیک مرتع می تواند به عنوان یکی از مولفه های مهم و موثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری مطرح باشد. هدف کلی این تحقیق تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری در سامان های عرفی مراتع ییلاقی بلده در استان مازندران است. ابزار تحقیق برای تعیین وضعیت مراتع روش چهار فاکتوری و برای تعیین میزان مشارکت بهره برداران پرسش نامه بوده است. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را 102 سامان عرفی تشکیل می داد و نمونه های آماری، مجریان طرح های مرتع داری در 72 سامان عرفی با سه سال سابقه اجرای طرح بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین وضعیت مرتع هر سامان عرفی با میزان مشارکت مجریان آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد، میزان مشارکت مجریان در اجرای طرح های مرتع داری برحسب درجات وضعیت مرتع تفاوت معنی دار دارد. مقایسه میانگین ها نشان می دهد بیشترین میزان مشارکت مجریان مربوط به سامان هایی است که مراتع در آنها دارای درجه وضعیت خوب و عالی بوده است. بعلاوه نتایج نشان داد بین تعداد دام مجاز پیش بینی شده در واحد سطح با وضعیت مرتع هر سامان عرفی رابطه معنی داری وجود ندارد.

كلید واژه: وضعیت مرتع، تحلیل همبستگی، مشارکت مجریان، روش چهار فاکتوری، طرح های مرتع داری

 


بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر میزان درصد و ترکیبات اسانس گیاه Stachys schtschegleevii

تجلی علی اكبر*,صادقی پور امید

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری

این تحقیق با هدف بررسی نوع و مقدار ترکیبات اسانس گیاه Stachys schtschegleevii در دو دوره فنولوژیک قبل و بعد از گل دادن (رویشی و زایشی) در ارتفاعات شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور در هر مرحله فنولوژیک تعداد 30 نمونه بطور تصادفی برداشت شد. بعد از آماده کردن نمونه ها اسانس آنها توسط دستگاه کلونجر گرفته شد. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها از دستگاه GC/MS با استفاده از الگوی خروج آلکانهای نرمال و شاخص بازداری طیف ها و اندیس کوواتس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازده اسانس گیاه در منطقه مورد بررسی از 15/0 تا 2/0 درصد در دو مرحله فنولوژیک متغیر است. همچنین در مجموع 46 ترکیب شیمیایی در اسانس گیاه S. schtschegleevii در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی شناسایی شد. ترکیب شیمیایی عمده تشخیص داده شده در اسانس این گیاه عبارتند از:
a-Pinene, b-Pinene, Germacrene-D, Limonene, Ocimene, Carene<delta-2->, Myrcene, a-Thujene, a-Phellandrene.

كلید واژه: ترکیبات اسانس، Stachys schtschegleevii؛ مراحل فنولوژیک، مراتع کلیبر

 


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :