عوامل موثر بر تمایل به مشارکت در امور اجرایی و حفاظتی پارك های جنگلی تهران 196

زارع سارا*,نمیرانیان منوچهر,مخدوم فرخنده مجید,شعبان علی فمی حسین

* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت شهروندان در عرصه های اجرایی پارک های جنگلی تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است که جامعه آماری آن، استفاده کنندگان از پارك های جنگلی شهر تهران (چیتگر، لویزان، طالقانی و سرخه حصار) هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر ادراك كاركرد پارک های جنگلی و نگرش شهروندان به مشارکت، بر تمایل آنان به مشاركت در حفاظت و توسعه اجرایی معنی دار است. همچنین بین تمایل به مشاركت در زمینه اجرایی و تمایل به مشاركت در زمینه مدیریتی رابطه معنی دار با 99 درصد اطمینان وجود دارد.

كلید واژه: مشارکت، پارک جنگلی، تمایل به مشاركت، مشاركت در حفاظت و توسعه اجرایی

 


تعیین مناسب ترین طول خط نمونه در برآورد مشخصه های كمی جنگل های زاگرس

نقوی حامد*,فلاح اصغر,جلیلوند حمید,سوسنی جواد

* دانشکده طبیعی، دانشگاه مازندران

به منظور مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی در هر زمینه، به ویژه جنگل، به جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی مناسب نیاز است. روش های مختلف نمونه برداری از راه های دسترسی به این اطلاعات است. برای اجرای این تحقیق، منطقه ای به وسعت 457 هكتار در شمال غربی شهرستان خرم آباد انتخاب شد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا 1840 متر، شیب متوسط آن بین 12 تا 30 درصد و جهت عمومی این منطقه جنوبی است. با در نظر گرفتن مساحت و توپوگرافی منطقه مورد بررسی، از یک شبکه آماربرداری با ابعاد 200×400 متر برای نمونه برداری استفاده شد، سپس چهل قطعه شاهد یک هکتاری به شكل مربع در منطقه پیاده شد. درون هر یك از این قطعات یك هكتاری، نمونه برداری به وسیله خط نمونه هایی به طول 50، 75، 100، 125 و 140 متر (بر روی قطر قطعات مربعی) صورت گرفت. نتایج حاصل از نمونه برداری به وسیله طول های مختلف خط نمونه با نتایج قطعات شاهد به وسیله آزمون تجزیه واریانس و همچنین نتایج به دست آمده از طول های مختلف خط نمونه با استفاده از فاكتور (E%)2×T با یكدیگر مقایسه شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد كه اختلاف معنی داری در سطح 0.05 بین نتایج به دست آمده از طول های مختلف خط نمونه در برآورد سطح تاج پوشش و تعداد در هكتار با نتایج قطعات شاهد وجود ندارد. بررسی دقت طول های مختلف خط نمونه نشان داد كه خط نمونه هایی به طول 140 متر هم در برآورد تعداد در هكتار و هم در برآورد سطح تاج پوشش، بیشترین دقت را دارند. همچنین مقایسه نتایج طول های مختلف خط نمونه با فاكتور (E%)2×T نشان داد كه در برآورد سطح تاج پوشش و تعداد در هكتار، به ترتیب، خط نمونه های 75 و 140 متری مناسب ترند.

كلید واژه: نمونه برداری جنگل، خط نمونه، دقت، بلوط ایرانی، زاگرس، تاج پوشش

 


بهینه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل

بهینه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل

محمدی لیمایی سلیمان*

* گروه جنگلداری، دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

بهره برداری بهینه از جنگل، تابعی از موجودی سرپا، قیمت چوب سرپا، هزینه های بهره برداری و نرخ سود بازار است. برای تعیین مقدار برداشت بهینه، ابتدا معادله رویش برای جنگل خیرود نوشهر برآورد شد، سپس با استفاده از مدل خودکاهشی، قیمت چوب سرپا پیش بینی و مقدار برداشت بهینه با استفاده از معادلات رویش سالیانه جنگل و قیمت چوب سرپا محاسبه شد. مقدار برداشت بهینه بر اساس آخرین اطلاعات رویش جنگل و قیمت چوب سرپا است که ارزش فعلی سود حاصل از بهره برداری جنگل را به حداکثر می رساند. برای تعیین مقدار برداشت بهینه جنگل، ابتدا از روش برنامه ریزی تصادفی پویا استفاده شد، سپس نتایج این روش با روش برنامه ریزی ایستا مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگر از روش برنامه ریزی تصادفی پویا به جای برنامه ریزی ایستا استفاده شود، ارزش خالص فعلی مورد انتظار، حدود 26 درصد افزایش می یابد.

كلید واژه: بهینه سازی تصادفی پویا، بهینه سازی ایستا، معادله رویش، معادله قیمت چوب سرپا

 


بررسی صدمات ناشی از بهره برداری سنتی به درختان سرپا در شیوه تدریجی - پناهی (مطالعه موردی: جنگل های رویان)

مجنونیان باریس*,تشكری مرتضی,مروی مهاجر محمدرضا,كیوان بهجو فرشاد

* گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

بهره برداری از جنگل به هر روشی که باشد آسیب به توده باقی مانده را به همراه خواهد داشت، ولی تلاش های منطقی برای كاهش شدت آسیب به درختان سرپا به پایداری جنگل منجر خواهد شد. این بررسی در پارسل شماره 3 از سری 2 جنگل های منطقه گلندرود در جنوب بخش رویان (علمده) كه به شیوه تدریجی - پناهی مدیریت می شد، انجام گرفت. روش بهره برداری در منطقه مورد بررسی، روش سنتی یعنی تبدیل چوب به الوار و خروج توسط قاطر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد كه در بین درختان مورد بررسی از نظر عمق زخم 10.5 درصد دارای خراش و تغییر رنگ پوست (زخم درجه 1)، 29.8 درصد دارای آسیب دیدگی پوست درخت بدون كنده شدن پوست (زخم درجه 2) و 59.7 درصد دارای كنده شدن پوست درخت به همراه كامبیوم (زخم درجه 3) هستند. از نظر مساحت زخم 6.2 درصد از زخم ها، مساحتی بیشتر از 500 سانتی متر مربع، 17.5 درصد از زخم ها سطحی بین 500-100 سانتی متر مربع، 28.9 درصد سطحی بین 100-25 سانتی متر مربع و 47.4 درصد مساحتی كمتر از 25 سانتی متر مربع داشتند. از زخم های ایجاد شده در جنگل، 60.5 درصد مربوط به كشیدن، 32.6 درصد مربوط به قطع درخت و 6.9 درصد مربوط به عوامل انسانی است. همچنین نتایج نشان داد كه حدود 82 درصد از زخم ها، مربوط به ارتفاع كمتر از 2 متر از بن درخت است.

كلید واژه: شیوه تدریجی - پناهی، روش سنتی، درختان سرپا، عمق زخم، مساحت زخم، محل زخم

 


درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)

درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)

آق خانی محمدحسین*,پوررضا علیرضا

* مشهد، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 به کمک فناوری ماشین بینایی، محصولات کشاورزی با هزینه کمتر و با دقت و کیفیت بهتری جداسازی و درجه بندی می شوند. در این تحقیق از این فناوری برای جداسازی تخم مرغ های معیوب و درجه بندی آنها از نظر اندازه و جرم استفاده شده است. با نصب یک دوربین ویدیویی دیجیتال روی خط انتقال تخم مرغ، تصاویر برداشت شده از تخم مرغ ها برای پردازش به رایانه دستگاه ارسال می شود. رایانه سیستم به کمک نرم افزار تهیه شده، قادر است تصاویر دریافتی را بر حسب درصد لکه های موجود روی آن، شکستگی، و ابعاد پردازش کند. پس از آن، فرمان های لازم مطابق با پیش فرض های مورد نظر برای بخش مکانیکی دستگاه واقع در مسیر خط انتقال، صادر می شود. در آزمایش های اولیه برای تعیین دقت نرم افزار، تمام تخم مرغ های معیوب را به درستی تشخیص داده شد و میزان خطا در تخمین حجم و وزن، به طور متوسط کمتر از 1 درصد بود.

كلید واژه: پردازش تصویر، تخم مرغ، درجه بندی، ماشین بینایی


مدل ریاضی یک بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریزه ای تاخیری متسغرق

قادری كورش*,محمدولی سامانی جمال

* تهران،گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

شرایط جریان غیردارسی را می توان برای جریان روی محیط های متخلخل مستغرق توسعه داد. یکی از این محیط های متخلخل که برای ایجاد تاخیر در سیلاب و کاهش پیک هیدروگراف سیلاب طراحی و ساخته می شود. سد سنگریزه ای تاخیری نام دارد. وجود جریان روی این محیط ها، تراوش جریان و پتانسیل حرکت مواد باعث پیچیده ترشدن بررسی حرکت جریان در چنین محیط هایی می شود. جریان مستغرق در محیط های متخلخل سنگریزه ای مستغرق در سه ناحیه جریان بالایی، جریان در ناحیه تراوش نرمال، و ناحیه انتقالی بررسی شده است. در این تحقیق، ابتدا معادلات حاکم بر جریان در هر بخش جداگانه توسعه داده شد و پس از ان با ترکیب این معادلات با شرایط مرزی، مدل ریاضی یک بعدی حاکم بر کل جریان به دست آمده است. برای بررسی صحت مدل ریاضی تهیه شده، دو مدل فیزیکی از سد سنگریزه ای به ابعاد 30×30×60 سانتی متر با قطر دانه بندی 15-10 و 20-15 میلی متر ساخته شده است. در هر آزمایش پارامترهای شیب فلوم، عمق جریان در کانال، دبی عبوری، و مشخصات سیال اندازه گیری شده است. در ادامه، روابط و ضرایبی که محققان مختلف برای جریان درون محیط های متخلخل ارایه داده اند بررسی و بهترین آنها انتخاب شدند.

كلید واژه: روابط غیردارسی، سد سنگریزه ای تاخیری، مدل ریاضی، مدل فیزیکی


تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای

تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای

بدیعی فوژان*

* کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

در این تحقیق، دمای انتقال شیشه ای (Tg) و دمای ذوب (Tm) ژلاتین با رطوبت های 7، 11 و 14 درصد به کمک تکنیک گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) اندازه گیری شد. با افزودن آب به ژلاتین، مقادیر Tg و Tm کاهش یافت. Tg ژلاتین نیمه بلوری بیش از مقدار Tg در ژلاتین با ساختار بی شکل یا آمورف بود که با سردکردن سریع از حالت مذاب به دست می آید. تغییر انتالپی (?H) حاصل از پدیده زمانمندی فیزیکی در حالت شیشه ای در ژلاتین با ساختمان های مولکولی مختلف (نیمه بلوری یا بی شکل) و در رطوبت ها و دماهای نگهداری متفاوت مطالعه شد. مشخص شد که مقدار و میزان تغییر انتالپی، با افزایش پارامتر دمای جابه جایی (Ta-Tg) افزایش می یابد. این پارامتر قادر است اثرهای ویژگی ساختمانی، میزان آب، و دمای نگهداری را توضیح دهد.

كلید واژه: تغییر انتالپی، دمای انتقال شیشه ای، دمای ذوب، زمانمندی فیزیکی، ژلاتین

 


بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار)

بهرام لو رضا*

* همدان، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان

برای جلوگیری از تلفات آب در کانال های آبیاری و ارتقای راندمان انتقال و توزیع آب، اغلب از پوشش های بتنی استفاده می شود ولی در اکثر موارد، بتن به کار رفته در این پوشش ها پایایی لازم را ندارند و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از اجرای طرح، دچار ترک خوردگی و تخریب می شود. برای بررسی این موضوع، مطالعه موردی روی پوشش بتنی کانال های آبیاری دشت همدان- بهار انجام گردیده است. به همین منظور، پس از جمع آوری و بررسی اسناد و مدارک موجود و بازدید از کانال های تخریب شده در منطقه، و مشاهدات عینی نمونه هایی تهیه شد. تعدا 9 نمونه مغزه از پوشش بتنی، 78 نمونه خاک بستر، و 12 نمونه آب جاری در  کانال های  مذکور مورد آزمایش های مختلف قرار گرفتند. بر اساس مجموعه نتایج حاصل از بازدیدها و آزمایش ها، عوامل اصلی ترک خوردگی و تخریب پوشش بتنی کانال ها در قالب دو گروه عوامل داخلی شامل کرموبودن بتن، نفوذ پذیری بالا، و مقاومت فشاری پایین و عوامل خارجی شامل ذوب و یخبندان متواتر و تغییرات دما، و همچنین مسایل طراحی و اجرا شناسایی شدند.

كلید واژه: بتن، تخریب، ترک خوردگی، کانال های آبیاری

 


بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس

بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس

ذاكری نیا مهدی*,عباسی فریبرز,سهرابی تیمور

* کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

یکی از مسایل عمده در پیش بینی کارایی سامانه های آبیاری، تغییرات زمانی ویژگی های خاکی از جمله مشخصات هیدرولیکی آن است. در این تحقیق، برای بررسی تغییرات زمانی ویژگی های هیدرولیکی یک خاک لوم رسی در اثر آبیاری با آب شور و سدیمی، ده نوبت آبیاری با دور هفت روز با آب حاوی کلرید سدیم با SAR و EC به ترتیب 32 و 12 دسی زیمنس بر متر اجرا و سه آزمایش نفوذپذیری به ترتیب در آبیاری های سوم، ششم و دهم اندازه گیری شد. مقایسه مقادیر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ در سه نوبت اندازه گیری نشان داد که نفوذپذیری خاک به دلیل افزایش سدیم و پراکندگی خاکدانه ها به شدت کاهش می یابد. برای شبیه سازی رفتار خاک در اثر آبیاری های متوالی با آب شور و تخمین پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار، از مدل ریاضی HYDRUS-1D استفاده شد. قبل از تخمین ویژگی های هیدرولیکی خاک، جهت آگاهی از میزان حساسیت پارامترهای هیدرولیکی، آزمون حساسیت اجرا شد. آزمون حساسیت نشان داد که نفوذ تجمعی به ترتیب نسبت به هدایت آبی اشباع (Ks)، پارامتر شکل n، و رطوبت اشباع (?s) حساس است. با عنایت به محدودیت داده های اندازه گیری شده و حساسیت مدل های ریاضی در تخمین تعداد زیادی پارامتر به روش معکوس، و با توجه به همبستگی بالای پارامترهای Ks و n در فرمول وان گنوختن، با وجود حساسیت بیشتر مدل به n در مقایسه با ?s، فقط Ks و ?s در بهینه سازی بررسی شدند. اجرای مدل در مرحله اول، برای تخمین معکوس Ks به تنهایی و در مرحله دوم برای تخمین همزمان Ks و ?s انجام شد. در هر مرحله، سایر ویژگی های هیدرولیکی خاک از مدل ROSETTA تعیین شدند. نتایج اجرای مرحله اول نسبت به مرحله دوم مدل، همخوانی بیشتری با مقادیر اندازه گیری شده در هر آبیاری نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش معکوس در صورت وجود داده های کافی می تواند روشی مناسب برای برآورد ویژگی های هیدرولیکی و تغییرات زمانی آنها باشد. همچنین، داده های مزرعه ای نفوذ تجمعی در آبیاری سوم و ششم به خوبی با معادله فیلیپ برازش یافت، اما دقت آن در آبیاری دهم چندان مناسب نبود.

كلید واژه: حل معکوس، مدل HYDRUS-ID، نفوذ تجمعی، هدایت هیدرولیکی اشباع


مطالعه تاثیر روش خشك كردن خورشیدی روی كیفیت برنج

مطالعه تاثیر روش خشك كردن خورشیدی روی كیفیت برنج

مهدی زاده ز.,زمردیان علی

در این تحقیق روش خشك كردن شلتوك با استفاده از سیستم خشك كن خورشیدی لایه نازك با روش سنتی خشك كردن شلتوك تحت نور مستقیم خورشید كه متداولترین سیستم كاربردی در مناطق معتدل است، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آنها بر خصوصیات كیفی دو نوع برنج ایرانی دانه بلند (سازندگی) و دانه متوسط (كامفیروزی) با هم مقایسه شدند. فرآیند خشك كردن در خشك كن خورشیدی از نوع مختلط در دمای 50°C به مدت 90 دقیقه انجام شد. در مقابل روش سنتی حدود 10 ساعت در دمای 26°C بطول انجامید. پس از آن نمونه ها آسیاب و سفید شدند و آزمونهای تعیین كیفیت روی آنها انجام شد. فاكتورهای كیفی مورد بررسی شامل فاكتورهای تجاری (درصد راندمان تبدیل برنج سالم و سفیدی برنج)، فاكتورهای موثر در كیفیت پخت (میزان آملیوز، دمای ژلاتینه شدن نشاسته، قوام ژل برنج و عطر و بو) و فاكتورهای تغذیه ای (میزان تیامین و اسید آمینه لیزین) بودند. برای تعیین راندمان تبدیل برنج، درصد دانه های پوست گیری شده شكسته، بصورت دستی جداسازی شده و به كمك فرمول مربوطه درصد راندمان تبدیل تعیین شد. قوام ژل برنج مطابق روش كاگامپانگ تعیین شد كه این روش براساس قوام خمیر برنج آسیاب شده است كه بوسیله جوشاندن در محلول قلیای رقیق ژلاتینه شده و سپس در دمای اتاق سرد می شود.
محتوای آمیلوز برنج توسط روش جولیانو به كمك دستگاه اسپكتروفتومتر و مقایسه جذب نمونه ها با منحنی استاندارد تعیین شد. دمای ژلاتینه شدن، براساس میزان حل شدن و منتشر شدن برنج سفید شده كه در محلول پتاس
%1.7 به مدت 23 ساعت در دمای اتاق خیسانده شده بود، تعیین گردید. خصوصیات ارگانولپتیك برنج پخته (مثل طعم و عطر) و میزان سفیدی ظاهری آن توسط آزمون چشایی توسط گروه ارزیاب حسی تعیین گردید. از نظرارزش تغذیه ای، اسید آمینه لیزین بوسیله روش ارزیابی بیولوژیكی به كمك باكتری لاكتوباسیلوس دلبروكی تعیین گردید و ویتامین تیامین نیز به كمك روش فلوئورسانس تیوكروم اندازه گیری شد. هدف انجام این تحقیق، بررسی تاثیر روش جدید خشك كن خورشیدی در زمان كوتاه تر در مقایسه با روش سنتی نسبتا زمان بر، روی كیفیت تكنولوژیكی و تغذیه ای دانه برنج بود. در نهایت نتایج بیانگر عدم تاثیر روش خشك كردن بر فاكتورهای كیفی به جز سفیدی برنج (كه در روش خورشیدی در مقایسه با روش سنتی بهتر بود) و مناسب بودن شرایط اعمال شده در سیستم در مقایسه با روش سنتی بود.


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :