مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید

مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید (Trichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل های مختلف آزمایشگاهی

موسویان سیدشاهین,عطاران محمدرضا,شجاعی محمود,شاهرخی شهرام

ارزیابی قدرت پرواز از معیارهای کنترل کیفی زنبورهای پارازیتوئید می باشد. در این تحقیق تاثیر نسل روی قدرت پرواز زنبورTrichogramma brassicae بررسی شد. برای این منظور زنبورهای پارازیتویید با نصب تله های تخم حاوی بید غلات،Sitotroga cerealella در مزارع برنج و جمع آوری تخم های كرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens جمع آوری و هشت نسل متوالی در شرایط آزمایشگاهی روی تخم های بید غلات پرورش داده شدند. آزمایش تعیین قدرت پرواز در نسل های دوم، چهارم، ششم و هشتم با استفاده لوله های پولیکای مشکی استوانه ای شکل انجام گرفت. پس از تلف شدن زنبور ها در آون، درصد زنبور های ماده بی تحرک، راه رونده و پرواز كننده به سمت نور در نسل های مختلف محاسبه گردید. نتایج مقایسه آماری نشان داد كه با افزایش تعداد نسل، قدرت پرواز و تحرک زنبورهای تریكوگراما كاهش یافت و درصد زنبور های فاقد قدرت پرواز افزایش یافت. در نسل دوم 88.2±9.41 درصد از زنبورها دارای قدرت پرواز، 65.2±7.36 درصد دارای توانایی راه رفتن و 45.2±4.21 درصد فاقد قدرت پرواز بودند. بیشترین درصد زنبورهای فاقد قدرت پرواز و تحرک (07.2±4.74 %) در نسل هشتم مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت پرواز و تحرک زنبور T. brassicae در شرایط پرورش مداوم آزمایشگاهی به تدریج کاهش می یابد.

كلید واژه: Trichogramma brassicae، کنترل کیفی، نسل، قدرت پرواز، بید غلات


گزارش زنبور پارازیتوئید

گزارش زنبور پارازیتوئید (Praon gallicum (Hym.: Braconidae, Aphidiinae از ایران (گزارش کوتاه علمی)

باقری متین شهلا,شاهرخی خانقاه شهرام*,استاری پتر

* بخش تحقیقات كنترل بیولوژیك، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

طی بررسی هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی پارازیتوییدهای شته ها در سال 1385 در مزارع گندم استان كرمانشاه انجام شد، با آمار برداری های منظم هفتگی شته های مومیایی جمع آوری و پس از تشخیص شته میزبان، در لوله های آزمایش در شرایط 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-50 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. زنبورهای پارازیتوئید خارج شده در الکل 75 درصد نگهداری و پس از تشخیص برای تایید به دکتر Petr Stary در موسسه حشره شناسی آکادمی علوم جمهوری چک ارسال شدند. در این تحقیق هفت گونه از زنبورهای پارازیتوئید خانواده Braconidae از زیر خانواده Aphidiinae در بهار سال های 85-1384 از روی شته های غلات استان کرمانشاه جمع آوری شدند كه در این میان گونه Praon gallicum برای اولین بار از ایران گزارش می شود.


تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی كنیدیوم و رشد میسلیوم قارچ های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در شرایط آزمایشگاه

ملكان ناصر,حاتمی بیژن,عبادی رحیم,اخوان علیرضا

حشره کش ها ممکن است تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی، عوامل محیطی و آفت کش های زیستی روی قارچ های بیمارگر دارای تاثیرات مختلفی باشند. عدم توجه به این نکته می تواند مانعی برای توسعه قارچ ها در مزرعه و شیوع بیماری محسوب شود. در این بررسی سازگاری Beauveria bassiana و Lecanicillium muscariumبا غلظت های مختلف ایمیداکلوپراید بررسی شد. آزمایش اثر ایمیداکلوپراید در سه غلظت میانگین، نصف غلظت میانگین و دو برابر غلظت میانگین روی جوانه زنی كنیدیوم و رشد رویشی دو قارچ فوق در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با شش تكرار انجام شد. نتایج نشان داد ایمیداکلوپراید با L. muscarium سازگار نیست و در غلظت دو برابر میانگین سبب بازداری كامل از رشد آن شد. اما افزایش رشد روزانه میسلیوم در B. bassiana در شاهد تفاوت معنی داری با دو برابر غلظت میانگین نداشت، همچنین در غلظت دو برابر میانگین جوانه زنی کنیدیوم B. bassiana برعکس L. muscarium تحت تاثیر ایمیداکلوپراید قرار نگرفت.

كلید واژه: ایمیداکلوپراید، جوانه زنی کنیدیوم، رشد میسلیوم، Beauveria bassiana،Lecanicillium muscarium


بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک

مهرابی پور سارا,عبدالهی حمید,حسن زاده نادر,قاسمی ایوب علی

بیماری آتشک یکی از مخرب ترین بیماری های درختان میوه دانه دار است و درخت "به"(Cydonia oblonga) نیز یکی از حساس ترین گونه های میزبان بیماری به حساب می آید. در بین روش های مبارزه، استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل اقتصادی ترین روش می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر پایه در تحمل به بیماری در ژنوتیپ های پیوندی درخت "به" انجام شد. سیزده ژنوتیپ "به" منطقه مرکزی کشور همراه با "به" رقم اصفهان روی دو پایه "به" و زالزالک پیوند و در بهار سال 1386 با تزریق مخلوطی از سه جدایه باکتری بیمارگر شامل Ea273،S1 و Z1 مورد ارزیابی مقاومت به بیماری قرار گرفتند. ارزیابی ها بر اساس دو شاخص سرعت پیشرفت نکروز و شاخص حساسیت رقم صورت پذیرفت. روی پایه "به"، رقم "به" اصفهان و ژنوتیپ SHA1 به ترتیب با 9/57 و 4/90 درصد و روی پایه زالزالک، ژنوتیپ های PH2 و NB3 به ترتیب با 5/71 و 100 درصد پیشرفت نهایی نکروز کمترین و بیشترین میزان علائم را نشان دادند. در مجموع بررسی ها نشان داد که پایه زالزالک موجب افزایش شدت خسارت در 11 ژنوتیپ و کاهش خسارت در سه ژنوتیپ در مقایسه با پایه "به" می شود. میزان تفاوت در مقاومت روی دو نوع پایه در ژنوتیپ های KVD3 و NB3 بیشترین و در ژنوتیپ های NB4 و PH2 کمترین مقدار بود. طبق نتایج در اغلب ژنوتیپ های "به" کاربرد پایه زالزالک نمی تواند عامل موثری در افزایش مقاومت به آتشک محسوب شود.

كلید واژه: آتشک، درخت "به"،Cydonia oblonga ، پایه، مقاومت

 


بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون

بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای زنجان (طارم علیا)

موحدی فاضل مرتضی,عظیمی زاده نجمه

پروانه جوانه خوار زیتون یكی از مهم ترین آفات زیتون در نهالستان ها و باغات جوان زیتون می باشد. بیولوژی این آفت در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای بررسی گردید. پروانه جوانه خوار زیتون یك روز پس از ظهور جفتگیری كرده و از روز سوم تخمریزی می نماید. ماده ها تخم های خود را بصورت تكی یا یک ردیفی و اغلب در سطح زیرین برگ های جوانه های انتهایی قرار می دهند. هر حشره ماده به طور متوسط375.125±29  تخم می گذارد و بیشترین میزان تخمریزی را در روز سوم دارد. دوره انكوباسیون تخم3.42±0.81  روز می باشد. این حشره دارای پنج سن لاروی می باشد و لارو ها در سنین اول و دوم به رنگ زرد روشن و سنین بعدی سبز رنگ می باشند. طول دوران لاروی 22.28±0.22روز می باشد. لاروها برگ های جوانه های انتهایی را با ترشحات ابریشمی به یكدیگر چسبانده و در سنین اول و دوم از پارانشیم زیرین برگ و در سنین بالاتر كل برگ به جز رگبرگ اصلی را مورد تغذیه قرار می دهند و در شرایط تراكم بالا از پوست ساقه های نرم و نازك و نیز گوشت میوه ها تغذیه می كنند. میانگین درصد تلفات لاروی حدود 30% بود. شفیره در درون پناهگاه های ایجاد شده توسط لاروهای سن آخر تشكیل می شود. طول دوران شفیرگی 7.83±0.112 روز و میانگین تلفات این مرحله حدود 14% می باشد. نسبت جنسی حشرات كامل (ماده:نر) (14/1 :1) و میانگین طول عمر حشرات نر و ماده به ترتیب  14.33±2.49و  12.59±1.63روز می باشد. این حشره در شرایط آزمایشگاهی 8 نسل كامل با میانگین42±0.821  روز و در شرایط منطقه طارم حداقل 4 نسل كامل تولید می كند.
میانگین مرگ و میر حاصله توسط عوامل غیر زنده برای هر نسل به ترتیب: 7/26%, 4/13%, 50% و 4/23% محاسبه گردید. از نظر آماری بین میانگین طول نسل های مختلف در طبیعت در سطح 1% تفاوت معنی دار وجود داشت
 (P<0.0001). نسل پنجم آخرین نسل این آفت در منطقه است كه فرم زمستان گذران آفت را تشكیل می دهد. زمستان گذرانی این حشره بیشتر به صورت لاروهای سنین سوم تا پنجم و نیز شفیره ها در لابلای برگ ها خصوصا جوانه های انتهایی می باشد.

كلید واژه: پروانه جوانه خوار زیتون، زمستان گذرانی، تعداد نسل، بیولوژی

 


اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده

اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده (Acari: Tetranychidae) در ایران

شیخ الاسلام زاده سارا,صادقی حسین

در مطالعه فون كنه های زیان آور درختان پهن برگ و درختچه های زینتی كه در سال های ???? و ???? در فضای سبز مشهد انجام گرفت، نمونه هایی از چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده، متعلق به 3 جنس به نام های: Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra, 1940) ، Oligonychus yothersi (Mc Gregor 1914)، Schizotetranychus hindustanicus (Hirst, 1924)و Eutetranychus africanus (Tuker, 1926) شناسایی گردید كه برای فون ایران جدید می باشند.

كلید واژه: فضای سبز، کنه، Tetranychidae، ایران


شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA

زارع زاده مهریزی محبوبه*,بزرگ حداد امید

* دانشگاه تربیت مدرس، تهران

به منظور تعیین آبدهی رودخانه ها در آینده و برنامه ریزی جهت مصرف آب، از مدل هایی جهت پیش بینی این مقادیر استفاده می گردد. همچنین جهت تصحیح، تدقیق، تطویل، تکمیل و یا بازسازی داده ها، مدل های شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مدل های تجربی مورد استفاده در این زمینه می توان به شبكه عصبی مصنوعی (ANN) اشاره نمود. در این تحقیق موثر بودن یا نبودن هر یك از عوامل دما، بارش، آبدهی و تاخیرهای زمانی این پارامترها در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی آسانتر به این پارامترها و نیز تعیین ترکیب بهینه پارامتر های موثر در واسنجی ضرایب ANN از الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان یک ابزار بهینه سازی استفاده گردیده است. با انجام فرآیند فوق در دو مدل شبیه سازی و پیش بینی جریان، تعداد لایه های مخفی، تعداد نرون های موثر در هر یک از لایه ها، عوامل هواشناسی و هیدرولوژیكی موثر و نیز گام های زمانی مناسب هر یك از این عوامل در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از GA به نحوی تعیین می گردد که بهترین حالت در مقادیر شبیه سازی و پیش بینی شده آبدهی حاصل شود. در این تحقیق که در حوضه آبریز رودخانه دز صورت گرفته است، تابع هدف كاهش مقدار میانگین مربعات خطای كل در نظر گرفته شد. مقادیر ضریب همبستگی بین آبدهی های محاسباتی و موجود برای دو مدل شبیه سازی و پیش بینی به ترتیب برابر با 0.86 و 0.79 به دست آمد که بیانگر كارآیی الگوریتم ANN-GA در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با دقت مطلوب می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده برتری جواب های به دست آمده از مدل شبیه سازی نسبت به مدل پیش بینی می باشند. از دلایل این برتری می توان به وجود عوامل هواشناسی ماه مورد نظر در تعیین میزان آبدهی اشاره نمود.

كلید واژه: شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی، پیش بینی، آبدهی، بهینه یابی، الگوریتم ژنتیک

 


بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای

بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

نوابیان مریم*,لیاقت عبدالمجید,كراچیان رضا,عباسی فریبرز

* گروه مهندسی آب، دانشكده علوم كشاورزی، دانشگاه گیلان

از آنجا که کشاورزی یک کانون نامتمرکز آلایندگی است، مدیریت در سطح مزرعه شامل مدیریت بهینه آب و مواد مغذی می تواند به عنوان یک روش موثر در کاهش آلودگی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، یک مدل بهینه یابی با هدف کاهش خروج نیترات از مزرعه در کودآبیاری جویچه ای ارایه شده است. مدل بهینه یابی شامل چهار مدل شبیه سازی تخمین میزان رواناب، نفوذعمقی، غلظت نیترات در رواناب و نفوذ عمقی است. الگوریتم ژنتیک برای حل مدل بهینه یابی بکارگرفته شد. متغیرهای تصمیم شامل دبی ورودی، مدت زمان آبیاری، زمان شروع کوددهی و مدت زمان تزریق کود بودند. قابلیت مدلهای شبیه سازی در شبیه سازی فرآیند کودآبیاری منجر به ارایه مدل بهینه یابی جامع کودآبیاری برای شرایط مختلف اقلیم، گیاه، آبیاری و کوددهی شد. برای ارزیابی مدل بهینه یابی از داده های صحرایی در رژیم جریان ثابت استفاده شد. مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم برای مزرعه مورد مطالعه در شرایط حضور گیاه به ترتیب 0.184 لیتر بر ثانیه، 595.2 دقیقه، 7.5 دقیقه و 162.9 دقیقه برای دبی، مدت زمان آبیاری، زمان شروع کوددهی و مدت زمان تزریق بدست آمدند. این مقادیر به ترتیب برای شرایط بدون حضور گیاه 0.21 لیتر بر ثانیه، 537.1 دقیقه، 6.5 دقیقه و 143.0 دقیقه تعیین شدند. مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم، منجر به خروج به طور متوسط 113.86 و 118.13 میلی گرم بر لیتر نیترات از مزرعه به ترتیب در شرایط حضور و عدم حضور گیاه شدند. به دلیل افزایش غلظت نیترات در نفوذعمقی در حضور گیاه، مدل بهینه یابی با تغییر در مقادیر متغیرهای تصمیم و افزایش دبی، غلظت نیترات در نفوذ عمقی و رواناب را کاهش داد. نتایج نشان داد که حضور گیاه در نتایج بهینه یابی تاثیر دارد و بهتر است مقادیر بهینه در حضور و عدم حضور گیاه تعیین شوند.

كلید واژه: آبیاری جویچه ای، بهینه یابی، کودآبیاری، مدیریت آب و مواد مغذی، نیترات

 


بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه (مطالعه موردی: مشهد)

موسوی بایگی سیدمحمد*,اشرف بتول

* گروه مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

بارش های شدید در زمان های غیرمتعارف، همواره یكی از عوامل مهم ایجاد خسارات فراوان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این تحقیق، سه بارش رخ داده در تابستان 1388 در مشهد و روزهای قبل از این بارندگی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نمودارهای نحوه تغییرات پارامترهای هواشناسی در هر شش روز مورد مطالعه، نشان دهنده کاهش دما و فشار هوا و همچنین افزایش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم در روزهای وقوع بارش در مقایسه با روزهای قبل از آن است. نتایج حاصل از تحلیل فیزیکی جو با استفاده از نمودارهای تفی گرام، حاکی از وجود ابرهای ضخیم با محتوی آب قابل توجه در آسمان منطقه در روزهای رخداد بارش می باشد. همچنین موقعیت تراز LCL و FCL، اختلاف ارتفاع قله ابر با سطح FCL و مقادیر شاخص های دینامیکی CAPE،SHOW  و KINX نیز بیانگر انرژی پتانسیل قابل توجه توده هوای صعود کننده و شرایط مساعد برای ناپایداری شدید هوا است. به عنوان مثال مقادیر شاخص های دینامیکی مذکور در روز بارش سیل آسا (24 شهریور) به ترتیب برابر 953.4، -4.67 و 35.30 به دست آمده است که هر سه معرف ناپایداری شدید هوا در این روز می باشند. بررسی نقشه های هم فشار سطح زمین نشانگر تقابل دو سامانه کم فشار و پرفشار در شرق کشور است. همچنین نقشه های هم فشار 850 هکتوپاسکال نیز مبین همرفت هوای گرم از نواحی جنوبی به سمت شمال شرق كشور است که منطبق با الگوهای فشاری سطح زمین می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که گسترش سامانه پرفشار سیبری طی فصل گرم سال، همزمان با همرفت هوای گرم و مرطوب جنوبی باعث ایجاد ناپایداری شدید هوا به طور غیر منتظره شده و این مطلب نیز موید تحلیل فیزیکی نمایه قائم جو می باشد.

كلید واژه: نمایه قائم، بارندگی تابستانه، همرفت هوای گرم، سامانه های فشاری، شاخص های فیزیکی و دینامیکی جو


بررسی تغییرات مكانی برخی شاخص های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین آمار

رضایی مجتبی*,دواتگر ناصر,تاجداری خسرو,ابولپور بهروز

* موسسه تحقیقات برنج كشور، رشت

کم آبی سالهای اخیر باعث گرایش برنجکاران گیلانی به استفاده از منابع آب زیرزمینی برای تولید برنج ونگرانی هایی در مورد کیفیت این منابع شده است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی چند شاخص مهم کیفیت آبهای زیرزمینی در سطح استان گیلان با استفاده از زمین آمار و با داده های شاخص کیفیت آب شامل EC،Na  وSAR  نمونه برداری شده از 135 حلقه چاه مربوط به شهریور سال 1386 در سطح این استان انجام گرفته است. ابتدا دقت روش های کریجینگ معمولی(OK)  و معکوس فاصله (IDW) با سه توان مختلف (3 و 2، m=1) بررسی و در نهایت نقشه های پهنه بندی این خصوصیات در سطح استان رسم شد. نتایج نشان داد این خواص از ساختار مکانی خوبی برخوردار هستند. مدل کروی بهترین مدل برای برازش واریوگرام می باشد. روش های مورد بررسی از نظر دقت تفاوت زیادی ندارد ولی در مجموع روش های کریجینگ و معکوس فاصله با توان یک دقت بیشتری در درون یابی این خواص داشته اند. پهنه بندی خواص کیفی نشان داد میزان هدایتالکتریکی آبهای زیرزمینی در اکثر مناطق استان پایین است. ولی در مناطق پایین دست حوضه سفیدرود مخصوصا در منطقه تلاقی سفیدرود با دریای خزر این شاخص از 1 دسی زیمنس برمتر بیشتر می باشد. به همین ترتیب در این منطقه میزان SAR وNa  نیز در مقایسه با دیگر مناطق بالاتر می باشد ولی از نظر کشاورزی برای کشت برنج مشکلی بوجود نخواهد آورد. نتایج این پژوهش نشان داد از نظر شاخص SAR، کیفیت آبهای زیرزمینی استان در مجموع مناسب است ولی از نظر هدایت الکتریکی کیفیت آبهای زیرزمینی استان خصوصا در مناطق مرکزی و مرکزی متمایل به شرق همجوار با دریا پایین بوده و می تواند پایداری تولید برنج در این مناطق را که از مناطق عمده برنجکاری استان می باشد به خطر اندازد.

كلید واژه: آب زیرزمینی، کیفیت، تغییرات مکانی


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :