تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

حكیم زاده وحید,رضوی سیدمحمدعلی*,پیروزی فرد میرخلیل

* گروه مهندسی علوم صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

در این مقاله متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشا میکروفیلتر طی تصفیه شربت خام چغندرقند مورد مطالعه قرار گرفته است. طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، تاثیر اختلاف فشار در عرض غشا (در سه سطح 1، 1.75 و 2.5 بار)، دمای فرآیند (در دوسطح 30 و60 درجه سانتی گراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15، 30، 45 و 60 دقیقه) بر شار تراوه، گرفتگی، درصد دفع ساکارز و درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی به عنوان شاخص های کارایی غشا مورد ارزیابی قرار گرفت. غشا میکروفیلتر به کار رفته در این پروژه از جنس سرامیک و با مدول لوله ایی بوده که سطح موثری به اندازه 0.28 متر مربع ایجاد می کرد. اندازه متوسط منافذ غشا 0.2 میکرومتر و دامنه تحمل دمایی، فشاری و pH آن به ترتیب تا 95-10 درجه سانتی گراد، 3 بار و 11-1 بود. نتایج بدست آمده نشان داد که در هر یک از سطوح فشار و دما، شار براوه با گذشت زمان عملیات کاهش می یافت. در دمای 30 درجه، با افزایش فشار عملیاتی از میزان شار تراوه کاسته شد، در حالی که برای دمای 60 درجه، با افزایش فشار عملیاتی، شار تراوه نیز افزایش یافت، اگر چه شارها در دمای 30 درجه بالاتر از دمای 60 درجه بودند. در این بررسی مشاهده گردید که میزان گرفتگی در هر سه سطح اختلاف فشار عملیاتی در سطح دمایی 60 درجه نسبت به 30 درجه بیشتر است. میزان درصد دفع ساکارز در بهترین شرایط عملیاتی به 30- درصد رسید وبهترین کارایی غشا در مورد درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی نیز به 65 درصد رسید.

كلید واژه: شربت خام چغندر قند، میکروفیلتراسیون، شار تراوه، گرفتگی، درصد دفع ساکارز و درصد دفع ترکیبات غیرساکارزی

 


بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

غلام حسین پور علی,الهی محمد*,وریدی محمدجواد,شهیدی فخری

* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

نبات کریستال رشد یافته ساکارز می باشد که امکان اولیه تولید آن ایران و هندوستان ذکر شده است، در فرایند تولید نبات کریستالهای درشت ساکارز در اثر سرد نمودن محلول فوق اشباع شکر تولید می گردند. این روش سنتی تهیه نبات تا بحال متداول بوده است. طی سالهای اخیر تلاشهای فراوان در جهت بهینه سازی فرآیند تولید به عمل آمده است. فرآیند علمی تولید نبات یا بلور رشد یافته ساکارز، تحت کریستالیزاسیون در سرما بررسی می گردد و با توجه به پارامترهای موثر بر درجه فوق اشباع و هدایت کریستالیزاسیون، سعی در افزایش راندمان تولید و رشد دادن مطلوب کریستال شکر می شود. باید در نظر داشت که در این فرایند به علت راندمان پایین تولید، رشد کریستال ساکارز تا ابعاد کمتر از 3 میلیمتر در کریستالیزاتورهای تبخیری (آپارات پخت) صورت می گیرد. در این پژوهش فرایند تولید نبات در روش سنتی با انجام آزمایش های لازم در مراحل مختلف در یک نبات ریزی سنتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با اصول علمی مقایسه و معایب آن تبیین گردید. بر اساس نتایج، برای رسیدن به درجه فوق اشباع مناسب بیش از 90 دقیقه زمان، همراه با افزایش دمای محلول تا 112 درجه سانتیگراد و تبخیر آب اضافه در محلول، ضروری به نظر رسید، بطوریکه مقدار درصد قند انورت از 0.015 در شکر اولیه به 0.571 در شیره رسید و نبات تولیدی نیز دارای درصد قند انورتی معادل 0.553 بود. pH محلول از حدود 7.3 به 5.2 کاهش پیدا کرد. شدت رنگ از حدود 70 ایکومزا در شکر اولیه به حدود 1240 ایکومزا در شیره (پساب مادری) و بیش از 250 ایکومزا در نبات تولیدی (اندازه گیری در طول موج 420 نانومتر) افزایش یافت. با توجه به شدت زیاد رنگ و قند انورت در شیره یا پساب باقیمانده استفاده از این شیره برای استفاده مجدد در فرایند مناسب نمی باشد.

كلید واژه: ساکارز، نبات، کریستالیزاسیون، فوق اشباعیت

 


بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید (Anethum graveolens) و گشنیز (Coriangrum sativum) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی O157:H7، سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع

برومند عاطفه,حامدی منوچهر,امام جمعه زهرا*,رضوی سیدهادی,گل مكانی محمدتقی

* گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران

در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از بذرهای شوید و گشنیز بر روی سه میکرو ارگانیسم بیماری زای غذایی یعنی استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1431)، اشرشیاکلی (O157:H7 (ATCC 35218) و سالمونلا تیفی موریوم (14028 ATCC) بررسی شد و میزان کمترین غلظت بازدارنده (MIC) و کمترین غلظت کشنده (MBC) این اسانس ها تعیین گردید. برای این منظور 6 سطح غلظت از هر اسانس شامل 250ppm، 4000، 2000، 1000، 500، 125 انتخاب گردید. جهت کشت میکروبی از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع و محیط های کشت مولر هینتون آگار و براث استفاده شد. نتایج نشان داد که استافیلوکوکوس اورئوس حساسترین و سالمونلا تیفی موریم مقاوم ترین باکتری به هر دو اسانس بودند. اسانس بذر کشنیز نسبت به اسانس بذر شوید بازدارندگی بیشتری بر باکتری های گرم منفی داشت. اسانس بذر گشنیز دارای MIC و MBC برابر با 1000ppm و اسانس بذر شوید دارای کمترین غلظت بازدارنده (MIC) معادل 500ppm و کمترین غلظت باکتری کشی (MBC) برابر با 1000ppm در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بود. در مورد سالمونلا اسانس ها در هیچ یک از غلظت ها اثر بازدارندگی نشان ندارند.

كلید واژه: آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع، MIC؛ MBC؛ اسانس بذر شوید، اسانس بذر گشنیز


بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر

حسینی فرشته*,حبیبی نجفی محمدباقر,صداقت ناصر

* گروه پژوهشی افزودنیهای غذایی، پژوهشكده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

در این پژوهش امكان بكارگیری نوعی كیسه انعطاف پذیر دارای سه لایه پلی اتیلن (100m)، آلومینیوم فویل (9m) و پلی استر (12m) جهت بسته بندی كمپوت گیلاس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در چهار دمای 4، 23، 35 و 40 درجه سانتی گراد به مدت حداكثر 3 ماه نگهداری شده و ویژگیهای فیزیكوشیمیایی، میكروبی و حسی آنها در زمان صفر و در فواصل هر یك ماه پس از تولید ارزیابی گردید. شاخص های مورد آزمون شامل pH، مواد جامد محلول (بریکس)، اسیدیته، رنگ، میزان فلزات آهن و قلع، ارزیابی وضعیت میکروبی و ویژگیهای حسی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین تغییرات pH برابر 3.99، بریکس برابر 17.49، اسیدیته برابر 0.25 و میانگین آهن و قلع به ترتیب برابر 3.161 ppm و 387.98ppb بود که همگی با الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران مطابقت داشتند. همچنین در تمامی ویژگی های حسی مورد آزمون، نمونه ها امتیاز بیشتر از 3 كسب نموده و قابل قبول ارزیابی شدند. دمای نگهداری بر كلیه خصوصیات فیزیكو شیمیایی و حسی كمپوت گیلاس موثر بود، به طوری كه نمونه های نگهداری شده در دماهای پایین یعنی 4 و 23 درجه، كیفیت بهتری در مقایسه با سای ر نمونه ها داشتند. نتایج آزمون رنگ سنجی نشان داد كه رنگ كمپوت در این كیسه ها روشن بوده و شباهت زیادی به گیلاس تازه دارد.

كلید واژه: گیلاس، كیسه های چند لایه انعطاف پذیر، بسته بندی، كمپوت


بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (.Teucrium polium L)

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (.Teucrium polium L)

كوچكی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی,عزیزی گلثومه,خزاعی حمیدرضا

به منظور بررسی ویژگی های اگرواكولوژیك كلپوره، جهت اهلی سازی آن در نظامهای زراعی، ابتدا مطالعه ای در رویشگاه طبیعی در پارك ملی تندوره واقع در استان خراسان شمالی، جهت بررسی ویژگیهای بیولوژیكی آن انجام گرفت كه با نمونه برداری های لازم، ویژگیهایی از قبیل تراكم، ارتفاع، زیست توده و قطر تاج آن مشخص شد. همچنین، در دو آزمایش جداگانه، خصوصیات زراعی آن در دو سال زراعی 1385-1384 و 1386-1385 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مطالعه شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش اول شامل تاریخ های مختلف کشت مستقیم بذر در سه تراکم (13، 17 و 25 بوته در مترمربع) و در آزمایش دوم شامل دو تاریخ انتقال نشا (25 مهر و 15 اردیبهشت) و سه تراکم (13، 17 و 25 بوته در متر مربع) کاشت بود. این آزمایشات به صورت طرح فاكتوریل بر پایه طرح بلوكهای كامل تصادفی با 3 تكرار به اجرا در آمد. در هر دو آزمایش، فاصله بین ردیف 20 سانتیمتر بود و تیمار تراكم از طریق تغییر فواصل روی ردیف (20،30 و 40 سانتیمتر) اعمال گردید. همچنین در آزمایش دیگری در سال زراعی 1386-1385، اثر سطوح مختلف كود دامی (10، 20 و 30 تن در هكتار) و فواصل آبیاری (14، 21 و 28 روز) بر ویژگی های گیاهی كلپوره،  به صورت مجزا بررسی شد. نتایج مشاهدات صحرایی نشان داد كه این گیاه بیشتر در ارتفاع 1000 تا 1100 متری در خاكهایی با بافت لومی و فقیر رشد می كند. متوسط تراكم گیاه 4 بوته در واحد سطح با ارتفاع 17 سانتیمتر،  قطر تاج 15 سانتیمتر  و وزن خشك اندام هوایی 11 گرم در مترمربع بود. نتایج آزمایش های مزرعه ای نشان داد كه تكثیر از طریق بذر ناموفق است و نشاهای پاییزه از جنبه های مختلف از جمله وزن خشك اندامهای هوایی بهتر از نشاهای بهاره بودند و ویژگیهای زراعی گیاه در سال دوم به مراتب بهتر از سال اول بود. علاوه برآن، رشد گیاه در شرایط زراعی از نظر اندازه گیاه و وزن خشك اندام هوایی بهتر از رویشگاه طبیعی، ولی درصد اسانس آن در سال زراعی اول به مراتب كمتر از رویشگاه طبیعی بود (50 درصد). سطوح مختلف كود دامی و فواصل آبیاری اثر معنی داری بر ویژگی های زراعی كلپوره نداشت

كلید واژه: كلپوره، اهلی سازی، تراكم، پارك ملی تندوره، رویشگاه طبیعی، انتقال نشا

 


بررسی اثر تاریخ های مختلف كاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور

رضوانی مقدم پرویز,صادقی ثمرجان رضا

جهت بررسی اثرات تاریخ های كاشت و رژیمهای آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملكرد یك رقم نخود (رقم ILC3279)، آزمایشی در سال زراعی 81 - 1380 در مزرعه آموزشی تحقیقاتی آموزشكده كشاورزی شهید رجایی نیشابور اجرا شد. آزمایش مورد نظر بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار اجرا شد. كرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری (عدم آبیاری در طول فصل رشد (رژیم دیم)، یك بار آبیاری بهاره (اول گلدهی)، دو بار آبیاری بهاره (شروع گلدهی و 50% گلدهی) و فاریاب) و كرتهای فرعی دارای چهار تاریخ كاشت (پاییزه، انتظاری، بهاره و تاخیری) منظور شدند. در این آزمایش كشت تاخیری با رژیمهای آبی دیم, یك بار آبیاری بهاره و دو بار آبیاری بهاره خشك شدند و فقط كشت تاخیری با رژیم آبی فاریاب باقی ماند. بر اساس نتایج حاصله افزایش آب آبیاری توانست ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، فاصله بین گره ها، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای دو دانه ای، یك دانه ای و پوك، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه و عملكرد را افزایش دهد. با افزایش طول دوره رشد، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای (دو دانه ای و پوك)، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته افزایش یافت. در این میان كشت پاییزه بالاترین عملكرد را نسبت به تاریخهای كاشت دیگر داشت و كشت تاخیری نسبت به كشت انتظاری و بهاره دارای عملكرد بیشتری بود. گیاهان كشت پاییزه با رژیم آبی فاریاب نسبت به سایر تاریخهای كاشت و رژیمهای آبی از ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یك دانه ای و پوك، تعداد دانه در بوته و عملكرد بیشتری برخوردار بودند. كشت بهاره با رژیم آبی دیم به علت كوتاه شدن دوره رشد و كاهش آب قابل دسترس دارای ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یك دانه ای، تعداد دانه در بوته، وزن دانه، وزن صد دانه و عملكرد كمتری بود.

كلید واژه: نخود، تاریخ کاشت، رژیم آبیاری، عملکرد، اجزا عملکرد


اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L)

معصومی علی,كافی محمد,خزاعی حمیدرضا

نخود یکی از قدیمی ترین حبوبات مهم کشت شده در مناطق حاشیه ای و مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید. جوانه زنی و استقرار گیاهچه نخود به عنوان یکی از محصولات زراعی مناطق خشک و نیمه خشک برای تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارای اهمیت ویژه ای است. هدف از این پژوهش بررسی اثر چهار سطح تنش خشکی و یک تیمار شاهد بدون تنش (شامل: صفر، 4- ، 8- ، 12- ، 16- بار) بر جوانه زنی 12 ژنوتیپ نخود، با استفاده از پلی اتیلن گلایکول بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده، درون انکوباتور آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی در سال 1384 انجام شد. در تمام سطوح خشکی صفات رشدی شامل سرعت و درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها و در نهایت میزان مصرف ذخیره غذایی لپه ها، کاهش یافت و روند نزولی در آنها مشاهده شد. با توجه به تنوع صفات در پتانسیل های 4- و 8- بار، می توان گفت که این بازه، بهترین محدوده برای تعیین میزان تحمل ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی بود و در تنش های شدید خشکی اکثر ژنوتیپ ها قادر به تولید ریشه چه و ساقه چه نبودند. به طور کلی ژنوتیپ های جم، کرج 31-60-12، ILC482 و MCC101 به شرایط خشکی پاسخ مطلوبتری دادند. با تکرار این آزمایش در مراحل دیگر رشد در شرایط مزرعه با اطمینان بیشتری می توان کشت این ارقام را در مناطق تحت تنش توصیه کرد.

كلید واژه: نخود (.Cicer arietinum L)، جوانه زنی، پلی اتیلن گلایکول (PEG)، تنش خشکی


اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

رضوانی مقدم پرویز,برومندرضازاده زینت,محمدآبادی علی اصغر,شریف علی

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد دانه و درصد روغن دانه گیاه کرچک مطالعه ای در سال زراعی 83- 82 با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از ترکیبی از چهار سطح تاریخ کاشت (شامل 18 فروردین، 2 اردیبهشت، 17 اردیبهشت و 1 خرداد) و چهار سطح کودهای آلی و شیمیایی (شامل کود گاوی، کود کمپوست هر یک به مقدار 30 تن در هکتار و کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار ازت و 250 کیلوگرم در هکتار فسفر) و تیمار بدون کود (شاهد)) بود. نتایج این بررسی نشان داد که با تاخیر در کاشت عملکرد دانه؛ درصد روغن دانه و عملکرد روغن کاهش یافت ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری بین تاریخهای دوم اردیبهشت، هفدهم اردیبهشت و اول خرداد مشاهده نشد. شاخص برداشت و وزن صد دانه تحت تاثیر هیچیک از تیمارها اعم از تاریخ کاشت و تیمارهای کودی قرار نگرفت. بیشترین تعداد شاخه های جانبی، تعداد گل آذین های بارور، تعداد کپسول بارور در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن کاه و کلش در تاریخ کاشت 17 اردیبهشت و تیمار کود شیمیایی حاصل شد. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین درصد روغن، عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمارهای کود کمپوست و کود شیمیایی و در تاریخ کاشت 18 فروردین بدست آمد

كلید واژه: کرچک، تاریخ کاشت، کود، عملکرد دانه و درصد روغن


گروه بندی ژرم پلاسم انتخابی شبدر ایرانی چند چین بانك ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی

عباسی محمدرضا*,زمانیان محمد

* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ژنتیك و ذخایر توارثی (بانك ژن گیاهی ملی ایران)

در این آزمایش تعداد 30 توده شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) چند چین غربال شده بر اساس تعداد روز تا گلدهی (گروه های زودرس، متوسط رس و دیررس) در قالب 3 آزمایش در طرح بلوكهای كامل تصادفی (هر آزمایش 10 توده از هر گروه) در سه تكرار در دو سال در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در كرج كشت گردید. میانگین تعداد روز تا گلدهی در سال اول و دوم و تعداد روز تا رسیدگی در سال دوم و نتایج آزمون t برای مقایسات دو به دو، گروه بندی این مواد را در سه گروه تایید كرد. ورود صفت تعداد روز تا گلدهی در معادلات رگرسیون عملكرد علوفه و بذر موید دخالت و تایید این صفت در گروه بندی ژرم پلاسم شبدر چند چین بود. در نهایت پراكنش ژرم پلاسم شبدرهای ایرانی چند چین در پلات حاصل از دو تابع اول در نتایج تجزیه تابع تشخیص، توانست شبدرهای چند چین زودرس، متوسط رس و دیررس را كاملا جدا از هم قرار دهد. نتایج آزمون F برای تعداد روز تا رسیدگی فقط در شبدرهای زودرس معنی دار نشد در صورتی كه در دو گروه دیگر معنی دار شد. این آزمون برای دیگر صفات زراعی نیز انجام شد. عدم معنی دار بودن آزمون F به این معنی است كه تمام مواد هر گروه پتانسیل مشابهی در تولید دارند و در گزینش توده ها درصورت وجود صفات برتر دیگر می توان انتخاب را بر اساس آن صفت انجام داد. تمام ژرم پلاسم در این آزمایش برای صفات زراعی بر اساس آزمون دانكن گروه بندی شدند. تجزیه مركب برای صفات دو ساله انجام شد. در پی مقایسه میانگین توده ها در دو سال شبدر 50TN0185 عنوان زودرس ترین نمونه و 50TN0161 به عنوان دیررس ترین نمونه در تمام گروه های شبدر ایرانی چند چین مشخص شدند. به دلیل وجود پتانسیل و قابلیت بالا صفات زراعی در این مواد، پیشنهاد می شود این مواد در برنامه های به نژادی شبدرهای ایرانی به كار گرفته شوند.

كلید واژه: شبدر ایرانی، تنوع ژنتیكی، تجزیه چند متغیره

 


بررسی گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای برخی ارقام زیتون در منطقه طارم

عظیمی محمود*,خسروشاهلی محمود,گل محمدی مجید

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی زنجان

برای بررسی گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای برخی ارقام زیتون، آزمایشی طی دو سال (1381 و 1382) در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم انجام گردید. طرح آماری، بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار و 7 تیمار بود. در این آزمایش ارقام روغنی و زرد فقط ارقام گرده زا و ارقام آربیكن، كالاماتا، كرونیكی و ماستوئیدس گرده زا و پذیرنده گرده بودند. برای انجام تلاقی ها بر اساس تعداد گل كامل، تعداد 300-150 گل كامل در هر شاخه اخته شد و گرده های هر رقم در پاكت ها جمع آوری و به صورت متقابل گرده افشانی شدند. برای تعیین گرده افشانی آزاد، روی هر درخت 200-100 گل آذین شمارش و اتیكت گذاری شدند. گل آذینهای تیمار خود گرده افشانی نیز پاكت گیری شدند. پس از گذشت دو هفته با مشاهده میوه های اولیه، پاكت ها باز شدند. میوه های اولیه دو هفته پس از تمام گل با باز شدن پاكت ها شمارش و 8 هفته پس از دوره تمام گل میوه های نهایی شمارش شده و ثبت گردیدند. در بررسی قابلیت جوانه زنی دانه گرده مشخص گردید كه رقم زرد به ترتیب با 84 درصد بیشترین قابلیت جوانه زنی دانه گرده را دارد در حالیكه رقم كرونیكی با ??.? درصد كمترین قابلیت جوانه زنی دانه گرده را دارا بود. بررسی ها نشان داد از نظر شاخص سازگاری گرده افشانی آزاد برای باردهی تمام ارقام مورد مطالعه نتیجه قابل قبولی داشت با این حال نتایج دو ساله بیانگر سازگاری نسبتا خوب رقم روغنی با آربیكن، ارقام آربیكن و زرد با ماستوئیدس می باشد .

 كلید واژه: زیتون، گرده افشانی، ناسازگاری و ارقام زیتون


 • کل صفحات:5  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :