تغییر اسید آمینه آلانین 183 به تروئونین د ر آنزیم 5-انول پیرویل شیكیمات- 3 - فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفكش گلایفوسیت د ر گیاه تراریخت كلزا (.Brassica napus L)

د انیال رازی كهریزی، عضو هیات علمی د انشكد ه كشاورزی د انشگاه كرمانشاه
علی هاتف سلمانیان، (نویسند ه مسئول) و امیر موسوی
اعضاء هیات علمی پژوهشگاه ملی مهند سی ژنتیك و زیست فناوری ، تهران
احمد معینی و قاسم كریم زاد ه، اعضاء هیات علمی د انشگاه تربیت مد رس . تهران
چكیده :
كلزا یكی از با اهمیت‎ترین د انه های روغنی جهان به شمار می‎رود . به كارگیری روش های مهند سی ژنتیك د ر گیاه كلزا باعث تولید ارقامی شد ه است كه از نظر صفات با ارزش كشاورزی و اقتصاد ی حائز اهمیت می‎باشند . از میان عوامل تهد ید كنند ه كشت و گسترش این گیاه، وجود علف های هرز و چگونگی كنترل آنها توسط مواد شیمیایی می باشد . از میان علف كشهای مرسوم، گلایفوسیت به عنوان علف كشی عمومی و وسیع الطیف كه آنزیم EPSPS را مهار می كند ، مطرح است. آنزیم EPSPS، یك آنزیم كلید ی د ر مسیر بیوسنتز اسید های آمینه حلقوی د ر میكروارگانیسم‎ها و گیاهان می باشد . یكی از مؤثرترین راه های ایجاد گیاهان مقاوم به علفكش‎ گلایفوسیت، د ست ورزی ژن كد كنند ه آنزیم 5-انول پیرویل شیكیمات- 3 فسفات سنتاز (EPSPS)، به منظور كاهش میل تركیبی گلایفوسیت به این آنزیم می‎باشد . د ر تحقیق حاضر یكی از مهمترین نقاطی كه د ر تشكیل مجموعه آنزیم-گلایفوسیت د خالت د ارد ، یعنی اسید آمینه آلانین شماره 183 د ر EPSPS باكتری E. coli، مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد یك جهش نقطه‎ای د قیق به روش طراحی آغازگرهای ویژه و واكنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، كد ژنتیكی اسید آمینه فوق به اسید آمینه تروئونین تبد یل گرد ید . ژن د ست ورزی شد ه، د ر د اخل پلاسمید های كلونینگ pUC18 و بیانی گیاهی pBI121 همسانه سازی شد . آنالیزهای مولكولی لازم برای اثبات حضور ژن د ر پلاسمید ها و تعیین جهت مناسب آنها انجام گرفت. پلاسمید pBI121 حامل ژن مورد نظر، از طریق باكتری Agrobacterium tumefaciens سویه LBA4404 به گیاه كلزا رقم PF-7045-91 منتقل گرد ید . از انتهای برید ه شد ه د نباله كوتیلد ون، به عنوان بافت هد ف جهت انتقال ژن استفاد ه گرد ید . برای ارزیابی اولیه تراریخته بود ن گیاه از مقاومت گیاهان د ست ورزی شد ه به آنتی بیوتیك كانامایسین استفاد ه شد . نتایج این تحقیق نشان د اد كه د رصد باززایی نوساقه و د رصد تراریخته بود ن گیاهچه به ترتیب 74 و 28 د رصد بود . با آنالیزهای مولكولی و ارزیابی مقاومت گیاهان نسبت به این علفكش‎ حضور و بیان موثر ژن اثبات گرد ید .

برای مشاهده و دریافت متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pajouheshmag.ir/ppdf/1048/p01048007915113-HE7LE8.pdf


تعیین مناسب ترین میزان مصرف آب د ر آبیاری قطره ای و بهترین روش قرار گرفتن نوار ها بر عملكرد سیب زمینی د ر منطقه جیرفت

آرش صباح و سید علی غفاری نژاد ، اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات خاك و آب، مركز تحقیقات كشاورزی جیرفت و كهنوج
چكیده:
به منظور تعیین مناسب ترین میزان مصرف آب به روش قطره ای و بهترین روش قرار گرفتن نوارهای قطره ای د ركشت سیب زمینی د ر منطقه جیرفت با رژیم حرارتی گرم و خشك این آزمایش به مرحله اجرا گذاشته شد . طرح آزمایشی د ر قالب بلوك های كامل تصاد فی به صورت فاكتوریل با د و فاكتور شامل 3 میزان آب (70، 100 و 130 د رصد تبخیر از تشت كلاس A) و د و روش قرار گرفتن نوار ها (هر رد یف كشت یك نوار و هر د و رد یف كشت یك نوار) با 6 تیمار د ر 4 تكرار بر روی سیب زمینی رقم كنكورد به مرحله اجرا د ر آمد . نتایج نشان د اد كه تاثیر میزان آب آبیاری بر عملكرد وكارایی مصرف آب معنی د ار است. افزایش میزان آب تا 100 د رصد تبخیر از تشت باعث افزایش معنی د ار عملكرد به طور معنی د ار شد . اثر روش قرار گرفتن نوار ها بر عملكرد ،كارایی مصرف آب، د رصد ریزی و یكنواختی غد ه ها معنی د ار بود و بیشترین عملكرد ،كارایی مصرف آب و د رصد یكنواختی مربوط به تیمار یك نوار قطره ای برای هر رد یف كاشت بود د ر مجموع تیمار آبیاری قطره ای به میزان 100 د رصد تبخیر از تشت و قرار گرفتن یك نوار قطره ای برای هر رد یف كاشت با عملكرد 74 / 40 تن د ر هكتار و میزان آب مصرفی 65 / 3586 مترمكعب د ر هكتار وكارایی مصرف آب 45 / 11كیلوگرم به ازاء هر مترمكعب آب د ر شرایط آزمایش حاضر قابل توصیه است.

 

برای دریافت و مشاهده متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pajouheshmag.ir/ppdf/1048/p01048007919413-63U93V.pdf


لیست مجلات کشاورزی داخلی

لیست مجلات کشاورزی داخلی

آرشیو رازی موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی
آفات و بیماریهای گیاهی موسسه گیاهپزشكی كشور
اقتصاد و کشاورزی انجمن علمی اقتصاد كشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی
بیابان مركز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر - دانشگاه تهران
بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
پژوهش كشاورزی دانشكده كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش و سازندگی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشهای زراعی ایران دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تحقیقات ژنتیك و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور
تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور
تحقیقات کشاورزی ایران دانشگاه شیراز
دانش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رستنیها موسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور
روستا و توسعه مركز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی- وزارت جهاد كشاورزی
ژنتیك نوین انجمن ژنتیك ایران
علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
علوم خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
علوم كشاورزی ایران پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علوم كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علوم محیطی پژوهشكده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
علوم و صنایع کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
مجله آبیاری و زهکشی ایران انجمن آبیاری و زهكشی ایران
مجله الكترونیك تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله ایرانی جراحی دامپزشكی انجمن جراحی دامپزشكی ایران
مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجله تحقیقات دامپزشكی (دانشگاه تهران) دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز) دانشگاه شیراز
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مجله چغندر قند موسسه تحقیقات چغندرقند
مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز) دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علمی شیلات ایران (فارسی) موسسه تحقیقات شیلات ایران
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده کشاورزی
مجله علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی) موسسه تحقیقات شیلات ایران
مجله علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران
مجله گیاه شناسی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور
مجله کشاورزی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مرتع انجمن مرتعداری ایران
منابع طبیعی ایران دانشكده منابع طبیعی تهران
نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران
نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج


موتاسیون القایی

موتاسیون القایی

مترجم: علی غفرانی پناه *

موتاسیون ها تغییرات ناگهانی ارثی هستند كه اساس تنوع ژنتیكی و ماده خام گزینش و تكامل را به وجود می آورند و قسمتی از پدیده های اساسی زندگی می باشند. اگر موتاسیون ها هرگز اتفاق
    نمی افتاد موجودات زنده توسعه نیافته و به شرایط مختلف اكولوژیكی سازگار نمی شدند. موتاسیون های خود به خودی كه در طول تاریخ روی داده اند به واسطه تعدادی از پدیده های طبیعی مانند اشعه های یونیزه و اشعه ماوراء بنفش بوده است. دانشمندان در حال حاضر وسایلی را كه موتاسیون را مصنوعاً تولید می كند بكار می برند.
    موتاسیون ها چه خود به خودی و چه القایی معمولاً مضر هستند و تمام سلول هایی كه موتاسیون جدید را تولید می كنند در برابر سلول های غیر موتان تمایل به از بین رفتن دارند چون نوع تغییر ژنتیكی حاصل از موتاسیون تا حدودی به صورت تصادفی اتفاق می افتد بنابراین بندرت یك تغییر، توانایی یك ارگانیزم را به زنده ماندن، تولید مثل و رشد و نمو بهبود می بخشد ولی اگر تغییرایجاد شده مفید باشد سلول محتوی مواد ژنتیكی بهبود یافته می تواند نسبت به فرم های قدیمی برتری داشته و ممكن است جایگزین تیپ قدیمی بشود. در اثر نو تركیبی بین مواد ژنتیكی جدید و مواد ژنتیكی سابق یك طیف از انواع جدید ارگانیزم ایجاد می شود.
    این تیپ ها به شرایط محیطی بهتر سازگار شده و ممكن است زنده مانده و تكثیر یابند و ارگانیزم های كم سازگار از بین بروند. تمامی تغییرات در موجودات زنده نهایتاً توسط موتاسیون انجام می شود نمونه های موجود گیاهان و حیوانات نتیجه اثر متقابل محیط و موتاسیون ها و بازتركیبی ژنهای موتان است ( همان پدیده تكامل ) سه جزء یابنیان تكامل عبارتند از 1- موتاسیون 2- نوتركیبی از طریق دو رگ گیری 3- گزینش
    اصلاح نبات كه می تواند تكامل هدایت شده نامیده شود نیز به همان اصول و اجزاء بستگی دارد. اصلاح گران ژنوتیپ های مختلف هر گیاه را در یك محیط كشت می كنند تا ببینند كدام ژنوتیپ بهتر عمل می كند. آنها این ژنوتیپ ها را برای بدست آوردن تركیبات ژنتیكی جدید و صفات مطلوب، دو رگ گیری و آنها را در محیط های اختصاصی تست می كنند. سپس اصلاح گران انواعی را كه مناسب با نیازهای كشاورزان است انتخاب می كنند و به زارعین عرضه می كنند. بنابراین اصلاح گران معمولاً بالغ بر 2 تا از بنیان های تكامل طبیعی را كنترل می كنند. با توانایی در القای موتاسیون اصلاح گران روی سومین بنیان نیز كنترل خود را اعمال می كنند و در مواد گیاهی تغییرات ژنتیكی جدید را افزایش داده یا ایجاد می كنند.
    موتاسیون در معنی وسیع خود هر تغییر در ماده ژنتیكی خواه در ژن یا كروموزوم را شامل
    می شود. هوگودواری گیاه شناس هلندی اولین بار لفت موتاسیون را در اوایل قرن بیستم به كار برد به همین ترتیب لینه تعدادی از موتاسیون ها را ملاحظه كرده بود كه آنها سیستم طبقه بندی و اسم گذاری لینه را پیچیده تر كرده بودند در آن موقع اساس و طبیعت این پدیده ها شناخته نشده بود. دواری تغییرات موفولوژیكی را در اونوترا ( گل مغربی ) مورد توجه قرار داده و آنها را موتاسیون نامید اما آن تغییرات از تیپی نبودند كه ما امروز آنها را موتاسیون محسوب می كنیم. بعضی از آنها دیپلوئید بودند ولی بعضی دیگر انیوپوئید بودند یعنی كوروموزوم كم یا اضافی داشتند بعد از اینكه اشعه ایكس و عناصر رادیواكتیو كشف شد دواری كاربرد آنها را برای القاء موتاسیون پیش بینی كرد. در سال 1928 Stadler در جو و ذرت موتاسیون هایی را بوجود آورد.
    
    «موتاژن ها »
    تعدادی عوامل قادرند موتاسیون هایی را در گیاهان بوجود آورند. این عوامل كه موتاژن نامیده می شوند برخی از آنها در طبیعت پدیدار شده و موجب جهش های خود به خودی می شوند. عموماً موتاژن ها
    به 2 گروه فیزیكی و شیمیایی تقسیم می شوند.
    
    موتاژن های فیزیكی:
    موتاژن های فیزیكی تیپیك انواع مختلفی از اشعه ها هستند و عبارتند از 1- اشعه ایكس 2- اشعه گاما 3- اشعه بتا 4- اشعه نوترونی 5- نور ماوراء بنفش
    تمامی این اشعه ها به استثنای ماوراء بنفش اتم های یك بافت را با گرفتن الكترون از آنها یونیزه می كنند. یونیزاسیون ممكن است تغییر پیوند ایجاد كند و موجب تغییر ساختمان شیمیایی مولكول های ماده وراثتی شود كه نتیجه آن جهش ژن یا شكستن كروموزم و ترتیب مجدد بازهای ازته می باشد.
    در داخل سلول گیاهی نواحی معینی خیلی حساس تر از قسمت های دیگر هستند این نواحی كه هدف های رادیوسنستیو نامیده می شوند با محل (DNA) در سلول مطابقت می كنند. اشعه ها می توانند روی یك یا هر دو رشته مارپیچ مضاعف DNA تاثیر بگذارند. اگر شكستگی یك رشته را شامل شود یكپارچگی خطی مولكول DNA هنوز دست نخورده بوده و بازسازی بخش شكسته، مولكول DNA را به حالت اولیه بر
    می گرداند. هرگاه شكستگی هر دو رشته را در برگیرد آنها به سهولت قابل بازسازی نیستند و این مهمترین خسارت اعمال اشعه روی DNA بوده كه منجر به موتاسیونهای قابل تشخیص می شود.
    اشعه های یونیزه كننده از نظر تاثیرشان در ایجاد موتاسیون با هم تفاوت دارند برای ایجاد موتاسیون دزهای بالاتری از اشعه ایكس و اشعه گاما در مقایسه با نوترون های سریع لازم است به عبارت دیگر می توان گفت تاثیر نسبی بیولوژیكی نوترون های سریع از اشعه گاما و ایكس بالاتر است.
    
    نحوه دستیابی به اشعه های موتاژنیك
    1- اشعه ایكس در دستگاه مخصوصی با بمباران صفحه ای از تنگستن یا مولیبدون توسط الكترون تولید می شود و در سال های اولیه استفاده از موتاسیون برای اصلاح نبات اشعه های ایكس تنها موتاژن قابل دسترسی بوده اند.
    2- برای ایجاد اشعه گاما معمولاً از ایزوتوپ های رادیو اكتیو كبالت 60 یا سزیم 137 استفاده می شود.
    3- اشعه بتا به وسیله ایزوتوپ های داخلی عناصری مثل فسفر 32، سولفور 35 و كربن 14 منتشر
    می شود كه به طور گسترده در رادیو بیولوژی مورد استعمال هستند.
    4- اشعه نوترونی به طور طبیعی از یك راكتور هسته ای با سوخت اورانیوم 235 كه تحت انشقاق هسته ای هستند به وجود می آیند.
    5- نور ماوراء بنفش از لامپ های میكرب كش محتوی بخار جیوه تولید می شود.
    
    متدهای كاربرد موتاژن های فیزیكی: هر دو اشعه ایكس و گاما پرتو های الكترو مغناطیس هستند كه اصولاً برای تابانیدن به بذور یا بافت های رویشی مورد استفاده قرار می گیرند اشعه گاما طول موج كوتاه داشته و انرژی زیادی نسبت به اشعه ایكس دارد. منابع اشعه گاما غالباً در گلخانه ها، اتاق های رشد و حتی در كشتزارهای فاقد پوشش نیز برای تابانیدن به كل بوته مورد استفاده قرار می گیرند.
    نور ماوراء بنفش اگرچه در طول موج های كاربردی معمولی یك اشعه یونیزه كننده نمی باشد ولی به عنوان یك موتاژن روی دانه گرده مورد استفاده قرار می گیرد. طول موج های ماوراء بنفش در محدوده 2500 تا 2900 نانومتر به طور بیولوژیكی موثرند چون در این محدوده اسید های نوكلتیك آن را به مقدار حداكثر جذب می كنند.
    سرتاسر گیاهان یا قسمتی از آنها می تواند تحت تیمار اشعه قرار بگیرد. اما برای پرتو تابی به كل گیاه یا بخش بزرگی از گیاه به علت اندازه فیزیكی بزرگ تاسیسات ویژه ای مورد نیاز است.
    ساخت و نگهداری میدان های گاما گران تمام می شود. آنها معمولاً میادین دایره ای هستند با اقطاع مثلثی و یك دیوار خاكی برای محافظت محیط از تشعشع آن را احاطه كرده است. در مركز میدان یك منبع قوی گاما (معمولاً كبالت 60) در زیر زمین یا در یك محفظه پوشش دار قرار دارد. منبع برای در معرض اشعه قراردادن گیاهان در حال رشد بالا یا پایین برده می شود.
    چون دز اشعه با نسبت مربع فاصله كاهش می یابد با قراردادن یا كشت گیاه در فواصل مختلف از منبع شدت پرتو تابی می تواند تغییر یابد.
    برای تیمار قسمت های رویشی مثل شاخه های درختان میوه، اتاقك های كوچكتر گاما با شرایط محیطی كنترل شده مفید هستند. طرح این اتاقك ها شبیه مزارع گاما می باشد به استثنای اینكه آنها یك محیط كاملاً محصور برای پرتوتابی دارند.
     مزارع گاما و اتاقك ها بطور ابتدایی جهت پرتوتابی به گیاهان حاصل از تكثیر رویشی و برای پرتوافكنی دوره ای مریستم مورد استفاده قرار می گیرند، هم چنین دانه های گروه اغلب با تشعشعات یونیزه و نور ماوراء بنفش پرتوافكنی می شوند، مزیت اصلی پرتوافكنی به گرده در مقایسه با پرتوافكنی بذور یا گیاهان در حال رشد این است كه به ندرت شیمرها یا اقطاع جهش یافته تولید می كند. عیب عمده عمر كم دانه های گرده می باشد.
    بذور معمول ترین قسمت گیاه برای پرتوافكنی هستند زیرا جابجایی و نگهداری بذور آسان است. آنها می توانند در معرض انواع محیط های شیمیایی و فیزیكی قرار داده شوند.
    
     موتاژن های شیمیایی:
    اكثر اصلاح گران به منابع اشعه كافی به آسانی دسترسی ندارند.
     موتاژن های شیمیایی به وفور در دسترس هستند و تا اندازه ای نسبت تغییرات نامطلوب موتاسیونی در موتاژن های شیمیایی كمتر از پرتوهاست.
    موتاژنهای شیمیایی به 2 گروه عمده تقسیم می شوند 1- عوامل آلكیل كننده 2- آنالوگ های بازی
    عوامل آلكیل كننده عبارتند از:
    
    1- اتیل متان سولفونات ( EMS)
    2- دی اتیل سولفیت(DMS)
    3- اتیل رامین ( EI)
    4- N نیتروزو N اتیل اورتان ( NTUT)
    5-N نیتروزوN اتیل اوره ( NEU)
     آنالوگهای بازی عبارتند از:
    1- برومو اوراسیل
    2- مالیك هیدرازید ( MH)
    3- سدیم آزید ( NaN3)
     اصلاح موتاسیونی: تغییرات ژنتیكی حاصل از موتاسیون القایی معادل تغییرات حاصل از جهش طبیعی است. بنابر این اصول اساسی مورد استفاده برای تغییرات القایی همانند اصول حاكم بر تغییرات طبیعی می باشد. در هر برنامه اصلاحی موارد زیر اساسی هستند:
    
    1- شناخت و تعریف دقیق از مقصود و هدف
    2- معلومات زراعی
    3- انتخاب دقیق والدین
    4- مهارت در كاربرد اصول اصلاحی
    5- استفاده مؤثر از معیار گزینش
    6- آزمون كامل لاین های نتاجی
    انتخاب والدین: بعد از اینكه اهداف برنامه اصلاحی تعیین می شود برای حل مشكلات خاص استفاده از جهش های القایی ضرورت پیدا می كند كه اصلاح گر باید ماده والدینی را برای اعمال موتاژن گزینش نماید. عموماً یك واریته با عملكرد بالا یا كاملاً سازگار انتخاب می شود مخصوصاً هنگامی كه واریته فاقد یك خصوصیت مهم مانند استحكام ساقه، مقاومت به یك بیماری یا آفت مشخص یا زودرسی باشد. اما اثر تیمارهای موتاژنی باید در صفات ارثی كمی مورد توجه باشد. چون موتاسیون ها بطور تصادفی القاء می شوند و یك موتاژن به ندرت فقط یك ژن بخصوص را تغییر می دهد.
    اگر بعد از اعمال موتاژن عمل گزینش انجام نشود. اثر تصادفی موتاژن ها و غالبیت
    موتاسیون های زیان آور ممكن است عملكرد متوسط نتاج را كاهش دهد، علاوه بر این میانگین یك صفت مطلوب ممكن است از مسیر گزینش قبلی منحرف شود اما وقتی پروسه گزینش جهت جداسازی تیپ های سازگار و قوی كه دارای تغییر مطلوب در یك صفت مطلوب هستند به كار برده شد امكان دارد واریته های برتر را بدون نیاز به برنامه تلاقی اصلاح كرد.
    اما برای نقطه شروع همیشه نیاز به انتخاب یك ژنوتیپ با عملكرد بالا و سازگاری زیاد نیست. اگر هدف فراهم كردن منابع تغییر جدید برای استفاده در برنامه تلاقی باشد شروع با ژنوتیپی كه درآن موتاسیون های مطلوب به سهولت قابل تشخیص باشد مطلوب است.
    نسل M1: نسل های متوالی از نتایج بذور یا گیاهان جهش یافته را M1 ، M2 ، M3 و ... می نامند تا آنها از نسل های حاصل از هیبریداسیون كه با علائم F1 ، F2 ، F3 و ... نشان داده می شوند تمیز داده شوند. تنها موتاسیون های غالب در نسل M1 آشكار خواهد شد. نسل M1 برای ژن های موتان تازه القا شده هتر و زیگوس خواهند بود و در نسل M2 به فنو تیپ های موتان و غیر موتان تفكیك خواهند شد. تشخیص و جداسازی موتانت ها در گونه های دگر بارور نیاز به كنترل گروه افشانی در موقع تولید نسل M2 دارد. در گونه های خود ناسازگار موتانت های هموزیگوس فقط در نسل M3 به دنبال تلاقی لینه های خواهری M2 می توانند ظاهر شوند.
    تمیار موتاژنیكی یا جهش زایی مصنوعی سبب آسیب فیزیولوژیكی یا صدمه به بذر یا بخشی از گیاه می شود كه غالباً پی آمد آن كاهشی قابل توجه درجوانه زدن، رشد گیاهچه و باروری گیاهان M1 عبارت از:
    1- اثرات روی رشد گیاهان مثل كاهش ارتفاع بوته (كوتولگی ) كه به عنوان مهم ترین شاخص می باشد.
    
    2- اثرات سیتولوژیكی:
    كه در زیر میكروسكپ قابل مشاهده است. این تغییرات عبارت از چسبندگی و انبوه شدن كروموزوم ها می باشد كه در تقسیم میتوزی و میوزی دیده می شوند. مابین اثرات سیتولوژیكی كه توسط تشعشعات یونیزه ایجاد می شوند و اثرات سیتولوژیكی كه توسط موتاژن های شیمیایی به وجود می آید تفاوت های فاحش وجود دارد. موتاژن های شیمیایی تغییرات ساختمانی كمتری را باعث می شوند.
    3- عقیمی:
    یكی از آسیب های اصلی كابرد دُز یا غلظت بالای یك موتاژن عقیمی است كه ممكن است درنسل M1 اتفاق افتاده و نتیجه آن كاهش جمعیت نسل M2 می باشد.
    عقیمی حاصل از موتاسیون القایی ممكن است توسط انحرافات كروموزمی، جهش ژن، جهش سیتوپلاسم و اثرات فیزیولوژیكی ایجاد شود. درجه عقیمی بوسیله شمارش تعداد گل آذین ها در هر گیاه و تعداد گل ها در هر گل آذین، مقدار بذور در گل آذین و یا تعداد بذور یا میوه ها در هر گیاه مشخص می شود.
    
    كارشناس كشاورزی بانك كشاورزی شعبه مركزی *


كشاورزی ارگانیك: خاك سالم، گیاه سالم، انسان سالم

كشاورزی ارگانیك: خاك سالم، گیاه سالم، انسان سالم

نویسنده: بهنام چایچی

تهیه و تنظیم: شركت پالیز مزرعه
    
    افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای غذا و عدم وجود تعادل بین تولید و مصرف و جنبش اكولوژیك عصر كنونی باعث جایگزینی كشاورزی صنعتی و كشاورزی سنتی گردید.
    رشد سریع علم و فناوری های نوین همچون مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی، استفاده بی رویه از كودها و آفت كش های شیمیایی اگر چه باعث افزایش كمی تولیدات كشاورزی گردید و مشكل غذا را در بسیاری از كشورها بالاخص كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حل نموده است اما به دلیل بر هم خوردن تعادل بیولوژیكی اكوسیستم ها و تاثیر نامطلوب باقی مانده سموم و هورمون های موجود در كودهای شیمیایی بالاخص نیترات و كادمیم به عنوان 2 عامل بیماری زا و سرطان زا، بروز آفات و بیماری های عدیده در انسان، گیاه و حیوان و كاهش كیفیت مواد غذایی باعث مطرح شدن كشاورزی كاملا متفاوت و متضاد با كشاورزی صنعتی امروزی به نام كشاورزی ارگانیك در جهان شده است.
    كشاورزی ارگانیك كه از آن به عنوان كشاورزی پایدار نیز نام برده می شود تعریف آن از كشوری به كشور دیگر بر اساس اقلیم آن متفاوت است اما وجه مشترك آن عبارت است از: شیوه ای از كشاورزی كه گیاهان و یا حیوانات تولید شده در این روش بدون دخالت و مصرف افراطی نهاده های خارج از مزرعه و یا نهاده هایی كه منشاء شیمیایی دارند مانند كود و آفت كش، حشره كش، قارچ كش، علف كش، تركیبات اصلاح شده ژنتیكی و نژادی، داروهای دامپزشكی، مواد نگهدارنده و افزودنی و تابش اشعه ها تولید شوند و به دلیل مصرف به شدت محدود كودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در تولید محصولات در این روش كه این مهم در راستای تعامل سازگار فعالیت انسان با سیستم چرخه طبیعت و استفاده منطقی و متعارف از آن كه خود عاملی در جهت ایجاد تعادل پایدار در منابع آب و خاك خواهد بود به آن كشاورزی پایدار نیز گفته می شود.
    هدف كشاورزی ارگانیك افزایش راندمان تولید محصول با شرط حفاظت از حاصل خیزی خاك و با كمترین تكیه بر استفاده از مواد شیمیایی می باشد.
    البته این سوال همواره به عنوان یك سوال مهم و حیاتی برای كارشناسان و متخصصین صنعت كشاورزی مطرح بوده است كه چگونه می توان بدون بر هم زدن اكوسیستم و آلوده كردن آب، خاك و هوا بتوان عملكرد سیستم كشاورزی را افزایش داد؟
    كشاورزی ارگانیك تا حد بسیار زیادی توانسته است به این سوال پاسخ دهد. زیرا كشاورزی ارگانیك نوعی مدیریت تولید محصول می باشد كه به دلیل استفاده از نهاد ه های داخل مزرعه و به صورت طبیعی باعث تقویت و توسعه سلامت اكوسیستم های زیستی و خاك می شود. این روش از كشاورزی را نمی توان بازگشت به كشاورزی سنتی كه اجداد ما انجام می دادند قلمداد كرد و مجریان بخش كشاورزی نمی توانند خود را بی نیاز از دستاوردهای علمی احساس كنند زیرا مجهز شدن این نوع كشاورزی به علم و تكنولوژی روز دنیا باعث شده كه مناسب ترین كیفیت تولید كشاورزی را به خود اختصاص دهد، از عواملی كه باعث گردیده است كشاورزی ارگانیك تبدیل به رویكردی جهانی شود و رشدی سریع در جوامع پیدا كند اقتصادی بودن و اهمیت دادن به اكولوژی و حفظ خاك و محیط زیست می باشد.
    البته این نكته نیز حایز اهمیت می باشد كه كشاورزی ارگانیك صرفا جایگزین نمودن نهاده های آلی با عوامل شیمیایی نمی باشد زیرا استفاده غیرصحیح و غیرمتعارف مواد آلی نیز باعث اختلال در سیستم چرخه های زیستی می گردد.
    اساس كشاورزی بیولوژیك یا ارگانیك بر زنده بودن سیستم خاك و در حالت كلی مزرعه استوار است كه با تقویت خاك باعث قوت میكروارگانیسم های مفید نیز می شود.
    خاك یكی از اجزای مهم تشكیل دهنده بسترهای كشاورزی می باشد كه به عنوان زیربنای مهم رشد گیاهان محسوب می شود و تغییرات فیزیكی و شیمیایی به وجود آمده در خاك كه با دخالت انسان باعث بروز اختلال در سیستم خاك و آب گردیده است و بدون در نظر گرفتن عواقب منفی و خطرناك فقط سعی در كسب درآمد و برآورده نمودن نیازهای غذایی جامعه بوده است.
    در كشاورزی ارگانیك به دلیل استفاده از كودهای آلی و بیولوژیك و كمترین شخم، تناوب در كشت و همچنین تقویت و بهبود جانواران مفید خاك و تخمیر مواد آلی و افزایش مواد مغذی خاك باعث بهبود بافت خاك گردیده و با استفاده از كمپوست ها و كودهای آلی و حیوانی باعث باروری بیشتر خاك می گردد و به همین سبب فرسایش خاك به میزان قابل توجهی كاهش و تنوع زیستی به دلیل احترام گذاشتن به ظرفیت های طبیعی خاك نیز افزایش می یابد.
    بین خاك، گیاه، حیوان و انسان رابطه نزدیك و ناگسستنی وجود دارد. زیرا سطح سلامت انسان به طور مستقیم با كیفیت غذای مصرفی او ارتباط دارد و توفیق هر انسانی در زندگی رابطه مستقیم با سطح سلامت جسمی و روحی آن دارد.
    اگرچه كشاورزی ارگانیك سال هاست تبدیل به رویكردی جهانی گردیده است اما در كشور عزیزمان ضمن تقدیر و تشكر از فعالان این بخش هنوز در ابتدای راه قرار داریم.
    ایران به دلیل شرایط اقلیمی بسیار مناسب برای كشاورزی ارگانیك مساعد است و امید است با اقتصادی كردن سیستم كشاورزی ارگانیك در كشور كه یكی از اساسی ترین اصول آغاز این حركت ملی می باشد بتوانیم با توسعه تولیدات محصولات ارگانیك در عرضه مطمئن در شبكه توزیع داخلی و صادراتی كه در آینده نه چندان دور مهمترین و اصلی ترین شرط حضور در بازارهای جهانی عرضه محصولات كشاورزی عاری از مواد شیمیایی خواهد بود حضوری پررنگ داشته باشیم.
    كارشناسان بارها از طریق رسانه های گوناگون نسبت به تغذیه گیاهان با كود شیمیایی و رعایت نكردن اصول علمی در تولید محصولات كشاورزی و دامی به دلیل پیامدهای منفی و آثار سوء آن بر سلامت شهروندان اظهار نگرانی نموده اند.
     سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2007 رتبه بهداشتی ایران را در بین كشورهای دنیا 123 اعلام نموده است كه علت اصلی آن سوء تغذیه و عدم رعایت اصول مصرف بهینه كود شیمیایی در مزارع و سموم و هورمون های دفع آفات و باقی ماندن اثرات و تركیبات آنها در محصولات كشاورزی می باشد كه خود موید این وضع اسفبار می باشد.
    شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد كه چرا سرطان ها بالاخص سرطان های دستگاه گوارش در ایران بسیار آمار بالایی نسبت به كشورهای دیگر دارد جواب این سوال را باید به وجود كادمیم و نیترات بیش از اندازه سطح استاندارد جهانی در محصولات كشاورزی و سبزیجات دانست زیرا 80 درصد كودهای مصرفی در كشاورزی ایران را كودهای اوره و فسفر تشكیل می دهد و این تركیبات شیمیایی می باید به عنوان بزرگ ترین سم مهلك به كشاورزان محترم و بالاخص مردم معرفی شود.
    حال چرا با اعمال سیاست های نادرست دست اندركاران امور كشاورزی یارانه 800 میلیارد تومانی به كودهای شیمیایی اختصاص داده اند و با یك ششم قیمت وارداتی در اختیار كشاورزان قرار می دهند، كشاورزان نیز از این كودها به صورت كاملا افراطی و بی رویه به دلیل ارزانی و قابل دسترس بودن و عدم نظارت كارشناسانه به راحتی استفاده می نمایند و این خود باعث گسترش تولید محصولات غیراستاندارد در جامعه شده است.
    امید است با ایجاد بستری مناسب و هدفمند و با تصویب و اعمال سیاست های صحیح و نظارت های مستمر و قانونی دولت محترم بر مصرف كودهای شیمیایی و ایجاد آزمایشگاه های سنجش و كنترل محصولاتی كه میزان تركیبات شیمیایی در آنها بیش از سطح استاندارد جهانی می باشد از ورود آنها به سبد غذایی مردم جلوگیری شود.


نقش بقولات در تناوب زراعی بر عملكرد محصول و كاهش آفات و بیمار یها

نویسنده: محمدحسین بصیری زاده *

هجوم آفات و امراض خاص، كاهش حاصل خیزی خاك، بروز مشكل شوری خاك و بی ثباتی تولید محصولات زراعی از جمله مهمترین اثرات نامطلوب سیستم های پیشرفته تك كشتی محسوب می شوند. در حقیقت تناوب كشت گیاهان زراعی در یك قطعه زمین كه براساس توالی منطقی و مشخص می باشد یك روش مدیریتی جهانی و قدیمی است كه بنا براتفاق نظر اكثر پژوهشگران علوم زراعی منجر به بهبود عملكرد سیستم های زراعی خواهد شد. در تعریف علمی تناوب زراعی 3 نكته نهفته است:
    1- بعد زمان در تناوب
    2- تنوع دركاشت گیاهان زراعی یا مدیریت زراعی
    3- اجرای این تنوع كاشت در یك مكان خاص.
    بعد زمان در تناوب زراعی می تواند یك سال زراعی یا یك سال رسمی باشد به طوری كه در هر سال فقط یك گیاه در هر نقطه زمین كاشته شود و یا ممكن است براساس فصل زراعی (تابستانه- زمستانه) و نیز شرایط رطوبتی خاك (فصل خشك و مرطوب) باشد كه در این صورت تناوب بیش از یك گیاه در هر سال را شامل می شود. دومین اصل در تعریف تناوب، بعد تنوع در هر تناوب است كه عامل كلیدی برای مطلوب بودن هر سیستم زراعی خواهد بود. سومین اصل در تعریف، توالی گیاهان در یك قطعه زمین است. اجرای این اصل باعث به وجود آمدن شرایط مكمل سازی (مثلا در مورد عناصر غذایی كه برای یك گیاه ضروری و پرمصرف و برای گیاه بعدی غیرضروری و كم مصرف است) و بهبوددهندگی (كاهش آللوپتی یا نقش مفید میكروارگانیسم) خواهد شد. با بررسی ویژگی های سیستم های تك كشتی و تناوبی و مقایسه بین آنان مشهود است كه در یك الگوی تك كشتی، ساختار اجزای سیستم زراعی ضعیف ودر بسیاری موارد فاقد روابط مكملی بوده، بی ثباتی عملكرد و مستعد شدن آن به آفات و امراض نیز خواهد شد.
    
    1ـ وضعیت عملكرد در تناوب گیاهان بقولات ـ غیربقولات 1ـ1ـ تاثیر تناوب زراعی بر عملكرد گیاهان زراعی:
    پژوهشگران متعددی به نقش مفید و مؤثر كشت متناوب محصولات زراعی در افزایش عملكرد، تاكید و آن را اثرتناوب (Rotation effect ) نام نهاده اند. این اصطلاح در حقیقت به این مفهوم اشاره دارد كه در اغلب سیستم های تناوبی، توالی گیاهان زراعی نسبت به الگوی تك كشتی، عملكرد گیاه زراعی را افزایش خواهد داد. در تناوب های دارای بقولات، اثرات مفید این گیاهان صرفا به اثرات بیولوژیكی محدود نمی گردد، زیرا چنانچه به همان میزان كود نیتروژنه برای شرایط تك كشتی فراهم كنیم و یا به صورت مصنوعی نیتروژن بیولوژیكی وارد مجموعه شود، باز هم سیستم زراعی اثرات كاشت تناوبی بقولات را نشان نخواهد داد. برخی از این اثرات تجمعی شامل بهبود در رطوبت و عناصر غذایی خاك، ساختار فیزیكی- شیمیایی خاك و نیز بهبود جوامع میكروارگانیسم خاك می باشند. بنابراین به جهت دارا بودن چنین خصوصیاتی (فواید نیتروژنه و غیر نیتروژنه) از زمان های قدیم بقولات بخش مهمی از كشاورزی و به خصوص زراعت را شامل شده اند. بهبود در عملكرد غلاتی كه پس از بقولات تك كشتی قرار می گیرند، بین 5/0 تا 3 تن در هكتار گزارش شده كه مطابق با30 تا 35 در صد افزایش در مقایسه با شرایط تك كشتی غلات- غلات است. اطلاعات موجود نشانگر این موضوع است كه بخشی از این بهبود در عملكرد غلات مربوط به نیتروژن باقی مانده در خاكی است كه به گیاه غلات بعدی در تناوب منتقل شده است (جدول1). در آزمایشات درازمدت تناوب كه از سال 1983 در مركز اكریسات (ICRICAT) در هندوستان انجام می شود، طی یك دوره10ساله اثر نیتروژن باقی مانده بقولات بر گیاهان بعدی، بر روی عملكرد سورگوم در الگوی تناوبی بقولات- غیربقولات در مقایسه با شرایط عدم حضور بقولات - گلرنگ مشاهده شده است.
     
       از فواید دیگر ورود بقولات در تناوب نسبت به تناوب های بدون بقولات، بهبود در میزان معدنی شدن نیتروژن در خاك است. میزان افزایش این پارامتر بسته به نوع گیاهان متفاوت است (جدول1). در این خصوص دیده شده است كه گیاهان ماش و باقلا در یك تناوب هشت ساله نسبت به شرایط تك كشتی جو، فراهمی نیتروژن را به میزان سالانه 90 كیلوگرم نیتروژن در هكتار و در مجموع حدود 5 برابر افزایش داده است. برای تناوب های دارای بقولات علاوه بر معیار میزان نیتروژن معدنی شده در خاك پتانسیل نیتروژن معدنی شونده نیز در خاك هایی كه درالگوی تناوبی آنان برای مثال گیاه نخود وارد شده بود، تقریبا دو برابر بیشتر از الگوی تناوبی آیش- سورگوم بود. برای مثال میزان نیتروژن قابل معدنی شدن در یك تناوب 8 ساله كه گیاه باقلا به عنوان كود سبز در یك مرحله به خاك برگردانده شده بود، حدودا 2 برابر میزان آن در تناوب 5 ساله گیاهان علوفه ای- غلاتی بود كه بقایای این گیاهان به خاك برگردانده نمی شد.
    
    2ـ بهبود عملكرد ناشی از قرار گرفتن بقولات دانه ای در توالی با غلات
    بقولات دانه ای قادر به افزایش معنی دار عملكرد غلات پس از خود هستند كه این بهبود در عملكرد معادل با تاثیر كاربرد حدود 50 تا100 كیلوگرم نیتروژن در هكتار می باشد. اثر نیتروژن باقی مانده بقولات (یا حبوبات) در گیاهان غیربقولات پس از خود، شامل مجموعه اثرات نیتروژنه و غیرنیتروژنه می باشد. تفاوت در عملكرد غلات پس از نخود نسبت به غلات پس از غلات در نتیجه اثرات مفید نیتروژنه بقولات خواهد بود. به عبارتی دیگر اختلاف به وجود آمده در عملكرد اساسا ًناشی از بهبود وضعیت نیتروژن خاك پس از یك گیاه بقولات می باشد. اما در اغلب موارد این اختلاف عملكرد به طور كامل جبران نخواهد شد. بدیهی است چنین وضعیتی در نتیجه حضور سایر عوامل مفید غیرنیتروژنه روی داده است.
    
    2-1- افزایش عملكرد غلات پس از بقولات ناشی از اثرات مفید مواد غیرنیتروژنه
    در بسیاری موارد جذب بیشتر نیتروژن خاك برای گیاهان پس از حبوبات بر اثر بقولات در شكستن چرخه حشرات و بیماری ها در غلات، مقادیر بیشتر فراهمی آب خاك پس از گیاهان حبوبات. بهبود وافزایش چرخه عناصر غذایی (زیرا سرعت تجزیه شوندگی بقولات در خاك بیشتر و آزادسازی سایر عناصر غذایی علاوه بر نیتروژن نیز سریعتر از بقایای غلات است) رشد بهتر و عمیق تر ریشه در نتیجه بهبود برخی خصوصیات خاك (مانند كاهش مواد آللوپاتیك مضر كه همراه با بقایای غلات هستند) و نیز رهاسازی مواد تسریع كننده رشد از بقایای تجزیه شده بقولات، نسبت داده می شود. به طوركلی كاهش شیوع و شدت علف های هرز و بیماری ها به علت ورود بقولات در تناوب ممكن است مهمترین عامل اثرات مفید غیرنیتروژنه محسوب شود. شواهد نشان می دهد ورود سایر گیاهان برگ پهن در تناوب همچون برخی دانه های روغنی نیز به طورمشابه، اثرات مفید غیرنیتروژنه ای برای گیاهان غلات پس از خود تولید می كند.
    
    2-2- تاثیر مثبت بقولات بر عملكرد گیاهان زراعی ناشی از مواد غیرنیتروژنه
    بنابه گفته پینتر و همكاران (1995) برخی از گیاهان زراعی مانند كلزا و كودهای سبز به عنوان گیاهان خاكساز (soil building cro) شناخته شده اند. زیرا سودمندی عمده آنان در نتیجه افزایش ماده آلی خاك، محتوی بیشتر آب خاك، ساختار بهتر خاك و عمیق تر كردن خاك سطحی می باشد. به علاوه متفاوت بودن خصوصیات گیاه شناسی و زراعی كلزا در تناوب با گندم باعث كاهش برخی از بیماری های گیاهی می گردد.
    
    2-3- افزایش عملكرد غلات پس از اثرات مواد نیتروژنه
    عملكرد غلات پس از بقولات تا حد زیادی بستگی به مقدار نیتروژنی دارد كه توسط بقولات به خاك اضافه می شود. مقدار نیتروژن تثبیت شده در این شرایط متغیر بوده (بین 78 تا 504 كیلوگرم در هكتار) و در اكثر موارد بقولات دانه ای مانند نخود، سویا، لوبیا، و بادام زمینی میزان نیتروژن خاك را كمتر از بقولات علوفه ای همچون یونجه و شبدر افزایش داده اند. به طور كلی بقولات در هر الگوی تناوبی علاوه بر تاثیر مشخص بر عملكرد گیاهان زراعی، به واسطه افزایش فرایند معدنی شدن مواد آلی و فراهمی نیتروژن بیولوژیكی (به عنوان منبع نیتروژن برای گیاهان زراعی پس از خود) نقش مهمی در كاهش تقاضای انرژی مصرفی را نیز دارا می باشند. روش رایج افزایش یا فراهمی مجدد نیتروژن خاك، ورود بقولات علوفه ای به تناوب می باشد. برای مثال دیده شده كه میزان پروتئین موجود در ریشه و بخش های برداشت نشده در گیاهان یونجه 2 تا 3 ساله معادل 190 پوند در ایكراست. حدود 80 در صد از این مقدار یعنی حدود 150 پوند در ایكر، ناشی از نیتروژن تثبیت شده به صورت همزیست می باشد مابقی ناشی از ماده آلی خاك بوده كه در واقع یك منبع انرژی فراهم شده بدون مصرف سوخت های فسیلی محسوب می گردد.
    
    3- نقش تناوب زراعی در پویایی جوامع علف های هرز
    اجرای تناوب زراعی به لحاظ مكانی و زمانی، از جنبه های مختلفی بر پویایی جوامع علف های هرز تاثیر می گذارد. تناوب در مكان مانند كشت مخلوط گیاهان یا ارقام مختلف و یا استفاده از گیاه همراه، با كاهش رشد یا جمعیت علف های هرز در گیاهان زراعی از تثبیت آنان ممانعت خواهد نمود. از سوی دیگر تناوب در بعد زمانی عبارت است از كاشت متوالی نیز شرایط محیطی را به نحوی برای علف های هرز نامساعد می نماید (برای مثال از طریق آللوپتی یا ممانعت از انجام دوره مجدد زایشی) كه جوامع علف های هرز به طور مداوم تحت شرایط ناپایدار و نامساعد محیطی قرار می گیرند. ازجمله این روش ها می توان به استفاده از گیاهان پوششی، گیاهان خفه كننده، سیستم كشت پس وپیش، استفاده از مالچ زنده، حضور گیاهان گیرنده، آیش و نهایتا سیستم های كشت دوگانه یا سه گانه اشاره نمود. به لحاظ این كه هر گیاه زراعی علف های هرز مخصوص به خودش را داراست، به نظر می رسد كاشت مداوم یك گیاه (مثلا برنج) همراه با كاربرد تعداد محدودی از علف كش های اختصاصی، از یك سو موجب ایجاد سازگاری در برخی علف های هرز نسبت به سموم علف كش شده و از سوی دیگر باعث تغییر در غالبیت گونه های علف های هرز از یك ساله به چندساله در این سیستم ها خواهد شد. بنابراین تناوب زراعی و حضور گیاهان مختلف زراعی نه تنها باعث كاهش جمعیت علف های هرز مقاوم و سازگار به شرایط تك كشتی مداوم خواهد شد بلكه سودمندی عملكرد حاصل از كاربرد تناوب می تواند نتیجه وجود اثرات تجمعی و افزایش دهنده عملكرد همچون كاهش قدرت رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی و یا استفاده بهتر گیاه از منابع فیزیكی- شیمیایی محیط باشد. بیشتر مزارع در طی مراحل اولیه رشد گیاهان سطوح كمی از علف های هرز را نشان می دهند. به علاوه، كمتر از 12 درصد از كل پوشش علف هرز، تا مرحله پر شدن دانه ذرت تداوم یافته است. بیشتر مزارع در 4 هفته پس از كشت تقریبا خالی از علف هرز می باشند كه نشان دهنده آگاهی كشاورزان از زمان مطلوب مبارزه با علف های هرز (دوره بحرانی) می باشد. با گذشت زمان، شرایط برای جوانه زنی و گسترش علف های هرز بهبود یافته و در بسیاری از الگوهای كشت، پوشش علف های هرز در 8 هفته پس از كاشت افزایش یافته است. تناوب زراعی بیانگر:
     1- تاثیر دراز مدت
    2- تاثیر كوتاه مدت.
    اثر كوتاه مدت گیاهان زراعی به واسطه قدرت رقابتی بیشتر و بدون این كه عملكرد گیاه كاهش یابد، علف های هرز را كنترل می كنند (تاثیر ذرت بر علف های هرز مرغ) لذا اثر كوتاه مدت گیاهان زراعی به نظر برخی پژوهشگران عمدتا تحت تاثیر دو عامل رقابت و آللوپاتی است. در مواردی علف های هرز بر گیاه زراعی تاثیر رقابتی نشان می دهند (مانند تاثیرپذیری گندم از علف هرز تاج خروس وحشی و پیچك). ویژگی آللوپاتی عامل دیگری از مكانیسم های تاثیرگذار گیاهان زراعی بر علف های هرز محسوب می شود. برای مثال اثر گندم بر سلمه، ذرت بر سلمه و كاهوی وحشی با بررسی دو عامل فوق (قدرت رقابت و آللوپاتی) در گیاهان مختلف معتقد است كه استفاده از گیاهان زراعی با ویژگی خاص یا تغییر ترتیب گیاهان در الگوی تناوب زراعی (به نحوی كه اثر كاهنده بر پویایی جمعیت علف های هرز داشته باشد)، می تواند به عنوان روش زراعی مؤثری برای كنترل علف های هرز (با حداقل كاربرد سموم آفت كش) مدنظر قرار گیرد. غلات دانه ریز و سبزیجات در تناوب زراعی نقش بارز آن ها به عنوان گیاهان خفه كننده، برای حذف گونه های خاصی از علف های هرز و یا كاهش جمعیت كل علف های هرز به كار می روند. ویژگی بارز چنین گیاهانی این است كه سریعا استقرار یافته و بر سر جذب منابع محیطی با علف هرز رقابت می نمایند. مشابهت شرایط رشد و نمو برخی گونه های علف هرز با گیاه زراعی امكان كنترل موفقیت آمیز علف های هرز را مشكل خواهد نمود. لذا دور از انتظار نیست كه علف های هرز باریك برگ در كشت مداوم ذرت و علف های هرز برگ پهن در كشت مداوم سویا بهتر توسعه یابند.
    از آن جا كه عوامل میزان و سرعت گسترش كانوپی، فاصله ردیف و نوع دوره زندگی در تعیین قدرت رقابتی یك گیاه نقش دارند. لذا به نظر می رسد كه عامل تناوب زراعی به تنهایی برای كنترل علف های هرز كافی نبوده و راهبرد تلفیقی هر سه روش:
    1- تناوب زراعی
    2- گیاهان خفه كننده
    3- شخم با هدف جلوگیری
    از انجام رشد زایشی علف های هرز مطلوب تر خواهد بود. لذا برنامه تلفیق اثرات تناوب زراعی با سایر روش های مدیریت زراعی برای كنترل علف های هرز برای بعضی از گونه های خاص ضروری است.
    
    
    كارشناس ارشد مهندسی كشاورزی و معاونت فنی اجرایی
     مدیریت جهاد كشاورزی شوشتر *


شاه میگو «خرچنگ دراز » آب شیرین

شاه میگو «خرچنگ دراز » آب شیرین


    ارزش غذایی جانوران آبزی باعث افزایش مصرف آنها شده است كه در این میان شاه میگوی آب شیرین "خرچنگ دراز آب شیرین" جایگاه ویژه ای داشته و به دلیل داشتن خصوصیاتی از جمله رژیم غذایی ارزان، توانایی حمل زنده به بازار، ارزش اقتصادی بالا و بازارپسندی مناسب در دنیا از اهمیت اقتصادی و تجاری خاصی برخوردار است. به طوری كه در بسیاری از كشورها همچون ایران بدون این كه این گونه در داخل مصرفی داشته باشد، به صورت انبوه تولید شده و صادر می گردد. متاسفانه در ایران شاه میگو به ندرت مصرف می شود و گرچه حلال است بسیاری از مردم تمایل به خوردن آن ندارند، ولی در اروپا به عنوان غذا سابقه دیرینه دارد و در زمان های قدیم به عنوان غذای گروه اشراف به شمار می رفت. البته تغذیه از شاه میگو از قرن سوم به صورت یك برنامه غذایی در بین مردم عادی جا باز كرده است. حوضه پراكنش این آبزی ارزشمند در آب های شمالی كشور به خصوص تالاب انزلی و رودخانه ارس می باشد و تا قبل از سال 1365 صید این آبزی غیرمرسوم و به دلیل عدم وجود تشكیلات برای بهره برداری و صادرات، صید آن انجام نمی گرفت، اما بهره برداری از این گونه در تالاب انزلی از سال 65 توسط یك شركت متعلق به تركیه صورت گرفت.
    سال گذشته در دریاچه ارس حدود 240 تن شاه میگوی آب شیرین توسط یك شركت ایرانی صید شد كه كیلویی 13 دلار صادر شد. در حال حاضر بزرگترین تولیدكننده و صادركننده این خرچنگ كشورهای تركیه و ایران هستند.
    هر چند صید این گونه از زیستگاه های طبیعی و صادرات آن به صورت زنده مرسوم ترین شیوه عرضه این آبزی می باشد، ولی با توجه به محدودیت طبیعی و ارزش اقتصادی بالای آن كشورهای زیادی اقدام به تكثیر و پرورش این گونه نموده اند.
    
    خرچنگ دراز " شاه میگو" آب شیرین:
    سه خانواده شاه میگوی آب شیرین در دنیا وجود دارد كه خانواده Astacidae بومی منطقه آسیای غربی است و گونه Astacus Leptodactylus در ایران وجود دارد. رنگ بدن قهوه ای تیره متمایل به سبز یا طیف هایی از این رنگ ها است كه گاهی لكه های تیره دارد. تنوع رنگی آن ارتباط با رنگ مواد زمینه محیط زندگی آن دارد.
    جفت اول پاهای سینه ای تبدیل به چنگك شده كه باریك است و انبركی باریك و نوك تیز دارد كه حداكثر طول آن به 15 سانتی متر می رسد.
    
    شرایط زیستی
    شاه میگوی آب شیرین در آب های شیرین و لب شور زندگی نموده و بهترین تغییرات میزان شوری برای این گونه 14 – 4 گرم در لیتر می باشد. افراد جوان به شوری كمتر از 4 گرم در لیتر حساسند ولی تغییرات شوری بر میزان بقا و رشد بزرگترها تاثیری ندارد. با افزایش دما به سمت 32 درجه بر میزان متابولیسم و در نتیجه میزان مصرف غذا افزوده می شود به طوری كه در دمای 32 درجه میزان جذب پروتئین 7 تا 10 برابر و میزان جذب كربوهیدرات 15 تا 26 برابر خواهد شد، در كل كارایی جذب مواد غذایی با افزایش دما 5 برابر می شود ولی بهترین دمای پرورش شاه میگو 20 تا 25 درجه است كه در این دما بیشترین میزان رشد وجود دارد و در دمای بالاتر از 25 درجه چون میزان متابولیسم و سوخت و ساز پایه افزایش شدیدی می یابد، غذای مصرفی صرف این سوخت و ساز شده و رشد كمتر می شود.
    
    پرورش شاه میگوی آب شیرین:
     در ایران نخستین بار پرورش این گونه در استخرهای خاكی با غذاهای دستی، با هدف ایجاد اشتغال زایی، ارزآوری و افزایش تولید آبزیان، به مدت شش ماه در منطقه گیلان انجام گردید. پرورش در 4 استخر 400 مترمربعی با تراكم های 20 و 30 قطعه در هر متربع انجام گرفت. نوزادان پس از جدا شدن از مولدین به مدت 25 روز در سالن تكثیر تغذیه شدند و وقتی به مرحله سوم جوانی «لارو یا مینیاتور» رسیدند، در فصل پاییز به استخرهای پرورش منتقل گردیدند.
    در زمان رهاسازی میانگین طول نوزادان 14 میلی متر و میانگین وزن آنها 100 میلی گرم بود. استخرهای پرورش 10 روز قبل از رهاسازی لاروها با استفاده از كود حیوانی «آلی» بارور شده بودند.
     طول دوره پرورش 6 ماه بود. در طول این مدت هر 45 روز یك بار زیست سنجی می شد و ثبت می گردید. و چون در این استخرها ضایعات كشتارگاهی و آلودگی آب وجود داشت هر ماه 50 درصد از آب استخرها تخلیه می شد.
    خرچنگ ها در دمای 15 درجه سانتی گراد شروع به تغذیه نمودند و هر گاه دما به 30 درجه سانتی گراد می رسید موقتا تغذیه را قطع و با نزول درجه حرارت مجددا شروع می كردند. گیاهان آبزی موجود در كف و دیواره استخر نه تنها مورد تغذیه شاه میگوها قرار می گرفتند بلكه پناهگاه خوبی برای آنها بود. وزن متوسط شاه میگوها و نرخ بازماندگی در پایان دوره پرورش در استخر با تراكم 20 قطعه در هر مترمربع، 4/16 گرم، طول آنها 8 سانتی متر و نرخ بازماندگی 7/87 درصد بود.
    
    تغذیه:
    همه چیزخوار بوده و تنوع تغذیه ای زیادی دارد كه باعث انعطاف پذیری این گونه در برابر شرایط محیطی مختلف می شود. در استخرهای پرورشی تا رسیدن به مرحله بازاری می توان از غذاهای مختلف استفاده نمود. لارو شیرونومیده، غذای دستی قزل آلا و سیب ‍زمینی پخته به صورت 5 روز در هفته و با نسبت 1 تا 4 درصد وزن بدن در دوره نوزادی و 3/0 تا 1 درصد در دوران انتهایی رشد پیشنهاد می شود. برای كاهش هزینه می توان از ضایعات كشتارگاه ها استفاده كرد تا پروتئین جانوری جیره تامین گردد. برای حصول حداكثر رشد بهترین میزان پروتئین جیره 40 درصد، چربی 10 تا 13 درصد و كربوهیدرات 20 درصد برآورد گردیده است و بهترین زمان غذادهی قبل از غروب آفتاب می باشد. البته در روش گسترده پرورش در استخرهای خاكی با كوددهی منظم استخر، می توان تولیدات طبیعی از جمله لاروشیرونومیده، جلبك و دافنی را افزایش داد. وجود تولیدات طبیعی در محل پرورش بسیار مهم است زیرا جانوران و گیاهان تولیدشده در استخر به بهترین شكل احتیاجات غذایی شاه میگو را برطرف می كنند.
    
    مشكلات پرورشی
    یكی از مهمترین عناصری كه در پرورش شاه میگو «خرچنگ» اهمیت دارد كلسیم است كه اپتیممم میزان آن در آب 20 تا 100 میلی گرم در لیتر می باشد. شاه میگو بعد از پوست اندازی برای ساخت پوسته جدید خود نیاز به كلسیم دارد و در صورت كمبود كلسیم در آب و جیره غذایی موجود، برای رفع نیاز خود به همجنس خواری روی می آورد. در حملاتی كه خرچنگ ها به یكدیگر می كنند اگر كشته نشوند معمولا باعث نقص عضو یكدیگر می شوند و چون مقدار زیادی از گوشت آنها در چنگال ها است، نقص عضو باعث كاهش بازارپسندی و ارزش اقتصادی آنها می گردد.
    از دیگر مشكلات پرورش گسترده «با سیستم باز، وجود شكارچی ها به خصوص پرندگان، ماهی ها و كاهش سطح اكسیژن می باشد. كاهش سطح اكسیژن استخر معمولا به علت تجزیه مواد آلی كف استخر می باشد كه این مشكل را می توان با ایجاد چرخش در آب و با نصب هواده های پارویی اصلاح نمود.
    
    اهداف پرورش:
    *ایجاد اشتغال كارآمد برای فارغ التحصیلان مرتبط با شیلات و همین طور اشتغال جنبی ناشی از آن
    *استفاده بهینه از منابع بكر طبیعی جهت اشتغال در مناطقی كه كاربری كشاورزی، صنعتی یا مسكونی ندارند.
    *كمك به اقتصاد كشور و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق صادرات تولیدات این حرفه و همچنین افزایش درآمد صنعت آبزی پروری در كشور.


تنوع ژنتیكی در توده‌های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه‌تصادفی

نویسندگان: كامران سمیعی *، احمد ارزانی، سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی

نژادهای بومی یك گیاه زراعی به عنوان منابع با ارزش ژنتیكی محسوب می‌شوند. در این تحقیق 20 توده بومی شبدر ایرانی  (.Trifolium resupinatum L) كه از نقاط مختلف كشور جمع‌آوری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. نمونه DNA متعلق به 20 ژنوتیپ شبدر با استفاده از نشانگرهای نیمه‌تصادفی كه مكان هدف آنها براساس نواحی برش اتصال اینترون- اگزون (ISJ) است، تكثیر شدند. سی آغازگر نیمه‌تصادفی از دو گروه آغازگرهای با هدف اینترون (IT)و هدف اگزون (ET )در این مطالعه به‌كار رفت كه 10 آغازگر تكرار پذیر بوده و ایجاد چند‌شكلی در توده‌های شبدر مورد مطالعه نمودند. تجزیه خوشه ای با استفاده از نرم افزار NTSYS و روش UPGMA و تشكیل ماتریس تشابه جاكارد صورت گرفت. آغازگرها مجموعا تولید 111 باند نمودند كه از این تعداد، 93 باند (84%) در بین ژنوتیپ‌های شبدر چند ‌شكل بودند. بیشترین و كمترین قطعات تكثیر شده به ترتیب مربوط به آغازگرهای IT15-31و ET18-4 بود و متوسط تعداد باند برای هر آغازگر 1/11 عدد برآورد شد. براساس تجزیه كلاستر توده‌های شبدر به 5 گروه تقسیم شدند كه از آن میان 2 توده كازرون و كرمانشاهی1 هر كدام به تنهایی یك گروه را تشكیل دادند. براساس ماتریس تشابه، كمترین شباهت (42/0) مربوط به توده‌های الویجان و كازرون بود و توده‌های چگنی و هفت‌چین همدانی بیشترین شباهت ژنتیكی را به خود اختصاص دادند. گروه‌بندی حاصله تا حدودی با گروه‌بندی توده‌های شبدر ایرانی براساس مبداء جغرافیایی هم‌آهنگی داشت. با توجه به نتایج به‌دست آمده، می‌توان بیان داشت كه استفاده از فن‌آوری PCR با آغازگرهای نیمه‌تصادفی در بررسی تنوع ژنتیكی توده‌های شبدر ایرانی مناسب بوده و آنها را به خوبی از هم متمایز نموده است.

واژه‌هاى کلیدى: شبدر ایرانی، . Trifolium resupinatum L، آغازگر نیمه تصادفی، تنوع ژنتیكی

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://iutjournals.iut.ac.ir/jstnar/browse.php?a_code=A-10-2-906&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1


مطالعه تغییرات طیف بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS

نویسندگان: سید حسین ثنایی‌نژاد *، امیررضا شاه‌طهماسبی، رضا صدرآبادی حقیقی، كیومرث كلارستانی

علم سنجش از دور و داده‌های ماهواره‌ای یكی از روش‌های جدید و مؤثر در زمینه تحقیقات كشاورزی می‌باشد. سنجنده‌های موجود روی ماهواره‌های مختلف طیف‌های بازتابی پوشش گیاهان را ثبت می‌نمایند. از این داده‌ها می‌توان برای شناسایی نوع گیاه، وضع سلامت گیاهان و برآورد عملكرد آنها استفاده كرد. ماهواره TERRA با داشتن پنج سنجنده فرصت مناسبی را برای بررسی زمین، اقیانوس و اتمسفر فراهم آورده است. MODIS یكی از این پنج سنجنده می‌باشد. این سنجنده دارای 36 باند طیفی با قدرت تفكیك مكانی 500،250 و 1000 متر است. از شاخص‌های گیاهی سنجنده مودیس در پایش تابش‌های فعال فتوسنتزی، تغییرات پوشش گیاهی، وضعیت سلامت و مساحت زیر كشت گیاهان مختلف استفاده می‌شود. در این مقاله تصاویر باند قرمز(620-670 نانومتر) و باند مادون قرمز نزدیك (841- 876 نانومتر) سنجنده مودیس با دوره زمانی شانزده روزه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرند. از این تصاویر مزارع كشت گندم زمستانه واقع در دشت مشهد در فصل زراعی 84-1383 استخراج شده است. با استفاده از روش‌های پردازش تصویر، مقادیر رقومی (DN) پیكسل‌های موجود روی تصاویر استخراج گردیده و در این تحلیل استفاده شدند. نتایج نشان داد كه هم در اوایل و هم در اواخر فصل رشد گندم بین دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیك، هم‌بستگی مثبتی (با ضریب هم‌بستگی 70/0 و 69/0) وجود داشته و مقدار شاخصNDVI كاهش (24/0 در خرداد و 18/0 در اوایل آبان) می‌یابد. این ارتباط در اوایل فصل رشد وجود نداشته و از طرفی افزایش چشم‌گیری(5/0) در شاخص NDVI مشاهده می‌شود. هم‌چنین علی‌رغم وجود پوشش گندم، در اواخر فصل رشد، كاهش چشم‌گیری در میزان بازتاب باند مادون قرمز نزدیك دیده می‌شود. بنابراین می‌توان از رابطه بین باند قرمز و مادون قرمز نزدیك همراه با شاخص NDVI در مدیریت كشاورزی دقیق مانند پیش‌بینی مراحل فنولوژیك گندم، برآورد عملكرد گندم و پایش وضعیت سلامت گندم استفاده كرد.

واژه‌هاى کلیدى: سنجش از دور، طیف بازتابی، گندم، قرمز، مادون قرمز نزدیك، DN، NDVI ،TERRA،MODIS

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی لینک زیر آنها کلیک کنید.

http://iutjournals.iut.ac.ir/jstnar/browse.php?a_code=A-10-2-893&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

 

 


كلزا منبع خوراكی در عصر جدید

كلزا منبع خوراكی در عصر جدید

دانه های روغنی و از جمله کلزا پس از غلات دومین ذخیره غذایی جهان را تشکیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخائر غنی اسید چرپ چرپ، حاوی پروتئین نیز می باشند. طبق آمار ٿائو در سال 1999 کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی...


دانه های روغنی و از جمله کلزا پس از غلات دومین ذخیره غذایی جهان را تشکیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخائر غنی اسید چرپ، حاوی پروتئین نیز می باشند. طبق آمار ٿائو در سال 1999 کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان بشمار می آید. بطوریکه 14.7% کل تولید روغن گیاهی جهان را به خود اختصاص داد.


کشت کلزا از 3000 سال قبل در هند رواج داشته و از آنجا به چین و ژاپن راه یاٿته است. کشت و استخراج روغن از دانه کلزا در اروپا از قرن 16 رواج یاٿته است. تولید تجاری کلزا در سال 1942 به عنوان تامین کننده روغن روان ساز در جنگ جهانی دوم آغاز گردید اما بدلیل قحطی و گرسنگی و کمبود منابع روغن خوراکی مقداری از آن به مصرٿ غذایی رسید و پس از آن اصلاح آن بمنظور روغن کشی مورد توجه قرار گرٿت.


اولین جنبه استٿاده عمومی کلزا برای انسان نیز به عنوان سبزی و در قرن 17 بوده است. بطوریکه پیش از ورود سیب زمینی در قرن 18، کلزا تنها سبزی موجود در جیره غذایی دهقانان اروپایی بود.
در مورد زمان شروع استٿاده از کلزا به عنوان منبع روغن، تناقضاتی وجود دارد . نخستین نوشته درباره کشت و کار کلزا در اروپا مربوط به سال 1570 است که هرسیاخ به کشت کلزای زمستانه در منطقه ریدلند آلمان به عنوان منبع روغن چراغ و جایگزینی برای روغن زیتون به عنوان روغن پخت و پز مردم ٿقیراشاره کرده است. در اواخر سده های میانی نیز در اروپا از این روغن برای ساختن صابون و روشنایی استٿاده می شد.
در اواسط قرن 19 از روغن کلزا بطور گسترده ای در راه آهن استٿاده می شد و هنوز نیز در چراغ محراب برخی کلیساها استٿاده می شود زیرا روغن آن به کندی سوخته و نسبتا بی بو است.
ارقام بومی کلزا، شلغم روغنی و خردل روغنی سرشار از اسید چرب اروسیک است که وجود این اسید چرب نامطلوب بوده و باعث سکته قلبی می گردد. لیکن بدلیل اینکه در 4 درجه سانتی گراد سٿت شده و خاصیت لیزی و لغزندگی پیدا می کند بنابر این در صنایع مختلٿ کاربردهای زیادی دارد.
وجود ماده گلوکوزینولات در کنجاله کلزا از دیگر موانع موجود در استٿاده از ارقام بومی بود که چون باعث اختلال در ٿعالیت تیروئید احشام می گردید لذا تعلیٿ آن برای حیوان مشکل ساز بود. اما با ٿعالیتهای اصلاحی که از سال 1930 در کانادا بر روی این گیاه آغاز شد امروزه متخصصان توانسته اند.
میزان اسید چرب اولئیک و لینولئیک را بترتیب 25 و 55 درصد اٿزایش داده و در عوض اسیدهای چرب نامطلوبی همچون اسید اروسیک و لینولئیک را به میزان 100 و 10 درصد کاهش دهند.
امروزه بطور قراردادی ارقام کلزای عاری از اسید چرب اروسیک به ارقام یک صٿر معروٿ گشته اند. ادامه تلاشهای اصلاحی منجر به دستیابی به ارقام دو صٿرشده که در این ارقام هر یک از صٿرها موید عدم وجود یا حداقل میزان اسید چرب اروسیک و گلوکوزینولات می باشد که با دستیابی به این ارقام دو صٿر انقلاب بزرگی در زمینه تولید دانه های روغنی بوقوع پیوست و زراعت کلزا رشد چشمگیری در جهان داشت.
در ایران نیز نوعی کلزا در حدود 500 سال پیش به عنوان منداب شناخته شده بود ولی کشت ارقام اصلاح شده آن از اوایل دهه 70 آغاز گردید. از آنجائیکه میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 8% نیاز خام کشور را تامین می کند لذا توسعه کشت کلزا بدلیل صٿات مطلوب زیر مورد توجه قرارگرٿته است:
1- مقاومت به سرما
2- مقاومت به کم آبی
3- تحمل شوری
4- ارزش تناوبی بالا (کشت پاییزه کلزا درتناوب با غلات بویژه گندم باعث غنا بخشیدن به خاک می شود)
5- بی تٿاوتی نسبی به باٿت خاک
6- کنترل علٿهای هرز
7- دارا بودن ژنوتیپهای پاییزه و بهاره
8- استٿاده بهینه از رطوبت و بارندگی
9- سهولت عملیات کاشت داشت و برداشت
10- هزینه کم تولید
11- عملکرد بیشتر روغن در واحد سطح
12- کیٿیت بالای روغن خوراکی آن (کانولا)
13- روغن کلزا (کانولا) در ارقام اصلاح شده ٿعلی در مقایسه با روغنهایی نظیر آٿتابگردان، سویا و ذرت ، بدلیل وجود اسیدهای چرب اشباع نشده و ٿاقد کلسترول در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
14- کشت کلزای پاییزه بدلیل تولید گلهای زردرنگ که برای زنبور عسل بسیار جذاب است باعث توسعه زنبورداری می گردد.
15- کنجاله حاصل از ارقام اصلاح شده کلزا میتواند جایگزین کنجاله سویا گردد.


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :