شارك پاور-افزایش حجم وضخامت (آقایان)

شارك پاور-افزایش حجم وضخامت (آقایان)  

کاربرد: بهترین نوع كرم زناشویی برای مردان با 5 كاربرد فوق العاده عالی و موثر
 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 • محصولی بسیار قوی و جدید
 • افزایش دهنده قوی و فوری
 • سریع و طولانی مدت در زمان نزدیكی و ایجاد كننده دیر انزالی
 • افزایش دهنده دائمی
 • كلفتی و سایز كلی آلت تناسلی

  اطلاعات بیشتر و نحوه تهیه


 • مطالعه رفتار خزشی مواد مركب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین - ضایعات پلی اتیلن سنگین (HDPE) و تاثیر جذب آب بر آن

  مصطفی زاده مرزناكی مرتضی*,كاظمی نجفی سعید,چهارمحالی مجید,حاجی حسنی رضا

  * گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ، دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

  در این تحقیق، اثر مقدار پرکننده و زمان غوطه وری در آب بر رفتار خزشی مواد مركب چوب - پلاستیك ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب (Particle Board) و تخته فیبر نیمه سنگین (Medium density fiber board) - پلی اتیلن سنگین ضایعاتی بررسی شد. اختلاط بوسیله یک اکسترودر دوماردونه ناهمسوگرد مدل WPC-4815 انجام شد و نمونه ها بوسیله پرس گرم مسطح ساخته شدند. قبل از انجام آزمون خزش، مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی مواد مركب چوب - پلاستیک اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد كه با افزایش مقدار آرد از 60 به 70 درصد مدول الاستیسیته افزایش می یابد و پس از آن با افزایش درصد آرد به 80 درصد مدول الاستیسیته کاهش می یابد. به علاوه با افزایش درصد آرد از 60 به 80 درصد مقاومت خمشی به طور معنی دار و خطی كاهش پیدا كرد. نتایج مطالعه رفتار خزشی نشان داد که با افزایش مقدار آرد مقاومت به خزش افزایش می یابد و جذب آب روی رفتار خزشی مواد مركب آرد چوب - پلی اتیلن سنگین اثر منفی دارد. در تمام سطوح پرکننده با افزایش زمان غوطه وری خزش نیز افزایش یافت

  كلید واژه: ضایعات پلی اتیلن سنگین، جذب آب، رفتار خزشی، مواد مرکب چوب - پلاستیک، پرس گرم

  دانلود مقاله


  خصوصیات خمیر كاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

  خصوصیات خمیر كاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

  فخریان روغنی عباس*,گل بابایی فرداد,حسین خانی حسین,صالحی كامیار,مهدوی فیض آبادی سعید,محسنی توكلی صبرینه

  * بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور

  در این تحقیق خصوصیات آناتومیكی، شیمیایی و خمیركاغذ صنوبر تریپلو مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری از طرح بررسی سازگاری و خصوصیات كمی این درخت از ایستگاه تحقیقات كرج انجام گرفت. سن درختان در زمان قطع 12 سال و قطر برابر سینه آنها حدود 23 سانتی متر اندازه گیری شد. میانگین طول الیاف 1.27 میلی متر و میانگین قطر الیاف، قطر حفره سلولی وضخامت دیواره سلولی به ترتیب 31.88 میكرون،23.54  میكرون و 4.22 میكرون و میانگین میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاكستر این درخت به ترتیب 53.4722.87 1.8% و 1.5% اندازه گیری شد. بازده خمیر كاغذهای کرافت در این تحقیق بین 41.152-48 درصد وعدد كاپای آنها بین 25.28-18.06 اندازه گیری شد. مقاومت در برابر پاره شدن كاغذها در قلیائیت موثر %14، 9.307 mNm²/gr و در قلیائیت موثر 18%، 10.147 mNm²/gr بدست آمد.

  كلید واژه: صنوبر تریپلو، خمیر كاغذ، كرافت (سولفات)، عدد كاپا، كاغذ دست ساز، مقاومت در برابر پاره شدن

  دانلود مقاله


  بررسی مقاومت كششی و گشتاور خمشی در ...

  بررسی مقاومت كششی و گشتاور خمشی در اتصال زبانه و كم در سازه های چوبی

  لشگری امیر*,خادمی اسلام حبیب اله,حمصی سیدامیرهومن

  * واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)

  دراین مطالعه، مقاومت کششی،گشتاورخمشی در اتصال زبانه وکم بررسی شده است. طول زبانه در سه مقدار (20، 40 ،30) میلیمتر و سه نوع گونه چوبی راش (fagus orientalis)، توسکا(Alnus subcordata)  و نوئل (sitka spruce) انتخاب شده و تاثیر این عوامل برمقاومت کششی و گشتاور خمشی بررسی شده است. برای ساخت اتصالات T شکل ابعاد عضوها 2.5×5×9 سانتی متر بوده است. چسب مورد استفاده به عنوان ماده کمکی نیز دراتصالات چسب پلی وینیل استات (PVA) می باشد. از ترکیب عوامل متغیر فوق دربررسی هر مقاومت 9 نمونه بوجود آمده که با توجه به 4 تکرار جمعا 72 اتصال Tشکل ساخته شده و مقاومت کششی و گشتاور خمشی اتصال ایجاد شده توسط ماشین آزمون مکانیکی اندازه گیری شد. برای اعمال نیروهای مورد نظر برای بررسی مقاومت های مزبور از سرعت بارگذاری معادل با 1.25 میلی متربردقیقه استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده اثر متقابل دو عامل طول زبانه و نوع چوب برمقاومت اتصال دربرابر کشش و گشتاورخمشی معنی دار بود. دراین بررسی اتصالات با طول زبانه 30 میلی متر درچوب توسکا مقاومت کششی بیشتری نسبت به طول زبانه های 20 و 40 میلی متری نشان می دهد. در بررسی گشتاور خمشی اتصالات با طول زبانه 30 میلی متری در چوب راش مقاومت بیشتری نشان می دهند.

  كلید واژه: اتصال زبانه و كم، مقاومت كششی، گشتاور خمشی

  دانلود مقاله


  اثر تیمار شیمیایی الیاف لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مكانیكی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

  نوربخش امیر*,كارگرفرد ابوالفضل,گل بابایی فرداد

  * بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور

  در این بررسی استفاده از الیاف باگاس در ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با اعمال تیمار اصلاحی انیدریدی مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت بررسی اثر شرایط استری شدن الیاف و پلیمریزاسیون چسب اوره - فرم آلدهید بر ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی تخته فیبر با دانسیته متوسط از الباف باگاس استفاده گردید. مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی الیاف باگاس با تغییرات اصلاحی الیاف باگاس (تیمار شده و بدون تیمار) و در سه دمای پرس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج در قالب طرح آزمایش فاكتوریل دو عامله بررسی شدند. نتایج نشان داده است كه هنگام استفاده از الیاف باگاس با اعمال شرایط اصلاحی انیدریدی در دمای 190 درجه سانتیگراد میزان مقاومتهای خمشی و چسبندگی داخلی حداكثر و میزان واكشیدگی ضخامت و جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب كاهش یافته است. همچنین اثر جذب رطوبت تحت شرایط زمان در تخته فیبر با دانسیته متوسط از الیاف اصلاح شده باگاس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است كه تحت شرایط زمان میزان جذب رطوبت بصورت بخار در شرایط رطوبت نسبی 75% تا 120 ساعت از حداقل ممكنه برخوردار بوده است و با ادامه تیمار تا 216 ساعت میزان جذب بخار آب بصورت ثابت ادامه یافته است.

  كلید واژه: باگاس، تخته فیبر با دانسیته متوسط، اصلاح الیاف، انیدرید مالییك، دمای پرس، خواص فیزیكی، خواص مكانیكی

  دانلود مقاله


  روش تولید آنزیم های DNA پلیمراز Taq و Pfu

  روش تولید آنزیم های DNA پلیمراز Taq و Pfu

   

  میرزایی ندوشن حسین*

   

  * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، تهران

   

  آنزیم های پلیمر كننده Taq DNA و Pfu از آنزیم های بسیار مهم در مطالعات ژنتیك مولکولی هستند و در آزمایشگاه های مولکولی در حجم زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. این تحقیق به منظور تامین آنزیم های یاد شده جهت آزمایشگاه های پرمصرف و یك روش ساده خالص کردن این آنزیم ها از بقایای باکتری انجام گردید. ابتدا پلاسمیدهای حامل ژن های تولید کننده آنزیم های Taq و Pfu به طور جداگانه به نژادی از باکتری E. coli منتقل شد. باکتری های تراریخته بر روی محیط کشت 2xSOB به مدت 4.5 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد کشت شده و بعد آنزیم تولید گردید، آنزیم های موردنظر با روش خاصی كه در تحقیق حاضر ارایه گردیده استخراج و خالص سازی گردیدند. به منظور آزمون کارآیی و تعیین میزان پرکننده مورد نیاز جهت رساندن غلظت آنزیم به سطح مطلوب از ماده رنگ آمیزی Bradford  استفاده گردید. كارآیی و خلوص آنزیم های تولید شده در مقایسه با آنزیم تجاری موجود در آزمایشگاه در تکثیر قطعه ای از DNA ژنوم گیاه آرابیدوپسیس اکوتیپ کلمبیا توسط PCR مورد تایید قرار گرفت. بنابراین روش ارایه شده در این تحقیق برای تولید آزمایشگاهی و محلی آنزیم هایTaq و Pfu با خلوص بالا توصیه می گردد.

   

  كلید واژه: آنزیم Taq، آنزیم Pfu، انتقال ژن، تخلیص آنزیم

   

  دانلود مقاله


  بررسی و مقایسه فعالیت كمی و كیفی آنزیم پراكسیداز در اندام های مختلف گونه بارانك (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

   

  ایران منش یعقوب*,علی احمدكروری سودابه,اسپهبدی كامبیز,آزادفر داوود

   

  * مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی شهركرد، شهركرد

   

  رفتار گیاهان ارتباط ویژه ای با فعالیت آنزیم پراكسیداز دارد. این آنزیم به عنوان یك شاخص مناسب جهت بررسی چگونگی تاثیرات عوامل زیست محیطی بر روی فیزیولوژی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق با هدف بررسی نقش و فعالیت آنزیم پراكسیداز در اندام های مختلف گونه باران (Sorbus tominalis (L.) Crantz) در منطقه جنگلی فریم استان مازندران انجام شد. تعداد 40 پایه درخت بارانك انتخاب گردیده و متعاقبا اقدام به بذرگیری و تهیه نهال از هر پایه به صورت جداگانه گردید. به منظور بررسی كمی و كیفی آنزیم پراكسیداز در قسمتهای مختلف درخت بارانك، در پایان فصل تابستان چهار پایه بارانك با شرایط تقریبا مشابه از نظر وضعیت كیفی، ارتفاع، قطر برابر سینه و در فاصله نزدیك نسبت به همدیگر، انتخاب نموده و از قسمتهای مختلف نمونه برداری شد. پس از تهیه نمونه های مورد نظر و عصاره گیری از آنها، مطالعات كمی توسط دستگاه اسپكتروفتومترUV، و مطالعات كیفی با استفاده از روش پلی اكریل آمید ژل الكتروفورز  (PAGE)انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد كه از نظر فعالیت كمی میزان فعالیت آنزیم پراكسیداز در شاخه 0.186 و در برگ 0.085 می باشد. این تفاوت از نظر آماری در سطح احتمال 99 درصد معنی دار است. همچنین تعداد باندهای ایزوآنزیمی شاخه (15 باند) بیشتر از باندهای ایزوآنزیمی برگ (12 باند) بود

   

  كلید واژه: ایزوآنزیم، پراكسیداز، بارانك، اندام، فیزیولوژی

   

  دانلود مقاله


  بررسی خصوصیات مورفولوژیكی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری

   

  محمددوست شیری علیرضا,صفرنژاد عباس*,حمیدی حسن

   

  * مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

   

  به منظور مطالعه مقاومت به شوری در آنغوزه (Ferula assafoetida)، سه اكسشن (بشرویه، کاشمر و طبس) از این گونه در شرایط كشت هیدروپونیك تحت تیمار های مختلف شوری قرار داده شدند. جهت تعیین درصد و سرعت جوانه زنی، بذر گیاهان پس از ضد عفونی، تحت شرایط سرمای مرطوب 4 تا 5 درجه سانتی گراد به مدت 19 روز قرار گرفتند. بذرهای جوانه زده به لیوان های حاوی محلول غذایی منتقل و پس از طی یك هفته از رشد، گیاهچه ها به محیط كشت هیدروپونیك تحت شرایط تنش شوری (NaCl) منتقل گردیدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار ( 0، 50 و 100 میلی مولار NaCl) و 3 تکرار انجام شد. گیاهان تحت تنش پس از اندازه گیری طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشك آنها سنجیده شد. همچنین میزان عناصر سدیم، پتاسیم و كلسیم بعد از 15 روز و میزان تجمع پرولین ساقه و ریشه آنغوزه طبس در 4 مرحله زمانی (بعد از 1، 5، 10 و 15 روز) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه اكسشن های مورد مطالعه آنغوزه تا غلظت 100 میلی مول NaCl، به شوری تحمل نشان می دهند. اكسشن های مختلف تحت تیمار شوری تفاوت معنی داری در شاخصهای طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشك ساقه و ریشه، میزان عناصر و تجمع پرولین نسبت به همدیگر و شاهد نشان دادند. بیشترین کاهش رشد در برابر تنش شوری در مقایسه با شاهد در اكسشن کاشمر و کمترین کاهش در اكسشن بشرویه مشاهده گردید.

   

  كلید واژه: آنغوزه، تحمل به شوری، گیاهان دارویی، هیدروپونیك، Ferula assafoetida

   

  دانلود مقاله


  بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (.Celtis australis L) در شرایط جغرافیایی مختلف

   

  زرافشار مهرداد,اكبری نیا مسلم*,یوسف زاده حامد,ستاریان علی

   

  * دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

   

  با توجه به تخریب وسیع رویشگاه های داغداغان در شمال ایران، مطالعه تنوع ژنتیكی و شناخت نیازهای اكولوژیك آن جهت حفاظت و مدیریت اصولی تر، ضروری به نظر می رسد. در این راستا تحقیق حاضر در نظر دارد تا بر اساس صفات مورفولوژیكی برگ و میوه و با استفاده از روش های آماری چند متغیره، تنوع جغرافیایی این گونه را در بین جمعیت های مختلف مورد مطالعه قرار دهد. برای انجام این تحقیق از سه رویشگاه طبیعی گونه داغداغان، تعداد 10 پایه از هر رویشگاه و با فاصله حداقل 100 متر از یكدیگر انتخاب و برخی از صفات مورفولوژیک برگ و میوه اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بجز طول دمبرگ، عرض منقارک، تعداد دندانه، وزن میوه و طول دمگل جمعیت های مورد مطالعه از نظر سایر صفات مطالعه شده دارای تفاوت معنی داری با یکدیگر بودند. به منظور تعیین مهمترین صفات مورفولوژیک در ایجاد تمایز بین جمعیت از تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) استفاده گردید. پنج مولفه اول 81.9 درصد واریانس ها را به خود اختصاص دادند. در تشکیل مولفه اول، عرض برگ، عرض برگ در 0.1 طول آن، طول برگ و در رابطه با مولفه دوم ابعاد میوه (طول، عرض، ضخامت و وزن میوه) اهمیت بیشتری را در مقایسه با سایر صفات از خود نشان دادند. در تبیین مولفه سوم، طول منقارک، عرض روزنه و عرض برگ در 0.9 طول آن، نقش مهمتری را ایفا می نمایند. بررسی میزان پلاستیسیتی صفات نشان از تاثیرپذیری زیاد صفات وزن برگ، طول منقارک برگ، عرض برگ به ویژه در 0.9 طول آن دارد، این در حالی است که ابعاد میوه شامل طول، عرض و ضخامت آن به همراه تعداد دندانه برگ و طول روزنه، پلاستیسیتی کمتری در مقایسه با سایر صفات نشان دادند. به طور كلی از نتایج این تحقیق می توان وجود تنوع به ویژه تنوع درون جمعیتی در صفات مورفولوژیك برگ گونه داغداغان را استنتاج نمود. همچنین می توان از صفات طول دمبرگ ، عرض منقارك و تعداد دندانه ها به دلیل تاثیر پذیری كمتر از شرایط محیطی به عنوان صفاتی متمایز كننده در تفكیك گونه های داغداغان از یكدیگر استفاده نمود.

   

  كلید واژه: تنوع جغرافیایی، پلاستیسیتی، روش های آماری چند متغیره، تجزیه خوشه ای

   

  دانلود مقاله


  اولین گلخانه آموزشگاهی

    اولین گلخانه آموزشگاهی

  جام جم آنلاین: قاسم آلبوعلی دبیر درس حرفه فن با کمک دانش اموزان در مدرسه راهنمایی شهید رجایی روستای دوراهک از توابع شهرستان دیر استان بوشهر در محوطه مدرسه خود گلخانه ایجاد کردند دبیر حرفه فن این اموزشگاه گفت . اکثر اولیا دانش اموزان به شغل کشاورزی مشغول هستند و این طرح می تواند الگویی مناسب و فرهنگ سازی در بین دانش اموزان و ترغیب آنان به کشاورزی که شغلی بسیار متنوع و مفرح شود.وی گفت هدف دیگر این طرح آشنایی دانش آموزان با انواع کشت های خارج از فصل و با توجه به آب و هوای منطقه ای استان بوشهر می باشدکه این طرح مورد تمجید استاندار بوشهر و رییس سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
  عكاس: محمد شبیری
  1388/11/26
   
  -----------------------
   
  ----------------
   
   
  ----------------
   


  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •   
  function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :