اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت فرنگی استان کردستان

قنبری محمدرضا*

* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

اصلاح ساختار و توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی باعث ایجاد شرایط مناسب جهت بهره برداری بهتر از عوامل تولید سنتی مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری می شودو لذا یک عامل بالقوه رشد در این بخش به حساب می آید. استان کردستان که در تولید توت فرنگی مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، به دلیل سنتی بودن زیرساخت ها و روشهای بازاررسانی(ضایعات 35 درصدی) نتوانسته است از این فرصت طبیعی در جهت افزایش درآمد کشاورزان استفاده كند و به رغم قیمت نازل محصول در فصل برداشت قادر به صادرات آن نبوده است. بنابراین، در جهت رفع این مشکل، بودجه لازم جهت انجام مطالعات اولیه احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان کردستان تامین شد. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM)، آثار سیاستهای حمایتی دولت در احداث پایانه صادراتی و حمایت از بازار عوامل تولید در چهار سناریو بررسی و مقایسه شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه استان کردستان گرچه در تولید توت فرنگی دارای مزیت نسبی است، ولی احداث پایانه به عنوان زیرساخت تخصصی حمل و نقل صادراتی،ضمن توسعه صادرات، آثار مثبت و قابل ملاحظه ای بر مزیت نسبی و درآمد کشاورزان خواهد داشت. لذا احداث پایانه صادراتی محصولات كشاورزی قویا توصیه می شود.

كلید واژه: توسعه ساختار، پایانه صادراتی، ماتریس تحلیل سیاستی، مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، توت فرنگی